Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TITULARIZARE

TITULARIZARE

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Andreea Șovea
SUBIETE TITULARIZARE 2012
SUBIETE TITULARIZARE 2012

More info:

Published by: Andreea Șovea on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii, Tineretului
ş
i SportuluiCentrul Na
ţ
ional de Evaluare
ş
i ExaminarePagina 1 din 3Varianta 3Prob
ă
scris
ă
la
biologie
 
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELORDECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR2 august 2012Prob
ă
scris
ă
 BiologieVARIANTA 3
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.SUBIECTUL I (45 de puncte)
Secven
ţ
ele urm
ă
toare sunt selectate din programele
ş
colare de biologie pentru clasa a VII-a,respectiv a X-a
ş
i cuprind competen
ţ
e specifice
ş
i o parte dintre con
ţ
inuturile cu ajutorul c
ă
rora sepot forma/ dezvolta aceste competen
ţ
e. Pentru rezolvarea cerin
ţ
elor de la punctul
1.,
se au învedere aceste con
ţ
inuturi.
Clasa a VII-a
Competen 
ţ 
e specifice Con 
ţ 
inuturi 
1.1 Identificarea 
ş
i observarea alc 
ă
tuirii 
ş
func 
ţ 
iilor organelor 
ş
i sistemelor de organe ale corpului uman 5.1 Interpretarea rela 
ţ 
iilor dintre propriul comportament 
ş
i starea de s 
ă
ă
tate - De la celul 
ă
la organism 
 
- Principalele organe de sim 
ţ 
(alc 
ă
tuire, func 
ţ 
ii)- Sistemul locomotor: [...].
 
2. Func 
ţ 
ii de nutri 
ţ 
ie 3. Func 
ţ 
ia de reproducere (Programe 
ş
colare, Biologie, Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a 
 
Aprobat prin ordin al ministrului nr. 5097/ 09.09.2009)
Clasa a X-a
Competen 
ţ 
e specifice Con 
ţ 
inuturi 
1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale 
ş
i animale în vederea explic 
ă
rii rela 
ţ 
iei dintre structur 
ă
 
ş
i func 
ţ 
ie 5.3. Realizarea de conexiuni intra-, inter- 
ş
transdisciplinare - structura primar 
ă
a
ă
ă
cinii, tulpinii 
ş
frunzei la dicotiledonate [...]; - structura organelor animale; - structura 
ş
i func 
ţ 
iile organismelor vegetale 
ş
i animale; - dezechilibre ecologice.
(
Programe 
ş
colare pentru clasa a X-a, Ciclul inferior al liceului, Biologie 
 
Aprobat prin ordin al ministrului nr. 4598/ 31.08.2004)
1
. Prezenta
ţ
i activitatea didactic
ă
prin care se pot forma/ dezvolta competen
ţ
ele specificeprecizate în secven
ţ
a din programa
ş
colar
ă
de biologie pentru clasa a VII-a sau în secven
ţ
a dinprograma
ş
colar
ă
de biologie pentru clasa a X-a (la alegere), având în vedere urm
ă
toarele:
a)
dou
ă
metode didactice utilizate, precizând pentru fiecare metod
ă
: dou
ă
caracteristici, unargument al utiliz
ă
rii;
16 puncte
 
b)
dou
ă
forme de organizare a activit
ăţ
ii didactice, cu argumentarea folosirii acestora în situa
ţ
iarespectiv
ă
;
8 puncte
 
c)
trei exemple de mijloace de înv
ăţă
mânt folosite, precizând pentru fiecare mijloc de înv
ăţă
mânt:o etap
ă
a lec
ţ
iei în care poate fi folosit; o modalitate de integrare în cadrul lec
ţ
iei; timpul necesarutiliz
ă
rii eficiente.
21 puncte
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii, Tineretului
ş
i SportuluiCentrul Na
ţ
ional de Evaluare
ş
i ExaminarePagina 2 din 3Varianta 3Prob
ă
scris
ă
la
biologie
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)
Alc
ă
tui
ţ
i un eseu intitulat „Evaluarea randamentului
ş
colar” dup
ă
urm
ă
torul plan:- men
ţ
ionarea a trei func
ţ
ii ale evalu
ă
rii
ş
colare;- precizarea a dou
ă
calit
ăţ
i ale unui instrument de evaluare;- men
ţ
ionarea a dou
ă
avantaje ale utiliz
ă
rii probelor orale în evaluarea performan
ţ
elor elevilor;- enumerarea a trei reguli de proiectare a itemilor de completare;- elaborarea a cinci tipuri diferite de itemi, utilizând limbajul
ş
tiin
ţ
ific adecvat: un item de tippereche; un item cu alegere multipl
ă
; un item de tip întrebare structurat
ă
; un item de tiprezolvare de probleme; un item de tip eseu structurat.În cazul itemilor de tip pereche
ş
i cu alegere multipl
ă
se scrie r
ă
spunsul a
ş
teptat, iar în cazulitemilor de tip întrebare structurat
ă
, rezolvare de probleme
ş
i eseu structurat se elaboreaz
ă
 schema de corectare corespunz
ă
toare fiec
ă
ruia. Nu este necesar
ă
alocarea unor punctaje.Cele cinci con
ţ
inuturi din care se vor
 
elabora
 
cele cinci tipuri de itemi sunt la alegere dinurm
ă
toarele secven
ţ
e cu liste de con
ţ
inuturi, care apar
ţ
in programelor
ş
colare de biologie pentruclasele a VIII-a
ş
i a IX-a. Din fiecare con
ţ
inut ales se va elabora un singur tip de item.
Not
ă
: Se puncteaz
ă
corectitudinea
ş
tiin
ţ
ific
ă
a informa
ţ
iei de specialitate.
Clasa a VIII-a LISTA DE CON
Ţ
INUTURI
I. Organizarea materiei vii 
1. *Niveluri de organizare a materiei vii 2. Biotopul, biocenoza. Ecosistemul.
II. Factori determinan 
ţ 
i în r 
ă
spândirea 
ş
i adaptarea la mediu a organismelor vii 
1. Factori abiotici 2. Factori biotici 
III. Rela 
ţ 
ii trofice în ecosisteme 
1. Re 
ţ 
ele trofice 2. Circuitul materiei 
ş
i energiei – no 
ţ 
iuni generale 
IV. Echilibre 
ş
i dezechilibre în ecosisteme 
1. Deteriorarea mediului 2. Protec 
ţ 
ia 
ş
i conservarea mediului 
V. Evolu 
ţ 
ionism 
(Programe 
ş
colare, Biologie, Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a 
 
Aprobat prin ordin al ministrului nr. 5097/09.09.2009)
Clasa a IX-aLISTA DE CON
Ţ
INUTURI
I. Diversitatea lumii vii:  
 
No 
ţ 
iuni introductive 
 
Virusuri 
 
 
Regnuri: - 
clasificare; 
caracterizare general 
ă
.
- Monera - Protiste 
 
- Fungi 
Licheni* 
 - Plante - Animale II. Celula - unitatea structural 
ă
 
ş
i func 
ţ 
ional 
ă
a vie 
ţ 
ii: 
 
No 
ţ 
iuni introductive; 
 
Tipuri fundamentale de celule: - procariote; - eucariote; 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->