Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
75Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vol-3-2

vol-3-2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,742 |Likes:
Published by nicoleta andreea

More info:

Published by: nicoleta andreea on May 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Ion BARNEA Nicolae CONSTANTINESCUt Consrantin CIHODARU Petre DIACONUIstvan FERENCZI Octavian ILIESCUMircea D. MAT£L Gheorghe MIHAlLAThomas NAGLER Stefan OLTEANU Panak I. PANAIT
\
Stefan PASCU f Radu POPAr Mircea RUSUVf arius SALA /ictor SPINEI
'•
Zoltan SZEKELY Jtefkn 5TEFANESCU 3an Gh. TEODOR Uzvan THEODORESCU ■ Virgil VATASIANUEugenia ZAHARIASheorghe ZBUCHEA
Autori:
Membru de onoare al Academic! Romane, Bucurestidr., cercetator principal, InstitutuI de Arheologie, Bucuresti prof. univ. dr., Iasidr., cercetacor principal, Institutul de Arheologie, Bucurestidr., Muzeul de Istorie, Cluj-Napocadr., Cabinetul Numismatic af Bibliotecii Acadcmiei, Bucuresti prof. univ. dr., TargovisieMembru corespondent al Academiei Romane, Bucurestidr., cercetator principal, InsritutuI de Cercetari Socio-Umane, Sibiu prof. univ. dr., Bucuresti, secretar aJ volumului prof. univ. dr., Constanta
 
4
Membru titular al Academiei Romane, Cluj-Napocadr., cerceraror principal, Institutul de Arheologie, Bucurescidr., cerceracor principal, Institucul de Arheologie si Istoria Artei, Cluj-NapocaMembru titular al Academiei Romane, BucurestiMembru corespondent al Academiei Romane, Iasi, secretar al volumuluidr., Muzeul judecean Sf. GheorgheMembru titular al Academiei Romane, "Bucuresti prof. univ. dr., IasiMembru titular al Academiei Romane, BucurestiMembru titular al Academiei Romane, Cluj-Napocadr., cercetator principal, Institutul de Arheologie, Bucuresti prof. univ. dr., Bucuresti
ACADEMIA ROMANA
SECTIA DE STIINTE ISTORICE SI ARHEOLOGIE
VOL. Ill
GENEZELE ROMANESTI
Coordonatori:t Acad. Stefan PascuAcad. Razvan Theodorescu
 
,
Uraill
,
rt:(
(D
ED1TURA ENCICLOPEDICA Bucuresti - 2001
ledacrori: Irina ACHIM,Marcel D. POPAfehnoredactor: Ofelia COSMAN lecretar de redacrie: Gabriela IANCU
Aceasta carte a aparut cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii
SBN 97345-0381-2973-45-0390-1, vol. Ill
 
fiparul executat la Regia Autonoma ,,Moni(orul Oficial'
SUMAR 
Cuvant inainte (R. Theodorescu)........................................ ]Prefata (St. Pascu)................................................... ]Iasta abrevierilor.................................................... XI
INTRODUCEREIzvoarele istoriei romanilor in secolele VII-XIV
(St. Pascu)...................
1. Izvoarele arbeologice
...........................................
2. Izvoarele narative
............................................
3. Izvoarele diplomatice
.......................................... ]
4. Alte categorii de izvoare
........................................ ]
Partea I INCEPUTURI MEDIEVAJLECap. I. Zorii unei noi epoci (secolele VII-VIII)
........................... I
1. Europa la inceputul evului media
(St. Pascu, R. Theodorescu).
 Biz/tnpilfilumen carpato-balcanica
(I. Barnea) ................................. ;
2. Spatial cnrpato-dunAreano-paiitic hi a doaa jumatate a mileniulai I (secolele VII-DQ
............................................... :a. Situana ecno-demografica in conditiile mtgraciei slavilor, avarilor si bulgarilor {M. Rtisu, St. Olteanu, R. Papa, Z. Szekely) ........... ; b. Struccuri economice (cuitura cerealelor, cresterea animalelor, exploatarea bogatiilor miniere, practicile mestesugaresti,circulatia marfurilor si a banilor (St. Olteanu, M. Rusu, O. Ifiescu) ...........
 L
c. Realitati sociale (obsrea sateasca teritoriala: insdtutii caracteristice si funccii sociale; procesul de dlferentiere socia(a)(St. Olteanu, Eugenia Zaharia, R. Popa)........................ (d. Modul de viaca a comunitarilar umane: asezari, lacuinte, necropoie, credinte (St. Olteanu, M. Rusu, R.Popa)....................... /
VI
SUMAR 
e. Stxucturi politke (uniuni de obsti, ,,Romanii" populare, voievodate
 si
,,tari" romanesti)
(St.
Olteanu, R. Popa, M. R 
USH
)............... 93f. Caracterul romanic al populated nord-dunarene in secolele Vf-IX (St. Olteanu, M. Rusu). Cristalizarea Hmbii romane (M.Sala,Gh. Mihaila)............................................ 102
 Bibliografie
........................................................ 122
Cap. II. Europa ,,Anului o mie". Evolufia societatii romanesti in secolele DC—XI
. . 129
1. ParticularitafUeprocesului de feudalizare in Europa Est-Centrala, Sud-Estica . . st RasAriteand 
(St. Pascu, R. Thcodorescu)............................ 129
2. Sodetatea romAneasal in conditHleprocesului de feudalizarc; migratorila cump&na de milenii
........................................... 143a. Dinamica structurilor dcmo-economice (rcteaua demografica, structuriie teritoriale, indeletnicirile agrare, crestereaanimalelor, exploaratea bogamlor miniere, ,,economia de transform arc", circularia marfurilor si a banilor)(St. Pascu, St. Olteanu, D. Gh. Teodor, O. Iliescu)................ 143 b. Evolutia structurilor sociale (accentuarea diferencierilor sociale; stadiul raporturilor de aservire) {St. Olteanu, EugeniaZaharia, M. Rusu,St. Pascu) .............................................. 212c. Inceputurile vietn urbane medievale ($t. Olteanu)............... 221d. Formatiuni politke romanesti si Iupta lor pemru neatirnarc(St. Pascu, M. Rusu, St. Olteanu, R. Popa)-...................... 229e. Migratori la cumpana de milenii: ungurii, pecenegu, uzii si cumanii(V. Spinei, P. Diaconu, I. Ferenczi)........................... 250f. Modul de trai a! ttiranicilor si raporturile lor at populatia locala(V. Spinei) ............................................. 2663.
 Revenirea Imperhdni biznntin la DimArea dejos
(Gh. Zbuchea)........... 271
4. Gvilizatia romdneascA; influenfele adturale biztmtine si apusene
(Eugenia Zaharia, D.Gh. Teodor, R. Thcodorescu) ..................... 28S
 Bibliografie
........................................................ 306
Partea a Il-a IMPLINIRI STATALECap. HI. Europa evului mediu ,,clasic" (secolele XII-XIII)
................... 317/.
 Economic si societate in spatiul romdnesc
(St. Pascu, R. Tlieodorescu) ....... 317a. Situatia demografica; realitati economice; prefaceri sociale (adancirea procesului de strarificare sociala) (St. Pascu, St. Olteanu, M. Rusu,M. D. Matei, R. Popa, O. Iliescu} ............................ 317
2. Noik dimensiuni ale procesului de organizare politico.
................... 361a. Cnezatcle, voicvodatele, ,,tarile" romanesri si tendintele lor de autonomiesi de unificare (St. Pascu, N. Constantinescu, V. Spinei, R. Popa)..... 361
SUMAR 
V
 
 b. Structuri polirice la Dunarca de Jos. Romanii si pcccnego-aimanii pana !a mijlocul secolului al Xlll-lea (I. Barnea, P. Diaconu)......... 37
3. Cucerirea Transilvaniei de cAtre stand vmghiar. Asezarea senator si colonizarea sasilor 
.......................................................3Sa. Rezistenpi institutiilor romanesti; transplantarea in mediul autohtona unor inatitutii medievale central-europene (St. Pascu)............. 3S b. Prefaceri social-economice in societatea transilvana; stratificarea taranimii (St. Pascu) ...................................... 3Sc. Asezarea secuilor si colonizarea sasilor. Cavalerii tcutani in Tn™ Barsei(I. Ferenczi, Th. Nagler) ................................... 41
4. Romanii de la sudul Dunftrii. Statul romdno-bnlgar 
(P. Diaconu, $t. Siefanescu)......................................
 AZ 5. Marea invazie mongolii din 1241—1242 si urmdrile sale pentru societatea romnncascA
(V.Spinei).......................................... 4:
6. Civilizatia din spatiul carpato-dunareano-pontic
.......................
4t 
a. Structuriie ecleziastice (R. Tlieodorescu) ...................... 4f  b. Arta (V. Vatasianu) ..................................... 4*
 Bibliografie
........................................................ 4f 
Cap. IV. Evolutia proccsului de constituire a statelor medievale romanesti de sine statatoare (de la mijlocul secolulm alXIH-lea la mijlocul secolului al XlV-Iea)
... 4/
1. Societatea medievala europeanil, at privire spccialii asupra Europei de Sud-Est,de RnsArit si Est-Centrale
(R. Theodorcscu)............................
 A',2. Consolidarea societftfii pe teritoriid Romdniei in a doua jumatate a secolului alXIII'lea si la inceputidsecolului urmator 
............................
 Al 
a. Situatia etno-demografica si habitatui din spatiul carpato-dunareano-pontic: satefe, targurile, orasele, cetatile (St. Pascu, C.Cihodaru,M.D. Matei, P.I. Panait) ...................................
 Al 
 b. Evolu;ia vietii economice: agriculcura, mineritul, mestesugurile, comertul ($t. Olteanu, O. Iliescu) ............................ 5;c. Structuri sociale; consolidarea relatiilor feudale($t. Pascu, St. Olteanu).................................... 5'
3- Accentuarea tcndin{elor de autonomie ale voievodatuhn Transilvaniei
(St. Pascu) ................................................... 5!
4. Unificarea fonnafiunilorpaliticc din spafiul extracarpatic
(N. Constantinescu,$t. Olteanu, M. D. Matei, $t. $tefanescu)
.............................
5<
5. Cucerirea independentei Tdrii Romanesti si a Moldovei
(St. Pascu, N. Constantinescu, St. Stefanescu) ................................. 5"
6. Inscmniitatea intemafionala a comtituirii statelor medievale romanesti de sine statatoare
($t.Pascu)............................................ 5!
virr 
SUMAR 7.
Civtliznpa rom&newcft in periaada jbrmdrii statelor medkvale
.............
 
593a. Cultura spirituals. $i structuri ecleziastice (R. Theodorescu) ........
 
593 b, Arta (V. Varasianu) .....................................
 
g
02
 Bibliografie
........................................................
 
620
Tabel crono/ogic
(V. Spinei) .....................................
 
g^a
 Indice
(Gabriel-Florin Marei)....................................
 
652
 Lista Hiistrapiilor 
....................................
 
goc
 Lista plamelor 
......................................
 
gna
 Planse
CUVANT INAINTE
Etnogeneza romanilor reprezinta de multa vreme subject de dezbatere aprins; nationalasi internationala, istoricisi arheologi, lingvisci si ecnografi spunandu-si opini despre fenomenul multisecular ce a condus la nastereaunicatului care este insula d latinitate din Risaritul european. Precaritatea izvoarelor si caracterul lor, pana la un punc contradictoriu, au iscatsute de carti si de articole cuprinzind felurite ipoueze, conjectur teorii care, tinandseama de miza discutulor, au fosc nu o data polmzate excesiv in deceniil din urma.Aceasta chestiune fundamentala a istoriografie'i noastre a atras de timpunu atenti studiosilor, iar aparitiafaimoasei teze a lui Roesler a condus la acicudini si la volum exerapiare pentru sdinta romaneasca, de laAlexandru Philippide la Gheorghe I. Bratiani Evocandu-1 pe unul dintre patriarhii eruditiei istorice romanesti,Dimitre Onclul, 1 moartea acestuia, in 1923, Vasile Parvan scria undeva in ,,Memoriale": ,,Cand eel acur adormita fost sa-si aleaga. piacra de incercare a talentului sau de cetitor in cartile sybillin ale istoriei, el nu a intarziat laintrebari usoare, !a rezumari de documente Hmpezi, c in romantica indrazneala, a atacat problema cea unica:misterul originei noastre in tari! de azi... El a mteles ca probleraa era mai mare decat marginile unei s'mgure viedomenes ... si numele lui va fi legat mereu de povestea epica a luptei cu taina cea mai mare istoriei noastre".Pe urmele unor savanti din aceasta stirpe nu a fost generatie de cercetatori care : nu fi abordat temeinic istoriaspatiului de la Carpati, Dunarea de Jos si Marea Neagi intre mijlocul mileniului I si inceputul ,,tarilor"

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aurelvaduva liked this
Miu Alexandru liked this
Miu Alexandru liked this
Ardei Madalina liked this
666no liked this
Dan Ionel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->