Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tajne_dejiny_jezuitu___5_Dabelsky_kolobeh_(TurZin)

Tajne_dejiny_jezuitu___5_Dabelsky_kolobeh_(TurZin)

Ratings: (0)|Views: 1,342 |Likes:
Published by Jirina Bohdalova

More info:

Published by: Jirina Bohdalova on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
TAJNÉ D
 Ě 
 JINY JEZUIT 
Ů 
SVAZEK 5 Úvodní list 
 
379
 
Tajné d
ě
 jiny jezuit
ů
 
Ji
ř 
í NOVOTNÝFrantišek POLÁK
 
SVAZEK 5
Ď
ÁBELSKÝ KOLOB
Ě
H
P
ů
sobení jezuitského
ř 
ádu v období od
ř 
íjnové revoluce v Rusku,b
ě
hem první a druhé sv
ě
tové války až po období studené války
32. První sv
ě
tová válka, 33. Jezuité a Velká
ř 
íjnová socialistická revoluce, 34.P
ř 
ípravy na druhou sv
ě
tovou válku v Evrop
ě
, 35. Tajné archivy promlouvají, 36.N
ě
mecká agrese a jezuité, Rakousko - Polsko -
Č
eskoslovensko, 37. P
ř 
íprava jezuitského pekla v Jugoslávii, 38. Pravá tvá
ř 
jezuit
ů
- ustašovské Chorvatsko, 39.Jezuitské hnutí ve Francii p
ř 
ed II. sv
ě
tovou válkou a b
ě
hem ní, 40. Gestapo aTovaryšstvo Ježíšovo, 41. Tábory smrti a protižidovské tažení, 42. Jezuité aColleqium Russicum, 43. Papež Jan XXIII. odkládá masku
1998
 
 
TAJNÉ D
 Ě 
 JINY JEZUIT 
Ů 
SVAZEK 5
 
380
 
 
TAJNÉ D
 Ě 
 JINY JEZUIT 
Ů 
SVAZEK 5 Kapitola 32
 
381
 
SVAZEK 5
Ď
ÁBELSKÝ KOLOB
Ě
H
Kapitola 32
První sv
ě
tová válka
32.1 Plány 
Ř 
íma proti Francii 
 
b
ě
sn
ě
ní, které ve Vatikánu vyvolala francouzsko-ruská aliance a které se jasn
ě
 projevilo v afé
ř 
e Dreyfus a také ke hn
ě
vu, které roznítilo francouzsko-italskéspojenectví, o kterém výstižn
ě
sv
ě
d
č
í p
ř 
ípad Loubeta, se p
ř 
idala ho
ř 
ká záš
ť
. Tu vyvolalaDohoda mezi Velkou Británií a Francií roku 1904.Francie se pevn
ě
rozhodla nez
ů
stat sama v odporu proti svému hr
ů
zostrašnému sousedoviVatikánu a proti Rakousko-Uhersku. Katolická „svatyn
ě
svatých“ jen s nejv
ě
tší nep
ř 
ízní hled
ě
la na tyto, podle monsignora Cristianiho, „
slepé a neuvážené politiky
“.Krom
ě
toho, že bezbožná Francie pot
ř 
ebovala být vystavena nebezpe
č
í
úplnéhovykrvácení 
“, byli tito politici také neocenitelnou podporou rozšt
ě
peného Ruska, této ztracenéovce, v jejíž návrat do svého stáda nep
ř 
estala nikdy
ř 
ímskokatolická církev doufat. Doufala v její návrat i za tu cenu, že by mohl tento návrat vyvolat válku.Pro danou chvíli však ortodoxní církev z
ů
stávala pevn
ě
zako
ř 
en
ě
na na Balkán
ě
, obzvlášt
ě
 v Srbsku, kde Bukureš
ť
ská smlouva ukon
č
ující Balkánský konflikt, byla centrem pozornostiSlovan
ů
z jihu. Šlo zvlášt
ě
o ty jižní Slovany, kte
ř 
í byli pod jhem Rakouska. Ambiciózní plány Vatikánu a papežského císa
ř 
ství Habsburk
ů
bylo tehdy v dokonalém souladu, jako i vminulosti. Pro
Ř 
ím i Víde
ň
p
ř 
edstavovala nar
ů
stající moc Srbska nep
ř 
ítele, kterého je t
ř 
ebaporazit.To je skute
č
n
ě
uvedeno v diplomatickém dokumentu, nalézajícím se v rakousko-uherskýcharchivech. Dokument podává zprávu v zájmu rakouského ministra Berchtolda o hovorechprince Schonburga ve Vatikánu v
ř 
íjnu až listopadu 1913:
 Mezi otázky, které byly p
ř 
edevším diskutovány minulý týden se státním sekretá
ř 
em
 (jezuitou Merry del Valem)
vyvstala, jak jsme p
ř 
edpokládali, otázka Srbska. Nejprve kardinál projevil velikou radost nad naším pevným a správným postojem v nedávných m
ě 
sících. B
ě 
hemaudience jsem strávil i
č 
as s jeho svatostí svatým otcem, který za
č 
al rozhovor zmínkou onašem energickém tažení v B
ě 
lehradu a p
ř 
ízna
č 
n
ě 
poznamenal: »Bylo by ur 
č 
it 
ě 
lepší, kdyby Rakousko-Uhersko potrestalo Srby za všechno zlo, které napáchali.«
(Dokument P.A. XI/291)
.
K

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mína Mínová liked this
loculus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->