Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mau Don Dang Ky -Mau Ly Lich

Mau Don Dang Ky -Mau Ly Lich

Ratings: (0)|Views: 5,702 |Likes:
Published by vongocbichst

More info:

Published by: vongocbichst on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
Anh 3x4
CONG HOA
xA
HOI
cnu
NGHiA VIET NAM
.
. .
Di)cl~p-
TI}'
do-H~nhphuc
SOYEULV qCH
Phan 1- Lich
s u -
ban than
1-
He;>va ten:
2-
Nam, nit .3- Ngay, thang, nam sinh: , .4- ThuOng trU sf; nha: dUOng: PhuOng, xa: .. Qu\U1(Huy~n): .
5 D- - 6 T- ..
- an te;>c: - on glao: .7- Ngay tham gia t6 chuc (nong hQi, ph\! nft, cong doan): ................................... t\li .8- Ngay vao Doan Thanh nien Ci)ng san Hi) Chi Minh: t\li: .9 N.
'D'
C- 'Y"tN .- gay vao ang e;>ngsan Iy am: t\ll: .10- Trinh di) van hoa: .Trinh di) dao t\lO chuyen mon nghi~p V\!: nam t6t nghi~p: .
11-
Qua trinh hO\lt di)ng ban than (tom t~t
til'
12
tu6i d~n nay, lam gi?
6
dau?)
.-,
,
"
................ .................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
.
................................................................................................................... .
....
'
.
Phan II - Quan h~gia mnh
12- He;>va ten cha: Sinh nam: . Ngh~ nghi~p (chuc V\!va dp b(ic) truac va sau 30/4/1975: .
.................................................................................................... .......................
.
..............................................................................................................................
................................................................................................................................
..
............................................ .
C h 8 '6'h ;~ ~.~ ~ ;;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
13- He;>,:a ten my: ; Sinh nam: . Nghe nghi~p (chuc V\!va cap b(ic) truac va sau 30/4/1975: .
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ch6
a
hi~n nay: .14-
HQ
va ten vq (ho~c chang): Sinh nam: . Ngh€ nghi~p (chuc
V\l
va d.p b;ic) truac va sau
3014/1975: .
...............................................................................................................................
.
............. ................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................
.
...............................................................................................................................
.
...............................................................................................................................
.
Ch6
a
hi~n nay: .15-
HQ
va ten cac con: Tu6i, lam gi,
a
diiu?
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..
...............................................................................................................................
.
...............................................................................................................................
.
..................
.
16-
HQ
va ten anh, chj, em ruQt:Tu6i, lam gi,
a
diiu?
.............................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................. .................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................. .............. ............................................................................................................................... ..
 Ngay thang nam 2013
 Ngrr01 khai
(k
ten)
 NH~N XET
vA
CHUNG NH~N
CVA
UBND
xA,
PHlfONG NO! clf TRUHO~C CO QUAN,TO CHUC NO! DANG CONG TAc
 NQidung chUng nh(inc~n ghi ban Ii Ijch nay dung hay sai. N6u sai thi ghi r6 sai6 ch6 nao
(coth~nh(mxe
v€
tu each ngh€nghi~pva hoan canh)
 
-
,
 Miiu
so
1
CONG HoA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
. . .
DQc
I~p-
TI! do - Hl.lDh phuc
DONDANG KY
nV
TUYEN VI:EN
CHUC
 NgllDh giao d\lc va dao t~o qu~n SoonTra nam hQc 2013-2014Kinh gui: HQi d6ng tuy€n dVng vien chuc nganhgiao dvc va dao t~o qu~n San TriT6i ten la
(chfr in hoa):
Nam, nil: . Ngay sinh:Que quan:HQ khAu thuOng tm:Ch6
a
hi~n nay:Di~n tho~i lien I~c:Dan tQc:Trinh dQva chuyen nganh dao t~o:D6i tuqng uu tien (nSu co): (1)Sau khi nghien cUu diu ki~n dang kY dV tuyn vien chuc cua........................................ (2), t6i th:ly co du di€u ki~n d€ tham dV kY thituy€n (ho(ic xet tuy€n) vien chuc
a
vi tri vi~c lam (3). Viv~y, t6i lam dan nay dang ky dv tuyn vien chuc theo th6ng bao cui quy caquan, dan vi. NSu tmng tuy€n t6i se ch:lp hanh cac quy dinh cua Nha nuac va cua ca quan, danvi co thAm quy€n tuy€n dVng.T6i gui kern thea dan nay h6
So'
dv tuy€n, g6m:1. Ban
So'
ySu ly lich tv thu~t;2. Bim chvp cac van b~ng, chUng chi va kSt qua hqc t~p, g6m: (4)3. Gi:ly chung nh~n suc khoe;4.02 phong bi (ghi ra dja chi lien l~c), 02 anh co 4 x 6.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sơn Cù liked this
Út Cưng liked this
Lưu Ly Tím liked this
vongocbichst liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->