Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Λόγγου - Δάφνις και Χλόη

Λόγγου - Δάφνις και Χλόη

Ratings:
(0)
|Views: 45|Likes:
Λόγγου - Δάφνις και Χλόη
Λόγγου - Δάφνις και Χλόη

More info:

Published by: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/03/2014

 
 
Ζξμμξχ
 
ΛΪςθοχ γΰο έζξν
 
 
[ai Urncilt Mutidgirm IGnnf nb K`pados `dk Lajni* gy Jndmns[aos iGnnf os bnr tai usi nb `dyndi `dywairi `t dn lnst `dk wota `jhnst dn ristroltonds wa`tsnivir$ _nuh`y lnpy ot* movi ot `w`y nr ri(usi ot udkir tai tirhs nb tai Urncilt Mutidgirm Jolidsi odljukik wota taosiGnnf nr ndjodi `t www$mutidgirm$nrm[otji3 K`pados `dk Lajni@utanr3 Jndmns[r`dsj`tnr3 Ojo`s RnutoirokosWiji`si K`ti3 \iptihgir 1* 7500 VIGnnf ,<=<97XJ`dmu`mi3 Mriif ### \[@W[ NB [AO\ UWNCIL[ MY[IDGIWM IGNNF K@UADO\ @DK LAJNI ###Urnkulik gy \npao` L`dndo Dnti3 [ai tndol systih a`s giid la`dmik brnh pnjytndol tn hndntndol$ [ai spijjodm nb tai gnnf a`s dnt giid la`dmik ntairwosi$ Bnntdntis a`vi giid lndvirtik tn idkdntis$άνκιήϏόν3 Ϋξ ϋξθογϊ όψόϋνκΰ Ψύιο ΰζζΪδιο ΰυϊ υξζωϋξθογϊ όι κξθξϋξθογϊ$ Ν ξπαξμπΰςήΰ ϋξω ηοηζήξωγΰϋΪ ϋΰ Ϊζζΰ υΰπΰκΨθιο Ϗχ Ψύιο$ Ξο ωυξόνκιοτόιοχ Ψύξωθ κιϋΰςιπαιή όϋξ ϋΨζξχ ϋξω ηοηζήξω$
Λΐ΢ΘΝά ΓΐΟ έΖΞΝ
ΖΞΜΜΞΩ
Λΐ΢ΘΝά ΓΐΟ έΖΞΝ
ΚΙΫΐ΢ΠΐάΚΐ ΝΖΟΐ Υ$ ΗΞΩΫΟΙΠΟΛΝΙΓΛΞΫΟΓΞά ΞΟΓΞά 'ΙΖΙΩΑΙΠΞΩΛΐΓΝά' ΙΘ ΐΑΝΘΐΟά 0?70
 
ΥΠΞΖΞΜΞά ΫΞΩ ΚΙΫΐ΢ΠΐάΫΝ
ϋΰθ ξ διυιόκϊχ ϋϏθ ΰπύΰήϏθ Ιζζνθογτθ μπΰκκΪϋϏθ ό- ϊζΰ ϋΰ ιήλν ϋξω ζϊμξω* όϋνθ υξήνόν* όϋξλπΪκΰ γΰο όϋνθ υιβξμπΰςήΰ* ιήύι υπξύϏπΤόιο ϋϊόξ* υξω γΪαι υπξόυΪαιοΰ μοΰ ϋν λνκοξωπμήΰ ΨπμϏθ όΰθϋΰ ΰπύΰοϊϋιπΰ Ψλιούθι υιποόόϊϋιπξ ϋοχ ΰλωθΰκήιχ ϋϏθ κοκνϋτθ* ξο όξςοόϋΨχ όϋξύΰόϋΤγΰθι θΰκξπςτόξωθι γΰοθξψπμοξ ιήλξχ ζϊμξω3 θΰ λοΰϋωυτθξωθι λνζΰλΤ υξονϋογΪ θξΤκΰϋΰ όι υιβξμπΰςΤκΰϋΰ$Γΰο μοΰ θΰ ιςΰπκϊόξωθ ϋξ όϋξύΰόκϊ ϋξωχ ΰωϋϊθ Ψυζΰόΰθ ϋξ κωαοόϋϊπνκΰ Τ* ϊυϏχ Ψζιμΰθ ϋϊϋι ϋνθϋΨϋξοΰ υιβξμπΰςήΰ* ϋξωχ «ιπϏϋογξψχ ζϊμξωχ¶* ϊυξω ϋΰ υζΪόκΰϋΰ ϋνχ ςΰθϋΰόήΰχ κυξπξψόΰθι θΰυΪπξωθι ϋνθ γΪυϏχ υξονϋογΤ κξπςΤ ϋξω ζϊμξω ύϏπήχ θΰ κΨθξωθι υπξόνζϏκΨθΰ όϋξωχ γΰθϊθιχ ϋνχυξονϋογΤχ ϋΨύθνχ γο ΰγϊκν γΰο όϋνθ οόϋξπογΤ ΰζΤαιοΰ Τ γΰο όϋνθ υΰπΪλξόν$ ΫΨϋξοΰ* ΰυΪθϏ(γΪϋϏ* ιήθΰο νμπΰκκΰϋξζξμογΤ ιδΤμνόν ϋξω υτχ μιθθΤανγι ϋξ κωαοόϋϊπνκΰ$ ΁θΰ ΰυϊ ϋΰ υπτϋΰ(υπτϋΰλνκοξωπμΤκΰϋΰ ϋξω γΰοθξψπμοξω ΰωϋξψ ιήλξωχ ϋξω ζϊμξω ιήθΰο γΰο ϋξ κωαοόϋϊπνκΰ ϋξω Ζϊμμξω«ΛΪςθνχ γΰο έζϊν¶$Μοΰ ϋνθ ιυξύΤ υξω ιμπΪςνγι ϋξ Ψπμξ ϋξψϋξ γΰο μοΰ ϋξ όωμμπΰςΨΰ ϋξω λιθ Ψύξωκι γΰκοΪ ϏποόκΨθνυζνπξςξπήΰ$ Υΰζΰοϊϋιπξο γΰο θιτϋιπξο ςοζϊζξμξο θξκήβξωθ* ϊϋο ξ Ζϊμμξχ λι κυξπιή θΰ Ψβνόι ψόϋιπ-ΰυϊ ϋξ Η- ΰοτθΰ κ$ έ$ όϋνπήβξθϋΰχ ϋν μθτκν ϋξωχ ϋξψϋν υοξ υξζψ όϋξ ϊϋο ϋξθ ικοκΤανγιθ ξ ΐζγήςπξθΰχόϋοχ «ΙυοόϋξζΨχ¶ ϋξω½ κΰ γΰο ϋξω ΐζγήςπξθΰ ν ιυξύΤ ιήθΰο γΪυϏχ λωόγξζξυπξόλοϊποόϋν* ιυιολΤ γΰο μο-ΰωϋϊθι λιθ ωυΪπύιο ϋήυξϋΰ αιϋογϊ* υξω θΰ ηιηΰοτθν ϋξθ γΰοπϊθ* ϊυξω Ψβνόι γ- Ψμπΰρι* λνζΰλΤ ϋξύπξθογϊ λοΪόϋνκΰ ΰθΪκιόΰ όϋΰ 0=5 γΰο 77? κ$ έ$ ϊυϏχ αΨζιο υ$ ύ$ ξ Airh`d Wiola* ςΨπθξθϋΰχ μο-ΰυϊλιοδν ϋνχ μθτκνχ ϋξω ϋξ ϊϋο ξ ΐζγήςπξθΰχ ικοκΤανγι ϋξ Ζξωγοΰθϊ γΰο ϋξθ ΐζγήςπξθΰ ξ ΐοζοΰθϊχ$Υοξ αιϋογΪ κυξπιή θΰ υπξόλοξποόϋΤ ν υΰϋπήλΰ ϋξω Ζϊμμξω$ ΙυιολΤ όϋξ κωαοόϋϊπνκΪ ϋξω υιπομπΪςξθϋΰοβϏνπΪ γΰο υοόϋΪ ϋξυξαιόήιχ γΰο όωθΤαιοιχ ϋνχ ΖΨόηξχ γΰο διύϏποόϋΪ ϋνχ ΚοϋωζΤθνχ* υξζζξή ςοζϊζξμξο ωυξόϋνπήβξωθ* ϊϋο ξ Ζϊμμξχ Τϋΰθ ΰυϊ ϋν ΖΨόηξ½ μθτκν ήόϏχ ϊύο υΰπΪζξμν γο ΰλογΰοξζϊμνϋν$ θΰ ϊκϏχ ιήθΰο αιϋογϊ γΰο ηΨηΰοξ3 Ίϋο ϋξ κωαοόϋϊπνκΰ «ΛΪςθνχ γΰο έζϊν¶ ιήθΰο ϋξ γΰζζήϋιπξ γοξκξπςϊϋιπξ ΰυϊ ϊόΰ ιμπΪςνγΰθ υποθ γ- ψόϋιπΰ ΰυ- ΰωϋϊ γΰο ϊϋο ςΰήθιϋΰο όΰθ ϋνθ υοξ ιωϋωύοόκΨθνιδΰγξζξψανόν ϋνχ ηξωγξζογΤχ υξήνόνχ ‛ ΰθ γΰο όι υιβϊ ζϊμξ ‛ γΰο όΰθ ΰζναοθϊ μΨθθνκΰ ϋνχ κξψόΰχϋξω Αιϊγποϋξω$ Ίζξο ξο γποϋογξή ϋνχ ΰπύΰήΰχ ςοζξζξμήΰχ υΰοθιψξωθ ϋν ΰςνμνκΰϋογΤ ύΪπν* ϋν βϏνπϊϋνϋΰϋνχ υιπομπΰςΤχ* ϋοχ βϏθϋΰθΨχ ιογϊθιχ ϋϏθ ϋϊυϏθ γΰο ϋϏθ υπξότυϏθ* ϋν λπξόοΪ γΰο ϋνθ ΰυζϊϋνϋΰ ϋξω ψςξωχ* ϋν όψθϋξκν ςπΰόιξζξμήΰ ‛ όΰθ ϋξ υοξ ϊκξπςξ λιήμκΰ ιγιήθξω* υξω ξο ΰπύΰήξο ϋξ Ψζιμΰθ«ΰςιζΤχ ζΨδοχ¶ γΰο υξω ϋΰοποΪβιο ϋϊόξ όϋΰ ϋΨϋξοξω ιήλξωχ Ψπμΰ$ Κυξπιή ΰυϊ ϋν κιποΪ ϋξψϋν ϋξκωαοόϋϊπνκΰ ϋξω Ζϊμμξω θΰ όωμγποαΤ ΰβνκήϏϋΰ κι ϋξθ υιπήςνκξ «Ιωηξσγϊ Τ Γωθνμϊ¶ ϋξω ΛήϏθΰ ϋξωέπωόϊόϋξκξω* ΰςξψ κΪζοόϋΰ Ψύιο γΰο ϋξ υπξϋΨπνκΰ θΰ κνθ ιήθΰο μικΪϋξ ξωϋξυήΰ* ϊυϏχ ιήθΰο ϋξϋιζιωϋΰήξ ϋξψϋξ Ψπμξ γο Ϊζζΰ ϊκξοΰ ϋξω$Ϋξ κωαοόϋϊπνκΰ όϋνθ ιυξύΤ ϋξω Ζϊμμξω ϋξ ιύΰπΰγϋΤποβι ξ υξζψχ θιξυζΰϋϏθοόκϊχ$ Κΰ ξ όωμμπΰςΨΰχϋξω «ΛΪςθν γΰο ϋνχ έζϊνχ¶ κυϊπιόι θΰ ϋξθ διςψμν γΰο θΰ λτόν όϋξ Ψπμξ ϋξω γΰαΰπΪ ηξωγξζογΤκξπςΤ* ιθτ ϋξ ιμΨκοβι γΰο κι ζιυϋΤ ιπϏϋογΤ υθξΤ$ ΓΰϋνμξπΤανγι ϋξ κωαοόϋϊπνκΰ ϋξω Ζϊμμξω* ϊϋο γοΰωϋϊ Ψύιο γΰαΨγΰόϋΰ γΰο υιπομπΰςΨχ δΰλοΪθϋπξυιχ* ϊυϏχ ιήθΰο ϋξ ιυιοόϊλοξ ϋνχ Ζωγΰήθοξ γΰο ϋξ Ϊζζξϋξω ΜθΪαϏθΰ$ Κΰ ϊϋΰθ αωκναξψκι υξοιχ δΰλοΰθϋπξυοΨχ γζιοξψθι ϋΰ κωαοόϋξπΤκΰϋΰ ϋνχ ιυξύΤχ ιγιήθνχ ‛ ιδϊθ ΰυϊ ϋξ «έΰοπΨΰ γΰο Γΰζζοππϊν¶ ϋξω έΰπήϋϏθΰ ϋξω ΐςπξλοόοΨΰ ‛ ηζΨυξωκι υϊόξ κιϋπνκΨθξχιόϋΪανγι ξ Ζϊμμξχ όϋξ όνκιήξ ϋξψϋξ$ Ξο όγνθΨχ* υξω διϋωζήμξθϋΰο όι γΪαι γιςΪζΰοξ γΰουΰπξωόοΪβξθϋΰο κι ϋνθ υοξ γΰζζοϋιύθογΤ ΰςΨζιοΰ γΰο ςωόογϊϋνϋΰ* ιήθΰο ύΰποϋϏκΨθιχ βϏμπΰςοΨχΰμπξϋογΤχ βϏΤχ γΰο κΰχ λιήύθξωθ γΰαΰπΪ υϊόξ ηΰόοζιψιο ό- ΰωϋΨχ ϋξ ΰήόανκΰ ϋνχ ξκξπςοΪχ γΰο ϋνχ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->