Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
105. - 1

105. - 1

Ratings: (0)|Views: 5,231|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2014

pdf

text

original

 
 VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O POREZU NA DOHODAK,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, srpanj 2013.
 
 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O POREZU NA DOHODAKI.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. UstavaRepublike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE NJEGOVA DONOŠENJAa)
 
Ocjena stanja
Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/2004, 73/2008, 80/2010,114/2011, 22/2012 i 144/2012; u daljnjem tekstu Zakon), koji je stupio na snagu 1. sije
č
nja2005. godine propisani su: porezni obveznik, izvori oporezivog dohotka, poreznaoslobo
đ
enja, olakšice i poticaji, porezna osnovica, porezne stope, na
č
in utvr
đ
ivanja dohotka ipla
ć
anja poreza na dohodak te predujmova poreza na dohodak i drugo. Nadalje, tim Zakonompove
ć
an je osnovni osobni odbitak sa 1.500,00 kuna na 1.600,00 kuna mjese
č
no, pove
ć
ani sufaktori osnovnog osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, uzdržavane
č
lanove uže obitelji te zainvalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog
č
lana uže obitelji i svako dijete, auvedeno je i pove
ć
anje osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog
č
lanauže obitelji i svako dijete ako im je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvr
đ
enainvalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnihpropisa, pravo na tu
đ
u pomo
ć
i njegu. Zakon je do sada imao pet izmjena te je Zakonom oizmjeni Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 73/2008) od 1. srpnja 2008.godine pove
ć
an iznos osnovnog osobnog odbitka sa 1.600,00 kuna na 1.800,00 kuna, teosobni odbitak umirovljenika sa 3.000,00 kuna na 3.200,00 kuna, a Zakonom o izmjenama idopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 80/2010) od 1. srpnja 2010.godine promijenjene su porezne stope i porezni razredi, ukinute su odre
đ
ene porezne olakšice,uvedene su olakšice za upla
ć
ene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, uvedene sunove odredbe u svezi podnošenja godišnje porezne prijave i kona
č
nog obra
č
una i drugo. Timsu izmjenama uvedene 3 nove stope poreza na dohodak od 12% na mjese
č
nu poreznuosnovicu do 3.600,00 kuna, 25% na razliku mjese
č
ne porezne osnovice izme
đ
u 3.600,00 i10.800,00 kuna te 40% na razliku mjese
č
ne porezne osnovice iznad 10.800,00 kuna.Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj114/2011) omogu
ć
ilo se poslodavcima da svojim radnicima, odnosno osobama koje ostvarujuprimitke od nesamostalnog rada, odobravaju kredite po povoljnijim kamatnim stopama, a dase isto ne smatra oporezivim primitkom primatelja kredita, odnosno donja granica kamatesmanjila se sa 4% na 3%. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak(Narodne novine, broj 22/2012) pove
ć
an je osnovni mjese
č
ni osobni odbitak sa 1.800,00 kunana 2.200,00 kuna i osobni odbitak umirovljenika sa 3.200,00 kuna na 3.400,00 kuna, te suizmijenjeni porezni razredi, uvedeno je oporezivanje mirovina iz inozemstva i oporezivanjedividendi i udjela u dobiti. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak(Narodne novine, broj 144/2012) u bitnome izmijenjen je na
č
in oporezivanja dohotka odotu
đ
enja nekretnina i imovinskih prava iste vrste u razdoblju od 5 godina, uvedenzakonodavni okvir za uvo
đ
enje novog jedinstvenog obrasca za prikupljanje podataka oispla
ć
enim primicima, te je propisano da se primici koji se ispla
ć
uju iz fondova i programa
 
3Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u RepubliciHrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije (usvrhu obrazovanja i stru
č
nog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europskekomisije) osloba
đ
aju od oporezivanja do propisanog iznosa.Nadalje, Zakonom je propisano i da nerezidenti mogu u poreznom razdoblju dohodakumanjiti za osnovni osobni odbitak, pla
ć
ene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje utuzemstvu, te za dana darovanja u tuzemstvu, a rezidenti za osnovni osobni odbitak, dioosobnog odbitka za uzdržavanu djecu i invalidnost, za pla
ć
ene doprinose za obveznoosiguranje, ako porezni obveznik nije druk
č
ije osiguran i za dana darovanja u tuzemstvu (unaravi i u novcu dozna
č
enim na žirora
č
un, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene,zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje tedjelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je uprethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvr
đ
en godišnji porez na dohodak, aiznimno, osobni odbitak se uve
ć
ava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom dasu dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programai akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja).Zatim, Zakonom je propisano da porezni obveznici koji ostvaruju mirovine izinozemstva sami obra
č
unavaju i pla
ć
aju predujam poreza na dohodak i prireza i dostavljajuPoreznoj upravi propisana izvješ
ć
a. Tako
đ
er, na isti na
č
in obvezni su postupiti i porezniobveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (pla
ć
u) na temelju rada koddiplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, u me
đ
unarodnoj organizaciji ili upredstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet.Zakonom je propisano i da, izme
đ
u ostalog, godišnju poreznu prijavu obvezno podnosiporezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada iz
č
lanka14. Zakona kod dva ili više poslodavca istodobno te ako dohodak iz
č
lanka 5. Zakona ostvariizravno iz inozemstva pri
č
emu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu utuzemstvu pla
ć
eni i/ili su u tuzemstvu pla
ć
eni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obra
č
unaoprema odredbama Zakona. Porezni obveznik koji obvezno podnosi godišnju prijavu dužan jeu istoj iskazati dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak odnesamostalnog rada iz
č
lanka 14. Zakona. Ako uz dohodak za koji je obvezan podnijetigodišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodakiz ostalih izvora iz
č
lanka 5. Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak uporeznom razdoblju, a prema
č
lanku 5. Zakona.Zakonom je propisano da je radi pravilnog utvr
đ
ivanja porezne obveze poreza nadohodak i drugih poreza, Porezna uprava dužna tijekom godine prikupljati podatke ooporezivim primicima fizi
č
kih osoba, pratiti promet i obavljati sve druge potrebne radnje.Porezna uprava je dužna dohodak po svim osnovama, a i druge neoporezive primitke ipotraživanja, uspore
đ
ivati s podacima o nabavljenoj nepokretnoj, pokretnoj i drugoj imovinite drugim izdacima fizi
č
kih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja, s time dase usporedba obavlja na temelju podataka s kojima raspolaže, podataka koje priop
ć
i porezniobveznik i podataka iz drugih izvora. Ako Porezna uprava u tijeku postupka prikupljanjapodataka i njihove usporedbe utvrdi da izvori za imovinu fizi
č
kih osoba nisu dokazani, utvrdit
ć
e po toj osnovi dohodak, kao razliku izme
đ
u vrijednosti imovine i dokazane visine sredstavaza njezino stjecanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->