Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
105. - 2.a

105. - 2.a

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

 
1REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NACRTPRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBIUREDBE VIJE
Ć
A (EZ) BR. 2201/2003 OD 27. STUDENOGA 2003.O NADLEŽNOSTI, PRIZNANJU I IZVRŠENJU SUDSKIH ODLUKA UBRA
Č
NIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIM S RODITELJSKOMODGOVORNOŠ
Ć
U, KOJOM SE STAVLJA IZVAN SNAGE UREDBA (EZ) BR.1347/2000.S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zagreb, srpanj 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJE
Ć
A (EZ) BR. 2201/2003OD 27. STUDENOGA 2003. O NADLEŽNOSTI, PRIZNANJU I IZVRŠENJUSUDSKIH ODLUKA U BRA
Č
NIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMS RODITELJSKOM ODGOVORNOŠ
Ć
U, KOJOM SE STAVLJA IZVAN SNAGEUREDBA (EZ) BR. 1347/2000.I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje prijedloga Zakona o provedbi
 
Uredbe Vije
ć
a (EZ)broj 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskihodluka u bra
č
nim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornoš
ć
u,kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (u daljnjem tekstu:
 
UredbaVije
ć
a (EZ) br. 2201/2003), s kona
č
nim prijedlogom zakona sadržana je u
č
lanku 2.stavku 4. podstavku 1., a u svezi s
č
lankom 70. Ustava Republike Hrvatske („Narodnenovine“, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROSITE
Ć
I
 Na razini Europske unije u studenom 2003. godine donesena je Uredba
 
Vije
ć
a (EZ)br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odlukau bra
č
nim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornoš
ć
u, kojom sestavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000. Uredba Vije
ć
a (EZ) br. 2201/2003 stupila je na snagu 1. kolovoza 2004. godine, a u primjeni je od 1. ožujka 2005. godine, osim
č
lanaka 67., 68., 69. i 70., koji se primjenjuju od 1. kolovoza 2004. godine. Uredba je ucijelosti obvezuju
ć
a i izravno se primjenjuje u državama
č
lanicama.Uredba Vije
ć
a (EZ) br. 2201/2003 se odnosi na gra
đ
ansko pravne stvari:
 
- prestanka braka (razvod, zakonsku rastavu ili poništaj braka);- roditeljske skrbi odnosno odgovornosti (dodjelu, izvršavanje, prijenos, ograni
č
enjeili oduzimanje te pravo na kontakte s djetetom);- skrbništva i udomiteljstva i sli
č
nih pravnih instituta;- odre
đ
ivanja dužnosti svake osobe ili tijela koje brine o djetetu i njegovoj imovini,koje ga zastupa i koje mu pomaže;- smještaja djeteta kod udomitelja ili u ustanovu;- mjera zaštite djeteta koje se odnose na upravljanje,
č
uvanje ili raspolaganjedjetetovom imovinom.Predmetna Uredba, izme
đ
u država
č
lanica, ima prednost pred sljede
ć
imkonvencijama, u onoj mjeri u kojoj se one odnose na podru
č
 je primjene ove Uredbe, i topred:
 
3a) Haškom konvencijom od 5. listopada 1961. o ovlastima tijela i primjenjivom pravu sobzirom na zaštitu maloljetnika,b) Luksemburškom konvencijom od 8. rujna 1967. o priznanju odluka koje se odnose navaljanost brakova,c) Haškom konvencijom od 1. lipnja 1970. o priznanju razvoda i zakonskim rastavama,d) Europskom konvencijom od 20. svibnja 1980. o priznanju i izvršenju odluka koje seodnose na skrb nad djecom i ponovnoj uspostavi skrbi nad djecom ie) Haškom konvencijom od 25. listopada 1980. o gra
đ
anskopravnim aspektimame
đ
unarodne otmice djece.
 
Ovim se Zakonom osigurava provedba predmetne Uredbe Vije
ć
a (EZ) br.2201/2003. Predloženim zakonom utvr
đ
uje se Ministarstvo socijalne politike i mladihkao središnje tijelo za provedbu Uredbe Vije
ć
a (EZ) br. 2201/2003, dok 
ć
e tijela primjenebiti sudovi i centri za socijalnu skrb.Nadalje, predloženim zakonom definiraju se zada
ć
e središnjeg tijela, odnosnoMinistarstva socijalne politike i mladih u svojstvu središnjeg tijela te utvr
đ
uju tijelaprimjene i njihov djelokrug.
III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVO
Đ
ENJEZAKONA
Provedba ovog Zakona zahtijeva osiguranje sredstava u Državnom prora
č
unuRepublike Hrvatske. Republika Hrvatske 1. srpnja 2013. godine postala punopravna
č
lanica Europske unije te je potrebno osigurati sredstva za provedbu Uredbe Vije
ć
a (EZ)2201/2003, koja je u cijelosti obvezuju
ć
a i izravno se primjenjuje u državama
č
lanicama.Za provedbu ovog Zakona potrebna su dodatna financijska sredstva iz Državnogprora
č
una Republike Hrvatske. Dodatna sredstva odnose se na: razliku pla
ć
e postoje
ć
ihkadrova (s obzirom na pove
ć
ani opseg i višu složenost poslova koje zahtijeva provedbaove Uredbe i Zakona), službena putovanja radi sudjelovanja predstavnika središnjeg tijelaRepublike Hrvatske na radnim sastancima središnjih tijela, edukacije službenika,troškove punomo
ć
nika u podru
č
 ju jurisdikcije Republike Hrvatske, a za podnositeljezahtjeva iz druge države (za pokrivanje troškova za rad
 pro bono
punomo
ć
nika uzastupanju stranke, sukladno Uredbi) te za usluge prevo
đ
enja (obrasci i prate
ć
adokumentacija dostavlja se središnjem tijelu na jeziku države primateljice). Sredstva suosigurana za 2013. godinu na razdjelu Ministarstva socijalne politike i mladih kaosredišnjeg tijela za provedbu Uredbe Vije
ć
a (EZ) br. 2201/2003 te
ć
e se osigurati sredstvaza 2014. i 2015. tako
đ
er na razdjelu Ministarstva socijalne politike i mladih.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Sukladno
č
lanku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj:81/13) predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku radi uskla
đ
ivanja s propisimaEuropske unije odnosno provedbe predmetne uredbe.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->