Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Big Data is Geen Toekomstmuziek

Big Data is Geen Toekomstmuziek

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Denis Doeland
Op zijn meest simpelst gesteld is ‘Big Data’ gewoon meer data en heeft het meer variëteiten aan gegevens, dan met een conventionele database kan worden behandeld. De term ‘Big Data’ verwijst ook naar de vele toepassingen en technieken. Leer in dit hoofdstuk waarom 'Big Data' geen toekomstmuziek is, maar realiteit!
Op zijn meest simpelst gesteld is ‘Big Data’ gewoon meer data en heeft het meer variëteiten aan gegevens, dan met een conventionele database kan worden behandeld. De term ‘Big Data’ verwijst ook naar de vele toepassingen en technieken. Leer in dit hoofdstuk waarom 'Big Data' geen toekomstmuziek is, maar realiteit!

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Denis Doeland on Jul 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
!
Lorem&Ipsum&
!!!
 
 VANANALOOGNAARDIGITAAL
.
NU
!
 
BIG DATA IS GEEN TOEKOMSTMUZIEK 
!
 
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een hoog gerechtshof in Duitsland geoordeeld dat toegang hebben tot  het internet tot de eerste levensbehoefte van mensen behoort. Als providers in gebreke blijven, bijvoorbeeld alsde verbinding bij hun klanten uitvalt, dan moeten zij de klant voor dit gemis compenseren. Stel je voor: ‘internet  is nu net zo belangrijk als eten, kleding en veiligheid’. Deze uitspraak zal ongetwijfeld in Europa navolgingvinden en zal tegelijkertijd ook voor content leveranciers gevolgen krijgen. Dit is het signaal dat de transitie ‘van analoog naar digitaal’ in de maatschappij is ingedaald. Het internet draait nu echt op volle toeren. Het volledigevoorwoordeneerderevoorpublicatieskunjehierlezen.Dit is een voorpublicatie van een hoofdstuk dat in zijn geheel of gedeeltelijk terug zal komen in ons e-book. Wil  jeopdehoogteblijvenvanonzevoorpublicatiesschrijfjedanhierinvananaloognaardigitaal.nu
 VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU
1
 
'BigData'
isgeentoekomstmuziek
Opzijnmeestsimpelstgesteldis
‘Big Data’
gewoonmeerdataenheefthetmeer 
 variëteitenaangegevens,danmeteenconventioneledatabasekanwordenbehandeld. Determ
‘Big Data
verwijstooknaardeveletoepassingenentechnieken,diezijn 
 ontstaanomwaardevolleinformatieteverkrijgenuitdeenormestortvloedvandata.Het isnietalleendeopslagvaninformatie,hetisdemogelijkheidomdezeteanalyserenvoor verbeteringvandeklantrelatie,inzichtinderelatie,ofbeide.Veelvandezenieuwe techniekenverlagendekostenvan
‘data mining’
,hetgerichtzoekennaar(statistische) 
 verbanden.Open-sourcesoftware,zoalsbijvoorbeeldHadoophelpthierbij.De beschikbaarheidvan
‘cloud diensten’
hebbendeprijsdrastischverlaagdomsuccesvol 
 aandeslagtegaanmet
‘Big Data’
.Daarnaastisanalyseookgedemocratiseerd,omdat 
 vele datasets en
‘machinelearning’
-software vaak gratis beschikbaar zijn.
‘Machine learning
?Googlezetinhaarstrijdtegenonnatuurlijkemanipulatievan
 zoekresultatensteedsvaker
‘machine learning’
inominalhaar
‘Big Data’-
patronenvoor 
 
 spamherkenningblootteleggen.Waarvoorheenhandmatiggekekenwerdopwelke2á3 factoreneenonnatuurlijkelinkherkendkanworden,kannueenzelflerendsysteem enormgecompliceerdepatronenindeenormebergdataonderzoekennaaréénenkel herkenningspunt.Waarnieuwetrucsontstaan,leerthetsysteembijiedereupdatede daarbij horende patronen te herkennen.Kijkendenaardetechnologischerevolutie,diegaandeis,danziejedatereen ongekendehoeveelheidinformatiebeschikbaarisvooranalyseenactie.Iedere Facebook-
‘post’
of
‘like’
,iederepiepvaneensupermarkt-scanner,elkknipperendlampje vaneenmedischhulpmiddelkanwordenuitgelezenengeanalyseerd,enisdaarmeeeen potenti
ë
lewaardevollebronvaninformatie.Demogelijkheidomdezewaardevolle informatieuittepluizen,opzoeknaarverbindingen,dienietvoordehandliggendzijn, wordt ook
‘BigData’
genoemd.OnlangskwamMikeGualtieri,analistbijForresterResearch,meteenpragmatische definitie:
‘Big Data is het vermogen van een bedrijf om gegevens opte slaan,te verwerkenen zichzelf toegang te verschaffen tot die gegevens, waardoor het bedrijf effectiever kanwerken, beslissingen nemen, risico's verminderen en klanten bedienen’
.Watonsbetreft

 eengoedewerkbaredefinitie,maarwezijnwelvanmeningdatdeterm
‘Big Data’
,netals 
 
 VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->