Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
baovecacphatuhethongdien

baovecacphatuhethongdien

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Thanhquy Nguyen

More info:

Published by: Thanhquy Nguyen on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
A. GI
Ớ 
I THI
U CHUNG V
MÁY PHÁT
Đ
I
N
Máy phát
đ
i
n (MF
Đ
) là m
t ph
n t
t quan tr 
ng trong h
th
ng
đ
i
n (HT
Đ
), s
 làm vi
c tin c
y c
a các MF
Đ
nh h
ưở 
ng quy
ế
t
đị
nh
đế
n
độ
tin c
y c
a HT
Đ
. Vì v
y,
đố
iv
ớ 
i MF
Đ
 
đặ
c bi
t là các máy có công su
t l
ớ 
n, ng
ườ 
i ta
đặ
t nhi
u lo
i b
o v
khác nhau
để
 ch
ng t
t c
các lo
i s
c
và các ch
ế
 
độ
làm vi
c không bình th
ườ 
ng x
y ra bên trong cáccu
n dây c
ũ
ng nh
ư
bên ngoài MF
Đ
.
Để
thi
ế
t k 
ế
tính toán các b
o v
c
n thi
ế
t cho máy phát,chúng ta ph
i bi
ế
t các d
ng h
ư
h
ng và các tình tr 
ng làm vi
c không bình th
ườ 
ng c
a MF
Đ
.
I. Các d
ng h
ư 
h
ng và tình tr
ng làm vi
c không bìnhth
ườ 
ng c
a MF
Đ
 
I.1. Các d
ng h
ư 
h
ng:
-
 
 Ng
n m
ch nhi
u pha trong cu
n stator. (1)-
 
Ch
m ch
 p gi
a các vòng dây trong cùng 1 pha (
đố
i v
ớ 
i các MF
Đ
có cu
n dâykép). (2)-
 
Ch
m
đấ
t 1 pha trong cu
n dây stator. (3)-
 
Ch
m
đấ
t m
t
đ
i
m ho
c hai
đ
i
m m
ch kích t
. (4)
I.2. Các tình tr
ng làm vi
c không bình th
ườ 
ng c
a MF
Đ
:
-
 
Dòng
đ
i
n t
ă
ng cao do ng
n m
ch ngoài ho
c quá t
i. (5)-
 
Đ
i
n áp
đầ
u c
c máy phát t
ă
ng cao do m
t t
i
độ
t ng
t ho
c khi c
t ng
n m
chngoài. (6) Ngoài ra còn có các tình tr 
ng làm vi
c không bình th
ườ 
ng khác nh
ư
: T
i không
đố
ix
ng, m
t kích t
, m
t
đồ
ng b
, t
n s
th
 p, máy phát làm vi
c
ở 
ch
ế
 
độ
 
độ
ng c
ơ 
, ...
II. Các b
o v
th
ườ 
ng dùng cho MF
Đ
 
Tu
theo ch
ng lo
i c
a máy phát (thu
 
đ
i
n, nhi
t
đ
i
n, turbine khí, thu
 
đ
i
n tíchn
ă
ng...), công su
t c
a máy phát, vai trò c
a máy phát và s
ơ 
 
đồ
n
i dây c
a nhà máy
đ
i
nv
ớ 
i các ph
n t
khác trong h
th
ng mà ng
ườ 
i ta l
a ch
n ph
ươ 
ng th
c b
o v
thích h
ợ 
 p.Hi
n nay không có ph
ươ 
ng th
c b
o v
tiêu chu
n
đố
i v
ớ 
i MF
Đ
c
ũ
ng nh
ư
 
đố
i v
ớ 
i các thi
ế
t b
 
đ
i
n khác. Tu
theo quan
đ
i
m c
a ng
ườ 
i s
d
ng
đố
i v
ớ 
i các yêu c
u v
 
độ
tin c
y, m
c
độ
d
phòng,
độ
nh
y... mà chúng ta l
a ch
n s
l
ượ 
ng và ch
ng lo
i r 
ơ 
le trong h
th
ng b
o v
.
Đố
i v
ớ 
i các MF
Đ
công su
t l
ớ 
n, xu th
ế
hi
n nay là l
 p
đặ
t hai h
th
ng b
o v
 
độ
cl
 p nhau v
ớ 
i ngu
n
đ
i
n thao tác riêng, m
i h
th
ng bao g
m m
t b
o v
chính và m
t s
  b
o v
d
phòng có th
th
c hi
n
đầ
y
đủ
các ch
c n
ă
ng b
o v
cho máy phát.
Để
b
o v
cho MF
Đ
ch
ng l
i các d
ng s
c
nêu
ở 
ph
n I, ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng dùngcác lo
i b
o v
sau:-
 
B
o v
so l
ch d
c
để
phát hi
n và x
lý khi x
y ra s
c
(1).-
 
B
o v
so l
ch ngang cho s
c
(2).-
 
B
o v
ch
ng ch
m
đấ
t m
t
đ
i
m cu
n dây stator cho s
c
(3).-
 
B
o v
ch
ng ch
m
đấ
t m
ch kích t
cho s
c
(4).-
 
B
o v
ch
ng ng
n m
ch ngoài và quá t
i cho s
c
(5).-
 
B
o v
ch
ng
đ
i
n áp
đầ
u c
c máy phát t
ă
ng cao cho s
c
(6). Ngoài ra có th
dùng: B
o v
kho
ng cách làm b
o v
d
phòng cho b
o v
sol
ch, b
o v
ch
ng quá nhi
t rotor do dòng máy phát không cân b
ng, b
o v
ch
ng m
t
đồ
ng b
, ...
13
 
B. CÁC B
O V
Ơ 
LE CHO MÁY PHÁT
Đ
I
N
I. B
o v
so l
ch d
c (87G) 
I.1. Nhi
m v
và s
ơ 
 
đồ
nguyên lý:
B
o v
so l
ch d
c (BVSLD) có nhi
m v
ch
ng ng
n m
ch nhi
u pha trong cu
ndây stator máy phát. S
ơ 
 
đồ
th
c hi
n b
o v
nh
ư
hình 1.1.
52
 
1BI
 
MF2BI
 
87G
2RI
+
CtMC
+
4Rth
-
+
5RT
 
MF
 
MC
 
Báo tín hi
u
 
 +
3RI
Báo tín hi
u
đứ
tm
ch th
 
1RI
 
+
 
 Hình 1.1: S 
ơ 
 
đ 
b
o v
so l 
ch d 
c cu
n stator  MF 
 Đ
; s
ơ 
 
đồ
tính toán (a) và theo mã s
ố 
(b)
a) b)
Trong
đ
ó:: dùng
để
h
n ch
ế
dòng
đ
i
n không cân b
ng (I-
 
fKCB
), nh
m nâng cao
độ
nh
yc
a b
o v
.-
 
1RI, 2RI, 4Rth: phát hi
n s
c
đư
a tín hi
u
đ
i c
t máy c
t
đầ
u c
c máy phátkhông th
ờ 
i gian (th
c t
ế
th
ườ 
ng t
0,1 sec).-
 
3RI, 5RT: báo tín hi
u khi x
y ra
đứ
t m
ch th
sau m
t th
ờ 
i gian c
n thi
ế
t (thôngqua 5RT)
để
tránh hi
n t
ượ 
ng báo nh
m khi ng
n m
ch ngoài mà t
ưở 
ng
đứ
t m
ch th
.Vùng tác
độ
ng c
a b
o v
là vùng gi
ớ 
i h
n gi
a các BI n
i vào m
ch so l
ch. C
th
 
ở 
 
đ
ây là các cu
n dây stator c
a MF
Đ
,
đ
o
n thanh d
n t
 
đầ
u c
c MF
Đ
 
đế
n máy c
t.
I.2. Nguyên lý làm vi
c:
BVSLD ho
t
độ
ng theo nguyên t
c so sánh
độ
l
ch dòng
đ
i
n gi
a hai
đầ
u cu
n dâystator, dòng vào r 
ơ 
le là dòng so l
ch:= II
R1T
- I
2T
= I
SL
(1-1)V
ớ 
i I, I là dòng
đ
i
n th
c
 p c
a các BI
ở 
hai
đầ
u cu
n dây.
1T2T
Bình th
ườ 
ng ho
c ng
n m
ch ngoài, dòng vào r 
ơ 
le 1RI, 2RI là dòng không cân b
ngI:
KCB
I
SL
= I
1T
- I
2T
= I
KCB
< I (dòng kh
ở 
i
độ
ng r 
ơ 
le) (1-2)
Đ
nên b
o v
không tác
độ
ng (hình 1.2a).Khi x
y ra ch
m ch
 p gi
a các pha trong cu
n dây stator (hình 1.2b), dòng
đ
i
n vàocác r 
ơ 
le 1RI, 2RI:
 
14
 
IN
nI
I
SL
= I
1T
- I
2T
= > I (1-3)
Đ
 Hình 1.2:
 Đồ
th
véct 
ơ 
c
a dòng 
đ 
i
n trong m
ch BVSLD
a)
 
 Bình th
ườ 
ng và khi ng 
ắ 
n m
ch ngoàib)
 
 Khi ng 
ắ 
n m
ch trong vùng b
o v
 
a)
I
SL
= I
KCBT
< I
Đ
I
2T
I
1 T
 b)
I
1T
I
2T
I
SL
 
KÂRIN
InI
>
 
Trong
đ
ó:- I
 N
: dòng
đ
i
n ng
n m
ch.- n
I
: t
s
bi
ế
n dòng c
a BIB
o v
tác
độ
ng
đ
i c
t 1MC
đồ
ng th
ờ 
i
đư
a tín hi
u
đ
i
đế
n b
ph
nt
 
độ
ng di
t t
(TDT).Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đứ
t m
ch th
c
aBI, dòng vào r 
ơ 
le là:
IF
nI
I
= (1-4)Dòng
đ
i
n này có th
làm cho b
o v
tác
độ
ng nh
m, lúc
đ
ó ch
có 3RI kh
ở 
i
độ
ng báo
đứ
t m
ch th
v
ớ 
i th
ờ 
i gian ch
m tr 
,
để
tránh hi
n t
ượ 
ng báo nh
m trong quá trình quá
độ
khi ng
n m
ch ngoài có xung dòng l
ớ 
n.
s
ơ 
 
đồ
hình 1.1, các BI n
i theo s
ơ 
 
đồ
sao khuy
ế
t nên b
o v
so l
ch d
c s
khôngtác
độ
ng khi x
y ra ng
n m
ch m
t pha
ở 
pha không
đặ
t BI. Tuy nhiên các b
o v
khác s
 tác
độ
ng.
I.3. Tính các tham s
và ch
n R 
ơ 
le:
I.3.1. Tính ch
n 1RI và 2RI:
Dòng
đ
i
n kh
ở 
i
độ
ng c
a r 
ơ 
le 1RI, 2RI
đượ 
c ch
n ph
i tho
mãn hai
đ
i
u ki
n sau:
 
 Đ
i
ề 
u ki
n 1: B
o v
không tác
độ
ng 
đố 
i v
ớ 
i dòng không cân b
ằ 
ng c
ự 
c
đạ
i I 
 KCBmax
 khi ng 
ắ 
n m
ch ngoài vùng b
o v
.
I
K.I
Đ
BatKCBtt
(1-5)I
KCBtt
= K 
đ
n
.K 
KCK 
.f 
i
.I (1-6)
 Nngmax
Trong
đ
ó:-
 
K: h
s
an toàn tính
đế
n sai s
c
a r 
ơ 
le và d
tr 
c
n thi
ế
t. K 
atat
có th
l
y b
ng1,3.-
 
KCK 
: h
s
tính
đế
n s
m
t c
a thành ph
n không chu k 
c
a dòng ng
nm
ch, K 
KCK 
có th
l
y t
1
đế
n 2 tu
theo bi
n ph
 p
đượ 
c s
d
ng
để
nâng cao
độ
nh
y c
a b
o v
.-
 
K: h
s
tính
đế
n s
 
đồ
ng nh
t c
a các BI (K = 0,5
÷
1).
đ
n
đ
n
-
 
f: sai s
t
ươ 
ng
đố
i c
a BI, f 
ii
có th
l
y b
ng 0,1 (có k 
 
đế
n d
tr 
, vì các máy bi
ế
n dòng ch
n theo
đườ 
ng cong sai s
10%).-
 
I
 Nngmax
: thành ph
n chu k 
c
a dòng
đ
i
n ch
y qua BI t
i th
ờ 
i
đ
i
m
đầ
u khi ng
nm
ch ngoài tr 
c ti
ế
 p 3 pha
ở 
 
đầ
u c
c máy phát.
 
 Đ
i
ề 
u ki
n 2: B
o v
không 
đượ 
c tác
độ
ng khi
đứ 
t m
ch th
ứ 
BI.
Lúc
đ
ó dòng vào r 
ơ 
le 1RI, 2RI: (gi
s
MF
đ
ang làm vi
c
ở 
ch
ế
 
độ
 
đị
nh m
c)
IâmF
nI
I
SL
= (1-7)Dòng kh
ở 
i
độ
ng c
a b
o v
:
âmFIat
In
I = (1-8)
Đ
B
 Nh
ư
v
y,
đ
i
u ki
n
để
ch
n dòng kh
ở 
i
độ
ng cho 1RI, 2RI:I = max{
Đ
Bat
.I
KCB
tt
; K 
at
.I} (1-9)
đ
mF
Dòng
đ
i
n kh
ở 
i
độ
ng c
a r 
ơ 
le:
IKÂB)3(
nI.
I = (1-10)
Đ
15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->