Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ratings: (0)|Views: 815|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/25/2015

 
Λ ίΧΛΖΐΒ ΪΛί ΧΜΘΪΜΖΛί
ίϊξ χβςρθ ιμσΡζβΰξ κήθμϊβΰ ¼ήβ ρϏξ ϊξ κόθβϊρθ χζλςΨϏϊμςλ χμςΰοςβσΥ ϊλτ ίχλζΰΡτ ϊλτ Χμ( θϊΨζλτ -οθπϏϊΥ ϏΥ¼μςβ πτ «ϊξό ΘϊβδΨζλ¶)
2
! βζζΡ ιβΰ ιβϊβοςβσΥ ϊλτ βςϋβήβτ ΰϏϊξςΰιΥτχξςμήβτ ϊλτ΋ χβςΡζζλζβ ρ¼πτ μχΰϋμΰςμήϊβΰ θβ κξνμή βχΡθϊλϏλ Ϗϊξ ¼μοβζψϊμςξ χςρδζλ¼β χξόοΰβ κμιβμϊήμτ Ψϋμΰ βχβϏϋξζΥϏμΰ ιβΰ βχβϏϋξζμή χξζζξψτ μςμόθλϊΨτ βςϋβΰξζροξότ ιβΰ Ϗχλζβΰ(ξζροξότ9 Υϊβθ ϊξ ϏχΥζβΰξ βσΰμςπ¼Ψθξ Ϗϊλ ζβϊςμήβ ϊξό Χβθρτ ιβΰ ϊπθ Θό¼συθ! Υ κμθ μήϋμιβ¼ήβ ζβϊςμόϊΰιΥ ϋςΥϏλ! χβςΡ βχξϊμζξψϏμ ϋυςξ μθβχρνμϏλτ ζβϊψχλτ6 ΁ζξΰ ξΰ μςμόθλϊΨτ όΰ(ξνμϊξψθ ϊλ ¼ήβ Υ ϊλθ Ρζζλ Ρχξύλ% ΙβϊΡ ϊλ κΰιΥ ¼ξό ϊβχμΰθΥ οθυ¼λ! λ βχΡθϊλϏλ δςήϏιμϊβΰιΡχξό Ϗϊλ ¼ΨϏλ%Βτ χΡςξό¼μ ρ¼πτ ϊβ χςΡο¼βϊβ βχρ ϊλθ βςϋΥ%%%
2% ίΫΛΑΒΪΐίΑΞί ΪΞά ίΧΛΖΒΐΞά
Χςΰθ βχρ χξζζΨτ ϋΰζΰΡκμτ ϋςρθΰβ ϊβ όχρομΰβ ψκβϊβ ΡςϋΰϏβθ θβ κΰβδςυθξόθ ϊβ βϏδμϏϊξζΰνΰιΡχμϊςυ¼βϊβ
4
κλ¼ΰξόςουθϊβτ χξζζΡ ¼ΰιςΡ ιξΰζυ¼βϊβ% ίϊβ ιξΰζυ¼βϊβ βόϊΡ οήθξθϊβθ ϏόθμϋυτβχξιξζζΥϏμΰτ ιβΰ χϊυϏμΰτ ϊμ¼βϋυθ βχρ ϊΰτ ξςξσΨτ ϊξότ ¼μ βχξϊΨζμϏ¼β θβ μθυθξθϊβΰ χςξξ(κμόϊΰιΡ ¼μϊβεψ ϊξότ ιβΰ θβ Ϗϋλ¼βϊήγξόθ ¼μοβζψϊμςβ ιξΰζυ¼βϊβ% Βχρ ϊλ ϏόθΨθπϏλ ¼ΰιςυθιξΰζξϊΥϊπθ Ϗμ ¼μοβζψϊμςβ ΡςϋΰϏβθ θβ Ϗϋλ¼βϊήγξθϊβΰ μόςψϋπςμτ βήνξόϏμτ! μθυ ιβν‐ ρζξ βό(ϊρ ϊξ κΰΡϏϊλ¼β όχΥςεμ ϏόθμϋΥτ Ϗϋλ¼βϊΰϏ¼ρτ Ϗϊβζβιϊΰϊυθ% ΍ϊϏΰ! ΨσϊβϏμ ιΡχξΰβ Ϗϊΰο¼Υ χξόρζβ ϊβ ϏχΥζβΰβ μθυνλιβθ Ϗμ Ψθβ! Ϗϋλ¼βϊήγξθϊβτ ϊξ ϏχΥζβΰξ χξό δζΨχξό¼μ ϏΥ¼μςβ%
-Δζ% Α%ΙξςςΨτ! ‑Βχρ ϊλθ ΧμθϊΨζλ Ϗϊξθ Χβςνμθυθβ‘! Ϗ% =0(07)
Λ ϏχλζΰΡ βόϊΥ Υϊβθ «
ϊόσζΥ
¶! κμθ όχΥςϋμ κλζβκΥ ιβθΨθβ Ρθξΰο¼β Ϗϊλθ μχΰσΡθμΰβ χξό θβ«χςξκήκμΰ¶ ϊλθ ψχβςεΥ ϊλτ% ΍ϊϏΰ! χβςΨ¼μΰθμ ¼ΨϏβ Ϗϊβ ϏχζΡϋθβ ϊξό δξόθξψ ΥϏόϋλ! βθμθρ(ϋζλϊλ ιβΰ βρςβϊλ βχρ ϊβ ¼Ρϊΰβ ϊπθ βθνςυχπθ! υϏχξό ιΡχξΰβ Ϗϊΰο¼Υ Ψθβτ ϊςξ¼μςρτ ιςρϊξτβθϊΥϋλϏμ ¼ΨϏβ Ϗϊλθ όχρομΰβ βήνξόϏβ ιβΰ ¼ΰβ κΨϏ¼λ λζΰβιξψ σπϊρτ κΰβχΨςβϏμ οΰβ χςυϊλσξςΡ ϊξ βςϋΨοξθξ ϏιξϊΡκΰ%%%
?
2
Μήθβΰ βχξκμκμΰο¼Ψθξχπτ ξ ζΥϏϊβςϋξτ ΘϊβδΨζλτ κμθ Ψϋμΰ ιβ¼ήβ ϏϋΨϏλ ¼μ ϊλθ χμςΰδρλϊλ ίχλζΰΡ ϊλτΧμθϊΨζλτ%
4
Χςριμΰϊβΰ οΰβ ϊξ σβΰθρ¼μθξ ϊλτ «ιβςϏϊΰιξχξήλϏλτ¶% ίϊλθ χζμΰξύλσήβ ϊξότ! ϊβ ϏχΥζβΰβ μήθβΰ ιβς(ϏϊΰιΡ% Ξ ρςξτ χςξΨςϋμϊβΰ βχρ ϊλθ χμςΰξϋΥ Fbrst ϊλτ ίζξδμθήβτ! χξό μήθβΰ ομ¼Ρϊλ βχρ ϏχΥζβΰβ ιβΰδΡςβνςβ% -Δζ% Θ% Ζμζξψκβ! ‑Μεμςμόθυθϊβτ ϊλθ άχρομΰβ ΜζζΡκβ‘! μικ% ΜζμψνμςλίιΨύΰτ! Ϗ% 22)
?
Μκυ νβ χςΨχμΰ θβ βθβσμςνξψθ ιβΰ ϊβ ρϏβ οςΡσμΰ ξ ΙξςςΨτ οΰβ ϊλ ¼μζζξθϊΰιΥ ομπζξοΰιΥ μεΨζΰελ ϊλτίχλζΰΡτ% Λ ίχλζΰΡ χςριμΰϊβΰ κόϏϊόϋυτ θβ ιβϊβςςμψϏμΰ ιβΰ θβ ¼μϊβϊςβχμή Ϗμ κξζήθλ! -κξζήθλ μήθβΰϏχΥζβΰξ ϊξό ξχξήξό ιβϊΨςςμόϏμ Ϗϊξ μϏπϊμςΰιρ ϊξό λ ξςξσΥ ϊξό) μεβΰϊήβτ ϊλτ Ϗόθμϋξψτ ¼μήπϏλτ ϊξόροιξό ϊλτ ξςξσΥτ βχρ ϊλθ βκΰΡιξχλ ιβϊΡςςμόϏλ ϊμ¼βϋήπθ% ΁χπτ οςΡσμΰ ξ ήκΰξτ9 «
ΪμζΰιΥ μεΡθϊζλϏλιΡνμ ξςήξό βθϊξϋΥτ ιβΰ ιΡνμ κόθβϊξψ ϏϋΥ¼βϊξτ ΰϏξςςξχήβτ% ΑβγΰιΥ ιβϊΡςςμόϏλ ϊπθ όχμςιμή¼μθπθϊμ( ¼βϋήπθιβΰ
Ϗϋλ¼βϊΰϏ¼ρτ ¼μοΡζλτ 
όχβήνςΰβτ ιξΰζρϊλϊβτ -ιβςϏϊΰιΥ κξζήθλ)
¶% -΁%χ%! Ϗ% 07)
 
∃μ νβ Ψχςμχμ μκυ θβ χβςβζμΰσνμή ¼ΰβ βεΰξϏλ¼μήπϊλ βθβσξςΡ βχρ ϊξθ @rbene! ιβϊΡ ϊλθ ξ(χξήβ χςΰθ βχρ χξζζΨτ ϋΰζΰΡκμτ ϋςρθΰβ! ξ ϊμςΡϏϊΰξτ βόϊρτ όχρομΰξτ ϋυςξτ οΨ¼ΰγμ βχρ ϊβ θμςΡ¼ΰβτ μϏπϊμςΰιΥτ ζή¼θλτ%
2
Ξ μθ ζροπ μςμόθλϊΥτ ξκλοΥνλιμ Ϗμ βόϊΥ ϊλθ όχρνμϏλ ψϏϊμςβ βχρϊλθ βθβιΡζόύλ ιΡχξΰπθ μιϊμϊβ¼Ψθπθ ξςΰγρθϊΰπθ οςβ¼¼υϏμπθ Ϗϊλθ μχΰσΡθμΰβ ϊξό δςΡϋξό% ΁χπτ οςΡσμΰ ξ ήκΰξτ9 «
Ξΰ οςβ¼¼υϏμΰτ βόϊΨτ κμ ¼ξΰΡγξόθ θβ Ψϋξόθ χςξιζλνμή βχρ ϊμιϊξθΰιΥτ σψϏμπτ ¼μϊβδξζΨτιβΰ χβςβ¼ξςσυϏμΰτ%Ϊξ ομοξθρτ ρϊΰ μήθβΰ μθϊμζυτ μόνμήμτ ιβΰ ξςΰγρθϊΰμτ! ¼μ ¼ΰιςΡ ¼μϏξκΰβϏϊΥ¼βϊβ βθΡ¼μϏβ ϊξότ! Ϗόθλοξςμή όχΨς ϊλτ Ρχξύλτ ρϊΰ Ϗϋλ¼βϊήϏϊλιβθ ιΡχξϊμβχρ ϊλθ μό¼μϊΡδζλϊλ ϏϊΡν¼λ ζΰ¼θβγρθϊπθ όκΡϊπθ -βόϊρ! χΡζΰ! κμθ μήθβΰ μχΰδμδβΰπ¼Ψθξ ‟κψξομπζροξΰ χξό ςπϊΥνλιβθ ϏϋμϊΰιΡ κμθ ¼χρςμϏβθ ξψϊμ θβ μχβζλνμψϏξόθ ξψϊμ θβ βχξςςήύξόθ ϊλθΡχξύλ βόϊΥ‟ μήθβΰ ρ¼πτ ¼Ρζζξθ ϊξ χΰνβθρϊμςξ μθκμϋρ¼μθξ)% ΁χπτ ιβΰ θβ ‐ϋμΰ! ιβΰ ΡϏϋμϊβ ¼μϊλθ βΰϊΰξζξοήβ Ϗϋλ¼βϊΰϏ¼ξψ ϊπθ Ϗόοιμιςΰ¼Ψθπθ οςβ¼¼υϏμπθ! νβ χςΨχμΰ θβ νμπςμήϊβΰ δΨδβΰξρϊΰ λ ϏχλζΰΡ χμςΰμήϋμ ιΡχξϊμ Ϗλ¼βθϊΰιξψτ ροιξότ θμςξψ! ιβνυτ ξ ϊςρχξτ Ϗϋλ¼βϊΰϏ¼ξψ ϊλτ -«ιβςϏϊΰιξχξήλϏλ¶) χςξφχξνΨϊμΰ! βιςΰδυτ ϊλ κΰΨζμόϏλ ιβΰ ζή¼θβϏλ ¼μοΡζπθ χξϏξϊΥϊπθ θμςξψϏϊξ μϏπϊμςΰιρ ϊλτ% ΑΨϋςΰ χςΰθ βχρ ζήοβ ϋςρθΰβ! μεΡζζξό -βςϋΨτ κμιβμϊήβτ ‐07 ‟ χςΰθ ϊΰτ χός(ιβοΰΨτ ϊπθ ϊμζμόϊβήπθ μϊυθ)! Ϗϊξ ιβϊυϊβϊξ Ϗλ¼μήξ ϊλτ ϏχλζΰΡτ! μιμή ρχξό ϏΥ¼μςβ όχΡςϋμΰϏϊςυ¼β ζΡϏχλτ! Ϗϋλ¼βϊΰγρϊβθ ιβν‐ ρζλ Ϗϋμκρθ ϊλ κΰΡςιμΰβ ϊξό Ψϊξότ ¼ΰβ ζΰ¼θξψζβ κΰβ¼Ψϊςξό<(3 ¼Ψϊςπθ ιβΰ δΡνξότ 27(24 μιβϊξϏϊυθ! βχρ κΰβόοΨτ! χρϏΰ¼ξ θμςρ χξό ΨϏϊβγμ βχρ ϊλθ ξςξσΥϊλτ 
¶% -
www%`rbene%kr!ΧβςΡςϊλ¼β9‑Λ Βκμζσρϊλϊβ ϊλτ ίχλζΰΡτ‘! ¼ΨςξτΟΊ)
ίμ ¼ήβ βχρ ϊΰτ μχΰϏιΨύμΰτ Ϗϊλ ίχλζΰΡ ¼μ ϊξθ σήζξ ιβΰ Ϗχλζβΰξζροξ ΟΰΡθθλ Ϊςΰβθϊβσψζζλ!ϊξό Ψκμΰεβ ϊβ ήϋθλ ιβΰ ϊξθ ςυϊλϏβ θβ ¼ξό χμΰ ϊλ οθυ¼λ ϊξό% Ξ¼ξήπτ ιΰ βόϊρτ μήϋμ ϊΰτ μχΰσό(ζΡεμΰτ ϊξό% Ξχρϊμ ϊξ μςυϊλ¼β ¼Ψθμΰ -χςξτ ϊξ χβςρθ) βθβχΡθϊλϊξ%
Αμ ϊβ δΨζλ Ϗλ¼μΰυθξθϊβΰϊβ ήϋθλ ϊξό θμςξψ -ξςΰγρθϊΰμτ
οςβ¼¼υϏμΰτ) χΡθπ
Ϗϊξ δςΡϋξ χξό μθϊρχΰϏμ ξ @rbene% -Σπϊ%
Ξ΢ΜίΐΔΐΞί)
Μκυ νβ χςΨχμΰ θβ Ϗλ¼μΰπνμή χπτ λ ίχλζΰΡ ρχπτ ιβΰ ϊξ Θό¼σβήξ 277¼% ύλζρϊμςβ
-δζ% ιμσ% 3)
βθΥιξόθ Ϗμ Ψθβ μόςψϊμςξ Ϗόοιςρϊλ¼β Ϗχλζβήπθ ιβΰ δβςΡνςπθ ϊβ ξχξήβ δςήϏιξθϊβΰ ιβϊΡ¼Υιξτ ϊπθ κψξ χβςΡζζλζπθ σζμδυθ ¼βς¼Ρςξό Ϗϊλ Θ∃ χζμόςΡ ϊξό δξόθξψ% ΁χπτ μήχβ¼μχςξλοξό¼Ψθπτ
-ιμσ% ?)
χΡθπ Ϗϊΰτ σζΨδμτ βόϊΨτ δςήϏιξθϊβΰ ιβΰ ϊβ ιόςΰρϊμςβ ζβϊξ¼μήβ ϊλτβςϋβΰρϊλϊβτ! ιβνυτ μχήϏλτ ιβΰ χξζζΡ βχρ ϊβ θμρϊμςβ%Ϊξ ¼Ρς¼βςξ μήθβΰ βϏδμϏϊξζΰνΰιρ χΨϊςπ¼β! Ϗόθμχυτ λ ψχβςελ ϊρϏπθ Ϗχλζβήπθ χΡθπ ϏϊΰτσζΨδμτ βόϊΨτ κμ νβ ¼χξςξψϏμ θβ νμπςλνμή ϊόϋβήβ! βθ βθβζξοΰϏϊξψ¼μ εβθΡ ϊλ κΰβδςπϊΰιΥκςΡϏλ ϊξό θμςξψ μχή ϊξό βϏδμϏϊξζΰνΰιξψ χμϊςυ¼βϊξτ%
2
Οΰβ θβ μή¼βϏϊμ βιςΰδμήτ! λ χβςβϊΥςλϏλ βόϊΥ μήθβΰ ϊξό ήκΰξό ϊξό @rbene% Ϊΰτ ξςΰγρθϊΰμτ οςβ¼¼υϏμΰτϊΰτ μήϋβ κμΰ! βζζΡ! μθυ βςϋΰιΡ βχρςλϏβ! Ϗϊξ ϊΨζξτ νμυςλϏβ χπτ χςριμΰϊβΰ οΰβ ϊόϋβήξότ Ϗϋλ¼βϊΰϏ¼ξψτϏϊξ δςΡϋξ% ΉϏπτ δΨδβΰβ θβ ¼λθ Υϊβθ ξζριζλςλ λ ίχλζΰΡ ¼ΰβ ϊμςΡϏϊΰβ όχρομΰβ ζή¼θλ ‟μσρϏξθ ιΡϊΰ ϊΨ(ϊξΰξ σβθϊΡγμΰ όχμςδξζΰιρ‟ βζζΡ βχζυτ ϊβ ήϋθλ θβ ¼βςϊόςξψθϊλθ ψχβςελ ιΡχξΰβτ ζμιΡθλτ θμςξψ%
 
4% Λ ΒΘΒΙΒΖάέΛ ΪΛί ίΧΛΖΐΒί ΒΧ΁ ΪΞάί Β΢ΫΒΐΞάίΖΒΪΞΑΞάί
 ΀ϊβθ ¼ήβ ϏόθλνΰϏ¼Ψθλ λ¼Ψςβ ϏιζλςΥτ ιβΰ ιξχΰβϏϊΰιΥτ κξόζμΰΡτ οΰβ ϊξότ ζβϊρ¼ξότ% Αΰβξ¼Ρκβ βχ‐ βόϊξψτ δςΰϏιρϊβθ Ϗϊλ θξϊΰξκόϊΰιΥ χζμόςΡ ϊξό δξόθξψ Ϗμ όύρ¼μϊςξ ;47 ¼Ψϊςπθ%ίϊξ Ϗλ¼μήξ μιμήθξ μήϋβθ βχρ ιβΰςρ κΰβθξήεμΰ Ψθβ ¼μοΡζξ ιβΰ δβνψ ζβϊξ¼μήξ! βχ‐ ρχξό ιβΰζΡ¼δβθβθ ϊλθ μεβΰςμϊΰιΥ χξΰρϊλϊβ ¼βς¼Ρςξό%ΙΡχξΰβ Ϗϊΰο¼Υ! ξΰ μςοΡϊμτ Υϊβθ Ψϊξΰ¼ξΰ θβ μεξςψεξόθ Ψθβ οΰοΡθϊΰξ ροιξ% ΁ϊβθ ξ δςΡϋξτβχξιξζζΥνλιμ βχρ ϊξ ¼λϊςΰιρ χΨϊςπ¼β! Ψθβ ¼ΰιςρ Ρθξΰο¼β Ψιβθμ ϊλθ μ¼σΡθΰϏΥ ϊξό χΡθπϏϊξ δςΡϋξ% Λ ίχλζΰΡ ϊλτ ΧμθϊΨζλτ μήϋμ ¼ρζΰτ μ¼σβθΰϏϊμή%
Λ ίχλζΰΡ ιβΰ ϊξ ζβϊξ¼μήξ%-ίϋ% ΙξςςΨτ)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->