Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chapter 13 Khu Fe Mn

Chapter 13 Khu Fe Mn

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by tuananh070

More info:

Published by: tuananh070 on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2010

pdf

text

original

 
3/19/20091
Saét vaø MananSaét vaø MananSaét vaø MananSaét vaø Manan
GiaùoGiaùotrình hoùa kó thuaät moâi tröôøngtrình hoùa kó thuaät moâi tröôøngGiaùoGiaùotrình hoùa kó thuaät moâi tröôøngtrình hoùa kó thuaät moâi tröôøng
1
Saét (Fe) trong töï nhieânSaét (Fe) trong töï nhieân
Nöôùctrongthieânnhieânthöôøngcoùñoàngtøisaétvmangan,nhöngcoùkhicoùsaétmaøkhoângcoùmangan.Saéttrongccnguoànnöôùctöïnhieântoàntiôû1hocnhieàudaïngkhcnhaunhösau:ôùcmaët:ôûdaïngferricFe
3+
caënõngLaø nguyeân toá thöù tö caáu taïo voõ traùi ñaát (Fe -5%)Thaønh phaàn phoå bieán trong nöôùc ngaàmNöôùc ngaàm: (maïch trung hoaëc saâu):daïng hoøa tan Ferrous (Fe(HCO
3
)
2
,FeSO
4
Haøm löôïng saét trong nöôùc ngaàm 0.5 -50 mg/lFe trong nöôùc ngaàm ôû daïng hoøa tan, Ferric (Fe
2+
) (trong ñieàu kieäm kò
2
Fe coøn toàn taïi ôû daïng phöùc höõu côFe(OH)3 ôû daïng khoâng tan (caën lô löõng/keo)
loïai boû baúng phöôngphaùp loïcDaïng khoâng tan khaùc:magnetite Fe3O4; goethite FeOOH; hematiteFe2O3
 
3/19/20092
Caùc vaán ñeà lieân quan vôùi saét trong caáp nöôùcCaùc vaán ñeà lieân quan vôùi saét trong caáp nöôùc
Khoâng aûnh h
ưở 
ng xaáu ñeán söùc khoûeFe laø nguyeân toá caàn thieát cho chaát dinh döôõng con ngöôøi
(minimum daily requirement for humans 10 -50 mg/day)
Toc ñoä hap thuï Fe toi ña moi ngaøy
(
Provisional Maximum Tolerable Daily Intake PMTDI 
)
laø 0.8 mg Fe / kg troïng löôïng cô the
  å
(by JECFAas a precaution);
(giaû söû 10% of PMTDI
löôïng saét toái ña trong nöôùc uoùngchaáp nhaän ñöôïc laø 2 mg/l)
(JECFA-FAO/WHO expert committee on Food Additives)
Maøu naâu ñoû sau khi suïc khí 
3
Muøi tanh, ngöôõng khoâng gaây muøi vaø maøu:0.30 mg/l (WHO, 1996)0.04 mg/l ( Faust & Aly, 1999)
Caùc vaán ñeà lieân quan vôùi saét trong caáp nöôùcCaùc vaán ñeà lieân quan vôùi saét trong caáp nöôùc
Gaây oá quaàn aùo vaø thieát bò veä sinhSöï sinh truôûng cuûa vi sinh Fe trong heä thoáng caáp nöôùc
Taêngñoä ñuïc, chi phí duy tu ñöôøng oáng.
n
ướ 
c b
 ị 
nhi 
ễ 
m S 
ắ 
4
 
3/19/20093
Guidelines for Iron in Drinking WaterGuidelines for Iron in Drinking Water
WHO (1996) 0.3 mg/l Guideline valueWHO (2004) no guideline value. .mg/l)Dutch Water Supply Companies < 0.03 mg/l(recommendation)
5
YÙ nghóa moâi tröôøngYÙ nghóa moâi tröôøng
(>(>00..33 mg/l) cmg/l) coù mmuøiuøiuu ñoûñoûsaãmsaãm ñuïc, maát caûmñuïc, maát caûmquanquan
ÑôøiÑôøisoángsoáng
Taét daãnTaét daãnñöôøng oángñöôøng oángGaây ngoäGaây ngoäñoäc vì phaûnñoäc vì phaûnöùng vôùiöùng vôùiperoxitperoxit
6
Taïo phöùcTaïo phöùcchaát vôùichaát vôùi 11 soá soá  hôïp chaáthôïp chaát

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->