Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
105. - 15

105. - 15

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodnenovine, br. 150/2011 i 12/2013 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), VladaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela
U R E D B Uo izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvuMinistarstva rada i mirovinskoga sustava
Č
lanak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava(Narodne novine, br. 21/2012, 60/2012 i 144/2012) - u daljnjem tekstu: Uredba,
č
lanak 24.mijenja se i glasi:"Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u podru
č
 ju rada isocijalne sigurnosti koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese, obavlja upravne i drugestru
č
ne poslove u vezi s koordinacijom, pripremom i planiranjem godišnjih i višegodišnjihplanova i programa u podru
č
 ju rada, tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, pra
ć
enjemme
đ
unarodnih propisa iz svoje nadležnosti i koordinacijom provedbe programa zajednice,obavlja poslove pripreme, provedbe, financijskog upravljanja, pra
ć
enja i vrjednovanjaOperativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i(IPA-e) i Europskog socijalnog fonda; sudjeluje u radu godišnjih sastanaka s Europskomkomisijom o napretku provedbe Operativnog programa, u dogovoru s Koordinacijskimtijelom osniva Nadzorni odbor operativnog programa te osigurava njegovo djelovanje,sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa iprograma Europske unije i ostalih oblika me
đ
unarodne pomo
ć
i te obavlja druge poslove uokviru svoga djelokruga.U Upravi za koordinaciju programa i projekata Europske unije u podru
č
 ju radai socijalne sigurnosti ustrojavaju se:5.1. Sektor za programiranje, pra
ć
enje i vrjednovanje programa i projekataEuropske unije5.2. Sektor za upravljanje projektima Europske unije.".
 
 
2
Č
lanak 2.
U
č
lanku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:"Sektor za programiranje, pra
ć
enje i vrjednovanje programa i projekataEuropske unije koordinira, upravlja i kontrolira poslovne procese u Sektoru, obavlja stru
č
ne,administrativne i upravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranjegodišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u podru
č
 ju razvoja ljudskih potencijala,utvr
đ
uje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira te njihove provedbe, osigurava da seaktivnosti u okviru sektorske nadležnosti Ministarstva odaberu za financiranje i odobresukladno unaprijed definiranim kriterijima, prati i analizira tijek realizacije provedbeOperativnog programa Razvoj ljudskih potencijala i ostalih oblika pomo
ć
i Europske unije,sudjeluje u uspostavi Nadzornog odbora u suglasnosti s Koordinacijskim tijelom i osiguravanjegovo ispravno funkcioniranje, koordinira provedbu postupaka vrjednovanja Operativnogprograma, sudjeluje u radu Odbora Europskog socijalnog fonda, kao i drugih strukturnihfondova Europske unije, osigurava da se mjere informiranja i vidljivosti provedu na na
č
in koji je definiran u komunikacijskom planu koji je pripremilo Koordinacijsko tijelo, sudjeluje uradu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na me
đ
unarodnoj razini u vezi s fondovimaEuropske unije, sudjeluje na godišnjim sastancima s Europskom komisijom o napretkuprovedbe Operativnog programa te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.".
Č
lanak 3.
U
č
lanku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:"Služba za koordinaciju i programiranje koordinira, upravlja i kontroliraposlovne procese u Službi, priprema interne pisane procedure za obavljanje vlastitih funkcijau skladu s pravilima koje donosi Koordinacijsko tijelo i Tijelo za ovjeravanje, obavlja stru
č
ne,administrativne i upravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranjegodišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u podru
č
 ju razvoja ljudskih potencijala, usuradnji s ostalim tijelima u sustavu, upravama Ministarstva, drugim nadležnimministarstvima i institucijama, socijalnim partnerima i civilnim društvom u cjelini, pripremadokumentaciju za korištenje Europskog socijalnog fonda, osigurava da su projekti odabrani zafinanciranje u skladu s kriterijima primjenjivim na Operativni program i da su u skladu svaže
ć
im nacionalnim i pravilima Europske unije kroz cijelo razdoblje njihove provedbe.Koordinira pripremu i usvaja planove za provedbu Operativnog programa prioriteta teodobrava mjere u skladu s istim (može se mijenjati uz odobrenje tzv. Dodatka programu),priprema i revidira sektorske dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO) te je odgovorno za sektorsku koordinaciju dijelova Operativnog programa, pohranjujedokumente i zapise o obavljanju vlastitih funkcija s ciljem osiguravanja odgovaraju
ć
egrevizorskog traga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.".
Č
lanak 4.
Č
lanak 27. mijenja se i glasi:"Odjel za programiranje obavlja poslove u vezi s koordinacijom ipripremanjem godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u podru
č
 ju razvoja ljudskihpotencijala, osobito Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, priprema i dora
đ
uje
 
 
3sektorski specifi
č
ne dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira i Operativnihprograma, koordinira pripremu i potvr
đ
uje planove za provedbu prioriteta Operativnihprograma te odobrava mjere u skladu s prioritetima istoga (može biti promijenjeno uzodobrenje programskog dodatka), obavlja poslove pripreme i provodi partnerske konzultacijesa svim relevantnim sudionicima uklju
č
enima u provedbu Operativnog programa Razvojljudskih potencijala, sudjeluje u koordinaciji pripreme odgovaraju
ć
ega broja kvalitetnihprojektnih prijedloga za financiranje u podru
č
 ju razvoja ljudskih potencijala, priprema op
ć
ekriterije za odabir operacija na razini Operativnog programa i izvješ
ć
a te planove iz svogadjelokruga, osigurava izbor projekata za financiranje sukladno kriterijima primjenjivim zaOperativni program, kao i njihovu uskla
đ
enost s nacionalnim propisima i propisima Europskeunije tijekom cijelog trajanja njihove provedbe,
č
uva dokumente i evidencije o provedbifunkcija radi osiguravanja odgovaraju
ć
eg revizijskog traga, primjenjuje informacije i mjerevidljivosti na na
č
in na koji je definirano u komunikacijskom planu koji je pripremiloKoordinacijsko tijelo te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.".
Č
lanak 5.
Č
lanak 28. mijenja se i glasi:"Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijalasudjeluje u pripremi i analizi strateških programskih dokumenata iz podru
č
 ja razvoja ljudskihpotencijala za korištenje pretpristupnih fondova, budu
ć
ih strukturnih i Kohezijskog fonda,prati donošenje nacionalnih strategija i planova te sudjeluje u izradi mišljenja o njima,obavljaju
ć
i i druge poslove u okviru svoga djelokruga, kao što su priprema i dorada sektorskihspecifi
č
nih dijelova Nacionalnog strateškog referentnog okvira i operativnih programa(doprinosi), Ekonomskog programa Republike Hrvatske (revidira se na godišnjoj bazi),
č
uvadokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovaraju
ć
eg revizijskog tragate obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.".
Č
lanak 6.
U
č
lanku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:"Služba za pra
ć
enje i vrjednovanje koordinira, upravlja i kontrolira poslovneprocese u Službi, usmjerava rad Nadzornog odbora operativnog programa i osigurava mupotrebnu dokumentaciju koja
ć
e omogu
ć
iti nadzor nad kvalitetom provedbe operativnogprograma u skladu sa specifi
č
nim ciljevima istoga, koordinira pripremu i nakon odobrenjaNadzornog odbora dostavlja Komisiji godišnje i završno izvješ
ć
e o provedbi Operativnogprograma, osigurava provo
đ
enje postupaka vrjednovanja operativnog programa, osiguravarazmjenu podataka s Komisijom putem SCF2007, koordinira provedbu vrjednovanjaoperativnog programa u skladu s planovima vrjednovanja,
 
obavlja stru
č
ne, administrativne iupravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim unutarnjimustrojstvenim jedinicama, ostalim tijelima u sustavu kao i ostalim sudionicima srodnihaktivnosti, a sve u svrhu pra
ć
enja i analize tijeka realizacije provedbe Operativnog programaRazvoj ljudskih potencijala, analizira ispunjenje i u
č
inkovitost projekata u okviru provedbeOperativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, sudjeluje u procesu uspostave, održavanjai nadgradnje sustava za pra
ć
enje provedbe projekata prema indikatorima navedenim uOperativnom programu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->