Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
revistapadurilor.03.2009

revistapadurilor.03.2009

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Zaqwsxcde Zxcvbnm

More info:

Published by: Zaqwsxcde Zxcvbnm on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
 REVISTA
 Ă 
 DURILOR
REVISTÃ TEHNICO-ªTIINÞIFICÃ EDITATÃ DE: REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR - ROMSILVA ªI SOCIETATEA „PROGRESUL SILVIC“
Colegiul de redacþieRedactor [ef:
 prof. dr. ing.Valeriu-Norocel Nicolescu
Membri:
 prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudandr. ing. Ovidiu Badeadr. ing. Florin Borleaacademician Victor Giurgiudr. ing. Ion Machedoning. Florian Munteanu prof. dr. ing. Dumitru Romulus Târziudr. ing. Romicã Tomescu
Redac]ia:
Rodica-Ludmila DumitrescuCristian BecheruISSN: 1583-7890
varianta on-line:www.revistapadurilor.ro ISSN: 2067-1962
Reproducerea parþialã sau totalã a articolelor sau ilustraþiilor poate fifãcutã cu acordul redacþiei revistei. Este obligatoriu sã fie menþionat numeleautorului ºi al sursei. Articolele publicate de
 Revista pãdurilor 
nu angajeazãdecât responsabilitatea autorilor lor.
CUPRINS
(Nr. 3 / 2009)Vlad-Emil CRI
Ş
AN, Bogdan
Ş
tefan CÂNDREA-BOGZA, Victor-DanP
Ă
CURAR: Cercet
ă
ri privind posibilit
ăţ
ile de analiz
ă
a varia
ţ
iei spa
ţ
ialea regimului radiativ
ş
i termicdin zona Piru
ş
ca Seac
ă
-Ciuca
ş
................. 3Valeriu-Norocel NICOLESCU, Johann KRUCH: Cercet
ă
ri privindefectele aplic
ă
rii lucr 
ă
rilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cire
ş
 s
ă
lbatic (
 Prunus avium
L.) ...................................................................... 8Ionel POPA: Varia
ţ
ia zilnic
ă
a dimensiunilor trunchiului la molid
ş
izâmbru în Mun
ţ
ii C
ă
limani ....................................................................17Sorin-Iulian BÂLDEA: Necesitatea aplic
ă
rii lucr 
ă
rilor de degaj
ă
ri
ş
i depresaje în regener 
ă
rile naturale de fag în vederea ob
ţ
inerii unor sortimente lemnoase de calitate superioar 
ă
........................................... 23Adrian Ioan TRELLA: Studiu privind rezultateleob
ţ
inute în gospod
ă
rirea U.P. VII Racova, O.S. T
ăş
nad,în perioada 1953 - 1989 ..................................................................... 28Arcadie CIUBOTARU, Vasile R 
ă
zvan CÂMPU, Raul CERNE
Ş
TEAN:Cercet
ă
ri privind prejudiciile produse regener 
ă
rii naturale prin activitateade exploatare a p
ă
durilor ....................................................................... 33Ilie POPESCU: Concepte privind construc
ţ
ia, evolu
ţ
ia
ş
i perspectiveleutiliz
ă
rii frezelor de sol în Silvicultur 
ă
...................................................37Din istoria silviculturii române
ş
ti.Ion BELCEA: Cu privire la istoria p
ă
durilor Banatului, îndeosebi a celor din Mun
ţ
ii Semenic. .............................................................................42Florin DINULIC
Ă
: Particularit
ăţ
i ecologice în formarea lemnului decompresiune la brad. I: Influen
ţ
a înclin
ă
rii versantului ........................ 47
 
2
 REVISTA P 
 Ă 
 DURILOR
Anul 124
2009
 Nr. 3
REVISTAPÃDURILOR 18862009124 ANI
32009
Vlad-Emil CRI
Ş
AN, Bogdan
Ş
tefan CÂNDREA-BOGZA, Victor-DanP
Ă
CURAR: Research regarding the possibilities for analysing the spatialvariation of the radiation and temperature regime in the Pirusca Seaca-Ciucasarea ............................................................................................................... 3Valeriu-Norocel NICOLESCU, Johann KRUCH: Research on the effects of various silvicultural interventions on young wild cherry (
 Prunus avium
L
.
)trees ............................................................................................................... 8Ionel POPA: Daily variation of stem size for Norway spruce and stone pinefrom Calimani Mts. .................................................................................... 17Sorin-Iulian BÂLDEA: The need for application of release cutting andrespacing in naturally regenerated European beech stands aiming to producehigh-quality wood assortments ................................................................... 23Adrian Ioan TRELLA: Studies about the results obtained in managing theManagement Unit VII Racova,Tasnad Forest District,between 1953 and 1989..................................................................................................................... 28Arcadie CIUBOTARU, Vasile R 
ă
zvan CÂMPU, Raul CERNE
Ş
TEAN:Research concerning the damages produced to the natural regeneration byharvesting operations .................................................................................. 33Ilie POPESCU: Concepts on construction,evolution and future use of soil of cutters in Silviculture .................................................................................. 37From the Romanian Forest HistoryIon BELCEA: Regarding the history of forests in the Banat Region ......... 42Florin DINULIC
Ă
: Ecological trends in silver fir’s compression woodformation - I: Influence of slope ................................................................ 47
Vlad-Emil CRI
Ş
AN, Bogdan
Ş
tefan CÂNDREA-BOGZA,Victor-Dan P
Ă
CURAR: Recherches concernant les possibilitésd’analyse de la variation spatiale du régime radiatif et thermiquedu zona Pirusca Seaca - Ciucas .................................................................... 3Valeriu-Norocel NICOLAESCU, Johann KRUCH: Recherches concernantles effets de l’application de travaux silvotechniques sur des jeunes individusde
 Prunus avium
L. ....................................................................................... 8Ionel POPA: Variation journalière des dimensions du tronc de mélèzeet pin arolle ................................................................................................. 17Sorin-Iulian BÂLDEA: Nécessité d’application des travaux de dégagementet dépressage dans des régénérations naturelles de hêtre en vue d’obtenir du bois de qualité supérieure par sortiments ................................................... 23Adrian Ioan TRELLA: Étude concernant les résultats obtenus dansl’aménagement de l’unité de production VII Racova,du District forestier deTasnad,entre 1953 et 1989 .......................................................................... 28Arcadie CIUBOTARU, Vasile R 
ă
zvan CÂMPU, Raul CERNE
Ş
TEAN:Recherches concernant les endommagements souferts par la régénérationnaturelle suite à l’exploitation des forêts .................................................... 33Ilie POPESCU: Concept concernant la construction, l’evolutionet les perspectives de l’emploi des freses de sol en Silviculture ................ 37De l’histoire de la forestérie roumaineIon BELCEA: En ce qui concerne l’histoire des forêts de la région de Banat,surtout des forêts des Monts de Semenic ................................................... 42Florin DINULIC
Ă
: Particularités écologiques dans la formation du bois decompression de sapin.I: L’in
uence de l’inclinaison du versant ............... 47
CONTENTSSOMMAIRE
 
 REVISTA P 
 Ă 
 DURILOR
Anul 124
2009
 Nr. 3
3
1. Introducere
Cunoa
ş
terea cât mai detaliat
ă
a particularit
ăţ
ilor climatice ale regiunilor cu relief accidentat prezint
ă
 un interes deosebit pentru silvicultura româneasc
ă
.O deosebit
ă
importan
ţă
are stabilirea modului încare parametrii climatici se distribuie în spa
ţ
iu, înastfel de regiuni, ceea ce este foarte greu de realizat pe c
ă
ile tradi
ţ
ionale. În ultima vreme, cercet
ă
toriiau la dispozi
ţ
ie o serie de instrumente modernecare pot fi deosebit de utile în analiza acestor aspecte, între care amintim, pe de o parte, sistemelede informa
ţ
ii geografice, care permit analizacantitativ
ă
a condi
ţ
iilor geomorfologice pe bazamodelului digital al terenului
ş
i, pe de alt
ă
parte,noile tipuri de dispozitive de m
ă
surare a elementelor meteorologice. În lucrarea de fa
ţă
, se prezint
ă
uneledintre cercet
ă
rile vizând stabilirea modului în careaceste mijloace moderne pot fi utilizate în analizavaria
ţ
iei spa
ţ
iale a regimului radiativ
ş
i termic dinregiunile muntoase.
2. Localizarea cercet
ă
rilor, materialul
ş
imetodele utilizate
Cercet
ă
rile s-au localizat în masivul Ciuca
ş
.Acesta este o unitate de relief din cadrul Carpa
ţ
ilor deCurbur 
ă
, apar 
ţ
inând de lan
ţ
ul muntos al Carpa
ţ
ilor Orientali. Este situat la est de cursurile superioareale râurilor Teleajen
ş
i T
ă
rlung
ş
i se învecineaz
ă
 cu Mun
ţ
ii T
ă
taru
ş
i Mun
ţ
ii Siriu la sud-est
ş
i est,Depresiunea Întorsurii, Mun
ţ
ii Întorsurii la nord
ş
i Mun
ţ
ii Grohoti
ş
la vest. Cel mai înalt pisc esteVârful Ciuca
ş
, având 1954 m.Valea Piru
ş
ca Seac
ă
face parte din acest masiv,fiind str 
ă
 b
ă
tut
ă
de drumul ce face leg
ă
tura întrecomuna Vama Buz
ă
ului
ş
i zona din apropiereavârfului Ciuca
ş
(dup
ă
cum se poate observa înfigura de mai jos - fig. 1).În cuprinsul v
ă
ii Piru
ş
ca Seac
ă
au fost amplasatecinci pie
ţ
e de prob
ă
pentru care s-au calculat parametri ai regimului radiativ
ş
i s-au m
ă
surattemperatura
ş
i umiditatea. Pentru aceasta au fostfolosi
ţ
i senzori moderni de citire
ş
i înregistrare adatelor meteorologice. Ace
ş
ti senzori (cu datalogger)sunt ni
ş
te instrumente electronice ce m
ă
soar 
ă
 
ş
iînregistreaz
ă
în timp real temperatura
ş
i umiditatearelativ
ă
a aerului. Sub raport constructiv sunt ni
ş
tedispozitive mici, cu baterie proprie, echipate cuun microprocesor 
ş
i un suport de stocare a datelor.Majoritatea senzorilor folosesc un software
ş
i uncomputer personal pentru a putea porni
ş
i apoi pentrua desc
ă
rca datele. Senzorii utiliza
ţ
i în cadrul acestor cercet
ă
ri (figura 2) sunt ideali pentru pozi
ţ
ionareaîn loca
ţ
ii greu accesibile sau în condi
ţ
ii dificile de
Cercet
ă
ri privind posibilit
ăţ
ile deanaliz
ă
a varia
ţ
iei spa
ţ
iale a regimuluiradiativ
ş
i termic din zona Piru
ş
caSeac
ă
-Ciuca
ş
Vlad-Emil CRI
Ş
ANBogdan
Ş
tefan CANDREA-BOZGAVictor-Dan P
Ă
CURAR 
Fig. 1. Localizarea zonei cercetate

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->