Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chapter 8 DoCung

Chapter 8 DoCung

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by tuananh070

More info:

Published by: tuananh070 on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
1
ÑoäÑoäùngCöùngÑoäÑoäùngCöùng
Ñoä cöùng gaây ra do caùc ion kim loaïi hoùa trò II.Ca vaø Mg coù maët nhieàu trong nöôùc thieân nhieân.
  âï
3
MeàmTrung bìnhCöùngRaát cöùng0-7575-150150-300>300
Phaân loaïi cöùng:Cöùng canci vaø manhe
1
Cöùng carbonate vaø noncarbonate (phi carbonate)Ñoä cöùng toång coäng = Cöùng carbonate + cöùng noncarbonate
CalcitrongôùcCalcitrongôùc
Trongsoácaùccationthöôønggaëptrongôùcngt, Ca thöôøngcoùnoàngñoäcaonht. Calcilaønguyntoáchìakhatrongraátnhieàucaùcqutrìnhñòahoùavaønhthnhcaùckhoaùngønguoàncaùcion calcitrongôùc.  ùùøàø  ï ï .anhydrite, CaSO
4
; dolomite CaMg(CO
3
)
2
; calcite vaøaragonietvaøcaùcdaïngkhoaùngkhaùcnhaucuûaCaCO
3
.Ion calcicuøngùiion magnevaøcoùthnhtheâmion saét(II) taïothaønhñoäùngcuûaôùc. Moättrongnhöõngñaëctröngcuûaôùcùnglaømaøchoxaøboângkeáttuû. Ñùngtaïmhtôøilaødo söïhindincuûaion calcivaøionbicarbonate trongôùcvaøñöôïcloaïiboûbaèngcaùchñunsoâiôùc:
2
Ca
2+
+ 2 HCO
3-
CaCO
3
(S) + CO
2
(g) + H
2
O
 
2
CalcitrongôùcCalcitrongôùc
Giataêngnhieätñoäcoùthñaåyphnöùngveàbeânphido giiphngkhí CO
2
vaøcaënCaCO
3
taïothaønhkeáttuûatraéng.  ùùùàøùùá ccocaneucaronc oaan cacrongcacoangcacarbonate:CaCO
3
(S) + CO
2
(aq) + H
2
O
Ca
2+
+ 2 HCO
3-
Khiphnöùngxaûyratheochieàungöôïclaïivaøkhícarbonic ñöôïcgiiphngrakhoûiôùc, keáttuûacalcicacbonateseõñöôïctaïothaønhvaølaéngxung. Noàngñoäkhícarbonic trongôùcxaùcñònhôïngCaCOhoøatan.
 
3
ôïngkhícarbonic hoøatan trongôùcdo caânbaèngvôùikhíquynkhngñuûñeåtaïoneânôïngCaCO
3
hoøatan trongnöôùcthieânnhieân, ñaëcbitlaøôùcngm. QuaùtrìnhhoâhaápcuûacaùcVSV phnhuõycaùcchtõutrongôùc, buønlaéngvaøñaát.
Caùc Phöông Phaùp Khöû CöùngCaùc Phöông Phaùp Khöû CöùngCaùc Phöông Phaùp Khöû CöùngCaùc Phöông Phaùp Khöû Cöùng
Hai phöông phaùp:Khöû baèng voâi vaø sodaTrao ñoåi ion
ö ööngöngang angoa oacat cat
:
Sauquaùtrìnhkhöûcöùngbaèngvoâisoda,ñoäcöùngcoønlaïikhoaûng50-85mgCaCO
3
 /L.Ñoáivôùiñoäcöùngcarbonate:CO
3
+Ca(OH)
2
CaCO
3
+H
2
O(KeáttakhipH=8.3)Ca(HCO)+Ca(OH)
2CaCO
+HO(keáttuûakhiH=9.4)
 
4
Mg(HCO
3
)
2
+Ca(OH)
2
CaCO
3
+Mg(CO
3
)+H2OMgCO
3
+Ca(OH)
2
CaCO
3
+Mg(OH)
2
(kttuûakhipH=10.6)
 
3
Khöû Cöùng Voâi+SoâdaKhöû Cöùng Voâi+SoâdaKhöû Cöùng Voâi+SoâdaKhöû Cöùng Voâi+Soâda
Ñoáivôùiñoäcöùngnoncarbonate:CaSO
4
+ Na
2
CO
3
CaCO
3
+ Na
2
SO
4
CaCl
2
+ Na
2
CO
3
CaCO
3
+ 2NaClMgCl
2
+ Ca(OH)
2
Mg(OH)
2
+ CaCl
2
CaCl
2
+ Na
2
CO
3
CaCO
3
+2NaClMgSO
4
+ Ca(OH)
2
Mg(OH)
2
+ CaSO
4
CaSO
4
+ Na
2
CO
3
CaCO
3
+ Na
2
SO
4
5
Do nöôùc sau laøm meàm coù pH cao (10.6) vaø coù haøm löôïng CaCO
3
cao
phaûi oån ñònh ñeå CaCO
3
khoâng keát tuûa trong beå loïc hoaëc maïng löôùioáng daãn.Quaù trình oån ñònh baèng khí CO
2
hoaëc H
2
SO
4
goïi laø quaù trình taùicarbonic (Recarbonatrion).Khi ñoù pH giaûm xuoáng coøn 8.3 –8.6, nöôùc khoâng coù tính laéng caën.Phn öùn xaû ra nhö sau:
Khöû Cöùng Voâi+SoâdaKhöû Cöùng Voâi+SoâdaKhöû Cöùng Voâi+SoâdaKhöû Cöùng Voâi+Soâda
CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O
Ca(HCO
3
)
2
Mg(OH)
2
+ CO
2
+ H
2
O
MgCO
3
+ H
2
OKhi haøm löôïng Mg<40 mg/L:
Tron
voâihoacvoâi+sodaH=9.4
 Laéntieáxuùc
TaùicarbonicH=8.
 
6
 
 .
 
 
 
loïc
Khi haøm löôïng Mg > 40 mg/L:
Troän ( 
voâi (pH = 10.8))
 Laéng tieáp xuùc
Taùi carbonic
(pH > 9.5)
 troän
 soda)
 Laéng tieáp xuùc
 taùi carbonic
(pH = 8.6)
 Loïc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->