Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Jeevadeepthi July 2013 - A Malayalam Catholic Magazine

Jeevadeepthi July 2013 - A Malayalam Catholic Magazine

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Jeevadeepthi July 2013 - A Malayalam Catholic Magazine
Jeevadeepthi July 2013 - A Malayalam Catholic Magazine

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
21
Oudy 6213 ONNUAHNNRXMK
E^itèghifÆ
t^g) mi³'sv mg'cif¯v
AK¯iS§eisn FT¾§È
lqYi lµygliTi hg¿ifKqSgc¯iTpÎiÆ aPi¡qhpKegfi AS¨ici¡pµ]p KdpssAmtegSp Whªp?&&mcpK$ Wphs¯ sm«¯itn¡pmcpKWphs¯ sm«¯isæ tkgbKgPpK)))''ahpWSifgfi sIhpIicitfgsShg¿if Whfpµp?&&AKs¯ sm«ahm¡vWphs¯ sm«sags¡ E{]TiÏgcw))!''tKg¬smæisæ AK¯iS§eiÆ ASpKqSi wWg`g¡pµmcgPv KTyglv{]jEsµgIin E`p]pt´sIhpIicitfgsS hg¿ifsfgsn Whªa]ifgKpw?&&AKFahm¡vWphs¯ FÌg_w E¸iTgPv:''W¯pliTiaKeiÆ AbiTfi¨v]gcagfpfµ Mcp tdgeimp^vTSi EÃgw mihiªv KTyglv{]jaX¯iÆ tIµ Mcp Ici{]g\ygfapv) AmcpsS tWcvs^gteghlv dg«v) lwLj]cwLs¯ apSiIqSgaµTgficpµEÆmilv {WjÄvnj Fficpµpcp Ii{eiÆ AmcpsSTgfK³ Eµhifpt´gÈ AmcpsS ]gcaqnyw Tap¡p aTÏing¡gw) {Yg³lilv AÏjlisf¡phi¨pÎ liTiafiÆ AbiTfi¡tmfgPv Am &ATyagfv¯jµ R°tLdw smSiªv)))' KTyglv{]jfgKg³ ]jcpagTsaSp¯]v) tRg¬ 63ùga³Wg½gsf Kv F{Ldw ÝicjKci¡pKfpw sIfv]p)WiµjSm Wp? &&EiS¯v E¯isfgcgepsS FT¾agPv VgTit½gÈ ATpbmi¡pµ]v)))''A]ifgf {Wli¶ifpw A]itnsh Kp{Wli¶ifpapÎat^gP Eµ Wg«pKgci Whª]v AnvWw Ku]pKgsStKÈ¡pK?&&Kt¯gni¡g lvKqeiÆ WXi¡tWgf ETv sIhp½¯iÆ KTyglv{]jfgKPsaµMscgè F{Ldta HgficpµpÎq))) AmscgHRzn myâi]zapÎ$ A]jm lu¾cyapÎFepKegficpµp))) Cµpw CSfv¡isS VIi¸i¡pw) @s]¦inpw aX¯iÆ tIµv kiovSKgnw Tµgfi sInm`i¡Psaµv)))'' Whfpµ]v aht^gPfgf ]iTgÆ WqÂPagfimikzlit¡g)E¦inpw miSpmgf¯w EµpWhªv WqÂPagfi ]Îi¡efgTpw WèiÃjmg¡pKÈ) EmisSsfgs¡tfg kcifpsS ]iw)mikzlp¾cifgfi ]icsªSp¡s½« sEkzcyhgfi$ &&Vg³Ki«pÎ]iÆ @èmpw lu¾cyapÎ lv{]j a_ s]tclfgPv''Eµp Whª]isæfpw &&as]tclsft½gsn mecg³ K`ifpµ]gPv Mcp lv{]j¡p nbi¡gmpµ @èmpw mnif bgLyw''Eµp ^fgTcgRKpagci Whª]isæfpw sWgcpÈ E¸gPv:
 
26
Oudy 6213 ONNUAHNNRXMK
&&KT¯ Knv¨pmcpKÈ¡pÎiÆAS¨iSs½« bqLÂbfumT§È''Eµp K[gKgc³ WÚcgR³Whª]itTÂE]iÂly§egPim)&&ETi¡p WciIfapÎ KTyglv{]jKsegs¡ l_g FT¾apÎ aPmg«iKegficpµp<aci¡pwmsc aPmg«iKÈ)))''Eµp Ri)sK) sIÄ«¬ E`p]if]v smhpw t]gµniÆTiµgmiÃ)KTyKgnf¯isæ AK¯iS§È¡v mikp¶ifpsS {WKgkapv p lySp¯ifZiZili tnOagÆ¡w a¤hi^vRv lg£ySp¯if]i§sT? &
&Sjgntmki` Fnautkeud ejr @jh''
 t^gKypsaæhptmia_ s]tclfpw liÄÂagcpwIg½niÆ {WgÂ[pµcwLwIi{]jKcit¡]pgficpµp)Ccpsmei¨agPmisS) Ii{]jKcP¯iTv F sw tWgcg)Wph¯pTiµv luKcyw @Âs½Sp¯g³ a_ l·]i¨paiÃ) AmlgTw$ Ccpsm«¯iƯsµ]j¯pw Ticgk]tfgsS Ii{]jKcPw TS¯i) WiµjSv @mscfpw A_vbp]s½Sp¯igvF bgL§È @èmpw{WKgkwTihª _rky§egfit^gKypsaæhifiÆ KgPs½«p!&&F KTyglv{]j¡pIpwEs¸gs¡tfg {WKgkWSn§È Hv)))''&&F KTyglv{]j{WgÂ[pµtWgsn {WgÂ[i¡gTpw Amsct½gsn KpÂZgTf½i¡gTpw'' agÆ¡w a¤hi^vRv EµTicjkzcmg_i WiµjSv Kt¯gni¡gmikzglw lzjKci¨p!&
&Iuis arn tmn fnst tmki` tmat mappninhtj Agnrkca''
Eµ kjÂoKapÎMcp tnOTw CufisS mgfi¨p)F kjÂoKw]sµ E{] Igcp]tfgsS mnisfgcp l]yw{WtDgop!{Zi«jov {W\gTa{¸ifgficpµtSgPi s¼f C§sT lg£ytaKi? &&Esæ Rjmi]¯isndjthglv Kt¯gni¡g KTyglv{]jagcgPv) aTpoyad¯zwap`pm³ mnis¨hifs½Spµgn¯v aTpoyad¯z¯isæ ad¯gf mâg¡egPmÂ)))''kcifgPv< aTpoyad¯zwHf¯i½iSi¡gTpw{m]kp¶ifpsS lpLØwWc¯itngKs¯ Kph¨pKqSisa¨s½« CSag¡iagègTpwTap¡p KTyglv{]jKse tmPw)mikp¶ ¢gc TSµptWgfm`ifisnµtWgsn$ Cu KTyKKÈ TS¡pµ m`iKeinpwsWs«µv Wq¡È sWg«imiSµpWq¯pnªpTinv¡pµpv)ag]r]z¯isæ TTmpw W¨½pagfi Cm KpSWiSi¨pKg¯ici¡pv)KTyglv{]j Eµp sag`iagèwsIfv]ici¡
I^I
Eµ FwLtnfW_w
ijiia
Eµ ngèi³ W_¯iÆTiµp mcpµp) A·sfµÂ[w) lµyglltdg_ciagscAbilwtZg\TsIfv]psKgv{Yg³lilv Wg½g Whª]v$&&Ti§È tngK¯isæ FÚjfA·agcgKPw'' Eµp]sµfgPv) @sh mÂo§È¡pavsK)lclz]if· KTyglv{]jKse¡phis¨`p]if anfgeK[fpsS kjÂoKw &tIgnac§È'EµgPv) tK{¾K[gWg{]agfKTyglv{]j Whfpµ]i§sT?&&Ti§epsS K®jcpw mif½pwV§È¡p ]cpK)WKcw V§È Wp©ici½q¡Èl·gTi¡gw)''aKegfpw sW§egfpw A·fgfpw aghpµ @]p Tà KTyglv{]jfpw tngKt¯gSp Whfgs] Whfpµ]v C]p]sµ!mi_ygbygl$ F]pc$ lgaqdiKtlmTcwL§eiÆTiµv KTyglv{]jKse sT agèiTi¯gTgmpw! H¯tc¸yfiÆ @]pagtTRpsaæisæ Kj`inpÎlvKqeiTpw tKg¬sv lvKqÈEµv Kq«it¨Â¡pw! EµgtnKp«iKse Ki«q! cgov{SjfKnglgdi]ycwL§eisn E{]sf{] {W]ibKegPvtKg¬smæv lvKqÈs{Wg^KvSvlv Eµp lzfw miei¡pµ]iÆ AbiagTw sKgÎpµ]v! E{]sf{] ATg[cpw Wci]yâcpw ]jcgtcgLiKepagPvK¯gmisæ Cu aPmg«iagciÆ Abfw Ks¯pµ]v!Efv^vlv tcgLiKsefpwF¡pwtmg¯ E¨inintWgsn mnis¨hif« tmkyKsemscfpw lz¸agfi Kcp]isTgSpt¡Cu A·agcÃg¯ A·agtc HÎq!C{]fpw E`p]i¡`ifpt´gÈMcpKgcyw tm_TtfgsSMg¡gs] mº! litÄ`vlisT@sh F_ct¯gsS aghiTiµpmj£ps¦inpw AmÂTS¡m`ifTS¡AtTKw sW¬Kp«iKÈ CµvghÃ) cgRmj[ismSiªvCSfsæ CSm`ifiÆ TS¡dr_f¯iTv mni½w @sh tmPatÃg)dr_fw ]phµpmcpµ IincgKs« dr_fw aSp¯v aS§pKfpwsIºpµp) Cs]gcp _pcmÝfgPv) Wv {Kilv]pmiTpap´vfdq_F{ka¯isngµiÆ C]ptWgsn Wp]if AwL§se nbi¡g¯ _pcmÝfpgfi)tWgwm`i ]iv mikp¶Tgsfgcp h¿isf £Pi¨pmcp¯i) Mcp cg{]ifpw WKnpwF{kamgliKÈs¡g½w sInmi« h¿i aS§it½gKpwap´vsTag{]w Whªp? &&Ti§eisngcgÈ mcgTici¡pµ aikidgfgPv!''
@sh mÂo§È¡pap´v sK)lc lz]if· KTyg lv{]jKse¡phis¨`p]if anfgeK[ fpsS kjÂoKw&tIgnac§È' EµPv) tK{¾K[gWg{]agf KTyglv{]j Whfpµ]i§sT?&&Ti§epsS K®jcpwmif½pwV§È¡p ]cpK)WKcw V§È Wp©ici½q¡È l·Ti¡gw)'
 
23
Oudy 6213 ONNUAHNNRXMK
Aµps]g«v @mcpw WclvWcw@sh F_ci¡gTpw lvtTdi¡gTpw ]pS§i) lvtTdmpwF_cmpw Khpw s]g«hiªpw @sht½Â F{ka¯iÆWp]p]gfi tIµp))) T·epwF_yw MgÂt¡ Kgcympw C]p]sµfgPv? KcpPfpw Kcp]npw KqSifgÆ AK¯iS§eisn FT¾w KqSpw< AwL§epw)cga]gfi$ E¸iTptmiEÃgw smSiªp EµtIg_ywMgÂas½Sp¯ngfi KqsSTi¯pK) {Kilv]pmisT¡{W\gTs½«]gfi ÝgWT§epwÝgepw epw aghpKfpw Am¡ptmi {Kilv]pmisT ah¡g³ WXpKfpwsIºpµ AmÝ HgKgs]lq£i¡Pw)aqµga]gfi$ {Kilv]pmisT @mcinpw _Âki¡pµ K®v ASªptWgKgs]fpw {Kilv]pmisT{W]i @mscfpw HÈs¡gÎpµ dr_fw Tin¨ptWgKgs]fpw lq£i¡pK)
Ernh_kiingai
ùsæ
Iui‛s stjry
lp{Wli¶ liTiafisn apOyK[gWg{]w liÄÂ nv a_Âlp½jcifthgSp tIg_i¡tIg_yw T·psS HÎinpw ap`tTcagfi?&&KXiTfg]T ATpbmi¡Mcgse Fkzli½tmiTifaaTpkglpµ TiÍZv_]
-`raih skdnicn+
tb_i¡]s]èptg: aPisfg¨fv¡pag{]w Kgt]g¯v ss_m¯isæ_gl Cci¡]isgÈHIi]w$ tm_TepsS Kc¨iÆ tKÈ¡g³ Kg]p]ph¡]tÃ:''AmlgTagfi Mcp KgcywKqSi?smÎw tI¡g¯ FÚjf]fpw Tihw a§F_ÂkmpagPv tKg¬smæpKeiÆTihªp Tinvt¡]v) TgtSgSpt´gÈ TSptm MgSifgÆ AmlgTw TSpsmgSiªp KiingKpw lbglaqdw) miKvSÂdyqtLg E`p]iftWgsn$ ATkzc]fitn¡v itTgsTgciSagPv KTyglv]jaXw)A]v E¡gnmpw A§sT]TinTinPw)
 Kmi]gIi¸gIi¸< Kmi]
som) t^g) {Wjaqlv sWcit©ci 
Wiµg´ph¡phi½v?a_ @njkzfpsS Icak]g Zv_ifgtDgÈ lapIi]agfi TS¯pµ liSilifisn A·ag¡pw ltdg_ciag¡pw apµiÆ Kq½pKtºgsSTiµv Whfs«< Ti§È sIgcifpµ T°KÈ¡pi! TÈ s]ei¡pµ Tge§È¡p T¾iaPisfg¨fv¡pag{]wKgt]g¯v ss_m¯isæ _gl Cci¡pµ ]isT¡gÈ HIi]w$ tm_Ti¡pµ FÚg¡epsS Kc¨iÆ t¡g³ Kg]p]ph¡pµ]tÃ:'
ahiªpmjtP¡tP!
Sqmjn ss{^miGvssnl³liTpÎsSÄiTptWgKpt´gÈ{WgÂ[i¨v$ A½¨TpwA·¨i¡pw lv]p]isIgÃiWSifih§pKfgficpµpnjTtagÈ) AmÈtWgKpt´gÈ$]icpdr_f¯iTpapµiÆssKKq½i$ K®S¨vm¡it¨«³ {WgÂ[i¨p?K¯gtm$ Esæ tagevE§tT¦inpw Mµp ahiªpmjtP¡tP!A]ptK«v t{]lyt¨S¯i¡psp Kgei)tmmng]itfgsS AmÂtIg_i¨p? s_¸gPpaTptotT$ Tej{WgÂ[i¡P]v! SqmjsSÄiTptWgP sKg¨v$ahiªp mj`tPgµg!sJ$ A]sÃSj) AmepW¯gw¢gÏpWcj£sf`p]gt´gf½epwVg³ {WgÂ[i¨]v C§tTtÃ<E§tT¦inpw Mµp ahiªpmjtP¡tPµv: sTap«i½gfi«p{WgÂ[i¨tÃ$Amev 612 E¦inpw Ki«iahpmjPv WgÏgf]v:C½epw VgTt{]Ht±kis¨gsÎSj) dÃ$Wisµ!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->