Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: ATOMUN YAPISI

10. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: ATOMUN YAPISI

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 21,358 |Likes:
Published by Kimya Kulübü
Nazzam (792-845); “Madde, sonsuz denecek ölçüde parçalanabilir.” özdeyişi ile günümüzün bilim adamlarından birisi gibi konuşmuştur. Partikül teorisi perspektifinden, atom altı parçacıklar düşünülerek bu söz irdelendiğinde Nazzam’ın 12 asır - 13 asır önce çok derin şeyler söylemiş olduğu anlaşılır.
(İLK OLARAK 2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

MADDENİN YAPISINDA VURGULANMASI GEREKEN BAŞLICA ÖGELER

PARTİKÜL TEORİSİ
(ATOM ALTI PARÇACIKLAR VE ESİR)

ATOM ALTI PARÇACIKLAR GÖRÜLEBİLİR Mİ?
ATOM VE MOLEKÜLLER GÜNÜMÜZDE GÖZLEMLENEBİLİR Mİ?

ESİR İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİZ

ATOM ALTI PARÇACIKLAR DA ESİRDEN YAPILMIŞ OLABİLİR

HİGGS PARÇACIĞI (HİGGS BOZONLARI): KEŞFEDİLMEMİŞ ATOM ALTI PARÇACIK

ZIT İKİZ ATOM ALTI PARÇACIKLAR

KUARK ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

MADDENİN ZIT EŞİ VEYA ANTİ MADDE ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

ETER VE ETER ALTI ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

MUON ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

FOTON

GLUON (GULON)

LEPTON

NÖTRİNO

KARANLIK MADDE

KARANLIK ENERJİ VE KARANLIK MADDE

FOTON (IŞIN) ÇEŞİTLERİ

GÖZÜN ALGILAYABİLDİĞİ IŞINLAR

ESİR

IŞINLAMA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

MADDENİN IŞIN HÂLİ

MADDENİN IŞIN HÂLİNİN DELİLLERİ

TAKYON

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

ATOMDAKİ TEMEL KANUNLAR

NEREYE GİDİLİRSE GİDİLSİN KANUNUN DEĞİŞMEDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR

GÜNEŞ SİSTEMİ İLE ATOM ARASINDAKİ BENZERLİKLER

ELEKTRON BULUTU

HEİSENBERG BELİRSİZLİK İLKESİ
Nazzam (792-845); “Madde, sonsuz denecek ölçüde parçalanabilir.” özdeyişi ile günümüzün bilim adamlarından birisi gibi konuşmuştur. Partikül teorisi perspektifinden, atom altı parçacıklar düşünülerek bu söz irdelendiğinde Nazzam’ın 12 asır - 13 asır önce çok derin şeyler söylemiş olduğu anlaşılır.
(İLK OLARAK 2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR)

MADDENİN YAPISINDA VURGULANMASI GEREKEN BAŞLICA ÖGELER

PARTİKÜL TEORİSİ
(ATOM ALTI PARÇACIKLAR VE ESİR)

ATOM ALTI PARÇACIKLAR GÖRÜLEBİLİR Mİ?
ATOM VE MOLEKÜLLER GÜNÜMÜZDE GÖZLEMLENEBİLİR Mİ?

ESİR İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİZ

ATOM ALTI PARÇACIKLAR DA ESİRDEN YAPILMIŞ OLABİLİR

HİGGS PARÇACIĞI (HİGGS BOZONLARI): KEŞFEDİLMEMİŞ ATOM ALTI PARÇACIK

ZIT İKİZ ATOM ALTI PARÇACIKLAR

KUARK ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

MADDENİN ZIT EŞİ VEYA ANTİ MADDE ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

ETER VE ETER ALTI ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

MUON ADIYLA BİLİNEN ATOM ALTI PARÇACIKLAR

FOTON

GLUON (GULON)

LEPTON

NÖTRİNO

KARANLIK MADDE

KARANLIK ENERJİ VE KARANLIK MADDE

FOTON (IŞIN) ÇEŞİTLERİ

GÖZÜN ALGILAYABİLDİĞİ IŞINLAR

ESİR

IŞINLAMA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

MADDENİN IŞIN HÂLİ

MADDENİN IŞIN HÂLİNİN DELİLLERİ

TAKYON

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

ATOMDAKİ TEMEL KANUNLAR

NEREYE GİDİLİRSE GİDİLSİN KANUNUN DEĞİŞMEDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR

GÜNEŞ SİSTEMİ İLE ATOM ARASINDAKİ BENZERLİKLER

ELEKTRON BULUTU

HEİSENBERG BELİRSİZLİK İLKESİ

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Kulübü on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
ORTAÖĞRETĠM10. SINIF KĠMYA
 
1. ÜNĠTE: ATOMUN
YAPISI
ÜNĠTENĠN
BÖLÜM
BAġLIKLARI
 
1. Atom ve Elektrik
 
2. Atom Modellerinin Tarihsel GeliĢimi
 
 
3. Kuantum Mekaniğinin GeliĢimi
 
4. Atomun Kuantum Modeli
 
5. Bağıl Atom Kütlesi YaklaĢımı ve Mol Kavramı
 
1. ATOM
VE ELEKTRĠK
 
ELEKTROLĠZ OLAYININ TANIMI
 
 
Ġçerisinde anyon ve katyonların bulunduğu bir karıĢımdanelektrik akımı uygulamak suretiyle iyonların nötrlenmesidir.
 
2
ELEKTROLĠZ OLAYINDA BAġLICA NĠTEL
KURALLAR
 
 Anyonlar anotta, katyonlar katotta açığa çıkar.
 
 
Ortamda birden fazla katyon varsa katotta indirgenme yarı pil
potansiyeli büyük olan önce indirgenir.
 
Ortamda birden fazla anyon varsa yükseltgenme yarı pil
potansiyeli büyük olan anotta önce yükseltgenir.
ELEKTROLĠZ OLAYINDA FARADAYPRENSĠPLERĠ
 
 
1.
 
Elektroliz devresinden geçen akım miktarı ile katot ve anottatoplanan ya da çözünen madde miktarı doğru orantılıdır.
 
 
2.
 
Bir elektroliz devresinden 1 Faradaylık akım geçirilirse anotya da katotta 1 eĢdeğer gram madde toplanır ya da çözünür.
 1 Faraday = 1 mol elektron = 96500 coulomb (kulon)Q = ItQ: Elektrik yükü (coulomb)I
: Akım Ģiddeti (amper)
 t: Zaman (saniye)
 
3.
 
Seri bağlı elektroliz kaplarından aynı akım geçtiğinde birinin
katodunda ya da anodunda toplanan ya da çözünen maddemikt
arı bilinirse diğer kapların katot ya da anotlarında toplananya da çözünen madde miktarları hesaplanabilir.
 
ELEKTROLĠZLE METAL KAPLAMA VEBAġLICA UYGULANDIĞI YERLER
 
 
Kendiliğinden gerçekleĢmeyen kimyasal reaksiyonlardakaplama iĢleminin elektrolizle olması Ģarttır. Demirin krom veçinko ile kaplanması, bakırın nikel ile kaplanması buna örnektir.
 
3
YanlıĢ uygulamalardır.
 
 
Kendiliğinden gerçekleĢen kimyasal reaksiyonlarda kaplamanındaha kalın olması için elektroliz yöntemi kullanılabilir. Demirin
nikel ile ka
planması buna örnektir.
 
Krom kaplamaya kromaj, nikel kaplamaya nikelaj denir.
ENDÜSTRĠDE ELEKTROLĠZ
 
2Al
2
O
3
 
4Al + 3O
2
2ZnSO
4
+ 2H
2
O
2Zn + O
2
+ 2H
2
SO
4
2NaCl + 2H
2
O
2NaOH + H
2
+ Cl
2
2NaCl
2Na + Cl
2
2. ATOM MODELLERĠNĠNTARĠHSEL GELĠġĠMĠ
 
NĠELS
BOHR (1885
 –1962)‟UN RÜYASI VE“BOHR ATOM MODELĠ”NĠN KEġFĠ
 
 
Niels Bohr, Danimarkalı bilim adamıdır.
 
Bohr Atom Modeli‟ni 1919 yılında ortaya sürmüĢtür.
 
1922 yılında Nobel ödülü almıĢtır.
 
 
Niels Bohr‟un kendi adıyla anılan “Bohr Atom Modeli” bir rüya ile
or 
taya çıkmıĢtır.
 
Bohr‟un rüyası Ģöyleydi: “Bohr, güneĢin kızgın gazlarla dolumerkezinde duruyordu. Gezegenler de ince ipliklerle bağlıoldukları güneĢin etrafında dönüyorlardı. Her gezegen Bohr‟unyanından geçerken bir düdük çalıyordu. Sonra kızgın gazlar 
 

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kimya Kulübü liked this
Mehmed6145 liked this
Sudem Kırmızı liked this
karnalit28 liked this
ildesm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->