Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090518

Nezavisne090518

Ratings:
(0)
|Views: 238|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on May 18, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
PREMANEZVANI^NIM INFORMACIJAMA, OKO 1.500@IRANATA U BiH VRA]AKREDITE
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3872
PONEDJELJAK
18.MAJA 2009.
Falsifikatomdo kredita
BiH zadovoljnadevetim mjestom
D@ET-SET
@IVOT
str.
46
Svjetska elitana Vrbasu i TariSvjetska elitana Vrbasu i TariSvjetska elitana Vrbasu i TariSvjetska elitana Vrbasu i TariSvjetska elitana Vrbasu i TariSvjetska elitana Vrbasu i TariSvjetska elitana Vrbasu i Tari
PO^ELO SVJETSKO PRVENSTVO U RAFTINGU "BANJALUKA 2009"
str.
3!
i
4
 O  O M . U  O I   ] 
Stotinemilionanemako danaplati
NAJVE]I DU@NICI ZAVODU PIO/MIO FBiH FIRME OD ZNA^AJA ZA VLADU FBiH
str.
5!
i
6
 AKTUELNO
U banjalu~kom tu`ila{tvu ka`u da subanke sve ~e{}e na meti prevaranata
str.
8
NORVE[KAPOBJEDNIK54. IZDANJA"EUROSONGA"
 
2
qpofekfmkbl!
18. 5. 2009.
Sado vi}:Po vu}ipotjernice
SA RA JEVO - Tarik Sadovi}, ministar bezbjednosti BiH, nare- dio je Kancelari ji za saradnju sa Interpolom u BiH da odmah kontaktira Glavni ured Interpola u Lionu i zatra`i povla~enje po- tjernica protiv vi{e osoba iz BiH, povezanih sa slu~a jem "Dobro- volja~ka", navedeno je u ju~e- ra{njem saop{tenju Ministarstva bezbjednosti BiH. U saop{tenju se navodi da je NCB Interpol Beograd raspisi- vanjem ovih potjernica prekr{io ~lan tri Statuta Interpola i potjer- nice raspisao isklju~ivo iz politi- ~kih razloga."Tu`ila{tvo BiH vodi istragu o tzv slu~a ju 'Dobrovolja~ka'. Ovo navodno krivi~no djelo dogodilo se na prostoru BiH, a njegovi navodni po~inioci su dr`avljani BiH, evidentno je da je za njiho- vo procesuiranje nadle`no pra- vosu|e BiH, a ne Srbi je. Ovim potezom Srbi ja naru{ava odnose dvi je dr`ave", navedeno je u sa- op{tenju.U.V.
Silajd`i}:Opasni potezi
SA RA JEVO - Haris Silajd`i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, intenzi- virao je aktivnosti s ciljem za{ti- te dr`avljana BiH za ko jima je Srbi ja raspisala me|unarodne potjernice, saop{teno je ju~e iz Silajd`i}evog kabineta. U saop{tenju se navodi da je tokom konsultaci ja s predstavni- cima Ministarstva pravde BiH zaklju~eno da je potrebno {to pri je obavi jestiti Interpol da BiH ima primarnu nadle`nost nad slu~a jevima u ko jima dr`avljane BiH terete za djela po~injena na teritori ji BiH. Silajd`i} je oci jenio da potezi Srbi je "nose dugoro~nu opasnost i neizvjesnost po te i druge dr`avljane BiH" i na javlju je da }e od visokog predstavnika za- tra`iti da se izjasni i preduzme mjere u pravcu implementaci je Rimskog sporazuma, ko ji zabra- nju je hap{enje ili procesuiranje osoba za djela iz nadle`nosti Ha- {kog tribunala bez prethodnog odobrenja tog tribunala. (Srna)
U Briselu osituaci ji u BiH
BRISEL - Dvodnevno zasje- danje Savjeta ministara EU, na kome }e, izme|u ostalog, biti ra- zmatrana politi~ka i bezbjedno- sna situaci ja u BiH, po~inje danas u Briselu, saop{teno je iz EU.Kristina Galjak, portparol Ha- vi jera Solane, visokog predsta- vnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost, rekla je da }e mi- nistri inostranih poslova razmi-  jeniti mi{ljenja o transformaci ji OHR-a u kancelari ju visokog predstavnika EU, ali da ne}e do- nositi odluku o tome. (Srna)
Doga|aji
SOLT LEJK SITI - Ameri~ki FBI objavio je izvje{taj na 745 stranica u ko jem se detaljno ra- zra|u je profil Sulejmana Talovi}a, izbjeglice iz BiH, ko ji je 12. febru- ara 2007. godine u {oping-centru "Troli Skver" ubio pet i ranio ~eti- ri osobe, nakon ~ega je likvidiran.
Prema zaklju~cima agenata FBI-  ja, to {to je Talovi} izabrao upravo "Troli Skver" je na neki na~in bio povratak u djetinjstvo jer je kao di-  jete ~esto boravio u ovom {oping- centru.Naime, Talovi} i njegova porodi- ca nekada su `ivjeli u neposrednoj blizini "Troli Skvera" i, prema izja- vama svjedoka, Talovi} je sa ses- trom ~esto boravio u ovom {oping-centru. [tavi{e, jedan od svjedoka je izjavio da su njih dvo je kao djeca skoro svaki dan bili u centru, a Talovi} se jednom ~ak i potukao sa drugim dje~akom zbog video-igrica.Upravo ovo bi moglo biti obja{- njenje za{to je Talovi} izabrao upra- vo "Troli Skver" kao mjestokrvavog masakra. U izvje{ta ju se navodi da je bio problemati~an kao tinejd`er i mnogi se sje}a ju njego- vih rasisti~kih i nasilnih izjava. Je- dna od izjava bila je da planira da "ubi ja bi jelce, poput Srba". Me|utim, ono {to agenti FBI-ja nisu uspjeli da zaklju~e u ovom iz- vje{ta ju jeste {ta je bio Talovi}ev motiv, te {ta je navelo ovog mladog ~ovjeka da izvr{i jedan od najgnu- sni jih zlo~ina u novi joj istori ji SAD. U razgovorima ko je su agenti FBI-ja obavili s Talovi}evom rodbi- nom i kolegama stvoren je profil ovog mladog ~ovjeka, a skoro svi su ga opisali kao prili~no usamljenu osobu, ko ja se ri jetko dru`ila s kole- gama na poslu.D.Ra.
Ma  ja PREDRA GO VI]
BANJALUKA - Svjetsko prvenstvo u raf tingu "Banjaluka 2009", ko je je okupilo takmi~are iz 35 dr`ava, je po~elo, a BiH }e najboljim raf terima svi je- ta biti doma}in do 24. ma ja.
Sve~ana ceremoni ja otvaranja trebalo je da bude odr`ana sino}, pod motom "Banjaluka - centar svi jeta". Organizatori su za sve~ano otvaranje prvenstva predvi- djeli spektakularan program. Po~etak defilea sa oko 2.000 u~esnika, me|u ko jima su ~lanovi 54 tima u pra- tnji najmla|ih Banjalu~ana, zvani~nici Svjetske raf ting federaci je (IRF), ~lanovi grupe "Afrodizi jak" i maskota prvenstva ^api, trebalo je da ozna~e zaslu`ni sportisti Banjaluke otvaranjem kuti je s golubovima mira. Kao prethodnica sve~ane kolone, ko ja je trebalo da se kre}e od Ulice olimpijskih pobjednika do Trga Kra jine, treba- lo je da krenu biciklisti BSK-a i maratonac @eljko Bla- go jevi}. Defile je zami{ljen kao simulaci ja raf ting trke, gdje }e na svakoj kapi ji biti predstavljeni sportovi ko ji promovi{u Banjaluku. Spektakl uveli~ava ju i dvo jica padobranaca sa zastavama grada Banjaluka i Svjetske raf ting federaci je. Scenariom je predvi|eno da kada po- vorka krene prema Trgu Kra jine program po~ne pro- motivnim filmom o Svjetskom prvenstvu, a zatim sli jedi pjesma "Mo ja Banjaluka" u izvedbi grupe "Ba- njalu~anke", dok je za intoniranje himne prvenstva za- du`en hor malih raf tera. Najglamurozni ji trenutak predvi|en je za Trg Kra ji- ne, gdje je nakon posljednjeg govora organizatora i gos- ti ju prvenstva bilo planirano ga{enje svih svjetala na pet sekundi i spu{tanje banjalu~kog alpiniste Petra Pe}anca s krova robne ku}e "Boska", ko ji je bakljom trebalo da za- pali vatromet. Nakon sve~ane ceremoni je otvaranja Svjetskog prvenstva trebalo je da bude odr`an koncert grupe "Balkanika".
Sve to je uvertira
odli~nom takmi~enju ko je }e usli jediti, a tokom ko jeg }e se 54 tima sa pet kontinenata nadmetati na ri jekama Vrbas u Banjaluci i Tara u Fo~i. Takmi~ari }e nastupiti u disciplinama sprint, head to head, slalom i spust. "Ovo svjetsko prvenstvo je jedinstveno. Bi}e naj- masovni je do sada, takmi~enja }e se odvi jati na dvi je ri-  jeke, a ono po ~emu }e 8. {ampionat svi jeta i kanjon Vrbasa biti poznati jeste no}na slalom trka. Svi smo po- nosni na stazu u kanjonu Ti jesno, ko ja je za razliku od drugih slalom staza u svi jetu osvi jetljena ci jelom du`i- nom i nalazi se uz magistralni put. Staza je veoma atra- ktivna kako za takmi~are, tako i za gledaoce, i ve} sada mo`emo re}i da }e preli jepe slike sa Vrbasa oti}i u svi-
BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, i Valentin Incko, visoki predstavnik me|u- narodne za jednice u BiH, slo`ili su se ju~e u Banjaluci da je potre- bno intenzivirati napore na dono- {enju zakonskih rje{enja u skladu sa zahtjevima Evropske komisi je, kako bi gra|ani BiH {to pri je mo- gli koristiti ove povlastice.
"Vi{e od 80 odsto gra|ana BiH svo ju budu}nost vidi u EU i ja o~e- ku jem da Vlada RS, skupa sa par- tnerima iz FBiH i dr`avnim instituci jama, ispuni preostale uslo- ve da bi se to dogodilo {to pri je", re- kao je Incko.U saop{tenju Biroa za odnose s  javno{}u Vlade RS navedeno je da su Incko i Dodik razmijenili mi{lje- nja o aktuelnoj politi~koj situaci ji u BiH, s akcentom na r je{avanje libe- ralizaci je viznog re`ima BiH sa EU. Kako se navodi u saop{tenju, je- dna od tema sastanka bilo je i ispu- njavanje preostalih uslova i ciljeva postavljenih od strane Savjeta za implementaci ju mira, neophodnih za tranzici ju OHR-a u kancelari ju speci jalnog predstavnika Evropske uni je."Dodik i Incko naglasili su spre- mnost da za jedno s ostalim institu- ci jama u BiH rade na ispunjavanju ovih uslova i ciljeva, kako bi se BiH u potpunosti mogla posvetiti evrop- skom putu", istaknuto je u saop{te- nju.U toku razgovora Dodik je pot- vrdio podr{ku Vlade RS procesu integraci ja BiH u Evropsku uni ju. U.V.-V.P.
 Vi{e od 80 odstogra|ana BiH svo ju budu}nost vidi u EU
Bajden sutra u BiH
VA[INGTON - Posjeta D`ozefa Bajdena, ameri~kog potpredsjednika BiH, Srbi ji i Kosovu pokazu je `elju Obamine administraci je da se Sje- dinjene Dr`ave ponovo anga`u ju u jugoisto~noj Evropi i doprinesu uklju~enju zemalja regi je u evroatlantsku za jednicu, na javila je uo~i posjete Bi jela ku}a.
"Bajdenova posjeta veoma je zna~ajna za regi ju i siguran sam da }e ubrza- ti razvoj ameri~ke politike prema njoj", izjavio je za "Ed Joseph", stru~njak za Balkan s Univerziteta "John Hop- kins" u Va{ingtonu, ko ji je u predi- zbornoj kampanji bio jedan od Bajdenovih spoljnopoliti~kih savje- tnika.Bajden }e, prema njegovim ri je~i- ma, pozvati du`nosnike u BiH na sa- radnju preko etni~kih crta, u interesu konsenzusa nu`nog za ustavne reforme.On je istakao "{iru poruku" ko ju SAD {alje islamskom svi jetu, pru`anjem pomo}i muslimanima ko ji su bili izlo`eni etni~kom ~i{}enju u BiH i na Ko- sovu devedesetih godina, te sada{njom uspostavom "sna`nih i pozitivnih odnosa" s te dvi je dr`ave. Bajden bi sutra trebalo da posjeti Sara jevo, gdje bi trebalo da se sastane sa ~lanovima Predsjedni{tva i Savjeta ministara BiH, te da odr`i govor u Skup- {tini BiH. Na javljen je i njegov odvo jeni susret s Miloradom Dodikom, pre- mi jerom RS, te s Harisom Silajd`i}em, ~lanom Predsjedni{tva BiH. (Fena)
FBI o profiluSulejmana Talo vi}a
Bajdeno va posjeta znak po vratka SADu jugoisto~nu Evropu
Sbg!ujoh!lmvc!#Lb!okpo#!jhsbe!Cb!okb!mv!lb!pcf!{cj!kf!ej!mj!tv cft!qmb!ubo!qsf!wp{!{b!twf!lp!kj!af!. mf!eb!qsb!uf!Twkfu!tlp!qswfo!tuwp!v sbg!ujo!hv!v!Cb!okb!mv!dj/!Bvup!cv!tj- ob!lp!kj!nb!~f!cj!uj!p{ob!lb!Twkfu!. tlph!qswfo!tuwb-!lsf!ub!~f!jt!qsfe dfo!usbm!of!qp!|uf/!Bvup!cv!tj!~f!eb!. obt!j!tv!usb!lb!Lsv!qj!ob!Wscb!tv tbp!csb!~b!uj!pe!ef!wfu!ep!27!•b!tp!. wb-!b!qp!mbt!dj!tv!qmb!oj!sb!oj!twb!lji 31!nj!ov!ub/!Twb!lji!31!nj!ov!ub bvup!cv!tj!~f!j!34/!nb!kb!v!qf!sj!pev pe!27/41!ep!32/41!tbp!csb!~b!uj!lb Lb!sb!opw!dv-!hekf!~f!cj!uj!pesab!ob uslb!tmb!mp!nb/Ps!hb!oj!{b!up!sj!tv!pcf!{cj!kf!ej!mj qbs!ljoh!{b!bvup!np!cj!mf!ob!\mkvo!. lb!sj!v!Lb!sb!opw!dv!j!v!lsv!hv!lbn!. qb!Twkfu!tlph!qswfo!tuwb!v!Lsv!qj ob!Wscb!tv/
Pre vozza posjetioce
[cph!pesab!wb!okb!Twkfu!. tlph!qswfo!tuwb!v!sbg!ujo!hv!cj!~f qp!uqv!op!pcvt!ubw!mkfo!tbp!csb!~bk ob!ej!kf!mv!nb!hjt!usbm!oph!qv!ub!Cb!. okb!mv!lb!.!Kbk!df!ob!sf!mb!dj!kj!Lb!sb!. op!wbd!.!Lsv!qb!ob!Wscb!tv!j!up qsf!nb!tmkf!ef!~fn!sb!tqp!sf!ev!. 29/!nbk;!pe!efwfu!ep!29!•b!tp!wbob!sf!mb!dj!kj!Lsv!qb!ob!Wscb!tv!.!Cj!. kf!mj!cvl!)Cp!•bd*-!2:/!nbk;!peptbn!ep!31!•b!tp!wb!ob!sf!mb!dj!kj Lsv!qb!ob!Wscb!tv!.!Cj!kf!mj!cvl-!33/ nbk;!pe!efwfu!ep!29!•b!tp!wb!obsf!mb!dj!kj!Lb!sb!op!wbd!.!Sf!lb!wj!df- 34/!nbk;!pe!efwfu!ep!35!•b!tb!obsf!mb!dj!kj!Lb!sb!op!wbd!.!Sf!lb!wj!df/!V ob!wf!ef!ojn!eb!oj!nb!tbp!csb!~bk ~f!{b!twb!wp!{j!mb!cj!uj!qsf!vt!nkf!sfo ob!qv!uoj!qsb!wbd!Cb!okb!mv!lb!.!Lsv!. qb!ob!Wscb!tv!.!_b!}b!wj!db!. Nslp!okj~!Hsbe!qsf!lp!Nb!okb!•f/
Re`imsaobra}a ja
U ~etiridiscipline na ri jekama  Vrbas i Taranastupi}e 54 tima sa petkontinenata
U~esnici Svjetskog prvenstva na posljednjem treningu pred po~etak takmi~enja
FOTO M. RADULOVI]
Po~elo Svjetsko prvenstvo
Svjetska
Za jedno raditi na evropskom putu BiH
 
3
Doga|aji
18. 5. 2009.
qpofekfmkbl 
Oli Renupozorio BiH
PRAG - Oli Ren, evrop-ski komesar za pro{irenje, upozorio je BiH da mora da konsolidu je vlast ili ri- ziku je da pogor{a {anse za priklju~enje EU. EU zahtijeva od BiH dapripremi temelje za pre- uzimanje upravljanja ze- mljom od me|unarodne za jednice, a Ren je ista- kao potrebu za reformama ko je se ti~u bezviznog re- `ima za gra|ane BiH sa zemljama EU, prenio je  ju~e Radio Slobodna Evropa. (Agenci je)
Po ja~ana kampanjaprotivSrpske
BIJELJINA - Po ja~ana kampanja protiv RS i pre- mi jera Milorada Dodika, ko ja je posljednjih dana krenula iz Sara jeva, uo~i dolaska potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena, ima za cilj "po ustaljenom sara jevskom obi~a ju da Srpsku i njenog premi jera proglase de`urnim krivci- ma za stanje u BiH".Ovo je kazala Milica Markovi}, poslanik SNSD-a u Predstavni~kom domu parlamenta BiH. "U tome posebno pre- dnja~e sara jevski medi ji, ko ji bombasti~nim naslo- vima i ikonstruisanim tek- stovima poku{ava ju RS la`no prikazati kao gla- vnog ko~ni~ara za dobi ja- nje bezviznog statusa BiH, a predsjednika Vlade Mi- lorada Dodika kao 'duboko kriminalizovanog politi~a- ra ko ji prosipa nacionalis- ti~ku retoriku'", rekla je Markovi}eva. (Srna)
"Omogu}enbescarinski uvoz{e}era"
BA NJA LUKA - SDS tvrdi da je Rafineri ji {e}era "Studen - Agran" iz Br~kogomogu}en bescarinski uvoz 50.000 tona sirovog {e}era, ~ime je bud`etima nanese- na {teta od {est miliona KM."Ali, ovo ni je kraj plja~ke jer su Savjetu ministara odri je{ene ruke da tokom godine Rafineri ju {e}era 'Studen - Agran' jo{ dva pu-ta oslobodi carine na po 50.000 tona {e}era, {to uku- pno iznosi 18 miliona KM", navodi se u ju~era{njem sa- op{tenju iz SDS-a.Ova stranka je u saop{te- nju pozvala Nikolu [piri}a, predsjedava ju}eg Savjeta ministara BiH, da objasni logiku po ko joj pravda ju}i se smanjenim bud`etskim prilivima predla`e pove}a- nje akciza i udara na stan- dard gra|ana. Komentar predsjedava ju}eg Savjeta ministara BiH ju~e nismo uspjeli dobili. V.P.
 Vijesti
 jet", rekao je Aleksandar Pastir, direktor Svjetskog prvenstva u raf tingu.
U Rafting klubu "Kanjon"
iz Banja-luke isti~u da nisu mogli ni da sanja ju kada su osnivali klub da }e biti organizatori Svjetskog prvenstva. Za to su saznali 2. jula 2007. godine tokom Svjetskog prven- stva u Ju`noj Kore ji. Najbolja preporuka za dobi janje najve}eg takmi~enja u svi jetu u ovom sportu bio je niz uspje{no organizovanih takmi~enja, me|u ko jima je Evropsko prvenstvo ~i ji je doma}in Banjaluka bila 2005. godine.Gradona~elnik Banjaluke Dragoljub Davidovi} ka`e da je ovo jedan od najve}ih i najva`ni jih doga|a-  ja, ko ji }e odni jeti vi{estruku korist gradu i BiH. "Nama je ~ast {to smo doma}ini najve}eg spor- tskog doga|a ja nakon Olimpijskih igara 1984. godine. Banjaluka }e narednih dana biti centar doga|anja kada  je svjetski raf ting u pitanju. Tako|e, ima}emo priliku da promovi{emo Banjaluku, RS i BiH i ne smi jemo da dozvolimo da sve ovo ode u zaborav nakon zavr{etka takmi~enja. Svjetsko prvenstvo }e imati pozitivne re- fleksi je na razvoj turizma i to moramo iskoristiti", re- kao je Davidovi}. Pripreme za ovu vrhunsku sportsku manifestaci ju intenvizirane su pro{le godine, od kada je ura|eno mnogo posla, pri je svega na infrastrukturi. Ure|enje rute predvi|ene za defile obavljeno je ju~e, pa je Ulica kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a za nekoliko ~asova pretvorena u "kanjon". Organizatori su {irom grada postavili i info-punktove kako bi gostima boravak u Banjaluci u~inili {to ugodni jim. Prvim reakci jama gosti ju i u~esnika takmi~enja Pastir je izuzetno zadovoljan. "U organizaci ju je uklju~eno vi{e od 200 ljudi iz Raf ting kluba 'Kanjon' i vi{e od 600 volontera. Vjeru-  jem da }e sve prote}i prema planu. Gosti isti~u da ni- gdje nisu vidjeli ovakve uslove za takmi~enje, {to je potvrda da smo dobro uradili posao", ka`e Pastir.
Da je zaista tako
potvr|u ju i ri je~i u~e- snika. Benjamin Astroga, kapiten tima ^ilea, ka`e da ga je priroda odu{evila, a njegovo mi{ljenje di jeli i Ka- na|anka Valeri Pilot. "Odu{evljeni smo, posebno no}nom slalom sta- zom. Tako ne{to nismo nikada do sada vidjeli i jedva ~ekamo trku slaloma. Bi}e sjajno", kazala je ona. Japanska reprezentaci ja ve} drugi put boravi u Banjaluci, a uo~i Svjetskog prvenstva trenirali su i na Vrbasu i na Tari."Proveli smo nekoliko dana na Tari, gdje nam je bilo sjajno. Odu{evljeni smo i ri jekom i prirodom. [to se ti~e Banjaluke, ovdje smo drugi put. Pro{le godine smo u~estvovali na Svjetskom kupu i rado smo se vrati- li u Banjaluku", rekao je Taku ja Ikeda, kapiten Japana. U sklopu Svjetskog prvenstva ve~eras }e u Banja- luci biti odr`an i Kongres IRF-a, na ko jem }e glavne teme biti svjetska prvenstva u Banjaluci i Holandi ji, ko ja }e najbolje raf tere planete ugostiti 2011. godine.
Na bini ispred
Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci od ve~eras do 23. ma ja bi}e organizo- van bogat kulturno-zabavni program, a led }e probiti etno grupa "Trag" i grupa "Sopot". Svjetsko prvenstvo odr`ava se pod pokrovitelj- stvom grada Banjaluke i Vlade RS, manifestaci ju je podr`ao i Savjet ministara BiH, a generalni sponzor je "M:tel".
U~esnicitakmi~enja impresionirani stazom zano}ni slalom
Nf!}v!gb!wp!sj!uj!nb!{b!ptwbk!bokf!{mb!ub!v!nv!|lpk!lpo!. lv!sfo!dj!kj!tv!bluv!fm!oj!|bn!qj!poj!Csb!{jm!dj-!_f!tj!j!Kb!qbo!dj-!b uv!tv!j!pemj!•oj!Sv!tj-!epl!tf!lpe!af!ob!obk!wf!~f!|bo!tf!eb!kv twkfu!tljn!qswb!lj!okb!nb!_f!ij!okb!nb-!Lb!ob!}bo!lb!nb!j!Kb!. qbo!lb!nb/!Afo!tlj!tmp!wf!ob!•lj!ujn-!lp!kj!kf!usf!cbmp!eb!obt!uv!qj!ob!TQ- {cph!cp!mft!uj!ub!lnj!•bs!lj!kv!•f!kf!pu!lb!{bp!v•f|!~f/ CjI!~f!ob!Twkfu!tlpn!qswfotuwv!v!nv!|lpk!lpo!lv!sfo!dj!kj qsfe!tubw!mkb!uj!ujn!Vob!Blwb!sj!kvt!j{!Cj!ib!~b-!lp!kfn!~f!pwp cj!uj!esv!hj!obt!uvq!ob!TQ/!Qsj!kf!ewj!kf!hp!ej!of!cj!mj!tv!26-!b!obk!. cp!mkj!qmb!tnbo!tv!pt!uwb!sj!mj!v!tqsjo!uv-!hekf!tv!cj!mj!tf!enj/!Ob ob!kwf!~fn!sbg!ujoh!ub!lnj!•f!okv!qswj!qvu!~f!v•f!tuwp!wb!uj!afo!. tlj!ujn!CjI!j!up!ujn!Sbg!ujoh!lmv!cb!#Lb!okpo#/
Fa voriti
Ub!lnj!•f!okb!ob!Twkfu!tlpn!qswfo!tuwv!usbkb~f!usj!eb!ob/!Tv!usb!~f ob!tub!{j!Cj!kf!mj!cvl!ob!sj!kf!dj!Wscbt!cj!uj!wp!af!oj!tqsjou!j!if!be!up!if!be!)pe 21!ep!27!•b!tp!wb*/!Tqvtu!ob!sj!kf!dj!Ub!sj!v!Gp!•j!ob!qsp!hsb!nv!kf!32/!nb!kb tb!qp!•fu!lpn!v!:/41-!b!34/!nb!kb!~f!v!lb!okp!ov!Uj!kf!top!ob!Wscb!tv!cj!uj wp!afo!tmb!mpn/!Tubsu!qswf!uslf!tmb!mp!nb!kf!v!28/41/
Takmi~arski program
Info-punkto vi na usluzi posjetiocima
FOTO S. ILI]
Posljednje pripreme za sve~anu ceremoni ju otvaranja
 O  O M . U  O I   ] 
u raftingu "Banjaluka 2009"
elita na VrbasuiTari

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->