Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky-thuat-xung-I

Ky-thuat-xung-I

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Mike Hoang

More info:

Published by: Mike Hoang on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
Bài gi
ng K
thu
t Xung Ch
ươ
ng 1
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi
Trang3
CH
ƯƠ
NG 1.CÁC KHÁI NI
M C
Ơ
B
N
I.
 ĐẠ
I C
ƯƠ
NGPhân lo
i tín hi
u
 
Theo d
ng sóng: Tín hi
u tam giác, sin, xung vuông, n
c thang, . . .
 
Theo t
n s
: Tín hi
u h
t
n, âm t
n, cao t
n, siêu cao t
n, . . .
 
Theo s
liên t
c : Tín hi
u liên t
c biên
độ
và th
ờ 
i gian.
 
Theo s
ờ 
i r 
c : Tín hi
u r 
ờ 
i r 
c biên
độ
và th
ờ 
i gian.
 
Tu
n hoàn : Tín hi
u có d
ng sóng l
 p l
i sau m
i chu k 
.
M
t s
tín hi
u liên t
c
0p(t)1t0 t+A-AT/2
 
T
t
Hình 1.1a. Tín hi
u
sin
 A
ω 
Hình 1.1b. Chu
i xung
Hình 1.1c. Xung tam giác
t
0KK
Hình 1.1d. Hàm m
ũ
 
 
Bài gi
ng K
thu
t Xung Ch
ươ
ng 1
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi
Trang4
M
t s
tín hi
u r 
i r 
c
 Ngày nay trong k 
thu
t vô tuy
ế
n
đ
i
n, có r 
t nhi
u thi
ế
t b
công tác trong m
tch
ế
 
độ
 
đặ
c bi
t: ch
ế
 
độ
xung. Trong các thi
ế
t b
này, dòng và áp tác d
ng lênm
ch m
t cách r 
ờ 
i r 
c theo m
t quy lu
t nào
đ
ó.
nh
ng th
ờ 
i
đ
i
m
đ
óng ho
cng
t
đ
i
n áp, trong m
ch s
phát sinh quá trình quá
độ
, phá h
y ch
ế
 
độ
công táct
 ĩ 
nh c
a m
ch. B
ở 
i v
y vi
c nghiên c
u các quá trình x
y ra trong các thi
ế
t b
 xung có liên quan m
t thi
ế
t
đế
n vi
c nghiên c
u quá trình quá
độ
trong cácm
ch
đ
ó. N
ế
u có m
t dãy xung tác d
ng lên m
ch
đ
i
n mà kho
ng th
ờ 
i gian gi
a cácxung
đủ
l
ớ 
n so v
ớ 
i th
ờ 
i gian quá
độ
c
a m
ch. Khi
đ
ó tác d
ng c
a m
t dãyxung nh
ư
m
t xung
đơ 
n. Ng
ượ 
c l
i n
ế
u kho
ng th
ờ 
i gian k 
ế
ti
ế
 p c
a xung
đủ
 nh
so v
ớ 
i quá trình quá
độ
c
a m
ch thì ph
i nghiên c
u tác d
ng c
a m
t dãyxung gi
ng nh
ư
c
a nh
ng
đ
i
n áp ho
c dòng
đ
i
n có d
ng ph
c t
 p.Vi
c phân tích m
ch
ở 
ch
ế
 
độ
xung ph
i xác
đị
nh s
ph
thu
c hàm s
c
a
đ
i
náp ho
c dòng
đ
i
n trong m
ch theo th
ờ 
i gian
ở 
tr 
ng thái quá
độ
. Có th
dùngcông c
toán h
c nh
ư
: ph
ươ 
ng pháp tích phân kinh
đ
i
n. Ph
ươ 
ng pháp ph
 (Fourier) ho
c ph
ươ 
ng pháp toán t
Laplace…
Ph
ươ
ng pháp kh
o sát
Có nhi
u cách
để
kh
o sát s
bi
ế
n
đổ
i tín hi
u khi
đ
i qua m
ch RC, trong
đ
ó có ph
ươ 
ng pháp quá
độ
trong m
ch
đ
i
n v
ớ 
i 2 ph
ươ 
ng pháp quen thu
c:
 
Gi
i và tìm nghi
m c
a ph
ươ 
ng trình vi phân.
 
Tìm hàm truy
n
đạ
t c
a m
ch và bi
ế
n
đổ
i Laplace.
a. Ph
ươ
ng pháp tích phân kinh
đ
i
n.
Ph
ươ 
ng trình m
ch và nghi
m.
)()( )(...)()(
01111
 f  ya dt dyadt  yadt  ya
nnnnnn
=++++
 
 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
)(
n x
Hình 1.2a
,
Tín hi
u sin r 
ờ 
i r 
c)82sin()(
nn x
π 
=
 
n
108
Hình 1.2b
,
Hàm m
ũ
ờ 
i r 
c
 
Bài gi
ng K
thu
t Xung Ch
ươ
ng 1
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi
Trang5
V
ế
ph
i c
a ph
ươ 
ng trình f(t)
đ
ã
đượ 
c xac
đị
nh, y(t)
ở 
v
ế
trái là nghi
m c
n tìm(
đ
i
n áp hay dòng
đ
i
n), nghi
m (h
nghi
m) c
a y(t) nh
ư
sauy(t) = y
xl
(t) + y
q
đ
(t) Nghi
m c
a ph
ươ 
ng trình thu
n nh
t
0)()(...)()(
01111
=++++
 yadt dyadt  yadt  ya
nnnnnn
 
có 3 d
ng: th
c
đơ 
n,
đơ 
n và ph
c, b
i Nghi
m th
c p
1
, p
2
, p
n
có d
ng nh
ư
sau:
 pn p p qd 
n
eee y
+++=
...
21
21
 
 Nghi
m ph
c
1
 p j
α β 
= − +
,
2
 p j
α β 
= −
có d
ng nh
ư
sau:
)cos(
1
φ  β 
α 
+=
e y
qd 
 
 Nghi
m kép p
1
=p
2
có d
ng nh
ư
sau:
 pqd 
e y
1
)(
21
+=
 
b. Ph
ươ
ng pháp toán t
Laplace
Bi
ế
n
đổ
i Laplace 1 phía
đượ 
c xác
đị
nh nh
ư
sau:
==
0
)()]([)(
dt e f  f  Ls
st 
 
M
ch t
ươ 
ng
đươ 
ng R, L, C
Li
0
1/sL
 
i
0
 /s
 
-
 
+
 
sLu(s)
 
I(s)
 
I(s)+
-
u(s)1/sC
 
Cu
0
u
0
 / 
s
 
+
-
 
u(s)
 
I(s)
 
sC
 
+I(s)
-
u(s)
Hình 1.3. S
ơ 
 
đồ
t
ươ 
ng
đươ 
ng c
a L,C

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->