Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apocalipsa Lui Petru

Apocalipsa Lui Petru

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by OpHaNiM
Apocalipsa Lui Petru
Apocalipsa Lui Petru

More info:

Published by: OpHaNiM on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
Apocalipsa lui Petru
 1
Apocalipsa lui Petru
Not
ă introductivă
 Fragmentul tradus aici a fost descoperit
în 1886 de către Misiunea ArheologicăFranceză într 
-
o veche necropolă din Akmîm în Egiptul de Sus. A fost publicat la Paris în
1892 (Bouriant,
 Mémoires publiés par les membres de la Mission Archéologique Françaiseau Caire,
T. ix., fasc. l, 1892). Manuscrisul se află acum la Muzeul Gizeh şi s
-
a susţinut că a
fost compus între secolele al VIII-
lea şi al X
II-
lea. Până la descoperirea fragmentului, despre
Apocalipsa lui
Petru se ştia din următoa
rele surse:- A
şa numitul
 Fragment muratorian -
un inventar de scrieri
sacre publicat prima dată
de Mu
ratori în 1740 şi descoperit de
acesta într-un manuscris din secolul al VIII-lea sau al X-lea ce
aparţinea bibliotecii ambrosiene din Milano (şi care înainte aparţinuse mănăstirii din
Bobbio) - este atribuit pe baza dovezilor interne celei de-
a doua jumătăţi a secolului al II
-lea(vezi Westcott,
Canon of the N.T.
, p. 514.). La rândul 69 se spune:
„şi numai Apocalipsele
lui Ioan
şi Petru le
-am primit, pe care (ultima) unii dintre noi nu ar fi citit-
o în biserică”
.- Clement Alexandrinul (c. 200 d.Hr.), în lucrarea sa
 Hypotoposes,
a făcut, potrivitmărturiei lui Eusebiu
(H. E.
, VI,
14), „scurte prezentări ale tuturor 
Scripturilor 
canonice, fărăsă le uite chiar şi pe cele îndoiel
nice -
mă gândesc la cartea lui Iuda şi la celelalte epistole
generale. De asemenea Epistola lui
Barnaba şi cea numită Apocalipsa lui Petru”. De
asemenea, în
 Eclogae Prophetiae,
cap. 41, 48 şi 49, acesta dă
 
trei, iar după unii
  patru, citate din Apocalipsa lui Petru, pomenindu-i numele de
două ori.
 
- Catalogus Claromontanus,
un inventar r 
ăsăritean de scrieri sfinte, ce aparţine
secolului al III-
lea, are la sfârşit Apocalipsa
lui Petru (vezi Westcott,
Canon,
 p. 555).- Metodiu, episcop de Olimp pe la începutul secolului al IV-lea, scrie în
Symposium,
II. 6
: „Şi am mai învăţat din Scripturile de inspiraţie dumnezeiască că cei născuţi înainte de
 vreme, chiar dac
ă sunt vlăstarul unui adulter, sunt daţi îngeri
l
or purtători de grijă”. DeşiPetru nu este menţionat aici pasajul are acelaşi înţeles ca şi unul din citatele date de Clement
Alexandrinul.- Eusebiu (339 d.Hr.), în
 Istoria bisericească,
III. 2 şi 25, face referire directă la
 Apocalipsa lui Petru;
Macarie cel Mare (începutul secolului al V-
lea), o citează în
 Apocritica,
IV. 6 iar Sozomen (mijlocul secolului al V-
lea), pomeneşte de ea în
 
 H. E 
., VII. 19.- În lista celor 
Şaizeci de cărţi,
un document datat în secolul al V-lea sau al VI-lea,Apocalipsa
lui Petru este menţionată
 printre textele apocrife (vezi Westcott,
Canon,
 p. 551).- A
şa numita
Stihometrie a lui Nichifor -
o listă cuprinzând scripturi şi notereferitoare la întinderea lor, atribuită lui
Nichifor, patriarh al Constantinopolului (806-814
 
Apocalipsa lui Petru
 2d.Hr.) -, include Apocalipsa lui Petru printre antilegomene sau scrierile controversate ale Noului Testa
ment, şi îi dă un număr de trei
sute de versete, cu treizeci mai multe decât
Catalogus Claromontanas
amintit mai sus.- Autorul de anale armean Mkhitan (secolul al XlII-lea), într-
o listă de antilegomeneale Noului Testament, pomeneşte Apocalipsa lui Petru după
 Evanghelia după Toma
şi
înainte de
 Periodoi Pauli,
şi observă că el însuşi a fost cel care a copiat aceste cărţi (conform
Harnack,
Geschichte der altchristlichen Literatur).
 Din aceste relat
ări putem bănui că Apocalipsa lui Petru a fost scrisă înainte de
mijlocul secolului al II-
lea şi că a cunoscut o largă circulaţie; a ajuns destul de cunoscută şitrebuie să fi trecut printr 
-o schimbare consi
derabilă găsindu
-
şi un loc în canon, dar până laurmă a fost respinsă şi, pe termen lung, uitată cu totul. Dar chiar şi înainte de descoperirea dela Akhmîm, caracterul general al cărţii a fost dedus din rarele fragmente păstrate de vechii
scriitori, precu
m şi din elemente comune conţinute în alte scrieri apocaliptice de mai târziuce par să fi avut ca sursă ultimă o carte cum este Apocalipsa lui Petru. Astfel de scrieri sunt
Apocalipsa lui Ezdra, Viziunea lui Pavel, Patimile Sf. Perpetua
şi viziunile din I
storia lui
Varlaam şi
Iosafat
1
.Apocalipsa lui Petru ofer 
ă cea mai veche mărturie din literatura creştină a acelor reprezentări imagistice ale raiului şi iadului care au exercitat o influentă atât de răspândită şide îndelungată. Imaginile sale se înrudesc foarte puţin sau deloc cu Cartea lui Daniel, Cartea
lui Enoh sau Apocalipsa Sf. I
oan. Singurele sale paralele din scriptura canonică, cu excepţia
no
tabilă a celei de
-
a Doua Epistole a lui Petru, se pot găsi în Isaia 66:24, Marcu 9:44, 48 şi în
 parabola
din Luca 16:19. Această apocalipsă este într 
-
adevăr iudaică prin severitatea moraleisale şi chiar prin frazeologia întrebuinţată (cf. utilizarea frecventă a cuvântului
drept 
şi ideeacă Dumnezeu şi nu Hristos va veni să
-
i judece pe păcătoşi). Dar adevăratele paralele, dacă nuşi adevăratele surse, ale imageriei sale cu privire la răsplăţile şi pedepsele ce îi aşteaptă pe
 
oameni după moarte pot fi găsite în credinţele greceşti care şi
-
au lăsat amprenta asupra unor 
 pasa
 je cum este, de pildă, Viziunea lui Er de la sfârşitul
 Republicii
lui Platon.Raiul din
 Apocalipsa lui Petru
este asem
ănător cu Câmpiile Elizee şi cu InsuleleBinecuvântaţilor. Aici, sfinţii sunt încoronaţi cu flori şi sunt frumoşi la chip, intonând
cântece de lau
dă în aerul înmiresmat, pe un tărâm strălucind de razele soa
relui
2
. Pe lângăacest rai, Noul Ierusalim al Apocalipsei pare auster, dar este o cetate spirituală: „Cetatea n
-
are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s
-
o lumineze; căci o luminează slava luiDumnezeu, şi făclia
ei este Mielul
.La fel
şi în cazul chinurilor prin care trec păcătoşii în
 Apocalipsa lui Petru.
Aici nu ne
aflăm în Sheolul evreiesc, sau printre focurile din câmpia lui Hinnom, ci ne aflăm printrecaznele din Tartar şi noroiul clocotitor al lacului ah
erusian
3
. De aceea nu este surprinz
ător căîn viziunile de acelaşi gen de mai târziu chiar numele ce ţin de infernul grecesc sunt atribuite
unor locuri din iad.
 Apocalipsa lui Petru
arat
ă o remarcabilă afinitate de idei cu a Doua Epistolă a lui
Petru; ma
i prezintă o paralelă importantă şi cu
Oracolele sibiline
(cf.
Orac Sib.,
II, 225 sqq.),
 
Apocalipsa lui Petru
 3în timp ce influen
ţa sa este aproape sigur că s
-
a făcut simţită în Faptele Sf. Perpetua şi înviziunile povestite în Faptele lui Toma şi în Istoria lui Varlaam şi
Io
safat. A fost cu siguranţă
una din sursele din care s-a inspirat scriitorul Viziunii lui Pa
vel. Şi direct sau indirect poate ficonsiderată sursa tuturor viziunilor medieva
le despre lumea de dincolo.Fragmentul începe în mijlocul unui discurs eshatologic al lui Iisus, exprimat probabil
după înviere, fiindcă versetul 5 sugerează că discipolii au început să predice Evanghelia. Setermină brusc în momentul enumerării păcătoşilor din iad şi a pedepselor acestora.Fragmentele păstrate în scrierile lui Cle
ment
din Alexandria şi ale lui Methodiu au aparţinut probabil sfârşitului care nu s
-
a mai păstrat din carte; cel păstrat de Macarie cel Mare aaparţinut probabil discursului eshatologic de la început. Ţinând cont de întinderea întregiicărţi de la 270 de versete la 300, fragmentul de la Akhmîm conţine aproape jumătate.
 Mai exist
ă şi o altă
 Apocalipsa a lui Petru,
în arabă, scrisă mai târziu, ale căreimanuscrise se găsesc la Roma şi la Oxford. Se numeşte
 Apocalipsa lui Petru sau povestirea
lucrurilor arătate a
cestuia de Iisus Hristos care s-
au petrecut de la începutul lumii şi care sevor petrece până la sfârşitul lumii sau a doua venire a lui Hristos.
Se spune că această cartea fost scrisă de Clement, că
ruia Petru i-
a împărtăşit tainele ce i
-au fost revelate
, însuşiscriitorul numeşte această scriere
 Librum Perfectionis
sau
 Librum Completum.
Judecând dinanaliza textului acesteia, citat de Tischendorf 
(Apocalypses Apocr.),
se poate spune că nu arenici o legătură cu opera de fată.
  ______________________________ 
1
Cf. Robinson,
Texts and Studies,
i., 2, p. 37-43
şi Robinson and James,
The Gospel according to Peter and the Revelation of Peter,
1892.
2
Cf.
Odiseea,
IV. 563; VI. 43;
şi poate că cea mai izbitoare paralelă se găseşte în unul din cântecele
funebre ale lui Pindar.
3
Cf. Platon,
 Phaedon,
 p 113,
 Republica, X,
 p.616; Aristofan,
 Broa
 ştele,l45.
 
1
„...mulţi dintre ei vor fi profeţi mincinoşi
4
 
şi vor propovădui felurite căi şiînvăţături ale pierzaniei: dar aceştia vor ajunge fii ai pierzaniei
5
.3. Apo
i Dumnezeu se va pogorî peste cei credincioşi care sunt înfometaţi, însetaţişi obidiţi şi le va curăţa sufletele în viaţa aceasta: şi îi va judeca pe fiii fără
delegii
6
.
 
4.
Şi Domnul a mai spus: „Să mergem pe mun
te:
7
 
Să ne rugăm”
.
5. Şi mergând cu El
, noi, cei doisprezece ucenici, ne-
am rugat ca El să ne arate peunul dintre fraţii noştri, drepţii care au părăsit lumea aceasta, ca să putem vedea ce fel deînfăţişare au şi, căpătând noi curaj [din aceasta], să îi îmbărbătăm
8
şi pe cei care neascultă.
 
6.
Şi în vreme ce ne rugam, au apărut dintr 
-
o dată doi oameni care stăteau
dinaintea Domnului
 
c
ătre miazăzi
 ,
şi
 
la care nu puteam să ne aţintim ochii
9
;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->