Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
105. - 3

105. - 3

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

 
 
P r i j e d l o g
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju
č
lanka 8. to
č
ke 1. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/2013)Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________2013., donijela
STRATEŠKI PREGLED OBRANE
UVOD
Svrha i namjera Strateškog pregleda obrane
Strateški pregled obrane temeljni je dokument u podru
č
 ju obrane kojipredstavlja završno izvješ
ć
e o provedenom procesu preispitivanja uskla
đ
enostistrategijskih koncepata te dostignutih i planiranih obrambenih sposobnosti sobrambenim potrebama koje proizlaze iz realnosti strategijskog i sigurnosnogokruženja.Strateški pregled obrane daje elemente za razvoj budu
ć
ih sposobnosti iveli
č
inu Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) teprioritete njihove daljnje transformacije u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Time seujedno utvr
đ
uju pretpostavke za definiranje ciljeva obrambene politike RepublikeHrvatske u budu
ć
em razdoblju.Metodologija korištena pri izradi Strateškog pregleda obrane slijedi savezni
č
kimodel obrambenog planiranja usmjeren na definiranje i izgradnju potrebnihsposobnosti. Takav model polazi od politi
č
kih smjernica sadržanih u nacionalnim isavezni
č
kim dokumentima najviše razine, analizira okolnosti koje utje
č
u na sigurnosti obranu te, uvažavaju
ć
i raspoložive resurse, utvr
đ
uje potrebne sposobnosti zaprovedbu misija i zada
ć
a Oružanih snaga.Strateški pregled obrane u sinergiji s novim zakonskim i normativnim okviromu podru
č
 ju obrane, predstavlja strateški pomak ka novom, modernom promišljanjuobrane te njezinom konceptualnom i institucionalnom pozicioniranju u suvremenojgeopoliti
č
koj i geostrateškoj realnosti.Time se stvara okvir za novi zamah u transformaciji obrane i razvojuprofesionalnih i u
č
inkovitih Oružanih snaga.Prvi Strateški pregled obrane, usvojen 2005. godine, bio je nastavak izradetemeljnih dokumenata u podru
č
 ju obrane iz 2002. godine.
 
 
2
Naglasak prvog Strateškog pregleda obrane bio je na pripremanjuobrambenog resora Republike Hrvatske za
č
lanstvo u OrganizacijiSjevernoatlantskog ugovora (u daljnjem tekstu NATO) prilagodbom u sljede
ć
impodru
č
 jima:
 
popuna Oružanih snaga profesionalnim osobljem i ugovornom pri
č
uvom;daljnji razvoj civilne uz vojnu sastavnicu obrane; razvoj sposobnosti sudjelovanja uoperacijama potpore miru; usmjeravanje razvoja sposobnosti na misije i zada
ć
e.U sklopu njega bio je postavljen niz ciljeva:- Zadržavanje granske strukture, uz smanjivanje veli
č
ine Oružanih snaga od 25154 djelatnih vojnih osoba i državnih službenika i namještenika potkraj 2005.godine na 16 000 djelatnih vojnih osoba i 2000 državnih službenika inamještenika.- Postupni razvoj interoperabilnosti sa snagama
č
lanica NATO-a, s ciljemdostizanja svih potrebnih sposobnosti do 2015. godine.- Utvr
đ
ivanje ciljane personalne strukture i dinamike dostizanja ciljane veli
č
inete intenziviranje pomla
đ
ivanja osoblja i nastavak izdvajanja.- Uvezivanje sustava vojnih specijalnosti i vojne izobrazbe u nacionalni sustavklasifikacije zanimanja i nacionalni obrazovni sustav.- Ubrzanje procesa napuštanja neperspektivnih infrastrukturnih objekata.- Reorganizacija Ministarstva obrane radi smanjivanja veli
č
ine upravnog dijelate izdvajanja aktivnosti koje nisu usko vezane uz upravljanje obranom. Glavnistožer Oružanih snaga (u daljnjem tekstu Glavni stožer) se i dalje ustrojava uokviru Ministarstva obrane.- Uskla
đ
ivanje procesa obrambenog planiranja s obrambenim planiranjem uNATO-u.- Prilagodba propisa radi omogu
ć
avanja u
č
inkovitog sudjelovanja uoperacijama.- Intenziviranje me
đ
uresorne suradnje usmjerene na ure
đ
ivanje cjelokupnogsustava nacionalne sigurnosti: civilno-vojno krizno planiranje, organizacijaObalne straže Republike Hrvatske, potpora zemlje doma
ć
ina savezni
č
kimsnagama na teritoriju Republike Hrvatske i dr.Dio postavljenih ciljeva nije ostvaren u željenom obujmu, što je bila posljedicakombinacije niza
č
imbenika, od kojih su najvažniji gospodarska kriza te nedovoljnou
č
inkovita i profilirana upravlja
č
ka politika.U takvim okolnostima, kada su izdvajanja za obranu smanjena, nije došlo dopodizanja kvalitete upravljanja
č
ime se mogao ublažiti taj deficit.Stoga su prioriteti postavljeni u Dugoro
č
nom planu razvoja Oružanih snagaRepublike Hrvatske 2006. – 2015. ostali velikim dijelom neispunjeni.Ovi razlozi, kao i strateške promjene položaja Republike Hrvatske pokreta
č
i surada na novome Strateškom pregledu obrane.
 
 
3
Te strateške promjene obilježava:- ulazak u NATO 2009. godine i u Europsku uniju (EU) 2013. godine;- globalna politi
č
ka, društvena i gospodarska previranja, koja su otvorila bitnapitanja o modelima budu
ć
eg razvoja, iznjedrila nove aktere i otvorila nova kriznažarišta- intenziviranje netradicionalnih, transnacionalnih prijetnji.U takvim okolnostima, kada se kapaciteti prora
č
unskog izdvajanja za obranusmanjuju, a promjene u strateškom okružju iziskuju stalna preispitivanja, prilagodbe isve kompleksnije odgovore, obrana Republike Hrvatske mora po
ć
i od odre
đ
ivanja jasnih ciljeva i prioriteta, pružiti viziju razvoja i podlogu za profiliranje svojegadugoro
č
nog angažmana i svojih institucija.Izrazi koji se koriste u ovom Strateškom pregledu obrane, a koji imaju rodnozna
č
enje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhva
ć
aju na jednak na
č
in muški i ženski rod.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->