P. 1
Trường Bộ Kinh.pdf

Trường Bộ Kinh.pdf

Ratings: (0)|Views: 1,180|Likes:
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Châu

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2014

pdf

text

original

 
 
M
C L
C
 
KINH TR 
ƯỜ 
NG B
 
Dìgha Nikàya
 
“ The Long Discourses Of The Buddha” 
 
 Hòa Th
ượ 
ng Thích Minh ChâuVi 
t D
 ị 
ch
 
T
T
H
T
H
T
 H
v
T
H
Page 1of 466Kinh Tr 
ườ 
ng B
 
L
Ờ 
I GI
Ớ 
I THI
U
C
ác th
 p
qua
đ
ã hình thành nhi
u b
n d
ch Vi
t v
ă
n v
Kinh, Lu
t, Lu
n thu
c Nam t
ng và B
ct
ng. Ðây là các công trình cá nhân và là công trình c
a vài tr 
ườ 
ng Cao
đẳ
ng Ph
t h
c. Mãi
đế
n n
ă
m1990, ngót m
ườ 
i n
ă
m sau ngày thành l
 p Giáo h
i Ph
t giáo Vi
t Nam th
ng nh
t các h
phái Ph
t giáotrên ba mi
n
đấ
t n
ướ 
c, H
i
đồ
ng Phiên d
ch và
n hành Ð
i T
ng Kinh Vi
t Nam m
ớ 
i chính th
c
đượ 
cthành l
 p. N
ă
m 1991,
đượ 
c s
 
ng h
c
a Ban Tôn giáo Chính ph
và s
ch
 p thu
n c
a C
c Xu
t b
n,N
i, Giáo h
i kh
ở 
i
đầ
u
n hành b
Tr 
ườ 
ng A Hàm và b
Tr 
ườ 
ng B
Kinh m
ở 
 
đầ
u Ð
i T
ng KinhVi
t v
ă
n
đầ
u tiên. Ph
t s
phiên d
ch và
n hành này là Ph
t s
quan tr 
ng b
c nh
t hi
n nay c
a Giáoh
i
đ
áp
ng
đượ 
c lòng mong m
i thi
ế
t tha c
a nhi
u th
ế
h
T
ă
ng, Ni và Ph
t t
Vi
t Nam.B
Kinh Tr 
ườ 
ng B
do Hòa Th
ượ 
ng Thích Minh Châu, Ti
ế
n s
 ĩ 
Ph
t h
c t
i Vi
n Ph
t h
c Nalandà,
nÐ
, hi
n là Phó Ch
t
ch kiêm T
ng Th
ư
ký H
i
đồ
ng Tr 
s
Trung
ươ 
ng Giáo h
i Ph
t giáo Vi
t Nam,Vi
n tr 
ưở 
ng Vi
n Nghiên c
u Ph
t h
c Vi
t Nam, Ch
t
ch H
i
đồ
ng Ch
 
đạ
o Phiên d
ch và
n hànhÐ
i T
ng Kinh Vi
t Nam, d
ch. N
ă
m 1991, Hòa Th
ượ 
ng thân hành hi
u
đ
ính b
n d
ch tr 
ướ 
c khi
đư
a ra
n hành. Chúng tôi
đặ
t nhi
u tin t
ưở 
ng vào s
trung thành c
a b
n d
ch
đố
i v
ớ 
i nguyên b
n Pàli.Thay m
t H
i
đồ
ng Ch
ng minh Giáo h
i Ph
t giáo Vi
t Nam, H
i
đồ
ng Phiên d
ch và
n hành Ð
iT
ng Kinh Vi
t Nam, chúng tôi c
u nguy
n cho Ph
t s
phiên d
ch và
n hành Ð
i T
ng Kinh Vi
t Namtr 
ng
đạ
i này s
ớ 
m thành t
u viên mãn.
Thay m
t H 
đồ
ng Ch
ứ 
ng minh GHPGVN Thay m
t H 
đồ
ng Phiên d 
 ị 
ch và
 Ấ 
n hành Ð
i t 
ng kinh Vi 
t Nam Pháp Ch
GHPGVN, 1991 Hòa Th
ượ 
ng Thích Ð
ứ 
c Nhu
n
H
i Ð
ng Ch
ứ 
ng Minh:
01. Hòa Th
ượ 
ng Thích Ð
ứ 
c Nhu
n02. Hòa Th
ượ 
ng Thích Ðôn H
u03. Hòa Th
ượ 
ng Thích Trí T
nh04. Hòa Th
ượ 
ng Thích M
t Hi
 ề
n05. Hòa Th
ượ 
ng Thích Hu
Thành06. Hòa Th
ượ 
ng Thích Giác Nhu07. Hòa Th
ượ 
ng Kim C
ươ 
ng T
ử 
 08. Hòa Th
ượ 
ng Thích Tâm Thông09. Hòa Th
ượ 
ng Thích Siêu Vi
t10. Hòa Th
ượ 
ng Mahà Saray11. Hòa Th
ượ 
ng Thích Trí Nghiêm.
H
i Ð
ng Ch
Ð
o Phiên D
ch &
n Hành Ð
i T
ng Kinh Vi
t Nam:
Ch
t
ch: Hòa Th
ượ 
ng Thích Minh ChâuPhó ch
t
ch: Hòa Th
ượ 
ng Thích Thi
n SiêuPhó ch
t
ch: Hòa Th
ượ 
ng Kim C
ươ 
ng T
ử 
 Phó ch
t
ch: Hòa Th
ượ 
ng Thích Thanh Ki
ể 
mPhó ch
t
ch: Th
ượ 
ng T
a Thích Thanh T
ừ 
 Phó ch
t
ch: Th
ượ 
ng T
a Thích Thi
n ChâuTr
ưở 
ng ban Th
ư 
ký: Th
ượ 
ng T
a Thích Ch
ơ 
n Thi
nTr
ưở 
ng ban Tài chánh: Th
ượ 
ng T
a Thích Giác ToànTr
ưở 
ng ban In
ấ 
n và Phát hành: C
ư 
s
 ĩ 
Võ Ðình C
ườ 
ngTr
ưở 
ng ban T
ừ 
v
ự 
ng Ph
t h
c: C
ư 
s
 ĩ 
Minh Chi
Page 2of 466Kinh Tr 
ườ 
ng B
 
T
PI 
1. KINH PH
M VÕNG
(Brahmajàla Sutta)
 
T
ng Ph
m I
1.
N
h
ư
v
y tôi nghe. M
t th
ờ 
i, Th
ế
Tôn
đ
ang
đ
i trên con
đườ 
ng gi
a Ràjagaha (V
ươ 
ng Xá) và Nalandà,cùng v
ớ 
i
đạ
i chúng T
-kheo kho
ng n
ă
m tr 
ă
m v
. Lúc b
y gi
ờ 
có Suppiya du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o c
ũ
ng
đ
i trêncon
đườ 
ng gi
a Ràjagaha và Nalandà cùng v
ớ 
i
đệ
t
, thanh niên Brahmadatta. Suppiya, du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
odùng vô s
ph
ươ 
ng ti
n h
y báng Ph
t, h
y báng Pháp, h
y báng T
ă
ng, còn
đệ
t
c
a du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
oSuppiya, thanh niên Brahmadatta, l
i dùng vô s
ph
ươ 
ng ti
n tán thán Ph
t, tán thán Pháp, tán thánT
ă
ng. Nh
ư
v
y c
hai th
y trò nói nh
ng l
ờ 
i hoàn toàn t
ươ 
ng ph
n nhau trong khi
đ
i sau l
ư
ng
đứ
c Ph
tvà chúng T
-kheo.2.
i Th
ế
Tôn
đế
n ngh
m
t
đ
êm t
i Ambalatthikà, nhà ngh
mát c
a vua, cùng v
ớ 
i chúng T
-kheo.Suppiya, du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o c
ũ
ng
đế
n ngh
m
t
đ
êm t
i Ambalatthikà, nhà ngh
mát c
a vua, cùng v
ớ 
i
đệ
 t
, thanh niên Brahmadatta. T
i
đ
ây, du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o Suppiya c
ũ
ng dùng vô s
ph
ươ 
ng ti
n h
y bángPh
t, h
y báng Pháp, h
y báng T
ă
ng, còn ng
ườ 
i
đệ
t
c
a du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o Suppiya, thanh niênBrahmadatta, l
i dùng vô s
ph
ươ 
ng ti
n tán thán Ph
t, tán thán Pháp, tán thán T
ă
ng. Nh
ư
v
y c
haith
y trò nói nh
ng l
ờ 
i t
ươ 
ng ph
n nhau trong khi
đ
i sau l
ư
ng Th
ế
Tôn và chúng T
-kheo.3. Và khi
đ
êm v
a m
ớ 
i tàn, m
t s
l
ớ 
n ch
ư
T
ă
ng, sau khi th
c d
y,
đ
ã ng
i h
 p t
i m
t gian nhà hìnhtròn và câu chuy
n sau
đ
ây
đượ 
c bàn
đế
n gi
a ch
ư
T
ă
ng.- Này các Hi
n gi
, th
t k 
di
u thay! Này các Hi
n gi
, th
t hy h
u thay! Th
ế
Tôn,
đấ
ng Toàn Tri, ToànKi
ế
n,
đấ
ng A-la-hán, b
c Chánh Ð
ng Giác,
đ
ã th
u hi
u s
xu h
ướ 
ng sai khác c
a chúng sanh.Suppiya, k 
du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o này dùng vô s
ph
ươ 
ng ti
n h
y báng Ph
t, h
y báng Pháp, h
y báng T
ă
ng.Còn
đệ
t
du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o Suppiya, thanh niên Brahmadatta l
i dùng vô s
ph
ươ 
ng ti
n, tán thán Ph
t,tán thán Pháp, tán thán T
ă
ng. Nh
ư
v
y c
hai th
y trò
đ
ã nói nh
ng l
ờ 
i hoàn toàn t
ươ 
ng ph
n trong khi
đ
i sau l
ư
ng Th
ế
Tôn và chúng T
-kheo.4. Lúc b
y gi
ờ 
Th
ế
Tôn
đượ 
c bi
ế
t câu chuy
n
đ
ang bàn gi
a ch
ư
T
ă
ng, li
n
đế
n t
i gian nhà hình tròn vàng
i xu
ng trên ch
 
đ
ã so
n s
n. Sau khi ng
i xu
ng, Th
ế
Tôn nói v
ớ 
i các v
T
-Kheo :- Này các T
-kheo, câu chuy
n gì
đượ 
c bàn
đế
n trong khi các ng
ươ 
i ng
i h
 p t
i ch
này? V
n
đề
đ
ã
đượ 
c b
d
ở 
ch
ư
a nói xong? Nghe nói nh
ư
v
y, các T
-kheo b
ch Th
ế
Tôn:- B
ch Th
ế
Tôn! T
i
đ
ây, khi
đ
êm v
a m
ớ 
i tàn, chúng con sau khi d
y, ng
i h
 p t
i n
ơ 
i gian nhà hìnhtròn và gi
a chúng con, câu chuy
n sau
đ
ây
đượ 
c bàn
đế
n: “Này các Hi
n gi
, th
t
di
u thay! Nàycác Hi
n gi
, th
t hy h
u thay! Th
ế
Tôn,
đấ
ng Toàn Tri, Toàn Ki
ế
n,
đấ
ng A-la-hán, b
c Chánh Ð
ngGiác,
đ
ã th
u hi
u s
xu h
ướ 
ng sai khác c
a chúng sanh. Suppiya, k 
du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o này dùng vô s
  ph
ươ 
ng ti
n h
y báng Ph
t, h
y báng Pháp, h
y báng T
ă
ng. Còn
đệ
t
du s
 ĩ 
ngo
i
đạ
o Suppiya, thanhniên Brahmadatta l
i dùng vô s
ph
ươ 
ng ti
n, tán thán Ph
t, tán thán Pháp, tán thán T
ă
ng. Nh
ư
v
y c
 hai th
y trò
đ
ã nói nh
ng l
ờ 
i hoàn toàn t
ươ 
ng ph
n trong khi
đ
i sau l
ư
ng Th
ế
Tôn và chúng T
-kheo”.B
ch Th
ế
Tôn,
đ
ó là câu chuy
n
đ
ang bàn
đế
n n
a ch
ng c
a chúng con khi Th
ế
Tôn
đế
n!5. - Này các T
-kheo, n
ế
u có ng
ườ 
i h
y báng Ta, h
y báng Pháp hay h
y báng T
ă
ng, các ng
ươ 
i ch
ớ 
vì v
y sanh lòng công ph
n, t
c t
i, tâm sanh phi
n mu
n. Này các T
-kheo, n
ế
u có ng
ườ 
i h
y báng Ta,Page 3of 466Kinh Tr 
ườ 
ng B

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->