Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract Medicina Muncii 18 Oct 2012

Contract Medicina Muncii 18 Oct 2012

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by goldixom
M
M

More info:

Published by: goldixom on Jul 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
CONTRACT DE PRESTARI SERVICIINr._____/______2012
1PARTILE CONTRACTANTE
1.1
Prestator
:
S.C. MEDIMPACT S.R.L
., cu sediul in Bucuresti, sector 4, str.Poenaru Bordea nr. 12-14, inregistrata la Registrul Comertului J40/3121/2003,Cod Unic de Inregistrare 15255428 , IBAN: RO41BRDE410SV19483384100,BRD- Sucursala Bratianu, reprezentata prin dr. Iulia Crull, telefon: 0745 110180.
Beneficiar: .......................................
, cu sediul in
Pta .........................................................................,.........
, inregistrata la Registrul Comertului
.................
, Cod Unic de Inregistrare
.....................
,IBAN:
............................................................... , BANCA : ........................................., adresa dee-mail :........................,
reprezentata prin _____________________________________, telefon: _____________________ 
2OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1Obiectul contractului il reprezinta serviciile de medicina a muncii acordate de PrestatoBeneficiarului.2.2Serviciile de medicina muncii oferite de Prestator Beneficiarului se vor desfasura, conformlegislatiei muncii in vigoare(Lg. 100/1998 a asistentei de sanatate publica, Lg. 319/2006 aSecuritatii si Sanatatii in Muncia, cu normele de aplicare Normele de aplicare a legii 319/2006, Normele Specifice de Securitate a Muncii, Lg 346/2002 privind asigurarea pentru accidente demunca si boli profesionale, completata cu Ord. 107/2003, HG nr. 355/2007 privind supraveghereasanatatii lucratorilor, modificata si completata cu HG nr. 1169/ 2011).
3DURATA CONTRACTULUI
3.1Contractul se incheie pe o durata de 12 luni, incepand cu data de ………… si pana la data de………… .
4PRETUL CONTRACTULUI/ MODALITATI DE PLATA
4.1Pretul prestatiei este stabilit conform Anexei 1 la prezentul contract.4.2Modalitatea de plata – ordin de plata.4.3Termen de plata 10 zile de la data facturarii. In cazul neplatii facturii in termenul stabilit se percep penalitati de 0.01% din valoarea facturii pe zi de intarziere.
5OBLIGATIILE PARTILO
5.1
Obligatiile Prestatorului
:Prestatorului se obliga ca, pe timpul stabilit prin prezentul contract, sa ofere Beneficiarului servicii demedicina muncii, conform cu Anexa 1.5.2
Obligatiile Beneficiarului
:Beneficiarul serviciilor de medicina muncii se obliga:5.2.1Sa achite pretul serviciilor oferite de Prestator in modalitatea si la termenele stabilite prin prezentul contract;
1
 
5.2.2Sa nu intervina prin nici un mijloc in influentarea Prestatorului in privinta serviciilor demedicina muncii oferite, respectiv a activitatii medicale, a continutului acesteia, a concluziilor sia masurilor medicale stabilite;5.2.3Sa respecte deciziile Prestatorului in privinta serviciilor de medicinamuncii oferite si sa asigure fondurile necesare pentru realizarea urmatoarelor obiective :
angajarea salariatilor in posturi corespunzatoare aptitudinilor lor fiziologice si psihologice;
mentinerea si promovarea starii de sanatate, mentinerea capacitatii de munca a salariatilor;
 prevenirea accidentelor de munca, a bolilor profesionale si a celor legate de profesie.
6INCETAREA CONTRACTULUI
6.1Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitrar sau instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti isi incalca vreuna dintre obligatile sale,dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare aacestuia va duce la rezilierea contractului.6.2Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.6.2.1Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzatincetarea contractului.
7FORTA MAJORA
7.1Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in modnecorespunzator a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutareasau executarea necorespunzatoare a fost cauzata de forta majora.7.2Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 15 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.7.3Daca in termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretindedaune-interese.
8CLAUZE FINALE
8.1Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor si numai prin actaditional incheiat intre partile contractante.8.2Prezentul contract se prelungeste de plin drept, daca pe parcursul derularii sale nu au intervenitnici un fel de neintelegeri sau litigii intre partile semnatare si daca, cu cel putin 30 de zile inaintede expirarea duratei sale, nici una dintre parti nu a notificat celeilalte prin scrisoare recomandataintentia de a-l denunta.8.3In cazul in care Beneficiarul doreste sa beneficieze si de alte servicii medicale pe care Prestatorulle poate oferi (in afara celor enumerate in cuprinsul anexei prezentului contract ), toate acesteservicii, modalitatea in care se vor efectua, pretul corespunzator serviciilor oferite, precum simodalitatea de plata vor face obiectul unui act aditional care va face parte integranta din prezentulcontract fara a mai fi nevoie de incheierea unui nou contract.8.4Prezentul contract contine 2 pagini, a fost incheiat in 2 exemplare, fiecare parte primind cate 1exemplar astazi, ………………, data semnarii lui.PRESTATOR,BENEFICIAR,
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->