Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anexa - Programa Romana - Cl a XII-A

Anexa - Programa Romana - Cl a XII-A

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Anexa - Programa Romana - Cl a XII-A
Anexa - Programa Romana - Cl a XII-A

More info:

Published by: Viviana Milivoievici on Jul 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
 ANEXA 2 la Ordinul ministrului educa
 Ń 
iei
ş
i cercet
ă
 rii nr. 5959 / 22.12.2006 
MINISTERUL EDUCA
ł
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
CONSILIUL NA
ł
IONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME
Ş
COLARE CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
LIMBA
Ş 
I LITERATURA ROMÂN 
 Ă
 
CLASA A XII-A
1
 
 Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5959 / 22.12.2006 
Bucure
ş
ti, 2006
1
 
Se aplic
ă
 
ş
i la clasa a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologic
ă
, ruta progresiv
ă
de calificare profesional
ă
.
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă
– clasa a XII-a, ciclul superior al liceului2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
 
Pe parcursul ciclului superior al liceului (segment apar
Ń
inând înv
ăŃă
mântului postobligatoriu), prin disciplina
limba
 ş
i literatura român
ă
se urm
ă
re
ş
te consolidarea competen
Ń
elor de comunicare ale elevilor, indispensabile în lumea contemporan
ă
, pentru orice tip de activitate profesional
ă
. O not
ă
specific
ă
acestui ciclu de
ş
colaritateeste dezvoltarea competen
Ń
ei culturale a elevilor, ceea ce implic
ă
un demers de contextualizare istoric
ă
 
ş
icultural
ă
a fenomenului literar. De asemenea, prin studiul limbii
ş
i al literaturii române se urm
ă
resc valori
ş
iatitudini care s
ă
contribuie la formarea unei personalit
ăŃ
i autonome a elevilor, capabile de discern
ă
mânt
ş
i despirit critic, apte s
ă
-
ş
i argumenteze propriile op
Ń
iuni, dotate cu sensibilitate estetic
ă
, având con
ş
tiin
Ń
a proprieiidentit
ăŃ
i culturale
ş
i manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistic
ă
 
ş
i pentru participareala via
Ń
a cultural
ă
.Programele
ş
colare pentru ciclul superior al liceului sunt unitare din punctul de vedere al competen
Ń
elorgenerale, al setului de valori
ş
i atitudini urm
ă
rite pentru acest segment de
ş
colaritate, precum
ş
i din cel alprincipiului de organizare a con
Ń
inuturilor pe durata celor doi ani de studiu. Programa este structurat
ă
peacelea
ş
i domenii de con
Ń
inut incluse în programele pentru clasele a IX-a
ş
i a X-a: „Limb
ă
 
ş
i comunicare“
ş
i „Literatur
ă
“.Finalit
ăŃ
ile disciplinei se reflect
ă
nemijlocit în
competen
Ń
ele generale
 
ş
i în setul de
valori
ş
i atitudini
 enun
Ń
ate în prezenta program
ă
, din care deriv
ă
întreaga structur
ă
curricular
ă
:
competen
Ń
e specifice
,
con
Ń
inuturi ale înv
ăŃă
rii
,
sugestii metodologice
.Continuitatea fa
Ńă
de programele anterioare de
limba
 ş
i literatura român
ă
(pentru înv
ăŃă
mânt primar,gimnazial
ş
i ciclul inferior al liceului) este asigurat
ă
prin paradigma comunicativ-func
Ń
ional
ă
a disciplinei.Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al comunic
ă
rii
ş
i al literaturii, în vederea consolid
ă
riicompeten
Ń
elor de comunicare oral
ă
 
ş
i scris
ă
 
ş
i a deprinderilor de lectur
ă
(capacitatea de a în
Ń
elege
ş
i interpretatextele, de a fi un cititor competent
ş
i autonom, capacitatea de a în
Ń
elege dintr-o perspectiv
ă
personal
ă
viziuneadespre lume, despre condi
Ń
ia uman
ă
sau despre art
ă
exprimate în textele studiate).Specificul acestui segment de
ş
colaritate poate fi configurat în trei dimensiuni: în domeniul limbii, familiarizareacu noile norme lingvistice (a
ş
a cum sunt ele recomandate în edi
Ń
ia a II-a a DOOM); în domeniul comunic
ă
rii,dezvoltarea deprinderilor
ş
i competen
Ń
elor de documentare
ş
i argumentare ale elevilor; în domeniul literaturii,formarea competen
Ń
elor de lectur
ă
ale cititorului avizat, capabil s
ă
sintetizeze tr
ă
s
ă
turile definitorii ale unei epociculturale / ale unui curent cultural sau literar
ş
i capabil s
ă
contextualizeze, s
ă
încadreze într-un context culturallarg textele studiate, s
ă
identifice apropierile dintre un text literar
ş
i curentele / doctrinele estetice la care poate firaportat sau particularit
ăŃ
ile care-l individualizeaz
ă
în raport cu acestea. În clasele gimnaziale
ş
i în ciclul inferioral liceului, textele literare au fost studiate preponderent din perspectiv
ă
structural
ă
. Programele pentru clasele aXI-a
ş
i a XII-a sunt structurate pe principiul evolu
Ń
iei fenomenului literar/ cultural. Astfel, programa cuprindecâteva epoci mari, iar fiecare epoc
ă
este abordat
ă
din perspective diverse. În clasa a XII-a, studiul vizeaz
ă
 
Perioada interbelic
ă
(exclusiv poezia)
ş
i
Perioada postbelic
ă
.
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă
– clasa a XII-a, ciclul superior al liceului3
Tr
ă
s
ă
turile programei de
limba
 ş
i literatura român
ă
pentru clasele a XI-a
ş
i a XII-a sunt urm
ă
toarele:
 
urm
ă
rirea unui set unitar
ş
i coerent de finalit
ăŃ
i ale studiului disciplinei pe parcursul ciclului superioral liceului, în continuitatea celor anterioare, din gimnaziu
ş
i din ciclul inferior al liceului;
 
adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul c
ă
ruia s
ă
apar
ă
evident
ă
deplasarea accentului de pesimpla achizi
Ń
ionare de cuno
ş
tin
Ń
e pe formarea de competen
Ń
e
ş
i atitudini, cu valen
Ń
e ulterioare deactualizare
ş
i de extindere;
 
diversificarea strategiilor, a ofertelor
ş
i a situa
Ń
iilor de înv
ăŃ
are
ş
i adaptarea acestora la grupul-
Ń
int
ă
;
 
echilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise
ş
i celei orale;
 
 îmbinarea echilibrat
ă
a proceselor de receptare
ş
i de producere a mesajului;
 
adoptarea unei perspective consecvent comunicative, conform c
ă
reia accentul este pus pe aspecteleconcrete ale utiliz
ă
rii limbii;
 
structurarea con
Ń
inuturilor din domeniul literaturii conform principiului cronologic, al evolu
Ń
ieifenomenului literar;
 
abordarea diferen
Ń
iat
ă
 
ş
i divers
ă
a epocilor / curentelor indicate în program
ă
prin: texte literare pentrustudiul aprofundat, studii de caz, curente culturale / literare, dezbateri;
 
abordarea integrat
ă
a domeniilor disciplinei: textul literar studiat sau temele propuse din domeniulliteraturii devin nuclee care genereaz
ă
discutarea unor probleme de limb
ă
(fonetic
ă
, vocabular,morfologie, sintax
ă
) sau exersarea / practicarea comunic
ă
rii (orale
ş
i scrise);
 
deschidere spre abord
ă
rile inter-
ş
i transdisciplinare.Potrivit planurilor-cadru de înv
ăŃă
mânt pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul ministruluieduca
Ń
iei
ş
i cercet
ă
rii nr. 5718/ 22.12.2005, la clasa a XII-a, disciplina
limba
 ş
i literatura român
ă
se reg
ă
se
ş
te
 în trunchiul comun (TC),
la toate filierele, profilurile
ş
i specializ
ă
rile, având alocate
3 ore pe s
ă
pt
ă
mân
ă
.Urm
ă
toarele filiere, profiluri
ş
i specializ
ă
ri au alocate, în plus, ore de
limba
 ş
i literatura român
ă
 
 încurriculumul diferen
Ń
iat (CD)
, astfel:
 
filiera teoretic
ă
, profil umanist, specializarea filologie (1 or
ă
 / s
ă
pt
ă
mân
ă
);
 
filiera voca
Ń
ional
ă
, profil militar (MAI), specializarea
ş
tiin
Ń
e sociale (1 or
ă
 / s
ă
pt
ă
mân
ă
);
 
filiera voca
Ń
ional
ă
, profil teologic (cultul romano-catolic de limb
ă
maghiar
ă
), specializarea teologieromano-catolic
ă
: (1 or
ă
 / s
ă
pt
ă
mân
ă
);
 
filiera voca
Ń
ional
ă
, profil teologic, specializarea teologie greco-catolic
ă
(1 or
ă
 / s
ă
pt
ă
mân
ă
);
 
filiera voca
Ń
ional
ă
, profil teologic, specializarea teologie adventist
ă
(2 ore/ s
ă
pt
ă
mân
ă
).Prezenta program
ă
 
ş
colar
ă
propune
dou
ă
tipuri de curriculum diferen
Ń
iat
:
 
CD tip A*
– cu accent pe domeniul literatur
ă
, ale c
ă
rui con
Ń
inuturi sunt marcate în program
ă
prinasterisc (*): pentru profilul umanist, specializarea filologie;
 
CD tip B** –
cu accent pe domeniul limb
ă
 
ş
i comunicare,
 
ale c
ă
rui con
Ń
inuturi sunt marcate înprogram
ă
prin dou
ă
asteriscuri (
**
), pentru:-
 
filiera voca
Ń
ional
ă
, profil militar (
 MAI 
), specializarea
ş
tiin
Ń
e sociale;-
 
filiera voca
Ń
ional
ă
, profil teologic (cultul romano-catolic de limb
ă
maghiar
ă
),specializarea
teologie romano-catolic
ă
: (1 or
ă
 / s
ă
pt
ă
mân
ă
);-
 
filiera voca
Ń
ional
ă
, profil teologic, specializarea
greco-catolic
ă
.Pentru specializarea
teologie adventist 
ă
(CD – 2 ore/ s
ă
pt
ă
mân
ă
),
curriculumul diferen
Ń
iat va cumulacon
Ń
inuturile din CD tip A*
ş
i CD tip B**
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->