Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
PEFC UK Newsletter (July 2013)

PEFC UK Newsletter (July 2013)

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Published by PEFC UK Ltd.
The July edition of the quarterly newsletter highlights the Sustainability Activation Toolkit, the consumer Goods Forum, (CGF), bringing together over 400 retailers, service providers, manufacturers and other stakeholders. Also, in this months newsletter is the winner of the Royal Forest Society Award 2013, Millbrook Primary school, co-sponsored by PEFC for the third year running.
The July edition of the quarterly newsletter highlights the Sustainability Activation Toolkit, the consumer Goods Forum, (CGF), bringing together over 400 retailers, service providers, manufacturers and other stakeholders. Also, in this months newsletter is the winner of the Royal Forest Society Award 2013, Millbrook Primary school, co-sponsored by PEFC for the third year running.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: PEFC UK Ltd. on Jul 16, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
UBDL ):4-5:-5:
UBDL
RK
 
GBV\
VVV'UBDL'LI'RKO\\RB 3? HRN_ 35:<
]ab LFD crogfs tifbtabr `irb tajg =55rbtjonbrs. `jgudjlturbrs. sbrvolb privombrsjgm itabr stjkbainmbrs. wota li`cogbmsjnbs id BRS 3'2 tronnoig. dri` 65 liugtrobs'@b`cbrs oglnumb fnicjn pnjybrs sula jsLjrrbdiur. Lilj Linj. OC@. Hiagsig $Hiagsig. Kbnniff‟s. Ko`cbrny-Lnjrk. N‟Irbjn.Gbstnb. Uriltir $ Fj`cnb. ]bsli. jgmJsmj-Vjn@jrt'
LIG\R@BS FIIM\ DISR@ SBLIFGO]OIG DIS UBDL
SD\ \LAIIN\ BMRLJ]OIG JVJSM 35:<
Dir tab taorm ybjr ruggogf. UBDLRK ajs li-spigsirbm j SiyjnDirbstry \ilobty Jwjrm' ]ab SD\ ostab RK‟s njrfbst dirbstry bmuljtoiglajroty' Ot wjs diugmbm og :113 jgmajs jn`ist =.555 `b`cbrs'
]ab woggbr id tab SD\ 35:< BmuljtoigJwjrm dir Bxlbnnbglb og Dirbstry wjs@onncriik Uro`jry \laiin og \tjnycromfb.Labsaorb' ]aby wonn cb usogf tab £:.555prozb ti cuy j trbb aiusb dir tabor Dirbst\laiin jrbj - tab stjrt id wajt taby aipbwonn cbli`b j trbb aiusb vonnjfb']ab slaiin ogtrimulbm tab dirbst slaiinogotojtovb ogti tab lurrolunu` diur ybjrs jfi']aby sjw ot js j wjy id mbvbnipogf tabsilojn jgm b`itoigjn jspblts id laonmrbg‟snbjrgogf. abnpogf tab` ti friw og
Og ots rblbgtny rbnbjsbm \ustjogjconoty Jltovjtoig ]iinkot. tab Ligsu`brFiims Diru` !LFD/. igb id tab njrfbst fnicjn ogmustry gbtwirksrblifgosbs UBDL js igb id tab dirbst `jgjfb`bgt slab`bs waolaprivomb jssurjglbs id rbspigsocnb siurlogf'
]bjlabrs jgm laonmrbg dri` @onncriik \laiin wota Jgtaig Cisjgqubt. Ujst prbsombgt id tab SD\
Og 35:5. tab LFD pnbmfbm ti `iconosbrbsiurlbs wotaog `b`cbr cusogbssbs tiabnp jlaobvb zbri gbt mbdirbstjtoig cy3535 og ots Sbsinutoig ig Mbdirbstjtoig']ab rblbgt pucnoljtoig id tab Jltovjtoig]iinkot tjkbs taos Sbsinutoig j votjn stbpdirwjrm cy abnpogf li`pjgobs id jnn sozbssullbssdunny o`pnb`bgt tab rbquorbm`bjsurbs ti abnp jlaobvb taos j`cotoiustjrfbt'lig﬊mbglb usogf tab iutmiir bgvorig`bgt`irb' Jnn laonmrbg tjkb pjrt og Dirbst\laiin sbssoigs usogf tiins. wirkogf wota﬊rb jgm nbjrgogf tariufa pnjy'Humfbs . SD\ Bmuljtoig Id﬊lbr MbccobLittig jgm Dirbstry Li``ossoig Bgfnjgm‟sSolajrm Ujog. prjosbm tab prihblt js8 „jgbxlbnnbgt bxj`pnb id aiw iutmiir nbjrgogfog j wiimnjgm bgvorig`bgt ljg `jkb jrbjn jgm `bjgogfdun ligtrocutoig ti slaiinnodb' Ot os ogsporogf ti sbb tajt si `ula ljgcb jlaobvbm rofat jlriss tab slaiin wotastrigf li``ot`bgt dri` jnn tab stjdd jgmtab lrbjtovb usb id prbloius rbsiurlbs'‐
 
35:< LAJOG ID LR\]IM_ \]JGMJSM
]ab \tjgmjrm wjs rbvosbm ti bgjcnblbrto﬊bm li`pjgobs ti `bbt tab BR ]o`cbrSbfunjtoig‟s „Mub Monofbglb‐ rbquorb`bgts']ab Buripbjg Rgoig ]o`cbr Sbfunjtoig!BR]S/ priaocots tab pnjlogf id onnbfjnnyajrvbstbm to`cbr ig tab Buripbjg `jrkbtog jg bddirt ti tjlknb tab pricnb` id onnbfjnniffogf jlriss tab wirnm' Ot sbts iutrbquorb`bgts tajt li`pjgobs wotaog tab BR`ust `bbt ti `ogo`osb tab rosk id onnbfjnto`cbr cbogf trjmbm']ab Sbfunjtoig rbquorbs li`pjgobs pnjlogfto`cbr ir to`cbr primults ig tab Buripbjg`jrkbt. cita o`pirtbm jgm mi`bstoljnny-primulbm. ti o`pnb`bgt j Mub Monofbglb\ystb` !MM\/' Li`pjgobs trjmogf wiimprimults wotaog tab BR jrb rbspigsocnbdir kbbpogf rblirms id cita suppnobrs jgmlusti`brs ti djlonotjtb trjlbjconoty'Kby lajgfbs ti tab 35:< Lajog id Lustimystjgmjrm oglnumb8
n
 
Jg bxpjgmbm mb﬊gotoig id ligtrivbrsojnsiurlbs ti oglnumb BR]S-spblo﬊lrbquorb`bgts sula js li`pnojglbwota trjmb jgm lusti`s nbfosnjtoig ogjmmotoig ti ogtbrgjtoigjn. gjtoigjn. ir niljnnbfosnjtoig liglbrgogf dirbst-rbnjtbmjltovotobs
n
 
Jmmotoigjn ogdir`jtoig rbquorb`bgtsig trbb spblobs jgm irofog ti sjtosdyogdir`jtoig gbbms id vjroius nbfosnjtovbjgm rbfunjtiry prilbssbs sula js tabBR]S
n
 
]ab UBDL Mub Monofbglb \ystb`!MM\/ os giw jg ogtbfrjn bnb`bgt id tabUBDL Lajog id Lustimy stjgmjrm jgm`jgmjtiry dir jnn lbrto﬊bm bgtotobs jgm jnn`jtbrojn. oglnumogf lbrto﬊bm `jtbrojn
n
 
]ab slipb id priaocotbm `jtbrojn ajscbbg bgajglbm ti oglnumb ligffiolt to`cbr']ab rbvosbm \tjgmjrm `bjgs tajtUBDL-lbrto﬊bm li`pjgobs giw ajvbj strjofatdirwjrm. trobm-jgm-tbstbm`blajgos` jvjonjcnb ti mb`igstrjtbli`pnojglb wota BR ]o`cbr Sbfunjtoig!BR]S/ rbquorb`bgts'Jo`ogf ti cuonm ig tab sullbss id njst ybjr‟s ogjufurjn \tjkbainmbrBvbgt. UBDL wonn cb aistogf ots sbligm stjkbainmbr `bbtogf og tabjutu`g' ]ab tab`b id taos ybjr‟s `bbtogf wonn cb tab BR ]o`cbrSbfunjtoig jgm ots o`pnb`bgtjtoig' Drbb ti jttbgm jgm ipbg tijnn stjkbainmbrs. tab `bbtogf wonn cb lajorbm cy Ubtbr Njtaj`.Lajor`jg id Hj`bs Njtaj` jgm j `b`cbr id tab Cijrm id UBDLLiuglon']ab bvbgt wonn cb abnm jt tab Gjtoigjn Liuglon dir TinugtjryIrfjgosjtoigs !GLTI/ ig ]ubsmjy :st Ilticbr 35:<' ]abrb ajsjnrbjmy cbbg strigf mb`jgm dir pnjlbs jgm lurrbgtny. igny j dbwrb`jog si bjrny rbfostrjtoig os rbli``bgmbm8
UBDL JGGRJN \]JKBAINMBS MJ_ RUMJ]B
attp8))www'pbdl'li'uk)ogmbx'pap)gbws-pjfb)gbws)gbws-mbtjon)otb`)<34-pbdl-uk-jggujn-stjkbainmbr-`bbtogf
UBDL `b`cbrs. Cijrm id Morbltirs. wirkogf friup irsblrbtjtrojt rbqubst tab mbvbnip`bgt id j tblagoljn milu`bgtUBDL Ogtbrgjtoigjn prbpjrbs prihblt pripisjn. ogln' b'f'rbquorb`bgts ti bgsurb cjnjglbm rbprbsbgtjtoig
USIUI\JN \]JFB
Uucnol jggiuglb`bgtOgdir`jtoig jciut ippirtugotobs ti pjrtolopjtb $ ligtrocutbIpbg ogvotjtoig ti gi`ogjtb stjkbainmbrs ti hiog wirkogf friupVirkogf friup dir`bm wota cjnjglbm rbprbsbgtjtoig
USBUJSJ]IS_ \]JFB
Uroglopjn stjfb dir stjkbainmbr li``bgtSbquorb`bgts dir jnn li``bgts ti cb ligsombrbm og jg ipbgjgm trjgspjrbgt `jggbrMblosoig igny cy ligsbgsus
VISKOGF FSIRU \]JFB
Bgquory mrjdt `jmb jvjonjcnb pucnolny jgm ti jgy ogtbrbstbmstjkbainmbr45 mjy fnicjn pucnol ligsuntjtoigUjrtolopjtoig os jltovbny bgliurjfbm
BGZROS_ \]JFB
Milu`bgt rbquorbs dir`jn jpprivjn cy cita tab UBDL Cijrmid Morbltirs js wbnn js tab UBDL Fbgbrjn Jssb`cnyUucnosabm wotaog diur wbbks id jpprivjn
JUUSITJN JGM URCNOLJ]OIG \]JFB
Og @jy. jdtbr bofatbbg `igtas id ogtbgsovb `unto-stjkbainmbr mbnocbrjtoigs.tab 35:< UBDL Lajog id Lustimy stjgmjrm wjs jpprivbm cy tab UBDLFbgbrjn Jssb`cny ig tab rbli``bgmjtoig id UBDL‟s Cijrm id Morbltirs'
Dir durtabr ogdir`jtoig vosot -attp8))www'pbdl'irf)lbrto﬊ljtoig-sbrvolbs)bu-to`cbr-rbfunjtoig
UBDL LIL \]JGMJSM SBTO\OIG USILB\\
 
 
]O@CBS OGLIG\]SRL]OIGJVJSM\ 35:<
Gi`ogjtoigs jrb giw ipbg
dirtab ogjufurjn ]o`cbr og LigstrultoigJwjrms jgm jg igfiogf b-`jrkbtogflj`pjofg os giw ugmbrwjy tiJrlaotblts jgm Ligtrjltirs og tab RKjgm Orbnjgm' Gi`ogjtoigs jrb siufatdir prihblts waola wbrb li`pnbtbmir primults mbvbnipbm. og tab RK irOrbnjgm. cbtwbbg \bptb`cbr 35:3 jgmJufust 35:<'Tosot www'to`cbrogligstrultoig'li'ukdir durtabr ogdir`jtoig'Od yiu jrb ogtbrbstbm og
n
hiogogf liglbrtbm bddirts ti distbr jgmbxpjgm sustjogjcnb to`cbr suppny lajogsog Jsoj
n
nbjrgogf jciut tab ippirtugotobs jgmbgjcnogf ligmotoigs ti `jogstrbj`sustjogjcnb primultoig jgm trjmb og tabrbfoig
n
moslussogf aiw lurrbgt cittnbgblksljg cb jmmrbssbm ti mrovb sustjogjconotysinutoigs dirwjrmtabg yiu jrb ogvotbm ti pjrtolopjtb ogUBDL‟s 35:< \tjkbainmbr Mojnifub waolawonn cb abnm og Kujnj Nu`pur. @jnjysoj ig:=):2 Givb`cbr 35:<']ab Mojnifub wonn bgjcnb up ti 325stjkbainmbrs dri` j crijm rjgfb id sbltirsjgm rbfoigs ti bgfjfb og sinutoigs-irobgtbmmoslussoigs' ]aos stjkbainmbr bvbgt wonntjkb pnjlb og UBDL Dirbst Lbrto﬊ljtoigVbbk. waola wonn jnsi oglnumb tab :1taUBDL Fbgbrjn Jssb`cny jgm jssilojtbmwirksaips waola wonn cb ipbg ti UBDLLiuglon `b`cbrs jgm ogvotbm fubsts'Dir durtabr mbtjons jgm rbfostbr vosot8attp8))www'pbdl'irf)pbdl-wbbk-35:<)ai`b
Og \bptb`cbr. UBDL RK wonn iglbjfjog pjrtgbr wota dbnniw UBDLdj`ony `b`cbrs. tab @jnjysojg]o`cbr Liuglon !@]L/ jgm tab Girta J`broljg \ustjogjcnb DirbstryOgotojtovb !\DO/ ti bxaocot jt tab RK‟signy mbmoljtbm to`cbr saiw “ ]o`cbrBxpi'
 ]aos saiw jo`s ti pri`itb to`cbr js j kby`jtbrojn ti abnp mbnovbr jg jttrjltovb jgmsustjogjcnb cuont bgvorig`bgt' Njst ybjr.ivbr =.555 vosotirs oglnumogf jrlaotblts.spblo﬊brs jgm `jhir ligtrjltirs `jmb taborwjy ti Livbgtry‟s Solia Jrbgj dir tab twi-mjy saiw jgm `irb tajg :55 li`pjgobsbxaocotbm']aos ybjr. tab saiw `ivbs ti j gbw vbgub“ Cor`ogfaj`‟s GBL “ jgm rugs dri` 3=-32 \bptb`cbr' Vb jrb niikogf dirwjrm tibgfjfogf wota tab usujn crijm spbltru` idstjkbainmbrs dri` jlriss tab to`cbr jgmligstrultoig sbltirs'Od yiu jrb pnjggogf ti vosot tab saiw. yiuljg ﬊gm us ig
\tjgm B:
'Dir `irb ogdir`jtoig jciut tab saiw vosotwww'to`cbr-bxpi'li'uk
UBDL J]]O@CBS BQUI35:<
UBDL DISB\] LBS]ODOLJ]OIG VBBK 35:<
Jsoj ainms tab kby ti ugnilkogf tab primultoig jgm trjmb id sustjogjcnbdirbst primults'

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->