Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
104. - 16

104. - 16

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
1
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o humanitarnom razminiranju (Narodne novine, br. 153/2005,63/2007, 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 2013. godinedonijela
PLAN HUMANITARNOG RAZMINIRANJAZA 2013. GODINU
1. UVOD
Republika Hrvatska se po završetku Domovinskog rata suo
č
ila s problemomeksplozivnih ostataka rata kao jednim od najtežih posljedica ratnih doga
đ
anja. Ovakozaga
đ
ena podru
č
 ja protežu se od krajnjeg juga do istoka zemlje, pretežno uz bivšelinije razdvajanja sukobljenih strana.Zaga
đ
enost eksplozivnim sredstvima, s najve
ć
im u
č
ć
emminskoeksplozivnih sredstava, odnosno razli
č
itih protupješa
č
kih i protuoklopnih mina,uzrokuje u Republici Hrvatskoj cijeli niz gospodarskih, ekoloških i socijalnihporeme
ć
aja, te poglavito sigurnosnih problema stanovništvu na prostorima koji su biliu podru
č
 jima ratnih djelovanja.U velja
č
i 1998. godine Vlada Republike Hrvatske osnovala je Hrvatski centarza razminiranje kao javnu ustanovu koja ima ulogu središnjeg državnog tijela zaorganiziranje i provedbu djelatnosti iz podru
č
 ja protuminskog djelovanja.Sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju, NN 153/05, 63/07 i 152/08Hrvatski centar za razminiranje kao javnu ovlast obavlja poslove: – op
ć
eg i tehni
č
kog izvida u cilju prikupljanja i obrade podataka o minskisumnjivim, miniranim, odnosno razminiranim podru
č
 jima i/ili gra
đ
evinama, oprona
đ
enim i uništenim minskoeksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES) iostalim tehni
č
kim zna
č
ajkama minski sumnjivih podru
č
 ja, – preuzimanja pretraženog ili razminiranog podru
č
 ja i/ili gra
đ
evine nakonobavljenoga završnog nadzora, – ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba ili obrtnika za obavljanjeposlova humanitarnog razminiranja.Hrvatski centar za razminiranje obavlja i poslove: – obilježavanja minski sumnjivih podru
č
 ja i/ili gra
đ
evina,
 
2 – izrade idejnih i dopunskih projekata pretraživanja i razminiranja te izradeizvedbenog projekta tehni
č
kog izvida, – pirotehni
č
koga kontrolnog pregleda, – stru
č
nog nadzora, – razminiranja za potrebe obavljanja o
č
evida po zahtjevu istražnog suca, – istraživanja i razvoja tehnologije razminiranja, – pružanja stru
č
ne pomo
ć
i i davanja potrebnih podataka nadležnim tijelima oopasnostima od MES-a i neeksplodiranih ubojnih sredstava (u daljnjem tekstu: NUS), – koordinacije u upoznavanju stanovništva o opasnostima od mina tepoduzimanja mjera zaštite i spašavanja stanovništva u suradnji s Državnom upravomza zaštitu i spašavanje, – koordinacije pomo
ć
i stradalima od MES-a i NUS-a, – suradnje s me
đ
unarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju, – izrade Prijedloga Nacionalnog programa i Plana, – izrade izvješ
ć
a o provedbi Plana.U razdoblju od osnutka Hrvatskog centra za razminiranje do 2012. godineukupno je Republici Hrvatskoj u poslove humanitarnog razminiranja uloženo 3,94milijarde kuna. Državni prora
č
un je sudjelovao s 59% u ukupnim sredstvima zarazminiranje, odnosno sa ukupno 2,28 milijardi kuna.U razdoblju od 1991. do 2012. godine u 1.348 minskih incidenta i nesre
ć
astradalo je 1.965 osoba, od
č
ega 508 osoba smrtno.
 
3
GodinaBrojnesre
ć
aLakšetjelesneozljedeNepoznatoSmrtnostradaliTešketjelesneozljedeUkupno
199119243105116226619922395096820132819931874366716528119941113613710317719952052749021733819961012313675135199776200436312619986221036359219993490212757200018501082320012170814292002249061126200310401492004130014216200510004913200610601411200771034820086102472009610427201063031720117301262012310203
UKUPNO:1.348313315081.1131.965
 
Tablica broj 1. Prikaz broja minskih nesre
ć
a i incidenata, i stradalih u razdoblju 1991.-2012. godina
Za izvršenje poslova razminiranja u Republici Hrvatskoj akreditirano je 36pravnih osoba u kojima je zaposleno 638 pirotehni
č
ara, i posjeduju 60 strojeva zarazminiranje i 18 pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a.
Ukupan brojpirotehni
č
araProsje
č
nopirotehni
č
araBrojtvrtkiBrojstrojevaProsje
č
nostrojevaBrojtvrtkiUkupanbrojpasaProsje
č
anbrojpasa
do 10 9586371000od 10 do 302236216163013161preko 305218445235120
Ukupno3663818246024181Kriterij veli
č
inetvrtke - brojpirotehni
č
araSTROJEVI ZA RAZMINIRANJEPSI ZA OTKRIVANJE MES I NUSPIROTEHNI
Č
ARIBrojtvrtki
 
Tablica broj 2. Prikaz akreditiranih kapaciteta za izvršenje poslova razminiranja
Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske (udaljnjem tekstu: Nacionalni program), NN120/09, u razdoblju od 2009. do 2019.godine planirano je ostvarenje sljede
ć
ih ciljeva1. U potpunosti ukloniti minsku opasnost sa podru
č
 ja Republike Hrvatske.2. U svim fazama rješavanja održati obilježenost minski sumnjivog prostora.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->