Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ادارة المعرفة

ادارة المعرفة

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 1,017 |Likes:
Published by ahmed99k
ادارة المعرفة
ادارة المعرفة

More info:

Published by: ahmed99k on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ
 
ﺓﺭﺍﺩﺇ
)
ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ
 
ﺔﻴﺴﺴﺅﻤﻟﺍ
 
ﺔﻤﻴﻘﻠﻟ 
 
ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ
 
ﺔﻁﺭﺎﺨ 
(
 
ﺩﺍﺩﻋﺇﺭﻭﺘﻜﺩ 
/
ﺘﻔﻟﺍ
 
ﻭﺒﺃ 
 
ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ
 
ﺩﺒﻋـ ﻴﻭﺭﺩ 
 
ﺡﻭ ـ ﺵ 
 
،
 
ﺭﻴﺒﺨﻟﺍﺔﻴﻁﺭﺸﻟﺍ
 
ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ
 
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ
 
ﺔﺒﻌﺸ 
 
ﺱﻴﺌﺭ 
 
ﺔﻗﺭﺎﺸﻟﺍ
2007
ﻡ 
 
 
2
 
¡ŒYjªA ≈õjªA A ¡nI ïB®M æB≥: π◊ªÀC ¡º§I ¡»√BôA AÃnJºÕ À AÃøE ≈ÕhªA∆ÀfN»ø ¡«À ≈øfiA ¡ —iÃm¬B®√fiA/“Õ‡A)
82
( Í…˙ºªA ‰æÃÂm‰i ‰æBÚ¡ºmÀ …Œºß A ”ºu: "Í…˙ºªA ¯ΩŒÍJ‰m œÍØ ÂZ‰M ÊO‰MB‰I Ë≈ÊŒ‰ß‰À Í…˙ºªA Í“‰ŒÊr‰a Ê≈Íø ÊOÚ∏‰I Ë≈ÊŒ‰ß ÂiBσªA B‰¿Â»Ìn‰¿‰M ‹ ¯∆B‰ƒÊŒ‰ß" –høªA AÀi æAÃ≥C ≈ø:A œyi KªB œIC ≈IC œºß…ƒß "¡ºß Bñ ¡º®M ≈ø ™B∞N√A ≈ø ∆ÀjÕ Bø “º≥ ≈ø ¡º®ªA ≈ø pBƒªA f«k BòG "
 
 
 
3
†<pç<ˆÒ†Ú<ÝçÏèàÚ<í׊׉<†Þæ<…]‚{‘de<íÎ…^Ö]<íê†Ö]æ<ê{ßÚù]<ØÛÃÖ]<l÷^¥<Ì{×j§<»<l^‰]…‚Ö]æ<pçvfÖ]
 
ﺭﺸﻨﻟﺍ
 
ﻁﻭﺭﺸ 
:
1
.
ﻯﺭـ ﺨﻷﺍ
 
ﺕﺎـ ﺼﺼﺨﺘﻟﺍﻭ 
 
ﺔﻴﻨﻤﻷﺍﻭ 
 
ﺔﻴﻁﺭﺸﻟﺍ
 
ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ
 
لﺎﺠﻤ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻟﺎﺼﻷﺍلﺒﻗ 
 
ﻥﻤ 
 
ﺎﻫﺭﺸﻨ 
 
ﻕﺒﺴﻴ 
 
ﻡﻟ 
 
ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ
 
ﻥﻭﻜﺘ 
 
ﻥﺃﻭ 
 
،ﺔﻠﺼﻟﺍ
 
ﺕﺍﺫ 
.
 
2
.
ﻷﺍ
 
ﺙﻴﺤ 
 
ﻥﻤ 
 
ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ
 
ﺙﺤﺒﻟﺍ
 
لﻭﺼﺃﻭ 
 
ﺩﻋﺍﻭﻗ 
 
ﺓﺎﻋﺍﺭﻤ ﺔـ ﻴﺭﻅﻨﻟﺍﻭ 
 
ﺏﻭﻠـ ﺴ ﺞﻬﻨﻤﻟﺍﻭ 
.
 
3
.
ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ
 
ﺔـ ﻴﻤﻠﻌﻟﺍ
 
ﺭﺩﺎـ ﺼﻤﻟﺍ
 
ﻰـ ﻟﺇ
 
ﻉﻭـ ﺠﺭﻟﺍ
 
ﺔـ ﺴﺍﺭﺩﻟﺍ
 
ﻥـ ﻤﻀﺘﺘ 
 
ﻥﺃ 
.
 
4
.
ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ 
 
ﺹﺨﻠﻤ 
 
ﺎﻬﻌﻤ 
 
ﻕﻓﺭﻴﻭ 
 
ﺔﻤﻴﻠﺴ 
 
ﺔﻴﺒﺭﻋ
 
ﺔﻐﻠﺒ 
 
ﻊﺒﻁﺘﻭ 
 
ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ
 
ﺏﺘﻜﺘ 
 
ﻥﺃ ﺔﺤﻔﺼ 
 
ﻥﻴﻌﺒﺭﺃ 
 
ﻥﻋ
 
ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ
 
ﻡﺠﺤ 
 
لﻘﻴ 
 
ﻻﺃﻭ 
 
ﺔﻴﺯﻴﻠﺠﻨﻹﺍﻭ 
 
ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ
.
 
5
.
ﺤ 
 
ﺭﺸﻨﻠﻟ 
 
ﻯﺭﺨﺃ 
 
ﺔﻬﺠ 
 
ﻱﺃ 
 
ﻰﻟﺇ
 
ﻪﺜﺤﺒ 
 
لﺎﺴﺭﺇ
 
ﻡﺩﻌﺒ 
 
ﺙﺤﺎﺒﻟﺍ
 
ﻡﺯﺘﻠﻴ لـ ﺼﻴ 
 
ﻰﺘ ﻡﻴﻜﺤﺘﻠﻟ 
 
ﺔﻴﻨﻤﺯﻟﺍ
 
ﺔﻴﻘﺒﺴﻷﺍ
 
ﺏﺴﺤ 
 
ﺭﺸﻨﻠﻟ 
 
ﺔﻴﻭﻟﻭﻷﺍ
 
ﻰﻁﻌﺘﻭ 
 
ﺯﻜﺭﻤﻟﺍ
 
ﺩﺭ 
 
ﻪﻴﻟﺇ
.
 
6
.
ﻻ
 
ﻡﺃ 
 
ﻩﺭـ ـ ـ ﺸﻨ 
 
ﻡـ ـ ﺘ 
 
ﺀﺍﻭـ ﺴ 
 
ﺙـ ﺤﺒﻟﺍ
 
لﺼﺃ 
 
ﺩﺭﺒ 
 
ﺯﻜﺭﻤﻟﺍ
 
ﻡﺯـ ﺘﻠﻴ 
 
ﻻ
.
 
7
.
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻓﺭﺸﻤﻟﺍ
 
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ
 
ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ
 
ﺭﺭﻘﺘﻭ 
 
ﻡﻴﻜﺤﺘﻠﻟ 
 
ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍﻭ 
 
ﺙﻭﺤﺒﻟﺍ
 
ﻊﻀﺨﺘ 
 
ﻥﻴـ ﻤﻜﺤﻤ 
 
ﺔـ ﺜﻼﺜ 
 
ﻱﺃﺭ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺀﺎﻨﺒ 
 
ﺭﺸﻨﻠﻟ 
 
ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ
 
ﺔﻴﺤﻼﺼ 
 
ﺕﺍﺭﺍﺩﺼﻹﺍﺨﺘﻤ ﻥﻴﺼﺼ 
.
“≥iBrªA “jq TÃÅ l∑jø PAiAfuG 
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohamed Ebeid liked this
Fathi Tebessi liked this
Meriem MH liked this
eva4eever liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->