Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reformatus Ermellek 2013/06

Reformatus Ermellek 2013/06

Ratings: (0)|Views: 862|Likes:
Református Érmellék 2013./6.
Református Érmellék 2013./6.

More info:

Published by: Érmelléki Református Egyházmegye on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

 
 
„Én és az én házam az Úrnak szolgálunk…”
 
Egyházmegyénk gyülekezeteinek énekvezérei, Székelyhídon, a kórustalálkozón
 
Máté János
 
éneké
t zengte
kánonba
 
250 száj és szív
a
székelyhídi református templomban
S
zentháromságvasárnapján az
 
immáron XXII. alkalommalmegrendezett érmelléki
 
felnőtt kórustalálkozón.
A
kórustalálkozó idén is istentisztelettel kezdődött, ahol
Illyés Tamás
 
érszőllősi lelkipásztor világította meg a jelenlévők számára a Kolossébeliekhez írott levél 3
.
részének 16. versében lévő igei üzenetet.Mi van a szívedben? Hangzott a kérdés a
lelkip
ásztor ajkáról. Mindenki feltehette ésmegválaszolhatta magának a kérdést, hogy azelkövetkező zenei szolgálat alatt milyen szívvel fogénekelni Istennek. Éppen olyan összhangban lesz e aszív és a száj
,
amilyen összhangban megszólalnak a
dallamok
az elénekelt darabban.
Figyelmeztet az Ige,hogy tudjunk
szívből hálaadással énekelni Istennekminden körülmények között.
A tartalmas igei
szolgálatot, az ismét házigazda
Rákosi Jenő
esperes úrköszöntése követte.
 
A találkozót megtisztelte jelenlétével
Or
osz Otília
 
Valéria
egyházkerületi zeneielőadó,
 
aki szakértő füllel hallgatta végig aszolgálatokat, hogy néhány szakmai jótanáccsalláthassa el őket további épülésük érdekéb
en. Jelen volt
Szabó Ödön
 ,
a Bihar megyei RMDSZ parlamenti
képviselő
 je is, aki
szintén
 
köszöntötte
,
és egy
kedves
történettel buzdította és bátorította a kórusokat azelőttük álló szolgálatra.
 
A köszöntések után aszolgálati sorrend eldöntése következett, amelyszokásos módon sorshúzás alapján történt a 11résztvevő kórus között.
 El
sőként az
érkörtvélyesi
 
kórus szolgálatát
hallhattuk
Szűcs Levente
 
kántor vezetésével, akikrendszeres résztvevői kórustalálkozóinknak. Az ideiévben azonban megújult felállásban és újult lendülettelvettek részt, hiszen ökumenikus énekkarként dicsérték
 az Urat. Az
érkeserű
i
 
kórus egyedi felállásban a többikórustól eltérően egynemű kórusként szerepelt
NyékiEnikő
 
kántornő vezetésével. Évről évre bizonyították,hogy kisebb létszámmal és kevesebb szólammal islehet tisztán és szépen énekelni, amely idén is
 
2
Református
 
Érmellék 
 
m
egmutatkozott a szolgálatukon.
Az
érkeserű
iek
 
szolgálatát a nagyon jól összekovácsolt
érszőllősi
 
kórus szolgálata követte
Péter Ella kántornő
 
és
Dolhai
Benjámin
vezetésével. Idén is
 
a tőlük megszokottmódon
 
mutatták be, hogy milyen a szívből jövőörömteli éneklés boldog
mosollyal arcukon.
A házigazda
 
Székelyhíd
 
40 tagot számláló kórusa
igazi
dalárda hangulatot
teremtett
Bozsoki
Sára
 
kántornő vezetésével illetve
Bozsoki Sándor
 
nyugalmazott lelkipásztor vezetésével. A kórusösszetett művekkel szolgált,
amely
nagyon szép zeneihangzást idézett elő.
Az
érsemjéni
 
kórus mindlétszámban mind pedig színvonalban növekedett atavalyi évhez képest
Csáki Károly
 
kántor vezetésével,
a
kik töretlen lendülettel és lelkesedéssel készültekmegragadva minden lehetőséget
, hogy
dicsérjék
 mennyei Urunkat. A
berettyószéplaki
kórust
Bede
 
Erzsébet
 
kántornő vezette. A kórus szépen
 
kidolgozott, értékes művekkel érkezett, melyekvarázsa igazi meghitt hangulatot teremtett.
A
LőcseiLászló
 
kántor által vezetett
margittai
 
kórus az idén isszínvonalas énekekkel és komoly felkészüléssel vettrészt a kórustalálkozón. Mindemellett igényes zeneidarabokkal örvendeztették meg a hallgatóságot,betekintést mutatva a szép polifonikus
 
éneklésbe is.
 
A szalacsi kórus özv.
Botos Magda
 
kántornő
 
vezetésével mind létszámban, mind éneklésbengyarapodott, amely jó reménység arra nézve, hogyénekkaruk tovább fejlődik és énekes szolgálataikkal
egyre
többet és többen dicsérik
az Urat. A
gálospetriek
 
kórusát
Sass Gáspár
 
kántor vezette, akik szinténrendszeres résztvevői a találkozóknak és az áldozatosmunka meghozza gyümölcsét, hiszen egyre szebbenénekelnek évről évre fejlődést mutatva.
 
Töretlen hittelés lendülettel szolgálnak alkalomról alkalomra.
Az
 albisi
kórust
Herman Csaba
 
kántor vezényelte.
Annak
ellenére, hogy az albisi a kisebb létszámú kórusok
egyike,
többszólamú
 
vegyeskarként szolgálnakrendszeresen a kórustalálkozókon és a sajátgyülekezetükben igyekeznek évről évre legjobbtudásuk szerint értékes zenei darabokkal dicsérni az
Urat.
Végül,
 
de nem utolsó sorban a
 jankafalvi
 
gyülekezet énekkarának szolgálatára kerül
t sor
KovácsKállai Anita
 
kántornő vezetésével. Ú
 ju
lt erővel éslendülettel készültek
 
erre a találkozóra, hiszen több évikihagyás után újra
alakulta
k és készek az Istentmagasztaló szolgálatokra.
 
A kórusok szolgálatát atavalyi évhez hasonlóan a kórusvezető közös éneklésekövette
 
(100 Zsoltár, Tarnóczy László feldolgozása).
 
Ezt követően a
 
kórusokat Orosz Otília Valériaértékelte szakmai szempontból, kiemelve apozitívumokat és buzdítva az énekkarokat a továbbizenei szolgálatokra.
 
Felhí
vt
a a figyelmet reformátusértékeink és énekeink megőrzésére, így például
kiemelve a
zsoltárok fontosságá
t
. Ezen értékeinketápolnunk kell és továbbadnunk
 
a következő
 
nemzedéknek.
 
A kórustalálkozó keretén belül
 
elismerőoklevélben részesültek
azok a
kántorok, akik hosszúidőn keresztül
 
áldozatos és hűséges kántori szolgálatottöltöttek be, mely az
Anyaszenteg
yház
 
közösségében
elisme
rést és tiszteletet szerzett.„Az Egyházkerületi Zenei Bizottság elismerőoklevélben részesítette
:
Gábor István
 
(Éradony),
StiákLászló
 
(Érbogyoszló),
Nagy Gyula
 
(Érkeserű),
id.
Lőcsei László
(Margitta),
Tóth János
 
(Értarcsa)
 a
tyán
kfiait.
Emlékképpen
Rákosi Jenő
érmelléki esperesemléklapot adott át a szolgáló kórusvezetőknek
is
ésegy csokor virággal köszönte meg munkáikat, Istenáldását kívánva további szolgálataikra.
 A
találkozót szeretetvendégség zárta
a
gyülekezeti teremben. Köszönet és hála érte,
hogy
ismét
 
vállalták a találkozó megszervezését ésáldozatos munkával támogatták.
 
Isten gazdag áldásakísérje életüket
.
Herman Csaba
Egyházmegyei zenei előadó
 
KONFIRMACIÓ 2013
 
 Jankafalva
Május 12
-
én Jankafalván is ünnepi istentiszteletrehívogatott a harang. Ezen alkalommal hét ifjú tetthitvallást és fogadalmat Isten és a gyülekezet színeelőtt. A kicsiny református templom zsúfolásig megtelta konfirmáló ifjak hozzátartozóival és a gyüle
kezet
tagjaival. Jakó Sándor Zsigmond lelkipásztor a Kol 2,
6-
7 igeszakasz alapján arra buzdította az ifjakat, hogy akonfirmáció után is gyökerezzenek, épüljenek éserősödjenek a Krisztusra alapozott hitükben.
Balról
-
 jobbra, első sor: Bodó Bianka, Igazság Gergő,
Petrila Hortenzia
Hátsó sor: Molnár József, Tóth Ibolya
-
Erzsébet főgo
ndnok,
Tóth Roland
-
Géza, Sabó Attila Cristian, Varga Lajos József 
.
Az igehirdetést követte az istentisztelet várva vártés izgalmas része, amikor is a lelkipásztor a
 
3
2013. június
 
Heidelbergi Kátéból kérdéseket intézett a konfirmálókfelé. A fiatalok egytől
-
egyig ügyesen és szépen felelteka lelkész kérdéseire, s a feleletek között,pihenésképpen egy
-
egy éneket is énekeltek közös
en. A
tiszteletes a konfirmált ifjaknak elmondta, hogybüszkék lehetnek arra, hogy ők itt és ma megvallottákhitüket. Egyrészt azért, mert a Jankafalvi templombaneddig négy évben volt konfirmáció, s ez a csoporteddig, sőt jó ideig ezután is a legnépesebb
 
konfirmáló
csoport.
Másrészt ebben az évben ünnepeljük aHeidelbergi Káté születésének 450. évfordulóját, melykülönleges alkalmat a Püspökség által erre azesztendőre kibocsátott egyedi emléklap is jelzi. Azimmár konfirmáltak fogadalomtételét az egyenkén
t
kiosztott áldás és az úrvacsoravételre történőfelhatalmazás követte. Az ünnepség végén négy fiatalmegköszönte a szülőknek, nagyszülőknek,keresztszülőknek szeretetüket és a hitben valónevelést, majd a Himnusz eléneklésével zárult atemplomi együttlét.
 
 Jankafalván sikerült méltóképpen megünnepelnia jubileumi évet, hiszen mi lehet szebb ünnep aHeidelbergi Káté számára, mint egy kicsiny gyülekezetlegnépesebb konfirmálóinak szép hitvallása egygyülekezettel teli templomban. Érdekesség: Molnár József a születésnapján konfirmált; a gyülekezetfőgondnoka az unokáját (Tóth Rolandot) is felvehette agyülekezet felnőtt tagjai sorába, jelképesen egykézfogással és gratulációval.
 
 Jakó Sándor Zsigmond
 
Asszonyvására
 
Istennek hálát adva került sor ebben azesztendőben ifjaink konfirmálására. Igaz „csak”hárman voltak, de őérettük is hálásak vagyunkIstennek, hogy általuk gyarapodott egyházunk
ban az
úrvacsorával élhetők száma.
 
Lelkipásztor Pál apostol életének példájánkeresztül világított rá arra a tényre, hogy Isten
,
ahogyan Pált még
S
aulus korában
kezdte el
felkészíteni a feltámadott Krisztussal való találkozásra,úgy őket is már akkor elkezdte felkészíteni aKrisztussal való
 
találkozás
ra,
amikor még szülők éskeresztszülők tették helyettük a fogadalmatkeresztelésük idején. És készítgette őketgyermekkorban, vallásórákon, első éves konfirmációivizsgán és minden egyes istentiszteleti alkalomban
.
Most jött
el az a pillanat, amikor ezt a fogadalmat
átvállalják magukra. Azért kell imádkozni, hogyvalóban megtörténjen ez a találkozás
,
mely általmegváltozik teljesen az ember élete és kapcsolata mindIstennel, mind embertársaival.
 
Miután bizonyságát adták az ifjak
 
elméletifelkészülésükről, került sor az ünnepélyesfogadalomtételre. Megható és felemelő pillanata ezlelkipásztornak, ifjaknak, hozzátartozóknak,gyülekezetnek egyaránt.
 
A helyeiket elfoglalókonfirmált ifjakat Jakó Gyula tiszteletbeli gondnok egy
meleg
kézfogással fogadta a presbitérium részéről
 
gyülekezetünk úrvacsorázó tagjaivá átnyújtva azemléklapokat is.
 
Aztán egyszer csak véget ért az istentisztelet,hogy átadja helyét a gratulációknak, öleléseknek,pusziknak, virágcsokroknak, hogy végül elkészüljön acsoportkép, mellyel lehet emlékezni majd éveken,évtizedeken keresztül az életnek eme csodálatos ésáldásos pillanatára.
 
Székely István
 
Szentjobb
 
Idén 7 fiatal (5 fiú és 2 lány) tett bizonyságot ahitéről. A nagy napot megelőzően nemcsak két évenkeresztül tanultak Istenről, a Bibliáról, a hitről, agyülekezetről
,
hanem az ezt megelőző hétfőn akonfirmándus
 
fiatalok a szülőkkel, nagyszülőkkel egyteljes napot a templom, a templomkert szépítéséreáldoztak. A fiatalok füvet nyírtak, a nagyszülőkmeszeltek, kigazolták a virágoskertet, a szülők ablakotmostak, porszívóztak, felmostak, alaposankisepregettek, egyszóval mindent előkészítettekvasárnapra, a várva várt napra.
 
A fiatalok elmondták,hogy várják a konfirmáció napját, örülnek, hogytovább léphetnek, ezen
 
túl már nem „kátésok” lesznek,hanem beléphetnek az „ifisek” közé. VehetnekÚrvacsorát, vagyis érzik a felelősséget, am
it a
konfirmáció jelent nekik.
 A
zsúfolásig megtelt kis templomban OrbánLászló helyi lelkész 5Móz 11,16
-
20 és 26
-28 versei
alapján szólt az egybegyűltekhez. „Az ember életesorán gyakran kerül döntéshelyzetbe. Döntünk arról,hogy milyen pályát válasszunk, döntünk arról, hogykit vegyünk el feleségül, vagy kihez menjünk hozzá,eldöntjük, hol akarjuk leélni az életünket. Ezek a nagy

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->