Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
104. - 13

104. - 13

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 9. Zakona o upravnim pristojbama u podru
č
 ju intelektualnogvlasništva (Narodne novine, br. 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009 i 49/2011), VladaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ godine donijela
U R E D B Uo izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškoveza pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Č
lanak 1.
U Uredbi o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanjeinformacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (Narodne novine, broj109/2011), u
č
lanku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:"(1) Ovom se Uredbom ure
đ
uje pla
ć
anje naknada posebnih troškova i troškovainformacijskih usluga (u daljnjem tekstu: troškovi) za radnje u postupcima za priznanje iodržavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu ožigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla ioznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija poluvodi
č
kihproizvoda, u postupcima upisa u registar zastupnika u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva,za polaganje stru
č
nih ispita za ovlaštene zastupnike u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništvai u postupcima izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanjaautorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima kojeprovodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).".
Č
lanak 2.
U
č
lanku 4. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
 
"(2) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje patenata, izdavanjesvjedodžbe o dodatnoj zaštiti, te registracije topografije poluvodi
č
kih proizvoda nije pla
ć
ena utrenutku podnošenja podneska, ili ako naknada troškova u postupcima za priznanje iodržavanje u vrijednosti patenata, svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i topografiji poluvodi
č
kihproizvoda nije pla
ć
ena u propisanom iznosu, Zavod zaklju
č
kom nalaže stranci da u roku oddva mjeseca od dana primitka zaklju
č
ka plati propisanu naknadu troškova.
 
2(3) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednostižigova i industrijskog dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda iusluga, naknada troškova za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na bilo koju odlukuZavoda, te naknada troškova u postupcima upisa u registar zastupnika u podru
č
 ju pravaindustrijskog vlasništva i naknada troškova za polaganje stru
č
nih ispita za ovlaštenezastupnike u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva nije pla
ć
ena u trenutku podnošenjapodneska ili nije pla
ć
ena u propisanom iznosu, Zavod zaklju
č
kom nalaže stranci da u roku od30 dana od dana primitka zaklju
č
ka plati propisanu naknadu troškova.".
Č
lanak 3.
Č
lanak 16. mijenja se i glasi:"
Č
lanak 16.(1) Troškovi postupka ispitivanja uvjeta za izdavanje svjedodžbe o dodatnojzaštiti, tiskanje svjedodžbe i objavu propisanih podataka iz svjedodžbe iznose 3.000,00 kn.(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe ododatnoj zaštiti i objavu propisanih podataka iznose 2.500,00 kn.(3) Troškovi održavanja trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti iznose:1. za I. godinu 12.000,00 kn2. za II. godinu 15.000,00 kn3. za III. godinu 18.000,00 kn4. za IV. godinu 21.000,00 kn5. za V. godinu 24.000,00 kn6. za VI. godinu 26.000,00 kn.(4) Ako se troškovi iz stavka 3. ovoga
č
lanka pla
ć
aju u dodatnom 6-mjese
č
nomroku, propisani iznosi se udvostru
č
uju.".
Č
lanak 4.
U
č
lanku
 
17. dodaje se stavak 4. koji glasi:"(4) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje produljenja trajanjasvjedodžbe ništavim iznose 2.500,00 kn.".
Č
lanak 5.
U
č
lanku
 
18. stavak 2. mijenja se i glasi:"(2) Za ispitivanje žalbe na rješenje kojim je odlu
č
eno o prijedlogu zaproglašavanje ništavim patenta, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti ili produljenja trajanjasvjedodžbe, troškovi iz stavka 1. ovoga
č
lanka pla
ć
aju se u iznosima uve
ć
anim za
 
20%.".
 
3
Č
lanak 6.
U
č
lanku 49. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:"(2)
 
Pretraživanje registra zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i registra svjedodžbi ododatnoj zaštiti prema bibliografskim podacima (broj, broj temeljnog patenta, nazivproizvoda, naziv/prezime i ime (pod)nositelja, datum podnošenja, datum izdavanja),uklju
č
uju
ć
i informaciju o pravnom statusu iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podatakado 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu, iznosi 300,00 kn.".Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Č
lanak 7.
U
č
lanku 52. stavku 1. iznos: "30,00 kn" zamjenjuje se iznosom: "50,00 kn".
Č
lanak 8.
U
č
lanku 54. stavku 2. iza rije
č
i: "u roku od", broj: "5" zamjenjuje se brojem:"7".
Č
lanak 9.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnimnovinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->