Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
103. - 32.a

103. - 32.a

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEKONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU IEKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKAZagreb, srpanj 2013.
 
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU IEKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA
I. OP
Ć
E ODREDBE
Predmet zakona
Č
lanak 1.
(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koji se nalazeu zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske,odnosno u podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgrani
č
enja sasusjednim zemljama na kojima Republika Hrvatska, u skladu s me
đ
unarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava.(2) Ovim Zakonom ure
đ
uje se gospodarenje ugljikovodicima, istraživanje i eksploatacijaugljikovodika, izdavanje dozvole za istraživanje i sklapanje ugovora za eksploataciju, naknada,inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i druga pitanja.
Primjena propisa
Č
lanak 2.
(1) Kada se prema odredbama ovoga Zakona daje dozvola za istraživanje i sklapa ugovor,primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.(2) Na pitanja utvr
đ
ivanja rezervi ugljikovodika, utvr
đ
ivanja eksploatacijskog polja, registraistražih prostora i/ili eksploatacijskih polja, izrade i provjere rudarskih projekata, gra
đ
enja i uporaberudarskih objekata i postrojenja, izrade rudarskih planova i izvo
đ
enja rudarskih mjerenja, sanacijeprostora, naknade štete, mjera sigurnosti i zaštite, stru
č
ne spreme za obavljanje odre
đ
enih poslova urudarstvu i drugih pitanja koja nisu ure
đ
ena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temeljuovoga Zakona, odgovaraju
ć
e se primjenjuju odredbe Zakona o rudarstvu i propisa koji su donesenina temelju Zakona o rudarstvu.(3) U slu
č
aju da su drugi propisi Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ovoga Zakona usuprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primijenit
ć
e se ovaj Zakon.(4) Na pitanja koja nisu ure
đ
ena ovim Zakonom, a koja se odnose na predmet ovoga Zakona i/ilisu u svezi s istim, primijenit
ć
e se odredbe onoga propisa koji ure
đ
uje takva pitanja.
Č
lanak 3.
Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljede
ć
im aktima Europske unije:- Direktiva 94/22/EZ Europskoga Parlamenta i Vije
ć
a od 30. svibnja 1994. godine ouvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika, (SLL 164, 30.6.1994.),- Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a o geološkom skladištenjuugljikovodika dioksida i o izmjenama i dopunama Direktive Vije
ć
a 85/337/EEZ, DirektivaEuropskoga parlamenta i Vije
ć
a 2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ iUredbe (EZ-e) br. 1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009.).
 Definicije pojmova

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->