Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bảo vệ gia đình khỏi bị nhiểm Chì

Bảo vệ gia đình khỏi bị nhiểm Chì

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by tuananh070

More info:

Published by: tuananh070 on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
U.S. EPA Washington DC 20460EPA747-K-99-001U.S. CPSC Washington DC 20207September 2001U.S. HUD Washington DC 20410
C½ Quan Bäo V® Môi Sinh(EPA)œy Ban Уc Trách Sñ An Toàn Cho SänPh¦m Cuä Gi¾i TiêuThø (CPSC)Bµ Gia Cß và PhátTri¬n Thành Th¸
(HUD)
Nhæng Phß½ng Cách Giän D¸ Ь Bäo V® GiaNhæng Phß½ng Cách Giän D¸ Ь Bäo V® GiaNhæng Phß½ng Cách Giän D¸ Ь Bäo V® GiaNhæng Phß½ng Cách Giän D¸ Ь Bäo V® GiaNhæng Phß½ng Cách Giän D¸ Ь Bäo V® GiaÐình Cuä BÕnÐình Cuä BÕnÐình Cuä BÕnÐình Cuä BÕnÐình Cuä BÕnKhöi B¸ NhiKhöi B¸ NhiKhöi B¸ NhiKhöi B¸ NhiKhöi B¸ Nhi
ÍÍÍÍÍ
m Chìm Chìm Chìm Chìm Chì
Nªu bÕn nghî r¢ng cån nhà cuä bÕn cóNªu bÕn nghî r¢ng cån nhà cuä bÕn cóNªu bÕn nghî r¢ng cån nhà cuä bÕn cóNªu bÕn nghî r¢ng cån nhà cuä bÕn cóNªu bÕn nghî r¢ng cån nhà cuä bÕn cónhi«u ch¤t chì:nhi«u ch¤t chì:nhi«u ch¤t chì:nhi«u ch¤t chì:nhi«u ch¤t chì:Ðem con nhö cuä bÕn ði thØ chì ngay m£c dù chúng trôngcó vë khoë mÕnh RØa tay, bình sæa, núm vú, và ð° ch½i cuä trë em th߶ngxuyênCho trë em ån u¯ng ði«u ðµ
,
ðü ch¤t b± và ít ch¤t mÞThØ xem cån nhà cuä bÕn có b¸ nhi
Í
m chì hay khôngLuôn lau sÕch sàn nhà, b® cØa s±, và các m£t phÆng khácLau sÕch ð¤t cát dính trên gi¥y trß¾c khi bß¾c vào nhà  Yêu c¥u ng߶i cho thuê nhà phäi sØa lÕi các n½i s½n b¸ tróchay nÑt raNên c¦n th§n và ð« phòng tránh tiªp xúc v¾i bøi chì khi sØachæa hay tân trang lÕi nhà cØa (g÷i
1-800-424-LEAD
ð¬ xin cáchchï dçn) Không nên dùng máy mài nhÇn, ng÷n lØa khí propane,súng nhi®t, dao cÕo, hay gi¤y nhám ð¬ cÕo các m£t s½n có th¬có ch¤t chìKhông nên tñ cÕo bö s½n pha chì mµt mình
Tái Døng/Có Th¬ Tái DøngTái Døng/Có Th¬ Tái DøngTái Døng/Có Th¬ Tái DøngTái Døng/Có Th¬ Tái DøngTái Døng/Có Th¬ Tái Døng
 
Ðßþc in b¢ng mñc pha d¥u thñc v§t và trêngi¤y tái døng (ít nh¤t 50% ðã dùng r°i) không có chlorine
HÃY BÄOHÃY BÄOHÃY BÄOHÃY BÄOHÃY BÄOV® GIAV® GIAV® GIAV® GIAV® GIAÐÌNHÐÌNHÐÌNHÐÌNHÐÌNHCUÄ BÕNCUÄ BÕNCUÄ BÕNCUÄ BÕNCUÄ BÕNKH™I B¸KH™I B¸KH™I B¸KH™I B¸KH™I B¸NHINHINHINHINHI
ÍÍÍÍÍ
MMMMMCHÌ · CHÌ · CHÌ · CHÌ · CHÌ · TRONGTRONGTRONGTRONGTRONGNHÀNHÀNHÀNHÀNHÀ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->