Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
104. - 14

104. - 14

Ratings: (0)|Views: 156 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodnenovine", br. 27/01.), a u vezi
č
lanka 144. stavka 2. to
č
ke a) Zakona o državnim službenicima("Narodne novine", br. 92/05., 107/07., 13/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/12. i38/12.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2013. godine donijela
UREDBUO IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTAI KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI
Č
lanak 1.
U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04.,25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10.,113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12.,16/13., 25/13. i 52/13.), iza
č
lanka 7c. dodaje se
č
lanak 7d. koji glasi:
Č
lanak 7d.Posebni nazivi radnih mjesta u Direkciji za korištenje službenih zrakoplova su:
a) Položaji I. vrste
1. voditelj Odjela održavanja zrakoplova i kontinuirane plovidbenosti 1,764
 Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 1:
završen diplomski sveu
č
ilišni studij zrakoplovne, strojarske ilielektrotehni
č
ke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovaraju
ć
im poslovima,ostali uvjeti prema posebnim propisima.
b) Položaji II. vrste
1. voditelj Odjela leta
č
kih operacijavoditelj Odjela zemaljskih operacija, navigacije i administrativnih poslova 1,164
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 2:
završen preddiplomski sveu
č
ilišni studij ili stru
č
ni studij u trajanjuod najmanje 3 godine zrakoplovne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva naodgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.
c) Radna mjesta I. vrste
1. inženjer navigacijske pripreme leta 1,310
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 1:
završen diplomski sveu
č
ilišni studij zrakoplovne struke, najmanje 4godine radnog iskustva na odgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.
d) Radna mjesta II. vrste
1. savjetnik ravnatelja za školovanje leta
č
kog osobljasavjetnik ravnatelja za upravljanje sustavom sigurnosti operacija i upravljanje sustavomkvalitetekapetan zrakoplovakapetan zrakoplova-instruktor na zrakoplovukapetan zrakoplova-instruktor zaštite zrakoplova i
č
lanova posade 1,164
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 1:
završen preddiplomski sveu
č
ilišni studij ili stru
č
ni studij u trajanjuod najmanje 3 godine zrakoplovne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva naodgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.
 
2. prvi
č
asnik zrakoplova-kopilot 1,164
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 2:
završen preddiplomski sveu
č
ilišni studij ili stru
č
ni studij u trajanjuod najmanje 3 godine zrakoplovne struke, najmanje 3 godina radnog iskustva naodgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.
e) Radna mjesta III. vrste
1.
č
lan kabinske posade zrakoplova
č
lan kabinske posade zrakoplova-instruktor 1,067
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 1
:
srednja stru
č
na sprema zrakoplovnog, društvenog, tehni
č
kog smjeraili gimnazija, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjetiprema posebnim propisima.2. koordinator održavanja-vode
ć
i ovlašteni tehni
č
ar 1,067
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 2
:
srednja stru
č
na sprema zrakoplovnog-tehni
č
kog ili tehni
č
kogsmjera, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjeti premaposebnim propisima.3. ovlašteni tehni
č
ar održavanja zrakoplova 1,067
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 3
:
srednja stru
č
na sprema zrakoplovnog-tehni
č
kog ili tehni
č
kogsmjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjeti premaprema posebnim propisima.4. tehni
č
ar održavanja zrakoplova 1,067
Stru
č 
ni uvjeti za to
č 
ku 4
:
srednja stru
č
na sprema zrakoplovnog-tehni
č
kog ili tehni
č
kogsmjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovaraju
ć
im poslovima, ostali uvjeti premaposebnim propisima.Za imenovanje na radno mjesto ravnatelja i zamjenika ravnatelja Direkcije osoba moraispunjavati uvjete za pilota utvr
đ
ene propisima o zra
č
nom prometu.Zamjenik ravnatelja Direkcije ima pravo na pla
ć
u prema koeficijentu složenosti poslovazamjenika ravnatelja Vladinog ureda.”
Č
lanak 2.
Č
lanak 22.e briše se.
 
Č
lanak 3.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u u „Narodnim novinama”.KLASA:URBROJ:Zagreb,
PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->