Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Melaye Ciziri’nin Divan Şerhleri Arasında ‘el-İkdu’l-Cevheri fi Şerh-i Divani’ş Şeyhi’l Cezeri’’ Adlı Eser,

Melaye Ciziri’nin Divan Şerhleri Arasında ‘el-İkdu’l-Cevheri fi Şerh-i Divani’ş Şeyhi’l Cezeri’’ Adlı Eser,

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Mehmet Ulukütük

More info:

Published by: Mehmet Ulukütük on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
Melaye Ciziri'nin
Divan
erhleri
Arasında
nel-İkdu'l-Cevheri
fi
erh-i
Divani'ş-Şeyhi'l-Cezeri"
Adlı
Eser
ABDULCEBBAR KAVAK*
Özet
Melaye Ciziri Kürt
edebiyalının
tanınmış
büyük
şairlerinin
başında
yer
alır.
Miladi 1567-1641
ıllan
arasında
yaşamıştır.
Tasavvufi içerikli divaruyla
dını
Kürttasavvuf edebiyah tarihine
altın
harflerle
yazdırınayı
başarmıştır.
Onun
divaruönemli
bir
edebi eser
lduğu
kadar
yıu
zamanda
Kürt
dili
açısından
da
vazgeçilmez
aşvuru
kaynaklarından
biridir.
Divanının
çok
sayıda
yazma
ve
matbu nüshalan
bulunmaktadır.
MelayeCi.ziri>nin
divanının
bilinen ilk
baskısı
1904
yılında
Berlin>de Martin Fon Hartrnan
tarafından
"Divanu'ş-Şeı;h
Ahmed
el-Kürd'i"
adıyla
yapılmıştır.
Divan üzerine
yapılan
çalışmalar
içerisinde Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde
yapılan
şerhler
dikkat çekmektedir.Melaye Cizm>nin divan
şerhleri
içerisinde
en
yaygın
olanı
Kamışlı
müftüsü
Molla
Ahmed
ez-Zivingi>nin
"el-İkdu1-Cevheri
fi
erh-i
Dlvani'ş-Şeyhi1-Cezer'i"
adlı
eseridir. Arapça olarak
apıJan
bu
erh
halk
rasında
Zivingi
erhi
olarak bilinir.Zivingi'nin divaru
şerh
ederken
ullandığı
dil sade ve
anlaşılır
bir
rapçadır.
ğr.
Gör.,
ğnİbrahim
Çeçen Üniversitesi
slami
İlimler
Fakültesi [a.c.kavak@hotmail.com].
53
 
ABDtJ4CEBBAR KAVAK
Bu
şerh
medrese usulüyle
yapılan
diğer şerhlerden
çok
da
farklı
değildir.
Yalnız
şerhte
kullandığı
dilin
sadeliği
ve
verdiği
tasavvufi bilgiler sayesinde
bu
eserokuyucuyukendine
ağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Melaye Cizlri, Zivingi, J?ivan,
Şerh,el-İkdu'l-Cevheri
One of the Commanteries
of
Melaye Ciziri :
"el-İkdu1-cevheri
fi
şerh-i
Divani'ş-
Şeylii'l-Cezeri"
AbstractMelaye Cizm takes place
at
the beginning of Kurdish literatures well-knowngreat poets. He lived between the years
1567-1641.
He
succeeded
in
printing hisname
in
golden letters to the Kurdish Sufi literature history
with
his mystical content divan.
His
divan, as well as a major literary work,
but
also
in
terms of theKurdish language
it
is
one of the indispensible source of reference.There are a large number of handwritten
and
printed copies
of
his divan's. Thewell-known first edition of the Melaye
Cizm's
divan's was
made
in
1904
in
Berlinwith the name of "Divan
u'
-Şeyh
Ahmed
al-Cazari"
by
Martin Fon Hartman.Stud-
54
ies on
his
divan' s
in
the Arabic, Persian, Kurdish
and
Turkish languages, commentaries are highlighted.The most comman commentaries
in
the divan of Melaye Cizlri
is
the
work
of
Kamışlı's
Mufti's Mullah
Ahmed
ez-Ziwingi's
"al-İkdu'l-Cevheri
fi
Şerh-i
Divani'
-Şeyhi'l-Cezeri".
The commentary
ma
de
in
Arabic
is
known
as Ziwingicommentary among the people.Ziwingi>s language
is
simple
and
understandable Arabic while
he
is
commenting the divan. This commentary
is
not
very different from the other commentariesdone with the madrasa procedure.But thanks to
it
is
simplicity
and
the mysticalknowledge of the language used
in
commentary,
this
work
connects the reader toitself.Keywords: Melaye
Cii'ıri,
Ziwingi, Divan, Commentary,
al-İk,du'l-Cavhari
***
iriş
Melaye Cizm
(ö.
1050/1641), Kürt tasavvuf
edebiyahnın
önemli
bir
temsilcisi ve Kürt
airlerinin
pıri
olarak kabul edilir.
1
Halk
rasında "Şexe
1
Muhammed
Ali
Suveyriki,
Mu'cemu
a1iimi1-Kurd
i't-tiirilıi1-İslô.ıni
ve1-'asri1-hadis,
Bingey-i
ın,
Süleymaniye
2005,
s.
723.
---
BİNGÖL
ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT
FAKÜLTESi
DERCİSİ
(2013)
Sayı
1
----

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->