Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ ΟΡΟΣ ΙΕΡΑ ΣΠΗΛΑΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ ΟΡΟΣ ΙΕΡΑ ΣΠΗΛΑΙΑ

Ratings:
(0)
|Views: 195|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/28/2014

 
ΨΗΜέΗΒΐΖΙΜ ΙΡΙί ,ΐΗΡΑ ίΨΛΒΑΐΑ
«ΨΗέΡΑΐ ΖΙΐΒΑΐ. ΣΐΒΙΡΜΗΐί. ∃ΑΐΞΙΜ℣Μ
ΑΜΑίέΡΙΣΑΐ²
$ίψλβΰάϊ διβπύάϊ. σπβΰάϊ ύπμ ψιχβΰυμ. ώψιχ Ϗχϋμήγιχμ ιΰ ναΩ·ιμηϊ
RΔηιΩ\)
ΑΰϏϋόβιϊ.
«
 Ηχ·ημΩνηϊ 
². ::
Ι ψρπύώοιμιϊ ήμδρπψιϊ. κβάψιμύαϊ ·η αψιοιΥύηχϏλ ψπϊ ιΰ ψρώϋηΰρηϊ χψαΩδρΰηϊ ζαύιΰζΩηϊψιχ ζαύαϏζηόαγη Υύαμ ζήδη ήββι ψαρή ΰϏϋχράϊ ζαΰ αϏσαβηΩϊ αψάμαμύΰ Ϗύλμ ζαζιζαΰρΩα αβ,βή ζαΰ Ϗη ήββιχϊ ζΰμνόμιχϊ. νημ ήρολϏη ζαδώβιχ μα ϏύρασηΩ Ϗύα ϏψΥβαΰα αμαγλύυμύαϊ γη,ϏύαϏΰή ζαΰ ψριϏύαϏΩα% ΄ύϏΰ βιΰψώμ. ύα ϏψΥβαΰα αψιύάβηϏαμ ύλμ ψρυύλ αϏσαβΥ ζαύιΰζΩα ύπμαρϋαμδρυψπμ% Ζήδη ϏψΥβαΰι. αμηεαρύΥύπϊ ·ηοάδιχϊ.
1
αζώ·α ζαΰ ·Ωα αψβΥ κραϋιϏζηψΥ
:
Υ,ύαμ ΰνηυνηϊ ζαύασόοΰι ψιχ ψριϏύήύηχη αψώ ύιμ αάρα ύλ κριϋΥ ζαΰ ύι ϋΰώμΰ% έα ϏψΥβαΰα ώ,·πϊ αψιύηβιόϏαμ ζαΰ σπβΰάϊ ήορΰπμ γυπμ. ύα ιψιΩα ιΰ ήμδρπψιΰ Υύαμ αμαοζαϏ·άμιΰ μαϏζιύυϏιχμ οΰα μα ζαύιΰζΥϏιχμ Ϗ‐ αχύή%Οΰα ϋΰβΰηύΩηϊ ύα ϏψΥβαΰα αεΰιψιΰιόμύαμ πϊ αϏσαβηΩϊ ζαύιΰζΩηϊ αββή ζαΰ πϊ ϋυριΰ ύασΥϊ
$κβ% ίψΥβαΰι ύιχ Ψαμώϊ Ϗύλμ Ιΰμώλ ύιχ Ξαραδυμα. ώψπϊ ηΩνα·ηϏύι ψρυύι ζησήβαΰι)%
Αμα·σΩκιβα. ώβλ αχύΥ λ «·χϏύλρΰαζΥ² αύ·ώϏσαΰρα ύπμ ϏψλβαΩπμ. ·η ύα δηιϏζώύηΰμα ψη,ρήϏ·αύα. ύΰϊ «ηεπύΰζάϊ ·ηβπνΩηϊ² ύπμ Ϗύαοώμπμ ψιχ ψάσύιχμ ψώύη Ϗη κρήϋΰα ζαΰ ψώύη Ϗηζιΰβώύλύηϊ οη·ήύηϊ μηρώ. ζαΰ σχϏΰζή ύιμ ψβιόϏΰι ζαΰ ημύχψπϏΰαζώ Ϗύαβαζύΰύΰζώ,Ϗύαβαο·ΰύΰζώ νΰήζιϏ·ι ψήμπ Ϗύιμ ιψιΩι κρΩϏζιμύαμ Ϗ·ΰβηχ·άμηϊ αψώ ύλ ΣόϏλ α·άύρλύηϊγπυνηΰϊ ζαΰ αμδρυψΰμηϊ ·ιρσάϊ. δα οά·ΰγαμ ·η νάιϊ ύιχϊ αμδρυψιχϊ ύλϊ ψριφϏύιρΰζΥϊ ηψι,ϋΥϊ% Ζαΰ ύι νάιϊ νλ·ΰιχροηΩ ϏηκαϏ·ώζαΰ ·ΰα ύήϏλ ΰηριψιΩλϏλϊ% ΄ύϏΰ ζαύή ύιχϊ ΰϏύιρΰζιόϊ ϋρώμιχϊ. ύα ϏψΥβαΰα άψαταμ μα αψιύηβιόμ ζαύιΰζΩηϊ ζαΰ αμα,καδ·ΩϏύλζαμ Ϗη ΰηρή ήμύρα ασΰηρπ·άμα Ϗύλ βαύρηΩα ζήψιΰαϊ ϋδώμΰαϊ Δηώύλύαϊ. ημυ ύα ψη,ρΰϏϏώύηρα βηΰύιχροιόϏαμ πϊ ·αμύηΩα ζαΰ ύώψιΰ ·όλϏλϊ%
?
ίύιχϊ ϏύαβαζύΩύηϊ ζαΰ Ϗύιχϊ Ϗύαβαο·Ωύηϊ ύπμ ϏψλβαΩπμ ιΰ ήμδρπψιΰ άκβηψαμ ύΰϊ ·ιρσάϊύπμ σικηρυμ Δηυμ ύλϊ Ολϊ ζαΰ ύιχ Ζήύπ ΖώϏ·ιχ% Λ ημύώϊ ύπμ ϏψλβαΩπμ βαύρηΩα ϏύώϋηχηϏύιμ ηεηχ·ημΰϏ·ώ αχύυμ ύπμ Δηυμ ψιχ ζχκηρμιόμ ύιμ ζώϏ·ι ύπμ μηζρυμ ζαΰ ύΰϊ οιμΰ·ι,ψιΰάϊ νχμή·ηΰϊ ύλϊ Ολϊ%
1
Ιόύπϊ Υ ήββπϊ ιΰ ήμδρπψιΰ νημ μιΰήγιμύαμ οΰα ύι ·άοηδιϊ ύιχ ϏψλβαΩιχ. ησώϏιμ γιόϏαμ ζαύή ζα, μώμα ζιμύή Ϗύλμ ηΩϏινι%
:
 Ύψπϊ ψ%ϋ% ιΰ ψριφϏύιρΰζάϊ κραϋιϏζηψάϊ Ϗύι ΑϏψριϋήβΰζι ΛψηΩριχ ζαΰ Ϗύι ΖβηΰνΩ ΖώμΰύϏαϊ%
?
Ημ αμύΰδάϏΰ ·η ύλ μηιηββλμΰζΥ αμύΩβλτλ. ζαύή ύλμ ιψιΩα ύα ϏψΥβαΰα ϋρλϏΰ·ηόιχμ ηΩύη πϊ ϋπ·αύη,ράϊ. ηΩύη πϊ ύιχρΰϏύΰζή αεΰιδάαύα $·η ώβα ύα ζαύαϏύρισΰζή ηψαζώβιχδα ‟ κβ% ψ%ϋ% ύι δβΰκηρώ ζαύή, μύλ·α ύιχ «αεΰιψιΰλ·άμιχ² ϏψλβαΩιχ «Ζιχύιόζΰ² ύλϊ ΨαΰαμΩαϊ). ηΩύη πϊ ιΰ ΰναμΰζιΩ ϋυριΰ οΰα ravgψήρύχ% Ξλμ εηϋμή·η κάκαΰα ζαΰ ύιχϊ «·ηύασχϏΰζιβώοιχϊ².ιΰ ιψιΩιΰ αμαγλύιόμ ·άϏα Ϗ‐ αχύή «χψηρ,σχϏΰζή σαΰμώ·ημα². «χψώοηΰηϊ
νΰαϏύλ·ΰζάϊ,ηεποΥΰμηϊ
κήϏηΰϊ²Υ… ύλμ ηΩϏινι οΰα ύλμ «ζιόσΰα ολ²%
 
Ψιβό αροώύηρα κάκαΰα $18
ιϊ
·%Ϋ% αΰυμαϊ). ι ϋρΰϏύΰαμΰϏ·ώϊ ασι·ιΩπϏη ύλ ϏψλβαΰΰζΥ βα,ύρηΩα. καμναβΩγιμύαϊ ύα αρϋαΩα ΰηρή ζαΰ ύιχϊ κπ·ιόϊ ύπμ ϏψλβαΩπμ. αββή ζαΰ ύα Ωνΰα ύαϏψΥβαΰα. ψηβηζυμύαϊ κρήϋιχϊ ζαΰ Ϗύαβαο·Ωύηϊ. ζαΰ ·ηύαύράψιμύαϊ ύα Ϗη ϋρΰϏύΰαμΰζή ήμύρα% Ύ·πϊ αχύώ ηΩμαΰ ·ΰα ήββλ ΰϏύιρΩα%Δα Υ·ιχμ πϏύώϏι ασηβΥϊ αμ άβηοα ψπϊ λ ψμηχ·αύΰζΥ ϏόμνηϏλ ύιχ αμδρυψιχ ·η ύι ϏψΥ,βαΰι ύηβηΰυμηΰ ηνυ% Ψρώζηΰύαΰ οΰα άμα ύηρήϏύΰι ζαΰ ηεαΰρηύΰζή ημνΰασάριμ δά·α. ύι ιψιΩινημ ·ψιρηΩ μα αμαβχδηΩ ηνυ%ημ ηΩμαΰ ήββπϏύη αχύώϊ ι Ϗζιψώϊ ύιχ ψαρώμύιϊ ζησαβαΩιχ%Ηνυ δα ·ΰβΥϏιχ·η οΰα ύα ϏψΥβαΰα ύλϊ Ψημύάβλϊ. ύα ιψιΩα ΰηριψιΰΥδλζαμ αψώ ύιχϊ αρϋαΩ,ιχϊ% Aχύή $Ϗχξψηρΰβαξκαμιξάμλϊ κηκαΩπϊ ζαΰ ύλϊ ίψλβΰήϊ ύλϊ Ψημύάβλϊ οΰα ύλμ ιψιΩα ·ΰ,βΥϏα·η Υνλ) ηΩμαΰ ύα ηεΥϊ6 ‟ έι ϏψΥβαΰι ύιχ ∃ΰιμόϏιχ $αρϋ% ΐζαρΩα) ‟ έι ϏψΥβαΰι ύπμ Μχ·συμ.ύπμ Ξιΰρυμ ζαΰ ύπμ Ηχ·ημΩνπμ $αρϋ% έρΰμά·ηΰα) ‟ έι ήμύρι ύιχ Ψαμώϊ ζαΰ ύπμ Μχ·συμ $Υ Μχ·σαΩι)ύπμ αρϋαΩπμ βαύι·ηΩπμ ‟ έι ϏψΥβαΰι ύιχ Ψαμώϊ Ϗύλμ Ιΰμώλ ‟ έι ήμύρι ύπμ Μχ·συμ $Υ Μχ·σαΩι) ύλϊ ΖλσΰϏΰήϊ
1% έΙ ίΨΛΒΑΐΙ έΙΧ ΝΐΙΜΧίΙΧ $ΐΖΑΡΐΑ)
ίη ·ΰζρΥ αψώϏύαϏλ αψώ ύι νΰιμχϏΰαζώ ΰηρώ ύλϊ ΐζαρΩαϊ $Ϗλ·% ΡαψημύυϏα). ηψήμπ Ϗη άμα ζή,δηύι κρήϋι. αψ‐ ώψιχ ζχβιόϏη ·άϋρΰ ζαΰ βΩοα ϋρώμΰα ψρΰμ άμαϊ ψαμά·ιρσιϊ ζαύαρρήζύλϊ. χψήρϋηΰ ύι ϏψΥβαΰι ψιχ ιΰ ΐζαρΰυύηϊ ηΩϋαμ ασΰηρυϏηΰ Ϗύι οΰι ύλϊ ίη·άβλϊ% ΗζηΩ ζιμύή χψΥρ,ϋη ΰηρΥ ψλοΥ. λ ιψιΩα ϏΥ·ηρα άϋηΰ Ϗύηράτηΰ%Αμ ηψΰϋηΰρΥϏηΰ ζήψιΰιϊ μα αμαύράεηΰ Ϗύα αρϋαΩα Ϗχοορή··αύα ψριϊ αμηόρηϏλ αμασιρυμϏϋηύΰζυμ ·η ύι ϏψΥβαΰι. ύι ·ώμι ϏΩοιχρι ηΩμαΰ ώύΰ δα αψιοιλύηχύηΩ΋ ζαμάμαϊ αρϋαΩιϊ ΄ββλ, μαϊ Ϗχοορασάαϊ νημ αμασάρηύαΰ Ϗ‐ αχύώ. ώψπϊ ζαΰ ζαμάμαϊ μηώύηριϊ βαιορήσιϊ Υ ψηρΰλολ,ύΥϊ $΄ββλμαϊ ζαΰ εάμιϊ)% Αμ ψήβΰ αμαγλύΥϏηΰ αρϋαΰιβιοΰζάϊ ζαΰ Ϗψλβαΰιβιοΰζάϊ αμασιράϊ. μι·Ωγπ ώύΰ ζαΰ ψήβΰ δα αψικιόμ ήζαρψηϊ ιΰ ψριϏψήδηΰάϊ ύιχ%Ιΰ ·ώμηϊ ψβλρισιρΩηϊ οΰα ύι ημ βώοπ ϏψΥβαΰι $αμ ζήψιΰιϊ ομπρΩγηΰ ζήύΰ ψηρΰϏϏώύηρι δαϋαΰρώ·ιχμ ψιβό μα ·η ημλ·άρπμη). κρΩϏζιμύαΰ Ϗύι κΰκβΩι ύιχ ΜΩζιχ Μάγλ. „έα Κιχμή ύλϊΑύύΰζΥϊ“ ώψιχ νΰακήγιχ·η6 «
 ΚΑ,Α ύιχ ΰηριό. νΩψβα Ϗύιμ ηζηΩ ζαύαρρήζύλ. χψήρϋηΰ ύι ιμι·α,γώ·ημι ϏψΥβαΰι ∃ΰιμόϏιχ. ύι ιψιΩι ·αγΩ ·η ύλμ νΰψβαμΥ ψλοΥ ζαΰ ύιμ ψρι ύιχ ϏψλβαΩιχ ημύι,ψΰϏδάμύα ψριφϏύιρΰζώ ιΰζΰϏ·ώ άϋηΰ ϋαραζύλρΰϏύηΩ ·η Χ%Α :1;?013:40,4,;7 $Σ%Η%Ζ%183?Κ;7) ψηρΰιϋΥ ΰνΰαΩύηριχ σχϏΰζιό ζήββιχϊ ζαΰ ψριϏύαύηόηύαΰ αψώ ηΰνΰζΥ μ
ι·ιδηϏΩα%
Ιζαύαρρήζύλϊ ψιχ άψησύη Ϗύλ ρη·αύΰή αψώ άμα ότιϊ :8·% άϋηΰ ϏΥ·ηρα Ϗύηράτηΰ
.
1
ηεαΰύΩαϊ ύπμηροαϏΰυμ ύιχ βαύι·ηΩιχ ύλϊ ψηρΰιϋΥϊ 
:
ψιχ άϋηΰ ζχρΰιβηζύΰζή ζαύαϏύράτηΰ ώβλ ύλμ ψαβΰή σχϏΰ,ζΥ ι·ιρσΰή ύιχ ΜΑ ·άριχϊ ύιχ κιχμιό $∃ΰιμχϏικιόμΰ). ύιχ ζαύαρρήζύλ ζαΰ ύλϊ ρη·αύΰήϊ 
²%
$Ϗ%74 , 70)
Ψρι ύπμ ύρΰυμ ζαύαϏύρισΰζυμ ψχρζαοΰυμ ύπμ νόι ύηβηχύαΩπμ νηζαηύΰυμ. ύλ οόρπ ύιχϏψλβαΩιχ ψηρΰιϋΥ Ϗύώβΰγη άμα ‟αϏχοζρΩύιχ ζήββιχϊ‟ νήϏιϊ αΰπμώκΰπμ ψβαύήμπμ% έι ϏψΥ,βαΰι Υύαμ ανόμαύι μα ημύιψΰϏύηΩ αψώ ζήψιΰιμ ψιχ νη ομυρΰγη ύλμ ψηρΰιϋΥ. ησώϏιμ κρΰϏζώύαμψιβό ζαβή ζρχ··άμι·άϏαϏύλμ ψχζμΥ ζαΰ ϏζΰηρΥ κβήϏύλϏλ%
1
Ι Μάγλϊ. ψρισαμυϊ. ηΩϋη ηψΰϏζησδηΩ ύι ϏψΥβαΰι Ϗη ψηρΩινι ψιχ ι ζαύαρρήζύλϊ Υύαμ Ϗύηομώϊ% Αχύώνη ϏΥ·αΰμη ψπϊ ηΩϋη Ϗύηράτηΰ ιβιζβλρπύΰζή. οΰαύΩ ύι :88: $:8 ϋρώμΰα ·ηύή ύλμ ζχζβισιρΩα ύιχ κΰ,κβΩιχ ύιχ νλβανΥ). ύιμ ηΩνα μα ύράϋηΰ ·ηοαβιψρηψυϊ! ∃χϏύχϋυϊ ώ·πϊ. αχύΥ λ σιρή Υύαμ ζαΰ λ ύηβηχ,ύαΩα%Δηπρυ ύιμ ηαχύώ ·ιχ ψιβό ύχϋηρώ ψιχ αεΰυδλζα μα ύιμ αμύΰζρΩϏπ άϏύπ οΰα ·Ωα ζαΰ ·ιμανΰζΥ σιρήϏύλ γπΥ ·ιχ. ζαΰ λ αψιχϏΩα ύιχ. ζήδη σιρή ψιχ ψηρμυ αψώ ‐ζηΰ. ηΩμαΰ ήζρπϊ δβΰκηρΥ% Ζήδη σιρή ψιχψβλϏΰήγπ αχύΥ ύλμ ψηρΰιϋΥ ζιμύιϏύάζι·αΰ. ηβψΩγιμύαϊ ψπϊ δ‐ αζιόϏπ ηζηΩμι ύι οβχζώ ύραοιόνΰ ύιχ μηριό% Ξήύαΰα ώ·πϊ%%%
:
 ΆϏπϊ μα ·λμ ηχδόμηύαΰ ύι βαύι·ηΩι οΰ‐ αχύώ. ψαρώβλ κηκαΩπϊ ύλμ αμχψιβώοΰϏύλ ζαύαϏύρισΥ ψιχ ά,ϋηΰ ψριζαβάϏηΰ Ϗύι σχϏΰζώ ύιψΩι% έι μηρώ ύιχ ζαύαρρήζύλ ηρϋώύαμ αψώ ρη·αύΰή ψήμπ αψώ ύλ Ϗψλβΰήζαΰ νχύΰζή ύιχ βαύι·ηΩιχ%Αψβυϊ Ϗύάρητη λ ψλοΥ ψιχ ύρισινιύιόϏη ύλ ρη·αύΰήζαΰ ύιμ ζαύαρρήζύλ%
 
έι ·ιμανΰζώ ψρήο·α ϏΥ·ηρα ψιχ ·αρύχρή βαύρηχύΰζΥ ϋρΥϏλ ύιχ ίψλβαΩιχ. ηΩμαΰ ύα βα,εηχύή Ϗζαβιψήύΰα Ϗύλμ ηΩϏινώ ύιχ. ύα ιψιΩα ινλοιόμ Ϗύιμ ζχρΩπϊ δήβα·ι%Ζαύή ύ‐ ήββα. ιχνάψιύη άοΰμη βώοιϊ αψώ ύιχϊ αρϋαΰιβώοιχϊ οΰα ηχρΥ·αύα% ΖαύαϏύρήσλ,ζαμ ζαΰ ϋήδλζαμ ιβιζβλρπύΰζή Ϗύι νΰήκα ύπμ αΰυμπμ% Ζΰ αμ αμαβιοΰϏύιό·η ύλμ όψαρελ η,ρηΰψΩπμ ηζζβλϏΩαϊ
1
Ϗύι ϋυρι ύιχ νΰιμχϏΰαζιό ΰηριό. η. ώβι ζαΰ ζήψιΰιϊ ·ιμαϋώϊ δα άκαβηύι «ήοΰι² ϋάρΰ ύιχ Ϗ‐ αχύή%
ΣπύιορασΩα ύλϊ Ϗψλβΰήϊ ύιχ ∃ΰιμόϏιχ ύι 1444% $ΨαραύΩδηύαΰαψώ ύλμ Α·ηρΰζαμΰζΥ
ίϋιβΥ
ΖβαϏΰζυμ ίψιχνυμ Ϗύλμ ΑδΥμα% $Κβ%
dttp6asosa%egt)
1
Ψρώζηΰύαΰ οΰα ψαβαΰιϋρΰϏύΰαμΰζΥ ηζζβλϏΩα. λ ιψιΩα ηΩϋη ύλμ Ωνΰα ·ιΩρα ·η ύι αρϋαΩι ΰηρώ6 νΰαβόδλζηιβιϏϋηρυϊ% έι ·ώμι ψιχ ύλϊ αψά·ηΰμη ηΩμαΰ άμα ·αζρώϏύημι ·ήρ·αρι ψιχ σάρηΰ ύρηΩϊ ϏζαβΰϏύιόϊϏύαχριόϊ ζαΰ ρώναζηϊ%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->