Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nguyen-ly-80-20

nguyen-ly-80-20

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by Dieu xinh
Nguyên lý 80/20 (2.68 MB)
Quy luật về một tình trạng không cân bằng có thể đoán trước được ấy hiện hữu trong từng ngóc ngách của cuộc sống. Nguyên lý 80/20 của Richard Koch mở ra cho chúng ta nhìn thấy những phương cách khác thường mà theo đó thế giới này vận hành. Ông đã làm sáng tỏ sự xác thực và sức mạnh của một nguyên lý qua vô số những ví dụ xét từ nhiều bình diện - sản xuất kinh doanh, cá nhân, và xã hội. Thông thường, 20% các sản phẩm đem về 80% giá trị doanh số; và 20% các khách hàng cũng có một vai trò như thế; 20% các tên tội phạm gây ra 80% các vụ phạm pháp; 20% những người sử dụng phương tiện giao thông gây ra 20% tai nạn; 20% của các tấm thảm được 80% các bước chân giẫm lên; và 20% các quần áo của bạn được đem ra mặc trong 80% thời gian.
Nguyên lý 80/20 (2.68 MB)
Quy luật về một tình trạng không cân bằng có thể đoán trước được ấy hiện hữu trong từng ngóc ngách của cuộc sống. Nguyên lý 80/20 của Richard Koch mở ra cho chúng ta nhìn thấy những phương cách khác thường mà theo đó thế giới này vận hành. Ông đã làm sáng tỏ sự xác thực và sức mạnh của một nguyên lý qua vô số những ví dụ xét từ nhiều bình diện - sản xuất kinh doanh, cá nhân, và xã hội. Thông thường, 20% các sản phẩm đem về 80% giá trị doanh số; và 20% các khách hàng cũng có một vai trò như thế; 20% các tên tội phạm gây ra 80% các vụ phạm pháp; 20% những người sử dụng phương tiện giao thông gây ra 20% tai nạn; 20% của các tấm thảm được 80% các bước chân giẫm lên; và 20% các quần áo của bạn được đem ra mặc trong 80% thời gian.

More info:

Published by: Dieu xinh on May 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
23
© Richard Koch 1997. Taác phêí m “The 80/20 Principle: The Secret ofAchieving More With Less” xuêët baãn lêìn àêìu búãi Nicholas BrealeyPublishing, London, 1997. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêånvúái Nicholas Brealey Publishing.
NHAÂXUÊËT BAÃN TREÃ
NGUYÏN LYÁ
RICHARD KOCH
 
45
Muåc luåc
Phêìn 1
MÚÃÀÊÌU
1.Dêîn nhêåp vïìNguyïn lyá80/2011 2.duy theo Ngun l80/20 nhû thïënaâo?40
Phêìn 2
THAÂNH CÖNG TRONG KINH DOANH KHÖNGNHÊËT THIÏËT LAÂMÖÅT ÀIÏÌU HUYÏÌN BÑ
3.Ngêëm ngêìm möåt laân soáng69 4.Taåi sao chiïën lûúåc cuãa baån sai lêìm?92 5.Àún giaãn laâtöët àeåp130 6.Cêu àuáng àöëi tûúång khaách haâng159 7.Mûúâi ûáng duång haâng àêìu trong kinh doanh cuãa Nguyïn lyá80/201858.Quñ höìtinh! “Söëñt quan yïëu” àem laåi thaânh cöng cho baån204
 
67
Phêìn
 
1
Múã àêìu
Phêìn 3
LAÂM ÑT, THU VA“THUÅ” NHIÏÌU HÚN
9.TûåDo22110.Caách maång thúâi gian237 11.Bao giúâbaån cuäng coáthïí àaåt àûúåc nhûäng gò mònh muöën26712.Vúái möåt ñt höîtrúåtûâbùçng hûäu285 13.Thöng minh vlûúâi nhaác303 14.Tiïìn, tiïìn, tiïìn333 15.Baãy thoái quen mang àïën haånh phuác353
Phêìn 4
MÚÃRÖÅNG AÁP DUÅNG NGUYÏN LYÁ80/20 TRONG CUÖÅC SÖËNG
16.Lêëy laåi phong àöå381

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->