Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô

Quy trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by tuananh070

More info:

Published by: tuananh070 on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
12
Ch
ươ
ng 2
QUY TRÌNH
Đ
OCÁC CH
TIÊU Ô NHI
MC
A Ô TÔ
 M
c
độ
phát sinh các ch
t ô nhi
m ph
thu
c vào
đ
i
u ki
n v
n hành c
ũ
ng nh
ư
tìnhtr 
ng k 
 ĩ 
thu
t c
a
độ
ng c
ơ 
. Do
đ
ó, tùy theo tình tr 
ng giao thông c
ũ
ng nh
ư
m
c
độ
kh
t khec
a lu
t môi tr 
ườ 
ng
ở 
m
i n
ướ 
c mà quy trình th
có khác nhau. Trên th
c t
ế
hi
n nay t
nt
i m
t s
quy trình chu
n c
a các n
ướ 
c công nghi
 p phát tri
n và nh
ng quy trình
đ
ó
đượ 
cnhi
u n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n áp d
ng nh
ư
quy ph
m chính th
c
để
 
đ
o m
c
độ
phát sinh ônhi
m c
a ô tô
ở 
n
ướ 
c mình.
2.1. L
ch s
ử 
phát tri
n
 
Ô nhi
m môi tr 
ườ 
ng do khí x
 
độ
ng c
ơ 
gây ra
đ
ã là m
i quan tâm c
a c
a nhi
uqu
c gia t
lúc n
n công nghi
 p ô tô b
t
đầ
u phát tri
n. Theo th
ờ 
i gian, danh sách các ch
t ônhi
m ngày càng tr 
ở 
nên chi ti
ế
t h
ơ 
n, gi
ớ 
i h
n n
ng
độ
c
a chúng trong khí x
ngày càngtr 
ở 
nên kh
t khe h
ơ 
n và ngày càng nhi
u qu
c gia h
ưở 
ng
ng v
n
đề
ch
ng ô nhi
m môitr 
ườ 
ng do khí x
ô tô gây ra.Theo trình t
th
ờ 
i gian, chúng ta có th
các qu
c gia
đ
ã s
ớ 
m
đặ
t v
n
đề
ô nhi
mmôi tr 
ườ 
ng do khí x
 
độ
ng c
ơ 
gây ra nh
ư
sau:-
Đứ
c : 1910 - M
 ĩ 
: 1959- Pháp : 1963 - Nh
t : 1966Ti
ế
 p theo là nh
ng n
ướ 
c khác trong c
ng
đồ
ng Châu Âu, Canada, Úc, các n
ướ 
cthu
c kh
i
Đ
ông Âu c
ũ
, các n
ướ 
c Châu Á (Singapore,
Đ
ài Loan, Hàn Qu
c...).
2.2. Quy trình
đ
o các ch
tiêu ô nhi
m
 Hi
n nay ch
ư
a có m
t quy trình nào
đượ 
c áp d
ng chung cho t
t c
các n
ướ 
c
để
 
đ
ocác ch
tiêu ô nhi
m trong khí x
 
độ
ng c
ơ 
 
đố
t trong. Do
đ
ó trên th
ế
gi
ớ 
i t
n t
i nhi
u quytrình khác nhau, m
i quy trình
ng v
ớ 
i m
t tiêu chu
n ô nhi
m xác
đị
nh và không có quanh
t
ươ 
ng
đươ 
ng nào
đượ 
c xác l
 p gi
a các tiêu chu
n này.Quy trình
đ
o các ch
tiêu ô nhi
m c
a m
i n
ướ 
c c
ă
n c
vào ch
ế
 
độ
giao thông tiêu bi
u c
a n
ướ 
c
đ
ó. B
ng 2.1 so sánh các thông s
 
đặ
c tr 
ư
ng c
a m
t s
quy trình
đượ 
c ápd
ng r 
ng rãi nh
t hi
n nay.
B
ng 2.1: So sánh các thông s
 
đặ
c tr 
ư 
ng c 
ủ 
a m
t s
quy trình th
ử 
tiêu bi 
 
 
Ch
ươ 
ng 2: Quy trình
đ 
o các ch
ỉ 
tiêu ô nhi 
m c 
ủ 
a ô tô
13
Thông s
 
Đơ 
n v
ECE CaliforniaFTP72 FTP75 Nh
t 10ch
ế
 
độ
  Nh
t 11ch
ế
 
độ
T
c
độ
trung bình (km/h) 18,7 35,6 31,5 34,1 17,7 30,6T
c
độ
trung bình(không k 
th
ờ 
i giankhông t
i)(km/h) 27,1 41,7 38,3 41,6 24,1 39,1Gia t
c trung bình (m/s
2
) 0,75 0,68 0,60 0,67 0,54 0,64Gi
m t
c trung bình (m/s
2
) 0,75 0,68 0,70 0,71 0,65 0,60Th
ờ 
i gian trung bìnhc
a m
t chu kì th
 (s) 45 117 66 70 50 94Không t
i (% th
ờ 
igian)30,8 14,6 17,8 18,0 26,7 21,7Gia t
c (% th
ờ 
igian)18,5 31,4 33,5 33,1 24,4 34,2T
c
độ
không
đổ
i (% th
ờ 
igian)32,3 21,9 20,1 20,4 23,7 13,3Gi
m t
c (% th
ờ 
igian)18,5 32,1 28,6 28,5 25,2 30,8
2.3. C
ơ 
s
ở 
xây d
ự 
ng các quy trình
đ
o ô nhi
m
 
Quy trình th
là quy ph
m qu
c gia, ph
thu
c vào
đ
i
u ki
n giao thông c
a m
in
ướ 
c. Nó d
a trên nhi
u y
ế
u t
, trong
đ
ó m
t
độ
giao thông và ch
t l
ượ 
ng
đườ 
ng sá là haiy
ế
u t
quan tr 
ng nh
t.- M
t
độ
giao thông: M
c
độ
ô nhi
m c
c b
b
u không khí là t
ng h
ợ 
 p m
c
độ
phátth
i c
a t
t c
nh
ng ph
ươ 
ng ti
n v
n t
i trong khu v
c kh
o sát gây ra, ngh
 ĩ 
a là m
c
độ
ônhi
m ph
thu
c vào m
t
độ
ô tô.
nh
ng thành ph
l
ớ 
n, khi m
c
độ
ô nhi
m v
ượ 
t gi
ớ 
ih
n báo
độ
ng, ng
ườ 
i ta khuy
ế
n khích dân chúng s
d
ng ph
ươ 
ng ti
n v
n t
i công c
ng
để
 gi
m b
ớ 
t m
t
độ
xe.
nh
ng n
ơ 
i có m
t
độ
l
ư
u thông bé, ô tô không nh
t thi
ế
t ph
i tuânth
nh
ng quy
đị
nh nghiêm ng
t v
m
c
độ
phát sinh ô nhi
m c
a nh
ng thành ph
m
t
độ
 giao thông cao.-
Đ
i
u ki
n
đườ 
ng sá: Tùy vào ch
t l
ượ 
ng
đườ 
ng sá c
a m
i n
ướ 
c mà ch
ế
 
độ
ho
t
độ
ng c
a các ph
ươ 
ng ti
n khác nhau, do
đ
ó kh
n
ă
ng phát ô nhi
m c
a chúng c
ũ
ng khácnhau. Tiêu chu
n ô nhi
m vì v
y c
ũ
ng c
n xét
đế
n y
ế
u t
này.
2.4. Quy trình th
ử 
c
a m
t s
n
ướ 
c
 
2.4.1. Quy trình th
c
a M
 ĩ 
 
a. Quy trình FTP 72 và FTP 75
 
 
4060
V
n t
c (m/s)
 
Ch
ươ 
ng 2: Quy trình
đ 
o các ch
ỉ 
tiêu ô nhi 
m c 
ủ 
a ô tô
14
a.b.Hình 2.1: Quy trình FTP 72 và FTP 75 
Quy trình FTP 75 g
m ba giai
đ
o
n. Hai giai
đ
o
n
đầ
u gi
ng nh
ư
chu trình FTP 72.Giai
đ
o
n 3 gi
ng nh
ư
giai
đ
o
n 1 c
a chu trình tr 
ướ 
c (hình 2.1b) và
đượ 
c kh
ở 
i
độ
ng l
i saukhi
đ
ã d
ng
độ
ng c
ơ 
10 phút k 
t
lúc k 
ế
t thúc giai
đ
o
n 2. Quãng
đườ 
ng t
ươ 
ng
ng t
ngc
ng là 17,86km v
ớ 
i t
c
độ
trung bình 34,1km/h. L
ượ 
ng khí ô nhi
m
đượ 
c
đ
o riêng t
nggiai
đ
o
n và k 
ế
t qu
chung
đượ 
c tính b
ng g/km v
ớ 
i các h
s
 
đ
i
u ch
nh 0,43
đố
i v
ớ 
i giai
đ
o
n
đầ
u, 1
đố
i v
ớ 
i giai
đ
o
n 2 và 0,57
đố
i v
ớ 
i giai
đ
o
n 3.
b. Quy trình California
Đ
ây là quy trình th
c
ũ
 
đượ 
c s
d
ng t
n
ă
m 1968. Nó g
m 7 giai
đ
o
n gi
ng h
tnhau (hình 2.2) và cách b
ở 
i th
ờ 
i gian ch
y không t
i. Quy trình th
kéo dài trong 16 phút 19giây.
Độ
ng c
ơ 
kh
ở 
i
độ
ng
ở 
tr 
ng thái ngu
i sau khi d
ng ít nh
t 12 gi
ờ 
 
ở 
 
đ
i
u ki
n nhi
t
độ
 môi tr 
ườ 
ng. Quy trình này hi
n nay
đ
ã
đượ 
c thay th
ế
b
ng các quy trình FTP trên
đ
ây.979s050100km/h2040600400
 
Giai
đ
o
n quá
độ
nóngTh
ờ 
i gian (s)V
n t
c (m/s)
Quy trình FTP 72(Federal Test Procedure) (hình2.1a) bao g
m hai giai
đ
o
n. Giai
đ
o
n 1 kéo dài trong 505s, t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i quãng
đườ 
ng 5,78km v
ớ 
it
c
độ
trung bình 41,2km/h. Giai
đ
o
n 2 kéo dài trong 867s và
đượ 
c b
t
đầ
u sau khi t
m d
nghoàn toàn
độ
ng c
ơ 
trong 10 phút.Khi b
t
đầ
u th
,
độ
ng c
ơ 
 
đượ 
ckh
ở 
i
độ
ng
ở 
tr 
ng thái ngu
i saum
t
đ
êm
để
 
ở 
nhi
t
độ
môitr 
ườ 
ng (20
°
C).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->