Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02 predav 2-tecenje vode 1001

02 predav 2-tecenje vode 1001

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,634|Likes:
Published by Stjepan Levak

More info:

Published by: Stjepan Levak on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
3. POJAVA I TE
Č
ENJE VODE U TLU3.1. POJAVA VODE U TLU
Voda se pojavljuje u tlu kao nevezana ili vezana voda za
č
estice tla. Nevezanu vodumožemo odstraniti sušenjem tla. To je voda koja te
č
e kroz pore tla, koju možemo crpiti,koja mijenja svoju razinu u tlu sezonski i koja djeluje na naše konstrukcije u dijelu ispodnivoa podzemne vode. Vezana voda u tlu je nepokretna i ona se ne može jednostavnoodstraniti ali utje
č
e na elektrostatske sile me
u
č
esticama tla.Najvažniji faktor u nastanku i promjenama u nevezanoj vodi je kiša. Voda s površineterena može prodrijeti i do vrlo velikih dubina (i do 12.000 m).slika 3.1. Pojava vode u tlu i zasi
ć
enje tlaNa slici 3.1. prikazana je pojava vode u tlu kada je nivo podzemne vode ispod površineterena. Tlo ispod površine terena a iznad podzemne vode naziva se
č
esto zona aeracije,odnosno djelimi
č
no vodom zasi
ć
eno tlo (ili parcijalno zasi
ć
eno tlo). Rije
č
saturacijaodgovara rije
č
i zasi
ć
enje i
č
esto se korisiti i inženjerskoj praksi.
Zona saturacije (ili zasi 
ć 
enosti)
prostire se ispod nivoa podzemne vode. Nivo podzemnevode (NPV, u metrima) je ravnina na kojoj je hidrostatski tlak nula, a do njega se vodapodiže u tlu kroz otvorene pukotine i pore u tlu.Nivo podzemne vode obi
č
no slijedi površinu terena a reguliran je uvjetima prihranjivanja.
Zona aeracije 
sadrži adhezionu vodu (koja je obi
č
no u zoni korijenje biljaka i podložna jeisparavanju) i kapilarnu vodu (voda koja se diže uskim cjev
č
icama-kapilarama adhezionimsilama i pod negativnim je hidrostatskim tlakom).Otvorena kapilarna voda (ili još nazivana srednja voda, vidi sliku 3.2.) nije pod utjecajemkorijenja, nastaje zadržavanjem vode pri procje
ivanju s površine (veže se kapilarno ikemijski za
č
estice tla) i formira nezasi
ć
enu zonu u tlu (Sr
<
1).Zatvorena kapilarna voda izdiže se iznad nivoa podzemne vode kapilarno, daje negativnitlak u zatvorenim kapilarama, a formira zonu zasi
ć
enog tla (Sr = 1).
površina terenanivo podz.vodeNPVZONA SATURACIJEZONA AERACIJE
 
2
 površina terenaadheziona vodaZONA AERACIJE otvorena kapilarna voda (srednja v.)zatvorena kapilarna vodaZONA SATURACIJE podzemna vodaslika 3.2. Prisutnost kapilarne vode u tluKapilarna voda u tlu može biti vrlo opasna kod niskih temperatura, kada može do
ć
i donjenog smrzavanja i odizanja tla, što nerijetko može izazvati zna
č
ajna ošte
ć
enja naobjektima i prometnicama.
3.2. KAPILARNA VODA
Kapilarnost je pojava podizanja nivoa teku
ć
ine u cijevi malog promjera na temeljuadhezionih sila izme
u teku
ć
ine i materijala stijenki cijevi. Osnovni faktori koji definirajunivo kapilarnog dizanja su površinska napetost teku
ć
ine i adhezione sile izme
u stijeknicijevi i teku
ć
ine.Površinska napetost vode je sposobnost za preuzimanje vla
č
nih naprezanja, kao što tomože kapljica vode, na primjer. Voda ima površinsku napetost u iznosu T=0.000075 N /mm i varira lagano s temperaturom. Defniramo ju kao sila u N po mm duljine kojupovršina vode može nositi (0.075 N/m, =75x10
-6
KN/m).2 rT T
α
 u=-h
c
 
γ 
v
a=0-h
c
 
a)
u=0
b)
 
c)
 bu +u=b
γ 
v
slika 3.3. Princip kapilarnog dizanja i tlakovi u kapilari
 
3
Na slici 3.3. a) prikazana je membrana na vrhu teku
ć
ine (vode) u kapilari. Ta membranaima površinsku napetost T . Adheziono se membrana veže za stijenku cijevi i drži na sebistupac vode visine kapilarnog dizanja h
c
. Iz ravnoteže vertikalnih sila može se izra
č
unativisina kapilarnog dizanja kao:
h
vc
γ  α 
cos2
=
 
(3.1.)
 
Dakle, visina kapilarnog dizanja ovisi o promjeru cijevi, teku
ć
ini (površinska napetost igusto
ć
a) te adheziji teku
ć
ine i cijevi (koju karakterizira kut
α
). Teku
ć
ina
ć
e se di
ć
i u kapilarido visine stupca
č
iju težinu može prenijeti na stijenku cijevi površinska napetost teku
ć
ine iadhezija s cijevi.Kapilara uronjena u kadu s vodom ima pozitivan tlak vode ispod njene površine (slika3.3.b)) a iznad te površine tlak postaje negativan. Kada se voda kapilarno diže u cijevimalog promjera tada se na zna
č
ajnom proširenju promjera cijevi prekida kapilarno dizanje(slika 3.3.c)). Ako se voda spušta iz kapilare u proširenu cijev tada
ć
e se odre
ena koli
č
inavode "objesiti" o membranu s površinskom napetosti prema izrazu (3.1.).Pore u tlu nepravilno su raspore
ene i spojene kanalima raznih oblika i veli
č
ina, pa sekapilarno djelovanje pojavljuje ovisno o veli
č
ini pora i njihovoj povezanosti. Naj
č
ć
i efektikalpilarnog djelovanja u tlu su prividna kohezija pijeska (vlažan pijesak ima puno strmijepokosa od kuta unutarnjeg trenja), pove
ć
ana
č
vrsto
ć
a prosušenog koherentnog tla idjelovanje mraza u tlu male propusnosti. Visina kapilarnog dizanja može se odrediti u laboratoriju raznim postupcima.Terzaghi & Peck (1948) predlažu izraz kojim se može odrediti orijentacijska visinanajve
ć
eg kapilarnog dizanja vode u tlu:
)(max
10
mmeDh
c
  =
 
(3.2.) gdje je C=konstanta ovisna o obliku
č
estica i
č
isto
ć
i njihove površine (10-50 mm
2
), a D
10
 (mm) promjer ve
ć
i od promjera zrna koja
č
ine deset posto mase uzorka.Prosje
č
ne veli
č
ine kapilarnog tlaka za razna tla:promjer zrna,mm kapilarni tlak, kPa komentarpijesak 2-0.06 0.15 6 nema kapil.dizanjaprah 0.06-0.006 6 60 izraženo kapil.diz. (i do 2.5 m)glina 0.006-0.001 60 300 rijetko kapil. dizanje (male inepovezane pore) Na pojavu smrzavanja u tlu najviše utje
č
u vrsta tla, koli
č
ina
č
estica ispod 0.02 mm, dubinapodzemne vode, visina kapilarnog dizanja, zasi
ć
enost pora vodom, klimatski uvjeti.Smrzavanje i gomilanje le
ć
a leda je više izraženo kad je:
-
potpuno zasi
ć
eno tlo
-
dubina smrzavanja seže u podru
č
 je kapilarnog dizanja iz temeljne vode
-
sitnozrno tlo i dovoljno propusno da omogu
ć
i kretanja vode u porama
-
malen temperaturni gradijent (stvara ve
ć
e le
ć
e)

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ikonopis liked this
konstrukcija liked this
Smail Beg liked this
Dusan Tomic liked this
Manuela Činko liked this
Filip Šaško liked this
Radenka Gužvić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->