Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chapter 1-Gioi Thieu Hoa Ky Thuat MT

Chapter 1-Gioi Thieu Hoa Ky Thuat MT

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by tuananh070

More info:

Published by: tuananh070 on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
Giaùo trình hoùa kó thuaät moâi tröôøngGiaùo trình hoùa kó thuaät moâi tröôøng
Giôùi thieäuGiôùi thieäuHoaù Kiõ Thuaät Moâi TröôøngHoaù Kiõ Thuaät Moâi Tröôøng
1
Traùi ñaátTraùi ñaát
Caáu truùc traùi ñaát:Voõ moûng:
5 -10 km beân döôùi ñaïi döông30 km ôû ñong bang, ñaït 60 km daøy döôùi nuùi
Voû TD caáu taïo töø caùc loaïi ñaù khaùc nhau
2
 
2
Traùi ñaátTraùi ñaát
Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa voõ traùi ñaát
O Si Al Fe Ca Na K Mg Khaùc46.6 27.7 8.1 5.0 3.6 2.8 2.6 2.1 1.5
Döôùi lôùp voû laø lôùp aùo (mantle) daøy 300 km, ñaù ñaëc (tæ troïng4,5), chuû yeáu laø silicates kim loaïi;Taâm traùi ñaát coù baùn kính 6371 km (tæ troïng 10,7), hoån hôïpsaét, nikel vôùi S vaø Oxy
3
Caùc quyeånCaùc quyeån
Quyeån: Traùi ñaát khoâng phaûi laø khoái ñòa chaát (thaïch quyeån), maønoù coøn mang khí quyeån, nöôùc (thuûy quyeån) vaø caùc daïng sinhvaät (sinh quyeån)Thuûy quyeån (
 hydrosphere
): bao goàm caùc loaïi nöôùc tìm thaáy treântraùi ñaát: ñaïi döông, hoà, suoái, soâng, baêng (baêng cöïc, soâng baêng),tuyeát vaø nöôùc ngaàm.Hôn 70% voõ traùi ñaát bao phuû bôûi nöôùc.Thaïch quyeån (
lithosphere
): Laø phaàn ngoaøi cuûa traùi ñaát, lôùp chaát  éùøâéâàùû
4
, , ïcuûa lôùp aùo phía treân (
 asthenosphere
). Loùp ngoaøi cuøng laø voû traùiñaát.
 
3
Khí quyeån
(atmosphere):
Lôùp khoâng khí bao quanh traùi ñaát.Khí quyeån ñöôïc chia thaønh caùc vuøng khaùc nhau tuøy theo ñoä cao:Thöôïng taàng (
Thermophere
): 85 –500 km treân beà maët
Thuaät NgöõThuaät Ngöõ
Trung taàng (
 Mesophere
): 50 –85 km treân beà maëtTaàng bình löu (
 stratosphere):
16-50 km treân beà maëtTaàng ñoái löu (
Trotosphere
): 0 –16 km treân beà maëtSinh quyeån (
 Biosphere
) lieân quan ñeán ñôøi soáng bao goàm sinh vaät soángvaø moâi tröôøng xung quanh
5
Thuaät NgöõThuaät Ngöõ
 Hieáu khí 
(
 Aerobic
): Quaù trình sinh hoïc vôùi söï coù maët cuûa oxy
 Ammonia hoùa
(ammonification): quaù trình phaân huûy sinh hoïc hôïp chaát chöùanitô giaûi phoùng urea vaø ammonia  âù
 Thieáu khí (Anoxic)
: Khoâng coù oxy (öùng duïng trong quaù trình nitrate hoùa
SV töï döôõng
(
 Autotrophic biota
): sinh vaät söû duïng naêng löôïng maët trôøi/hoùanaêng ñeå chuyeån hoùa chaát voâ cô ñôn giaûn thaønh teá baøo soáng;
SV dò döôõng
(
 Hetotrophs)
: SV phaân huûy hôïp chaát höõu cô phöùc taïp.
 Phuù döôõng hoùa
(
 Eutrophication):
söï sinh tröôûng vöôït quaùmöùc cuûa taûo trongnöôùc daån ñeán söï giaûm DO do söï phaân huûy cuûa taûo cheát
 Phytoplankton
(phieâu sinh thöïc vaät): SV nöôùc kích thöôùc nhoû troâi noåi coù khaû
6
naêng quang hôïp
 Zooplankton
(phieâu sinh ñoäng vaät). SV soáng nhoû troâi noåi khoâng quang hôïp

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->