Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ovladajte Svojim Zivotom Pomocu Svemocnih Mantri

Ovladajte Svojim Zivotom Pomocu Svemocnih Mantri

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by sarcel
Vedisticka akademija Beograd
Vedisticka akademija Beograd

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sarcel on Jul 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 
Ovladajte svojim
ž
ivotom pomo
ć
u svemo
ć
nih mantri
Nau
č
ite da koristite snagu
mantri
za li
č
nu upotrebu i pomozite drugima da, na duhovan na
č
in, re
š
epostoje
ć
e probleme i razviju sopstvene potencijale.
Obuka za rad sa mantrama za re
š 
avanje najva
ž
nijih
ž
ivotnih pitanja
Sa
ž
eti trening pru
ž
a osnovno znanje u pogledu odabiraodgovaraju
ć
ih
mantri
za najzna
č
ajnija podru
č
ja u
ž
ivotu. Istovremeno, nuditehnike pomo
ć
u kojih se proveravaju i koriste
mantre
.S obzirom da dejstvo
mantri
na duge staze tako
đ
e zavisi od ne
č
ije duhovnezale
đ
ine, trening tako
đ
e podrazumeva bazi
č
ne elemente duhovne prakse.
Profesionalna primena mantri
Mantre
se mogu koristiti na razne na
č
ine u okviru va
š
e profesije:
Therapeutski rad:
Terapeutsku mo
ć
mantri mo
ž
ete koristiti u svojstvu Ajurvedskog lekara,psihologa, iscelitelja, itd. radi postizanja blagostanja kod pacijenata.
Vastu:
Upotreba mantri je bitan deo Vastu konsultacija.
Vedska Astrologija:
Temeljno poznavanje mantri je esencijalno za profesiju Astrologa.
Joga:
Kao joga u
č
itelj/terapeut mo
ž
ete pro
š
iriti svoj repertoar upotrebom mantri.
Š
ta su mantre?
Mantra
je zvu
č
na vibracija koja nas povezuje sa vi
š
om, duhovnom realno
šć
u. S obzirom da je
č
itavuniverzum zajedno sa nama potekao iz duhovne stvarnosti, ta
č
njenica ukazuje na skoroneograni
č
enu mo
ć
. Pravilnom upotrebom mantri je mogu
ć
e posti
ć
i skoro sve u
ž
ivotu.Samospoznaja i spoznaja Boga otuda jeste krajnji cilj recitovanja
mantri
.
Kratakpregled kursa
Osnovni trening dvodnevni seminarPraksa kod ku
ć
e Samostalno recitovanje odgovaraju
ć
ih
mantri
utrajanju od 40 dana (uz pra
ć
enje glavnog instruktora)Praktikum Tri napismena slu
č
aja u kojima vi sami preporu
č
ujetenekome kori
šć
enje odgovaraju
ć
ih
mantri;
proveru ieventualne korekcije sprovodi glavni instruktor
 
Š
ta je mantra?
Re
č
mantra
dolazi od sanskritskog
manas,
š
to zna
č
i:
um
i
trayate
(
trâna
),
š
to zna
č
i:
izbaviti
. Doslovno tuma
č
enjegovori da je
mantra
uzrok smirenoumlja, da
mantra
mo
ž
e da za
š
titi um od svake teskobe. (
mananat trayate itimantrah
)
Mantra
je vibracija, zvu
č
na forma, du
ž
ine od jednog sloga do
č
itave poeme.
Mantra
mo
ž
e da se izgovara ili ponavlja uumu; drugim re
č
ima meditacija na
mantru
mo
ž
e biti glasna ili umna. Primarna svrha
mantre
nije komunikacija,prosto preno
š
enje ili objavljivanje neke informacije, nego je upotreba
mantre
ritualni
č
in.
Mantru
ne mora
č
uti nikodrugi osim osobe koja je izgovara.
Mantra
je objava unutra
š
njeg stanja. Svrha
mantre
je da promeni ne
š
to u svetu(magijski
č
in) ili da promeni osobu (misti
č
ni
č
in).Pri
č
e ka
ž
u da
mantre
mogu imati posebnu,
č
udesnu mo
ć
, koju mo
ž
e prizvati svako ko izgovori takvu
mantru
. Na primer"Sezame, otvori se" - Sezam se otvara svakome ko izgovori ovu formulu. Sa druge strane, ako i postoji neka posebnamo
ć
, ona mo
ž
e biti dostupna samo kvalifikovanim osobama. Za ilustraciju,
mantra
mo
ž
e biti javna i tajna.Pretpostavlja se da tajna
mantra
ve
ć
u sebi sadr
ž
i blagoslov ili mo
ć
koju svako mo
ž
e da prizove i zato se takva
mantra
krije, da ne bi dospela do pogre
š
nih osoba. Primer za takvu
mantru
je
YHWH 
ili Ime Bo
ž
ije kod Jevreja,
č
iji je pravilniizgovor bio toliko zabranjen da je vremenom i zaboravljen. Sa druge strane, javne
mantre
su poznate svima, ali njihovopuno dejstvo mo
ž
e da zavisi od svesti osobe, od toga koliko je znanje i stepen duhovne spoznaje osobe. Tada samokvalifikovana osoba mo
ž
e imati koristi od
mantre
. Naj
č
e
šć
i slu
č
aj jeste da je
mantra
prosto molitva koja je dostupnasvima i svako je pozvan da na svoj na
č
in izvu
č
e najbolje
š
to mo
ž
e iz te molitve.Simbologija zvuka otkriva da zvuk ima efekat, bez obzira da li slu
š
alac razume zna
č
enje tog zvuka. Zato
mantra-yoga
ka
ž
e da nije neophodno da razumemo prevod
mantre
da bi ona imala efekta, mada razumevanje poma
ž
epotpunijoj realizacji
mantre.
Dva najupe
č
atljivija na
č
ina kori
šć
enja
mantre
su kada se ona koristi kao magijska formula ili kao verska molitva. Svakamolitva je ujedno i vrsta
mantre
.
Mantra
je
š
iri pojam od pojma molitve ili od pojma magijske formule. Zato nesme biti nesporazuma ili uvrede ako neki indijac ka
ž
e da je molitva poput "O
č
e na
š
" vrsta
mantre,
jer tehni
č
ki to zaistai jeste tako.Iako je u ovom
š
irem smislu pojam
mantre
univerzalan, u svetu se re
č
mantra
vezuje samo za indijsku tradiciju i njenuticaj.Ako se
mantra
sastoji od Bo
ž
ijeg Imena, tada se smatra da je
mantra
jednako vredna kao i sam Bog, tj. da jeizgovaranjem
mantre
Bog prisutan u svom zvu
č
nom obliku.Savr
š
eno ovladavanje
mantrom
je kada ona postane neprekidna, unutra
š
nja. Tehnika ponavljanja
mantre
nazivase
đ 
apa,
š
to zna
č
i
ž
uborenje, vodeni tok.
Đ
apa
je vrsta
ž
rtvovanja ili askeze.
Mantra-yoga
ka
ž
e da je pri izgovaranju
mantre
najbitnije slu
š
anje
mantre
.Slu
š
anjem se ona apsorbuje, spu
š
ta u srce i tu spoznaje. Sli
č
an metod je u Islamu poznat kao
dhikr 
ili
zikr 
.Da bi bila duhovno efikasna,
mantra
mora da sadr
ž
i bo
ž
anski elemenat - Bo
ž
ije Ime ili slog koji
ć
e predstavljati Boga iliNjegovu energiju. Otuda mnoge
mantre
po
č
inju slogom
Om,
koji predstavlja Boga. Postoji sli
č
nost izme
đ
u
Om
i
Amen
kada se
Amen
tuma
č
i kao Bo
ž
ije Ime. Magijske formule tako
đ
e sadr
ž
e re
č
Om,
u nekom obliku, jer bez Bo
ž
ijegprisustva ili Njegove energije ne bi postojao nikakav efekat. Otuda i ateisti
č
ki mistici ili magovi slobodno koristeformule koje u sebi sadr
ž
e re
č
Om,
jer iako znaju da se
Om
odnosi na ne
š
to bo
ž
ansko, oni ga do
ž
ivljavaju kaoimpersonalno, pa u ovom vidu to ne vre
đ
a njihov senzibilitet.
 
Sastojci mantre
Mantra
nije samo prosti zvuk. Neki od sast
Š
abda
je zvuk u naj
š
irem smislu. Ipak ni tamo
ć
. Na primer, ako tokom 12 godina yogimisti
č
nu mo
ć
da sve
š
to ka
ž
e postane stvaU indijskoj tradiciji zvukom se naziva i ono
č
ujemo. Zvuk se zasniva na kretanju. Svakima svoj zvuk. Mi mo
ž
emo
č
uti samo nekejer i ostala
č
ula daju informaciju o nekoj vsu neke vrste kompleksnog zvuka. Zato se svi
š
e prakti
č
no orijentisane glavnim
č
ulom s
Nada
je jo
š
jedan
š
irok pojam za zvuk.
Na
ili lupanjem dva predmeta jedan o drugi.
 A
zvukom podrazumeva
Om
. Takav zvuk je pvibracije, ve
ć
je uzrok vibracije, koja pakJo
š
jedan termin je
vak,
š
to zna
č
i govor, gkoje dolazi re
č
vokal.
Sphota
doslovno zna
č
i buknuti ili rascvetatpredaje i prima kao blagoslov. Kada guru du
mantru
ugra
đ
uje
sphotu,
sastojak
mantre
sposobnost
š 
abde
da se rascveta i da je sluizvor tog stvaranja.
Bi
đ
a
zna
č
i seme. Nekada se ili
č
itava
mant
Prema tradiciji,
mantre
nisu izmi
š
ljene, nisastavni deo kreacije i uloga
ri
š 
ija
je bila dpo sebi, samo je potreban neko da ih "otkri
OM i neke druge mantre...
 Aum
ilislogove.shvataju
a
-k
ā 
re
ņ
u
-k
ā 
re
ņ
m
a-k
ā 
ro
Slog
Om
je kombinacija tri slova: A, U i M.duhovnih.
Nayaka
zna
č
i vo
đ
a. Slovo
U
predsva
ž
iva bi
ć
a. Tako je
Om
potpuna kombinsve
š
to se vezuje za Kri
š
nu.Ovo vai
š
navsko tuma
č
enje je zna
č
ajno kaomantre
Om
je da su u ovaj slog sa
ž
eti i BoImena, da
Om
mo
ž
e doneti spasenje, ali Iizjava adrese na koju
ž
elimo da stignemo -duhovni svet, ve
ć
uz Bo
ž
ije prisustvo. Uop
š
ove razlike je mo
ž
da do
š
lo do impersonalnjaka
mantre
su
š 
abda, sphota
i
bi
đ 
a.
da se ne smatra da je
š 
abda
prosta buka, ve
ć
ima isavr
š
eno ispuni zavet istinoljubivosti,
satyam,
sti
č
nost.
š
to je za nas jedan
š
iri pojam - vibracija. Po tomevrsta kretanja, svaka vibracija, od makrokosmosaibracije, neke vrste kretanja. Zvuk nije samo onorsti kretanja, pa su miris, ukus, dodir... samo varijluh u Indiji smatra najbitnijim
č
ulom, zbog svoje smatraju vid.
a
mo
ž
e biti
anahata
i
ahata
.
Ahata
zna
č
i zvuk koji
ahata
je zvuk koji nije nastao na takav na
č
in i u ptencijalan, nije manifestovan. To je kosmi
č
ki zvuokre
ć
e sav
ž
ivot. Ovaj zvuk mogu opaziti
ri
š 
iji
.las, jezik. Personifikovan je u boginju
ā 
k
i izvor ji se poput pupoljka. Odnosi se na smisao
mantre
.
 
aje
mantru,
on to
č
ini kao blagoslov, kao gest darikoji u
č
eniku omogu
ć
ava da
mantru
shvati i realizu
š
alac pojmi. Ako
š 
abda
daje teksturu stvaranju sve
ra
ili samo jedno ime mogu sa
ž
eti u
bi
đ 
a mantru
.i je mogu
ć
e izmisliti
mantru
posebno za neku osoba ih prenesu.
Mantre
su zato ne
š
to poput gravitacije".
m
je primer za
bi
đ 
a
slog, gde su spiritualni princiTuma
č
i se da se slog
Om
sastoji od tri glasa -
AUM
:
cyate kri
ş
nah - -cyate r 
ā 
dh
ā 
 j
ī 
va-v 
ā 
cakah
Slovo
A
predstavlja Kri
š
nu, gospodara svih bi
ć
a i plstavlja
Š
rimati Radharani, Kri
š
ninu mo
ć
zadovoljstcija Kri
š
ne, Njegove mo
ć
i i Njegovih slugu. Drugimizuzetak od trenda da se
Om
tuma
č
i impersonalnoi sve
š
to je duhovno. Tako
đ
e se obja
š
njava razlikae podrazumeva spasenje uz Bo
ž
ije prisustvo. Slikoduhovni svet, dok Bo
ž
ije Ime precizira lokaciju - nteno re
č
eno,
mantre
mogu dati ulaz u spasenje, alg tuma
č
enja sloga
Om
.kreativni aspekt, ima
ā 
k-siddhi
- blagoslov ili, zvuk nije samo ono
š
todo subatomskih
č
estica
š
to se mo
ž
e
č
uti uhom,cije na temu kretanja, tou
š
tine, dok osobe koje suje proizvedem okidanjemrincipu se pod
anahata
koji nije posledicalatinske re
č
i
vox,
od
antra
se tradicionalnoanja. Takav postupakje.
Sphota
jea,
sphota
je smisao iu. Nego su
mantre
e, ne
š
to
š
to postoji samoi sa
ž
eti u jednostavne. Vai
š
nave to ovakoaneta, materijalnih ia, a slovo
M
predstavljare
č
ima,
Om
predstavlja. Ortodoksno tuma
č
enjeizme
đ
u
Om
i Bo
ž
ijihito re
č
eno,
Om
je kaoe bilo gde i bilo kako ui nas Ime vodi dalje. Zbog

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->