Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01. dn. reda

01. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
- Prijedlog -
Strategija Vladinih programaza razdoblje 2010. - 2012.
 
 
2
 
Sadržaj
 
Uvod...........................................................................................................................3  Predgovor...................................................................................................................4  Zajedni
č
ka vizija i strateški cilj....................................................................................6  Makroekonomski okvir................................................................................................7  Ciljevi..........................................................................................................................8  Sažetak Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012.............................10 
Posebni dio
Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012............................................1 
 
 
3
 
Uvod
Strategija Vladinih programa za trogodišnje razdoblje, koja je pred vama, sastavljena je na temelju strateških planova ministarstava i ostalih tijela državne uprave.Strateški planovi, koji su ove 2009. godine prvi put izra
đ
eni, nisu zamjena zapostoje
ć
e strateške dokumente i akte planiranja, nego su na temelju njih sastavljeni,uzimaju
ć
i pritom u obzir postavljene ciljeve, ali i promjene u okruženju.Uloga je strateškog plana dvostruka: usmjerava rad ministarstva ili tijela državneuprave prema postizanju najzna
č
ajnijih ciljeva koji najviše utje
č
u na društvo, aliistodobno služi za predstavljanje institucije gra
đ
anima i javnosti. Široj javnosti dajeodgovore na pitanja o tome što jedno ministarstvo radi i na koji na
č
in pridonosirazvoju društva i/ili gospodarstva.Strategija za razdoblje 2010. - 2012. jasno definira ciljeve i prioritete koje
ć
e VladaRepublike Hrvatske svojim programima provoditi u navedenom vremenskom okviru.Strateškim planovima dobio se pregled svih sektorskih ciljeva, a Strategija Vladinihprograma osigurava alokaciju prora
č
unskih sredstava na one ciljeve koji
ć
e posti
ć
inajve
ć
i u
č
inak u prioritetnim podru
č
 jima.Izrada državnog prora
č
una temelji se na procjeni gospodarskog razvoja imakroekonomskih pokazatelja. U ovom trenutku okolina u kojoj se donosi prora
č
unnestalna je i nepredvidiva. U takvoj okolini strateško planiranje od velike je važnosti.Vlada Republike Hrvatske ima veliku odgovornost za alociranje sredstava poreznihobveznika u one projekte i programe koji
ć
e pridonijeti gospodarskom rastu i razvojute tako pridonijeti pove
ć
anju prosperiteta svih hrvatskih gra
đ
ana.Strateški izbor odrazit
ć
e se u prora
č
unima za svaku od godina koju obuhva
ć
anavedeno trogodišnje razdoblje. Strategija objašnjava prora
č
unske alokacijedetaljnim opisom svakog cilja. Takvim pristupom olakšava se donošenje prora
č
una,ali se i državna potrošnja objašnjava gra
đ
anima na jednostavniji i njima bliži na
č
in.Bitno je istaknuti da je Strategija podložna izmjenama ovisno o promjenama umakroekonomskom okruženju i ovisno o izvršenju državnog prora
č
una RepublikeHrvatske za pojedinu godinu.Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012. po
č
etak je procesastrateškog planiranja koji zahtjeva kontinuirano pra
ć
enje napretka u odnosu napostavljene ciljeve, traži stalna propitivanja o tome jesu li izabrani na
č
ini ostvarivanjapostavljenih ciljeva i programa dobri te daju li o
č
ekivane i zadovoljavaju
ć
e rezultate.Strateško planiranje usmjereno je prema željenim ciljevima, prema naprijed, a mjereuspješnosti prema natrag, prema postignu
ć
ima. Kombinirano, strateško planiranje imjerenje uspješnosti zaokružuju proces usmjerenosti prema rezultatima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->