Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 2 - Great Joy (Luke 2:1-20)

Part 2 - Great Joy (Luke 2:1-20)

Ratings: (0)|Views: 318|Likes:
Published by Derick Parfan
The story of the birth of Jesus is really a story of great joy. Listen to this sermon to find out why and how you can also experience that greater joy. http://wp.me/po4gZ-1jE
The story of the birth of Jesus is really a story of great joy. Listen to this sermon to find out why and how you can also experience that greater joy. http://wp.me/po4gZ-1jE

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Derick Parfan on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
Part 2: Great Joy (1:57
2:20)
July 7, 2013
Introduction
Noong nakaraang Miyerkules ay isinilang ang pangalawanganak namin na si Stephen Lucas. Masaya kaming mag-asawa,obviously. Pati ang mga kapamilya at kamag-anak namin, at kayo rin dito sa church. Masaya naman talaga kapag maybagong miyembro sa pamilya. Masaya kasi regalo ito ng Diyossa amin. And with this gift from God, you also celebrate withus.We celebrate because we recognize that God is the giver of joy.Pero karaniwang problema natin ay iyon bang nakukuntentona tayo sa "lesser joys" gayong merong "greater joy" anginilalaan ng Diyos para sa atin. Oo nga't "joy" angpagkakaroon ng baby, pero lesser joy iyon kumpara samakikita nating "greater joy" sa kuwento natin ngayon.Mahalaga ito kasi ang mga estudyante masaya na kungmakagraduate, ang mga tatay masaya na kung kumita ngmalaki para sa pamilya, ang mga nanay masaya na kapagmerong "career" at hindi nakakulong lang sa bahay. We
 
measure our joy by the things we have. Kapag walang pera,walang anak, siyempre may kalungkutan iyan. Pero kung alammo kung ano o sino ang greater joy na nasa kuwentong pag-aaralan natin ngayon, wala ka mang pera o anak, posible pa rinat garantisado ang kagalakan para sa iyo. At kung may pera kaman o may anak, mas maeenjoy mo ang mga blessings na itona galing sa Diyos.Last week, nakita natin ang pangako ng Diyos kay Zacarias namagkakaroon sila ng anak ni Elizabeth kahit matanda na silapareho. Tinupad ng Diyos iyon at nagbuntis si Elizabeth.Nakita rin natin ang pangako ng Diyos kay Maria namagbubuntis siya kahit birhen pa siya. Natupad din iyon at nagbuntis siya. Parehong imposible sa tao. Pero tinupad ngDiyos dahil walang imposible sa kanya. Promise fulfilled!Ngayon naman, tingnan natin kung ano ang resulta o epekto sakanila - at sa Israel at sa atin din - ng mga pangyayaring iyon.
The Story
Sa pagdating ng oras ng panganganak ni Elizabet, nagsilang siyang isang anak na lalaki. Nakigalak sa kanila pati ang mga kamag-anak niya nang mabalitaan kung paanong lubos siyangkinahabagan ng Panginoon.Sa ikawalong araw ng sanggol, dumalo ang mga kapitbahay at kamag-anak nila sa pagtutuli sa kanya. Gusto nilang pangalananang bata ng Zacarias tulad ng kanyang ama. Pero sinabi niElizabet,
"Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya." 
Sabi nila,
"Perowala namang may ganyang pangalan sa pamilya n'yo." 
Kayatinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kung ano anggustong ipangalan sa sanggol. Isinulat niya,
"Juan ang pangalanniya." 
Nagtaka silang lahat.Noon din ay nakapagsalita na si Zacarias at nagpuri sa Diyos.Sabi niya,
"Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! Sapagkat dinalaw niya at tinubos ang kanyang bayan. Sinugo niya angmakapangyarihang Tagapagligtas mula sa angkan ni David ayonsa kanyang ipinangako kay Abraham at sa mga propeta noon pa.Napakalaki ng kanyang awa sa atin dahil ipapadala niya angTagapagligtas na tulad ng pagsikat ng araw na magbibigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at gagabay sa atin kung paanomamuhay nang may mabuting relasyon sa Diyos." 
 
Sabi pa niya,
"Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ngKataas-taasang Diyos, dahil ihahanda mo ang pagdating ngPanginoon. Ituturo mo sa mga tao kung paano sila maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan." 
Nangilabot ang lahat ng kapitbahay nila, at naging usap-usapansa buong kabundukan ng Judea ang pangyayaring iyon. Nag-isipsila at nagtanong,
"Magiging ano kaya ang batang ito?" 
Sapagkat malinaw na nakita nilang sumasakanya ang Panginoon.Nang mga panahong iyon, iniutos ng emperador ng Roma angpagkuha ng sensus sa lahat ng bayang sakop niya. Kaya mula saNazaret sa Galilea, isinama ni Jose si Maria (na kapwa mula salahi ni David) sa Betlehem para magpalista. Ito ang bayangsinilangan ni David.Habang nasa Betlehem sila, dumating na ang oras ngpanganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay nalalaki, binalot ng lampin at ihiniga sa sabsaban, dahil walanglugar para sa kanila sa mga bahay-panuluyan.May mga pastol naman na nagbabantay ng kanilang tupa saisang parang na malapit sa Betlehem. Biglang nagpakita sa kanilaang isang anghel at nagningning sa paligid nila ang nakasisilawna liwanag ng Panginoon. Natakot sila. Pero sabi ng anghel,
"Huwag kayong matakot dahil naparito ako para sabihin sa inyoang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan salahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David anginyong Tagapagligtas, ang Cristo na siyang Panginoon." 
Pagkatapos nito biglang may nagpakita na napakaraming anghelna sama-samang nagpupuri sa Diyos,
"Purihin ang Diyos salangit! May kapayapaan na sa lupa, sa mga taong kinalulugdanniya." 
Pagkatapos, dali-dali namang pumunta ang mga pastol saBetlehem at nakita nga nila sina Maria at Jose at ang sanggol nanasa sabsaban. Ikinuwento ng mga pastol ang sinabi sa kanila nganghel. Nagtaka ang lahat ng nakarinig nito, pero iningatan ito niMaria sa kanyang puso, at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito.Pagkatapos ay bumalik naman ang mga pastol na labis angpagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng nangyari.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Derick Parfan added this note
Listen to this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1jE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->