Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sudu aunty.pdf

Sudu aunty.pdf

Ratings: (0)|Views: 31,819|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Jul 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/26/2014

 
 Page 1
 ඇන. ඉා නන
1960
අදෙ. ඒ ා 
35
ක ව.
 
 ැ ම ා ැඩෑ.  ය. ට . එා ත 
 
ඉන.අදෙ ැක ේ ය ංාඑන. ඇන ා  කා්
 
මට. ඌත ඉන අංල ඉන ටය.
 
  ඉද ො ෑණෙ ඉන  ොන.  ඇන ැ එ ආං
 
ආ ක ඇාඅනෙ. ොක දල ආං ා ත එනර න ො
 
ක ා. ොඩක ැ්ොත ත ඉා ඉය. ක   අත
 
ා හා.
 
ම ඇන න   ආා . ඉෝ  ෙ් ඉා 
 
ආාක  ඇන ඇඟ ාන. ඒ ෙ් ඇන ාන ත
 
ොන  න ඇෙා.  ඒ ාොන න ඉන එ ැ ො ේ ා.
 
ඉන ඒා  ා.  න න ඇන  ට  ව ැ.
 
ෙ හ  ඇනය  එා ෑෙෑ   ඇන ය
 
වය.  ඇන කා න එක. එා උද
7
 ව ගා එන
 
ැනො
7
 ව.  ඇන ෙ  ෙලා. ැපොප එක
 
ා ඇන. ඒන ය තය
,
ාය ා යෆ් ාො
 
ය ා න. ්යප එ ැ න ැ ා  ය ා න
 
ෙාෙන ා. ඉං  එ ග ා ක ා අන ය ෙා
 
ා එනන. ොෙ එො ඇන ් වඳන න. එ  ැ
 
ෙ ඇන ො න ෙය ො ්ය න  ොක ආා ා.
 
ඒත  ඒ ැ ද ාත ඇනන ැ න. ොක  න
 
එක ොත ඔකො ඉය.
 
ඉං ඔන එො උද ඇන අප ෙ ආා ්යප එ ැ න ෑ
 
ා. එො අප ෙත හත ෑ. ත ඉන ැා ා ඇන 
 
වා
5
න එනම ා. ඇන ෙ ගා. ාර ඇවත ොා ොා
 
ශෝරක  ශරට එක ො න ත ා. ඇන ෙ ම
 
අා ොා ොා. ඒ ොෙ ඇන ා  ාක ොන ද  ය
 
ොෙ ගහනො.
 
 ස අක ැ ේට ඇ ඇ ගා. ෙො ඇා.  ඇන
 
ා ා ා. ආඑන *** ා ේ ඇ ඉ. ඇන  ෙත ා ල
 
 ා. ැ න ෑාර. ඇන ාර ඉා ය   එන
 
.  ො දෙ න ෑාර න ඇන ාර ගන
 
ගා. ොෙ ඇන ාර ගන ය ෑ ා නනන.   න
 
 ඇන ාර ෙො දෙ ඉ  ැන ඇ ැාොා. ඇන
 
ොන ා නාන ා ෙො ැත ් ා. එො ය
 
ෙැක ඇන ඇ ්ා ා. ක හ ෙඉ්  ක ඇා.
 
 එන න ඇා ෙැන ොන ා. ත ඒ ා ගහන ැ
 
බ ැන ඉතා. ම
 
 Page 2
ොන ැෙ  ය ැ න.  ඉ
 
ැා. ා්රඩ එ  ා බොන  අයන ා. ත
 
  ෑ  ොා  ා්රඩ එ.  ්ා යන
 
හ. ඔන ඇන ආා ෑ ාර  ඉන ම ඉ් ඉෙන අා ොෙ
 
ානන *** ා.  ා ා්රඩ එ ැ ෑ
,
ත  ත
 
 ෑ ා. ඇනම න   ඇවත ෙ ෆෝන මර එ අ
 
න ා ෙැම ා ා.
 
ත ෙැන ම එා න ෑ. ඒ ගොත එ න  ආ
 
ෙ.  ැාදෙා. මම.. ඇන ආ න ඇවත ම එයන
 
 න ා උා. ැ මැතන  පා ෙැන ඇන 
 
. ෙ්ත අඟල ක ව  උ ඇවත.  ල ෙ 
 
ඉ්ා.  ය එස ා ැේා ල ෙ ෙැා. ොත ඔච  ඒ
 
ල ෙ ෙැා  ෑ. ාත ා ේ. න බා ම ා
 
 ලා. ආඇන අා න ැදෙ *** ා.  ා ෑ
 
ා. ආ ැගා ම නඇවත   හ න ඉනා. ොා
 
නෙ  දෙනත ෑ. ඒ ා  ැා. ෙැන  යන
 
උා.ඒ ාම  ේ ඇන.  ආ ගහන අ  ා උා. 
 
ආත ාන්එ ආා  න.   න හාත අෙ ෙත ත
 
ැ එක ැඅත ාක ා ා.
 
අංල  *** (ඇන ා )  ඉනෙ න ා ඇන.
 
නෑක
4
ය . ඕෆ්යන.  ා ත ෑන ඇන ොෝ
 
න ා. එම ්  නෙා ඇන ැගටා. ත ා ා
 
යන අට ා ැ ඕෆ්න ට ා. ඇන ආඇවත  
 
හ. ඒ ා ඇන ඇවත  අත ා  ෑ ා හ ඉනා.
 
ටන න එ ම අන ඔා ආ අ න න  ැදා
 
ැන ේ.ඇනත අක ැ හා. ටන ත ඉය. ත
 
ඉන ෑ ඉං. ත ැගටා ඇනත් ගා.  එම නම ඇන
 
ා න ැා.
 
අන ***  ාර යට එත ා ා ෙන නෙ න න. ඊ
 
 ලබ එ චාේ. ත ඊ ැ ෙක ෙ  ැා ා
 
ා.  ඇන ්න ැ  ා  ාර ආා. ආා ෑ
 
නය හනන. ඒත ෙයන ොොෙ එ න.ඇෙ ැා ය
 
ොන නන. ඉනො  ල එ අන එනම ා ඇන ගා ආ
 
්ස ැත.   ැා ඇන ඇම ක එ ා. ඇන ෝ
 
ා ංගක ොෙප ව ක එක ඇම උන ා.  ක ාා
 
ංග අ අන ම ට  ඉමා.  එන න ඇම 
 
ා ඒ ා නන ා  ෙන තා.  ත ැා
 
. ක ම ෑ.  ආ නත හක ෑ. ඇනත එා ඇ ා 
 
ා  ශෝ ාක ඔා තා.  ය ොෙ ැා ත  ඇෙා
 
ආොාන ොක ො  පන ෑ. ොෙ   එද අන හ
 
හ ොක.ොෙ   ආා ා ඉෙා ආ ල ය ැා 
 
ා  එද අනඑ ය.
 
ඇන ලබ එ  අ නා. ත ඒ අ ඇෙ ැේා. ෙැ 
 
ලබ එ ාඇන අ ෙන ැද  ෙැක ෙයන ා  ැා.
 
ඇන  ශෝ ාක ාන හ.  න ෙක ෑ. එ
 
ඇවත  ැ ා  උ ඉන හනො ඇනාක ඇ ා
 
ොෙ පා.  ආ ඇන ා ලබ එ නා. හා  ගහන ලබඑ
 
ම උන ා ආ ඇෙ  ආා.  එො ලබ එ ොා ඇෙන ැ්ා.
 
 ශප එක ා න ැ ැඩ ෝන න න. ොෙ
,
ඇන
 
අා ොකෙ ***ඔ ාක නන. ොත ෑ ඇන.  ෙැකා
,
ඔා
 
ඒ අන ගා  අන ොකෙා ඇා.  ො ා න ම
 
ැජය.  
 
ා ොත ොා හා.ඔා ආෙ ඒ ඇන ආ
 
අා.   ා ඔ ැා. එො  ආ ැදෙ. අනෙයන ොච
 
ආෙ . ඒත න ොොෙ. ඔා ඕ අන න  ොෙ ා නඉන
 
ා ඇන  න අලා ඔ ඉ්. ත ා ො ඉන ෑන අන
 
ඇන ඕ ෙක ෙනම ාත ම ැ න ම එා.
 
 තා ඇන අෙම එන  ො ා.  ෙැන ඉා  
 
දල න ඕ.ඔන ෑ න ෑ. එ ොත ඔා  ංගක අන
 
න ැා ා අම ාෙ. ා ඇන ා. ෙැන ඉන 
 
ර ොා ොල ැල න ය ම ැන ා.
 
 
 Page 3
 අ  න . ෙැන න ංග ාකන එළ. ත ෙැන 
 
ැත ොා ඕ ෙක න හ ොත. ොෙ  ෙැන ො ෂර
 
අෙම   ැෑ ාා. අ ොා තා ංග අ. ෙැන ොෙ
 
න ඇන. ඔා ෙ ගහන  ංග නහ දල න න.
 
 ක ා ොත ො හා. ෝ ෝ න ො ඉන.ඇන ෙැන 
 
ල ා.  ංග  ා අ ඇ ොා ම ට  
 
 අල ැෙ න ොතා. ඒ  ො ඉමා. ත ක ා
 
ැා. ෙ *** ඇනඅා. ක ව  ා.  න ආෙ.  ඔ
 
න ඔ ැා.
 
එම ඕ ැත ොා එනො. ංග ඇෙ උ ොා ඇන  ගා. 
 
ෙැන න ඇන ද වය. ඇන   රට එක න අලා
 
උ
 
උ්ා. ෝ අත ද උ්න.ත ඉ්ා.  ශරට එ ා ඇ උ
 
ෙැමා. ඇන ෙ අ  ලන ා  අාා. අ  
 
 ා.  ල එක නම ා ආ  ා.  ෙැනැා
 
න ොා ඉන ෙා  ලා.  ඇ අගලා ොා ට
 
ා ශෝඋන  ය ඇල.  ම නට එ ැා ේ.  ය
 
ක අන ො ා එා ශෝ ඉන ැා. ොත ඒ එක 
 
ආත ය ැා හ ා හ හනො හා. අත ෙන ොා අලා
 
 ද ලා නක ේ උ ආා. ඇන ්හාක ගා.
 
ොය ශොය ෙැන ෙහ ක උන. ඔ ෙ ා ඇෙ ොන ො. ල
 
ෙන නා ොය ශෝය ඇනෙ ෙැමා.
 
ෙැන   නො.  ා ය. ච ල  ෙැක  ැෑ
 
නය න. ඇන  ොන අලා  උ ාා. ෙැන 
 
  ල ෙ ොෙ පා. නයල න ැහච ත. ඊ
 
ත එක . ඊ  ා ා එන ැ ො  ෝන ෙ.
 
ංගක ඇෙා හ ෑ. ඒ ය ක එක ා ත. ෙැන ඔා
 
න  නැෝ. ඇන එ  න  ඇන අත ෙ
 
අ්න අ ොා ඇන ො තා. ල ඇන ංග ්ා. 
 
ඉන ෑ. ඇන උ ො උන න තා .ඇනත ා ො 
 
 න තා.  අත ෙත ඇන   හ අාානතා.
 
න  ො උන තා .  ාක  ා  අත ෙ
 
ා එක කඑ  හන ක එ ැනා. ො ො එ තා ා
 
එ ා ඇෙ ෙැමා.  ෙැනඕ ඇන  න ෙක  න.  ා
 
ල ෙ  අග න ඇලා. ඒා කයය. එ ල එක 
 
ොල ෙ ා ැා. එ ඇන  ා ැා. ඇන ඇ් ෙ
 
 ා හා ා.
 
එ ල එ උන තා. අත න  අන ාජ න තා.
 
ාන ා න උ න ො ා. න  ම අත  ේ
 
අ ගා ඇන ත . යලො ැදෙන  අ ො තා
 
්අත ෑා.  න උ එ තා ් ාා ැා. ඇඹල
 
ක ආත එ ක ා. ඇන හා ා  ඇා. ්මම
 
ොාක ය ඇන. ඇන
,
ඇන  න ැො. එනො එම
 
 ොෙ න ා ඇන ඇනද උැ අොතා. ෙැන ඔා ඕ
 
ම  න ැෝ ා ල ෙ ා ඇත ා. ත ඇෙැා ැඩ
 
න න ට ා. අත ෙන යල  ෙැත ා. අාන
 
තා.ාක අාා කට එ ඇග ම ාජ ා. අන ෙැන
 
ඳ නා. උන  ැෝ.ත ක ො  ෝ ොල ෙන
 
න අන ත ට  ා උන නතා. න කට එ ොල
 
ෙන ැා. මමම්්්ැෝ  ඉන ෑ.  කට එ  උන
 
න අන  ැ  ගා.. ආආආආආආඅ්්්්්යන උන
 
ැෝ
….
තඋ න කට එ ඉා. ාන ඇන
 
ආආආආඅ්්්
ාා ල ෙන ඔ ෙ තා. ඇන  ා
 
 ගා. ත ආාන ා ආ  ඔකො ා.  ාක
 
එ ඉෙා  ඉා ොල ෙ එල  ් උ ආා.ආ ොක
 
ෙැමා.  ඉන ැො ෙැන  න. ා ාත අයන ා ඇන
 
ැගටා.ඔා ෙැන  හා ේ ොනො  ැෝ. ත ඉන
 
ොතා. ඇන ැතන ඇවත ල ඉා ්  ා.
 
 ල එක ක ා ඉා.  අඇන න ෙ ාන
 
ා න තා.
 
ත  ොා ක ා ආ න  ල ෙ ැදෙන
 
ඇවත  ොා ් 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->