Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recomandare Cons Ministri

Recomandare Cons Ministri

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by MaximusN
Mediere
Mediere

More info:

Published by: MaximusN on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2014

pdf

text

original

 
1
 Recomandarea nr. R. 19 (99) a Comitetului de Mini
 ş
tri c
ă
tre Statele membre cu privire lamediere în cazuri penale
CONSILIUL EUROPEI COMITETUL DE MINI
Ş
TRI
RECOMANDAREA NR. R. 19 (99) A COMITETULUI DE
 
MINI
Ş
TRI C
Ă
TRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA
 
MEDIERE ÎN CHESTIUNI PENALE
 
(Adoptat 
ă
de Comitetul de Mini
 ş
tri pe 15 septembrie 1999 la cea de-a 69-a întâlnire areprezentan
 ţ 
ilor mini
 ş
trilor)
 în conformitate cu termenii articolului
15.b
al Statutului Consiliului Europei, Comitetulde Mini
ş
tri,
Ţ
inând cont de progresele înregistrate de Statele membre în folosirea medierii în cazuri penale ca pe o op
ţ
iune flexibil
ă
, cuprinz
ă
toare, util
ă
, participativ
ă
, complementar 
ă
 sau alternativ
ă
procedurilor penale tradi
ţ
ionale;Luând în considerare necesitatea de a promova participarea personal
ă
activ
ă
a victimei
ş
i a infractorului
ş
i a altor persoane care pot fi afectate ca p
ă
ţ
i, ca
ş
i implicareacomunit
ăţ
ii la procedurile penale;Recunoscând interesul legitim al victimelor de a avea un cuvânt de spus înrezolvarea consecin
ţ
elor victimiz
ă
rii lor, de a comunica cu infractorul
ş
i de a ob
ţ
inescuze
ş
i compensa
ţ
ii;Luând în considerare importan
ţ
a de a stimula sim
ţ
ul de r 
ă
spundere alinfractorilor 
ş
i de a le oferi posibilitatea practic
ă
de a se îndrepta, care poate ajuta lareintegrarea
ş
i reabilitarea lor;Recunoscând c
ă
medierea poate spori con
ş
tiin
ţ
a rolului important al fiec
ă
rei persoane
ş
ial comunit
ăţ
ii în prevenirea
ş
i rezolvarea infrac
ţ
iunilor 
ş
i a conflictelor asociateacestora, încurajând astfel efecte penale mai constructive
ş
i mai pu
ţ
in represive;Recunoscând c
ă
medierea presupune abilit
ăţ
i speciale
ş
i necesit
ă
coduri de practic
ă
 
ş
i preg
ă
tire acreditat
ă
;Luând în considerare contribu
ţ
ia poten
ţ
ial substan
ţ
ial
ă
a organiza
ţ
iilor nonguvernamentale
ş
i a comunit
ăţ
ilor locale în domeniul medierii în cazuri penale
ş
inecesitatea de a combina
ş
i coordona eforturile ini
ţ
iativelor publice
ş
i private;Respectând condi
ţ
iile Conven
ţ
iei cu privire la protec
ţ
ia drepturilor 
ş
i libert
ăţ
ilor fundamentale ale omului;
Ţ
inând cont de Conven
ţ
ia European
ă
cu privire la exercitarea drepturilor copiilor, ca
ş
i de Recomand
ă
rile nr. R 11 (85) privind pozi
ţ
ia victimei în cadrul dreptului
ş
i procedurii penale, nr. R 18 (87) privind simplificarea justi
ţ
iei penale, nr. R 21 (87) privindasisten
ţ
a .acordat
ă
victimelor 
ş
i prevenirea victimiz
ă
rii, nr. R 20 (87) privind reac
ţ
iilesociale la delincventa juvenil
ă
, nr. R 6 (88) privind reac
ţ
iile sociale la delincventa juvenil
ă
în rândul tinerilor proveni
ţ
i din familii de emigran
ţ
i, nr. R 16 (92) privind Normele Europene referitoare la sanc
ţ
iuni
ş
i m
ă
suri comunitare, nr. R 12 (95) privindadministrarea justi
ţ
iei penale
ş
i nr. R l (98) privind medierea familieiRecomand
ă
guvernelor statelor membre s
ă
 
ţ
in
ă
cont de principiile prezentate în anexaacestei Recomand
ă
ri în aplicarea medierii în cazuri penale
ş
i s
ă
fac
ă
cunoscut pe cât posibil acest text.
Anexa Recomand
ă
rii nr. R 19 (99) LDefini
ţ
ie
 
 
Aceste directive se aplic
ă
oric
ă
rui proces prin care victimei
ş
i infractorului li se d
ă
  posibilitatea, în cazul în care consimt liber, s
ă
participe activ la rezolvarea problemelor 
 
2
ap
ă
rute în urma infrac
ţ
iunii cu ajutorul unei ter 
ţ
e p
ă
ţ
i impar 
ţ
iale (mediator).
II. Principii generale
 1.
 
Medierea în cazuri penale trebuie folosit
ă
numai dac
ă
p
ă
ţ
ile consimt liber.P
ă
ţ
ile vor fi libere s
ă
-
ş
i retrag
ă
consim
ţă
mântul oricând pe parcursulmedierii.2.
 
Discu
ţ
iile din cadrul medierii sunt confiden
ţ
iale
ş
i nu pot fi folosite ulterior,cu excep
ţ
ia situa
ţ
iilor când exist
ă
acordul p
ă
ţ
ilor.3.
 
Medierea în cazuri penale trebuie s
ă
fie un serviciu general disponibil.4.
 
Medierea în cazuri penale trebuie s
ă
fie disponibil
ă
în toate etapele procesului justi
ţ
iei penale.5.
 
Serviciilor de mediere trebuie s
ă
li se acorde suficient
ă
autonomie în cadrulsistemului justi
ţ
iei penale.
III. Bazele legale
 6.
 
Legisla
ţ
ia trebuie s
ă
faciliteze medierea în cazurile penale.7.
 
Trebuie s
ă
existe directive care definesc folosirea medierii în cazuri penale.Acestea trebuie s
ă
se adreseze în mod special condi
ţ
iilor pentru trimitereacazurilor c
ă
tre serviciile de mediere
ş
i rezolvarea cazurilor dup
ă
mediere.8.
 
în cazul medierii trebuie aplicate garan
ţ
ii procedurale fundamentale; în modspecial, p
ă
ţ
ile trebuie s
ă
aib
ă
dreptul la asisten
ţă
juridic
ă
 
ş
i, atunci când estecazul, la traducere/interpretare. In plus, minorii trebuie s
ă
aib
ă
dreptul laasisten
ţă
parental
ă
.
IV. Func
ţ
ionarea justi
ţ
iei penale în rela
ţ
ie cu medierea
 
 
9. Decizia de a deferi un caz penal medierii, ca
ş
i evaluarea rezultatelor unei proceduri de mediere, trebuie luat
ă
de autorit
ăţ
ile justi
ţ
iei penale.10.înainte de a aproba medierea, p
ă
ţ
ile trebuie s
ă
fie bine informate în leg
ă
tur 
ă
cu drepturile pe care le au, cu natura procesului de mediere
ş
i cu posibilele consecin
ţ
e ale deciziei lor.l l.Nici victima nici infractorul nu trebuie convinse prin mijloace incorecte s
ă
acceptemedierea.12.Reglement
ă
rile speciale
ş
i garan
ţ
iile legale care se aplic
ă
în cazul particip
ă
rii minorilor la proceduri legale se vor aplica
ş
i în cazul particip
ă
rii acestora la medierea în cazuri penale.13.Medierea nu va continua dac
ă
oricare dintre p
ă
ţ
ile principale implicate nu este capabil
ă
 s
ă
în
ţ
eleag
ă
semnifica
ţ
ia procesului.14.în mod normal, elementele de baz
ă
ale cazului trebuie recunoscute de ambele p
ă
ţ
i, ca punct de pornire al medierii. Participarea la mediere nu trebuie folosit
ă
cadovad
ă
a recunoa
ş
terii vinov
ăţ
iei în procedurile penale ulterioare.15.Neconcordan
ţ
ele evidente în ceea ce prive
ş
te factori ca vârsta, maturitatea saucapacitatea intelectual
ă
a p
ă
ţ
ilor trebuie luate în considerare înainte de a trimite cazul spremediere.16.Hot
ă
rârea de a trimite un caz penal la mediere trebuie înso
ţ
it
ă
de o limit
ă
de timprezonabil
ă
în care autorit
ăţ
ile competente ale justi
ţ
iei penale trebuie informate înleg
ă
tur 
ă
cu specificul procedurii de mediere.17.Achit
ă
rile bazate pe acorduri mediate trebuie s
ă
aib
ă
acela
ş
i statut ca
ş
ihot
ă
rârile sau sentin
ţ
ele judec
ă
tore
ş
ti
ş
i trebuie s
ă
exclud
ă
urm
ă
rirea în justi
ţ
ie pentru acelea
ş
i fapte
(ne bis in idem).
18.Când un caz este trimis înapoi autorit
ăţ
ilor justi
ţ
iei penale f 
ă
ă
încheierea unuiacord între p
ă
ţ
i sau dup
ă
ce punerea în aplicare a unui astfel de acord a e
ş
uat, trebuie luat
ă
 
ă
ă
întârziere o hot
ă
râre privind continuarea ac
ţ
iunii.
V. Func
ţ
ionarea serviciilor de mediere
V. l. Standarde19.Serviciile de mediere trebuie reglementate prin standarde recunoscute.20. Serviciile de mediere trebuie s
ă
aib
ă
suficient
ă
autonomie în îndeplinirea îndatoririlor  pe care le au. Trebuie stabilite standarde privind competen
ţ
a
ş
i norme etice, ca
ş
i proceduri

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->