Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suc Manh Cua Tri Tue Cam Xuc

Suc Manh Cua Tri Tue Cam Xuc

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by Dieu xinh
Là con người thì không ai không có cảm xúc, hiển nhiên như việc chúng ta không thể ngừng suy nghĩ vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách khơi dậy những cảm xúc tích cực ở cả người khác lẫn chính bản thân mình.
Trong đời sống hàng ngày, có vô số tình huống đòi hỏi chúng ta phải tiến hành thương lượng, chẳng hạn như khi bàn bạc xem nên đi đâu ăn tối, thoả thuận giá cả của một chiếc xe đạp cũ, hay khi nào là thời điểm thích hợp để chấm dứt hợp đồng với một nhân viên. Và trong bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc đời, cảm xúc luôn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Cảm xúc như hân hoan, mãn nguyện được gọi là tích cực; trong khi đó, giận dữ, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi là những đại diện cho dạng cảm xúc tiêu cực.
Vậy, chúng ta nên làm gì để những cảm xúc của người khác và của cả chính chúng ta không ảnh hưởng đến quá trình thương lượng? Cho dù chúng ta có cố tình không quan tâm đến cảm xúc của mình thì chúng vẫn không thể tự nhiên biến mất được. Cảm xúc có thể là nguyên nhân khiến cho chúng ta trở nên rối trí, thậm chí làm tiêu tan mọi nỗ lực hướng đến sự thoả thuận. Mặt khác, chúng có thể đánh lạc hướng, làm phân tán sự chú ý và kéo chúng ta chệch khỏi quỹ đạo của những vấn đề chính yếu và cấp thiết.
Quyển sách Sức mạnh của trí tuệ cảm xúc là công cụ hữu hiệu trong cái túi khôn của nhà đàm phán giúp chúng ta hoá giải vấn đề này. Nó hé lộ các phương thức giúp khơi dậy những cảm xúc tích cực, đồng thời triệt tiêu các cảm xúc tiêu cực. Khi đó, chúng ta có thể ứng phó linh hoạt, biết cách làm chủ cảm xúc cho bản thân và cả những người khác. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong bầu không khí thoải mái hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Kế sách này không có khả năng giúp bạn giải quyết ổn thoả mọi cuộc đàm phán dù là khó khăn nhất, bất kể sự khó khăn ấy đến từ nguyên nhân chủ quan nào: sự thiếu tinh thần cộng tác của đồng nghiệp, sự chi li của người khéo mặc cả, hay ngay cả những rối rắm nảy sinh từ phía người bạn đời của bạn.
Quyển sách mong muốn chia sẻ và cùng bạn khám phá những điều lý thú cả ý tưởng này: Cảm xúc trong quá trình đàm phán
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I: Tổng quan về cảm xúc
Chương 1: Cảm xúc là con dao hai lưỡi
Chương 2: Những mối quan tâm hàng đầu
Phần II: Hãy làm người tiên phong
Chương 3: Sự trân trọng
Chương 4: Xây dựng mối liên kết
Chương 5: Tôn trọng quyền tự quyết
Chương 6: Nhận biết vị thế
Chương 7: Lựa chọn vai trò thích hợp
Phầm III: Những lời khuyên hữu ích
Chương 8: Khi cảm xúc tiêu cực trở nên quá khích
Chương 9: Luôn trong tư thế sẵn sàng.
Kết luận
Chú giải các thuật ngữ
Đôi nét về các tác giả.
Là con người thì không ai không có cảm xúc, hiển nhiên như việc chúng ta không thể ngừng suy nghĩ vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách khơi dậy những cảm xúc tích cực ở cả người khác lẫn chính bản thân mình.
Trong đời sống hàng ngày, có vô số tình huống đòi hỏi chúng ta phải tiến hành thương lượng, chẳng hạn như khi bàn bạc xem nên đi đâu ăn tối, thoả thuận giá cả của một chiếc xe đạp cũ, hay khi nào là thời điểm thích hợp để chấm dứt hợp đồng với một nhân viên. Và trong bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc đời, cảm xúc luôn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Cảm xúc như hân hoan, mãn nguyện được gọi là tích cực; trong khi đó, giận dữ, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi là những đại diện cho dạng cảm xúc tiêu cực.
Vậy, chúng ta nên làm gì để những cảm xúc của người khác và của cả chính chúng ta không ảnh hưởng đến quá trình thương lượng? Cho dù chúng ta có cố tình không quan tâm đến cảm xúc của mình thì chúng vẫn không thể tự nhiên biến mất được. Cảm xúc có thể là nguyên nhân khiến cho chúng ta trở nên rối trí, thậm chí làm tiêu tan mọi nỗ lực hướng đến sự thoả thuận. Mặt khác, chúng có thể đánh lạc hướng, làm phân tán sự chú ý và kéo chúng ta chệch khỏi quỹ đạo của những vấn đề chính yếu và cấp thiết.
Quyển sách Sức mạnh của trí tuệ cảm xúc là công cụ hữu hiệu trong cái túi khôn của nhà đàm phán giúp chúng ta hoá giải vấn đề này. Nó hé lộ các phương thức giúp khơi dậy những cảm xúc tích cực, đồng thời triệt tiêu các cảm xúc tiêu cực. Khi đó, chúng ta có thể ứng phó linh hoạt, biết cách làm chủ cảm xúc cho bản thân và cả những người khác. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong bầu không khí thoải mái hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Kế sách này không có khả năng giúp bạn giải quyết ổn thoả mọi cuộc đàm phán dù là khó khăn nhất, bất kể sự khó khăn ấy đến từ nguyên nhân chủ quan nào: sự thiếu tinh thần cộng tác của đồng nghiệp, sự chi li của người khéo mặc cả, hay ngay cả những rối rắm nảy sinh từ phía người bạn đời của bạn.
Quyển sách mong muốn chia sẻ và cùng bạn khám phá những điều lý thú cả ý tưởng này: Cảm xúc trong quá trình đàm phán
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I: Tổng quan về cảm xúc
Chương 1: Cảm xúc là con dao hai lưỡi
Chương 2: Những mối quan tâm hàng đầu
Phần II: Hãy làm người tiên phong
Chương 3: Sự trân trọng
Chương 4: Xây dựng mối liên kết
Chương 5: Tôn trọng quyền tự quyết
Chương 6: Nhận biết vị thế
Chương 7: Lựa chọn vai trò thích hợp
Phầm III: Những lời khuyên hữu ích
Chương 8: Khi cảm xúc tiêu cực trở nên quá khích
Chương 9: Luôn trong tư thế sẵn sàng.
Kết luận
Chú giải các thuật ngữ
Đôi nét về các tác giả.

More info:

Published by: Dieu xinh on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

 
 
Bieân dòch:Ñan Chaâu – Höõu Nam – Taâm Haèng – Theá Laâm
 
 
 
BÌA 4
Söùc maïnh cuûa trí tueä caûm xuùc
laø coâng cuï höõu hieäu trong caùi tuùi khoân cuûa nhaøñaøm phaùn. Quyeån saùch heù loä caùc phöông thöùc giuùp khôi daäy nhöõng caûm xuùc tích cöïc,ñoàng thôøi trieät tieâu caùc caûm xuùc tieâu cöïc. Khi ñoù, chuùng ta coù theå öùng phoù linh hoaït,bieát caùch laøm chuû caûm xuùc cho baûn thaân vaø caû nhöõng ngöôøi khaùc. Caùc cuoäc ñaøm phaùnseõ dieãn ra trong baàu khoâng khí thoaûi maùi hôn, thuaän lôïi hôn vaø hieäu quaû hôn. Keá saùchnaøy coù khaû naêng giuùp baïn giaûi quyeát oån thoûa moïi cuoäc ñaøm phaùn duø laø khoù khaên nhaát,baát keå söï khoù khaên aáy ñeán töø nguyeân nhaân chuû quan naøo: söï thieáu tinh thaàn coäng taùccuûa ñoàng nghieäp, söï chi li cuûa ngöôøi kheùo maëc caû, hay ngay caû nhöõng roái raém naûy sinhtöø phía ngöôøi baïn ñôøi cuûa baïn…Qua quyeån saùch naøy, chuùng toâi mong muoán chia seû vaø cuøng baïn khaùm phaùnhöõng ñieàu lyù thuù cuûa yù töôûng: CAÛM XUÙC trong quaù trình ñaøm phaùn.
 
 
LÔØI NOÙI ÑAÀU
 
 Laø con ngöôøi thì khoâng ai khoâng coù caûm xuùc,hieån nhieân nhö vieäc chuùng ta khoâng theå ngöøng suy nghó vaäy. Ñieàu quan troïng laø chuùng ta phaûi bieát caùch khôi daäy nhöõng caûm xuùc tích cöïcôû caû ngöôøi khaùc laãn chính baûn thaân mình.
Trong ñôøi soáng haèng ngaøy, coù voâ soá tình huoáng ñoøi hoûi chuùng ta phaûi tieán haønhthöông löôïng, chaúng haïn nhö khi baøn baïc xem neân ñi ñaâu aên toái, thoûa thuaän giaù caû cuûamoät chieác xe ñaïp cuõ, hay khi naøo laø thôøi ñieåm thích hôïp ñeå chaám döùt hôïp ñoàøng vôùimoät nhaân vieân. Vaø trong baát cöù khoaûnh khaéc naøo cuûa cuoäc ñôøi, caûm xuùc luoân luoânhieän höõu trong moãi chuùng ta. Caûm xuùc ñoù coù theå laø tích cöïc nhöng cuõng coù theå laø tieâucöïc. Nhöõng caûm xuùc nhö haân hoan, maõn nguyeän ñöôïc goïi laø tích cöïc; trong khi ñoù,giaän döõ, tuyeät voïng, maëc caûm toäi loãi laø nhöõng ñaïi dieän cho daïng caûm xuùc tieâu cöïc.Vaäy, chuùng ta neân laøm gì ñeå nhöõng caûm xuùc cuûa ngöôøi khaùc vaø cuûa caû chínhchuùng ta khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình thöông löôïng? Cho duø chuùng ta coù coá tìnhkhoâng quan taâm ñeán caûm xuùc cuûa mình thì chuùng vaãn khoâng theå töï nhieân bieán maátñöôïc. Caûm xuùc coù theå laø nguyeân nhaân khieán cho chuùng ta trôû neân roái trí, thaäm chí laømtieâu tan moïi noã löïc höôùng ñeán söï thoûa thuaän. Maët khaùc, chuùng coù theå ñaùnh laïc höôùng,laøm phaân taùn söï chuù yù vaø keùo chuùng ta cheäch ra khoûi quyõ ñaïo cuûa nhöõng vaán ñeà chínhyeáu vaø caáp thieát.
 Ngheä thuaät thöông löôïng baäc cao
laø coâng cuï höõu hieäu trong caùi tuùi khoân cuûanhaø ñaøm phaùn giuùp chuùng ta hoùa giaûi vaán ñeà naøy. Quyeån saùch heù loä caùc phöông thöùcgiuùp khôi daäy nhöõng caûm xuùc tích cöïc, ñoàng thôøi trieät tieâu caùc caûm xuùc tieâu cöïc. Khiñoù, chuùng ta coù theå öùng phoù linh hoaït, bieát caùch laøm chuû caûm xuùc cho baûn thaân vaø caûnhöõng ngöôøi khaùc. Caùc cuoäc ñaøm phaùn seõ dieãn ra trong baàu khoâng khí thoaûi maùi hôn,thuaän lôïi hôn vaø hieäu quaû hôn. Keá saùch naøy coù khaû naêng giuùp baïn giaûi quyeát oån thoûamoïi cuoäc ñaøm phaùn duø laø khoù khaên nhaát, baát keå söï khoù khaên aáy ñeán töø nguyeân nhaânchuû quan naøo: söï thieáu tinh thaàn coäng taùc cuûa ñoàng nghieäp, söï chi li cuûa ngöôøi kheùomaëc caû, hay ngay caû nhöõng roái raém naûy sinh töø phía ngöôøi baïn ñôøi cuûa baïn.Qua quyeån saùch baïn ñang caàm treân tay, chuùng toâi mong muoán chia seû vaø cuøngbaïn khaùm phaù nhöõng ñieàu lyù thuù cuûa yù töôûng naøy: CAÛM XUÙC trong quaù trình ñaømphaùn.
- Roger Fisher & Daniel Sapiro

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->