Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.1 dn .reda

1.1 dn .reda

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, studeni 2010.
 
 PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTII.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti sadržana je u
č
lanku 2.stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98 –  pro
č
ć
eni tekst, 113/2000, 124/2000 – pro
č
ć
eni tekst, 28/2001, 41/2001 – pro
č
ć
eni tekst,55/2001 – ispravak, 76/2010 i 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II.
 
OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJUZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E PROISTE
Ć
I DONOŠENJEMZAKONA
Zakon o fiskalnoj odgovornosti donosi se u uvjetima bitno izmijenjenih gospodarskihokolnosti i potreba fiskalne konsolidacije te je i jedna od klju
č
nih mjera Programagospodarskog oporavka.Provo
đ
enje fiskalne konsolidacije podrazumijeva provo
đ
enje širokog spektraaktivnosti, mjera, procesa usmjerenih na u
č
inkovito upravljanje javnim financijama iunaprje
đ
enjem u provo
đ
enju fiskalne politike u skladu s najboljom praksom. U tom smislu odiznimne važnosti je u
č
inkovito provo
đ
enje Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., ali i mjera iz Vladinog programa gospodarskog oporavka.Valja napomenuti kako provo
đ
enje fiskalne konsolidacije nije novost, ve
ć
nastavak trenda zapo
č
etog 2004. godine. Jedan od osnovnih pokazatelja uspješnosti provo
đ
enja procesafiskalne konsolidacije jest smanjivanje udjela prora
č
unskog deficita u bruto doma
ć
em proizvodu (BDP-u). Tako je u razdoblju od po
č
etka provo
đ
enja procesa fiskalnekonsolidacije, deficit prora
č
una op
ć
e države smanjen s oko 5% BDP u 2003. na svega 1,4% u2008. sukladno metodologiji Europske unije ESA 95. Me
đ
utim, valja tako
đ
er napomenuti da je pod utjecajem financijske i gospodarske krize u 2009. godini došlo do nepovoljnih kretanjana prihodnoj strani prora
č
una što je, uz ipak zna
č
ajne uštede na rashodnoj strani, proizvelo pove
ć
anje deficita na oko 4,1% BDP-a. U tim uvjetima i u pogledu još uvijek prisutnih pritisaka na javne financije, od iznimne važnosti je daljnje provo
đ
enje svih reformi koje
ć
edati doprinos nastavku procesa fiskalne konsolidacije radi što bržeg oporavka kontinuiranogtrenda smanjivanja udjela prora
č
unskog deficita u BDP-u.Zakon o prora
č
unu je temeljni propis kojim se ure
đ
uju prora
č
unski procesi i odnosiizme
đ
u institucija unutar sustava prora
č
una. Novi Zakon o prora
č
unu je svojim stupanjem nasnagu 1. sije
č
nja 2009. godine osigurao potreban zakonodavni okvir za provedbu reformskihkoraka u upravljanju javnim financijama: uvo
đ
enjem višegodišnjeg prora
č
unskog okvira,strateškog planiranja, pra
ć
enja uspješnosti i sustava odgovornosti za postignute rezultate. Uznavedeno Zakonom su definirani uvjeti i limit za zaduživanje jedinica lokalne i podru
č
ne(regionalne) samouprave i davanje jamstava te klju
č
na prora
č
unska na
č
ela, izme
đ
u ostalog ina
č
elo dobrog financijskog upravljanja, na
č
elo transparentnosti, na
č
elo razdvajanja dužnostite ovlasti i odgovornosti
č
elnika prora
č
unskog i izvanprora
č
unskog korisnika i jedinicelokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave.
 
2Bez kontinuiranog unapre
đ
ivanja upravljanja javnim financijama i osiguranjadosljednosti reformi postoji rizik od fiskalnih stresova i drugih mogu
ć
ih te neo
č
ekivanihnegativnih iznena
đ
enja. Stoga se, na državnoj razini mora osiguravati sveukupna fiskalnadisciplina koja je neophodna za makroekonomsku stabilnost. Da bi se to postiglo, potrebno jenastaviti s provedbom sveobuhvatnih i podrobnih makroekonomskih analiza i izra
đ
ivativišegodišnji prora
č
unski okvir koji
ć
e omogu
ć
iti postizanje održivosti postoje
ć
ih programa i politike javnog duga. Nadalje, mora se osigurati u
č
inkovita alokacija resursa izme
đ
uministarstava i tijela državne uprave odnosno alokacija resursa u skladu sa strateškim prioritetima. U kona
č
nici, na programskoj/upravlja
č
koj razini nužno je uskladiti dodijeljena prora
č
unska sredstva i provedbenu u
č
inkovitost ostvarenje
č
ega zahtijeva postizanjeravnoteže izme
đ
u fleksibilnosti pri izvršavanju prora
č
una i prora
č
unskih ograni
č
enja. Mjere provedbe navedenoga trebaju biti usmjerene na ja
č
anje fiskalne kontrole i poboljšanjeme
đ
usektorske alokacije sredstava te na osiguranje ve
ć
e fleksibilnosti za u
č
inkovitoupravljanje i razvoj sustava odgovornosti za rezultate.U
č
inkovito upravljanje prora
č
unom jedan je od preduvjeta konsolidacije javnihfinancija. U uvjetima globalne ekonomske krize, koja je zahvatila i Republiku Hrvatsku tefinancijskih ograni
č
enja fiskalna
ć
e politika biti usmjerena na ja
č
anje otpornosti sustava uizmijenjenim makroekonomskim uvjetima kako bi se postigla održivost prora
č
una i ravnotežaizme
đ
u poticanja gospodarstva i socijalne kohezije. Fiskalna konsolidacija i usmjerenost prema uravnoteženju prora
č
unskih prihoda i rashoda glavna je odrednica fiskalne politike uuvjetima oporavka hrvatskoga gospodarstva.Zakonom o fiskalnoj odgovornosti uvode se fiskalna pravila i pravila za ja
č
anjefiskalne discipline koja
ć
e doprinijeti osiguranju i održavanju fiskalne discipline,transparentnosti te srednjoro
č
ne i dugoro
č
ne održivosti javnih financija. U okviru ovih pravilaVlada Republike Hrvatske
ć
e u budu
ć
nosti utvr 
đ
ivati i provoditi svoju fiskalnu politiku
č
ije je jedno od obilježja smanjivanje državne potrošnje.Ovaj se Zakon ne odnosi samo na državni prora
č
un, ve
ć
i na jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave i njezine korisnike.Zakonom se naglašava odgovornost svakog korisnika za stvaranje obveza iznad visine predvi
đ
ene prora
č
unom i odgovornost
č
elnika za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje prora
č
unskih sredstava te u
č
inkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskogupravljanja i kontrola. Istodobno, Zakonom se ja
č
a sustav nadzora i kontrole nad trošenjem prora
č
unskih sredstava.Primjena fiskalnih pravila kontinuirano
ć
e se pratiti i o njima
ć
e se izvještavati polugodišnje i godišnje. Na taj na
č
in postiže se transparentnost i predvidljivost fiskalne politike.
III.
 
OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJEZAKONA
Za provo
đ
enje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom prora
č
unu Republike Hrvatske.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->