Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
50 cong ty lam thay doi the gioi

50 cong ty lam thay doi the gioi

Ratings:
(0)
|Views: 831|Likes:
Published by Dieu xinh
Tác giả: Howard Rothman.
Dịch giả: Cao Xuân Việt Khương. Vương Bảo Long.
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ

Giới thiệu về nội dung

Một quyển sách tuyệt vời dành cho tất cả những ai quan tâm đến những thay đổi sâu sắc mà các công ty hàng đầu thế giới đã tạo ra đối với cuộc sống và diện mạo hành tinh chúng ta.

50 Công ty làm thay đổi thế giới chỉ ra những bí quyết mà các công ty lớn nhất mọi thời đại đã từng sử dụng để đi đến thành công. Đây là những công ty có bước đi đột phá, tạo ra xu hướng mới mẻ qua việc áp dụng các phương pháp quản trị kinh doanh hiệu quả và luôn kích thích sự sáng tạo.

50 Công ty làm thay đổi thế giới là một quyển sách thực sự giá trị cho những người đang và sẽ giữ vị trí điều hành doanh nghiệp vì những bài học quý giá mà nó chứa đựng bên trong. Cuốn sách cũng mang lại rất nhiều điều bổ ích và thú vị cho những ai ham mê nghiên cứu lịch sử và yêu thích những câu chuyện đầy cảm hứng về tài năng, sự sáng tạo và tinh thần làm việc hiệu quả của những con người kiệt xuất.

Làm thế nào 50 công ty này có thể thay đổi thế giới? Bạn sẽ được cung cấp thông tin về cấu trúc tổng thể của ngành kinh doanh cùng với cấu trúc xã hội trong vài thập kỷ gần đây để tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ gặp gỡ những con người có tầm nhìn rộng, ý chí mạnh mẽ, lòng can đảm không giới hạn và sự tận tâm tuyệt đối trong công việc. Họ là những người luôn nỗ lực hết mình để tìm ra ý tưởng mới và dẫn dắt công ty của họ đi đến thành công. Chính xác hơn, họ chính là nguồn sức mạnh thực sự làm thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống.
Tác giả: Howard Rothman.
Dịch giả: Cao Xuân Việt Khương. Vương Bảo Long.
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ

Giới thiệu về nội dung

Một quyển sách tuyệt vời dành cho tất cả những ai quan tâm đến những thay đổi sâu sắc mà các công ty hàng đầu thế giới đã tạo ra đối với cuộc sống và diện mạo hành tinh chúng ta.

50 Công ty làm thay đổi thế giới chỉ ra những bí quyết mà các công ty lớn nhất mọi thời đại đã từng sử dụng để đi đến thành công. Đây là những công ty có bước đi đột phá, tạo ra xu hướng mới mẻ qua việc áp dụng các phương pháp quản trị kinh doanh hiệu quả và luôn kích thích sự sáng tạo.

50 Công ty làm thay đổi thế giới là một quyển sách thực sự giá trị cho những người đang và sẽ giữ vị trí điều hành doanh nghiệp vì những bài học quý giá mà nó chứa đựng bên trong. Cuốn sách cũng mang lại rất nhiều điều bổ ích và thú vị cho những ai ham mê nghiên cứu lịch sử và yêu thích những câu chuyện đầy cảm hứng về tài năng, sự sáng tạo và tinh thần làm việc hiệu quả của những con người kiệt xuất.

Làm thế nào 50 công ty này có thể thay đổi thế giới? Bạn sẽ được cung cấp thông tin về cấu trúc tổng thể của ngành kinh doanh cùng với cấu trúc xã hội trong vài thập kỷ gần đây để tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ gặp gỡ những con người có tầm nhìn rộng, ý chí mạnh mẽ, lòng can đảm không giới hạn và sự tận tâm tuyệt đối trong công việc. Họ là những người luôn nỗ lực hết mình để tìm ra ý tưởng mới và dẫn dắt công ty của họ đi đến thành công. Chính xác hơn, họ chính là nguồn sức mạnh thực sự làm thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống.

More info:

Published by: Dieu xinh on May 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
50 companies that change the world
Bìa 1:
50 COÂNG TY LAØM THAYÑOÅI THEÁ GIÔÙI
(50 Companies That Changed the
w
orld)
Howard Rothman
Ñoàng taùc giaû cuoán
Companies with a Conscience
 
50 companies that change the world
 
50 companies that change the world
Bìa 2:
50 Coâng Ty Laøm Thay Ñoåi Theá Giôùi
Theo baïn - trong 200 naêm qua - nhöõng coâng ty naøo coù aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán cuoäcsoáng vaø haønh tinh cuûa chuùng ta? Nh
ng coâng ty naøo ñaõ laøm thay

i saâu r
ng loái soáng c
achuùng ta? Nhöõng coâng ty naøo ñaõ ñöa neàn vaên minh cuûa chuùng ta tieán nhöõng böôùc nhanh vaødaøi gaàn nhö khoâng töôûng? Ñoù laø nhöõng caâu hoûi maø taùc gi
Howard Rothman seõ giaûi ñaùp moätcaùch thuyeát phuïc qua cuoán saùch haáp daãn naøy.Nhöõng coâng ty trong cuoán saùch naøy ñöôïc xeáp haïng döïa treân tieâu chí veà taàm aûnhhöôûng vaø söï ñoùng goùp cuûa hoï ñoái vôùi neàn kinh teá theá giôùi vaø coäng ñoàng xaõ hoäi. Ñoù khoâng chælaø nhöõng coâng ty cuûa Myõ, maø cuûa nhieàu nöôùc khaùc treân theá giôùi, töø nhöõng caùi teân nghe raátquen thuoäc nhö McDonald’s, Coca-Cola, Boeing, AFP cho ñeán nhöõng caùi teân raát “kyõ thuaätcao” vaø thôøi thöôïng nhö Microsoft, Sony, Yahoo!, Apple… vaø caû nhöõng coâng ty maø taàm aûnhhöôûng cuûa hoï ñoái vôùi moâi tröôøng soáng vaø neàn hoøa bình cuûa chuùng ta laø raát ñoåi tieâu cöïc, thaämchí ñaùng leân aùn.Howard Rothman seõ moâ taû chi tieát caùch thöùc moãi coâng ty ñaõ goùp phaàn ñònh hình neânngaønh thöông maïi toaøn caàu vaø laøm thay ñoåi cuoäc soáng cuûa chuùng ta töø theá kyû 19 cho ñeánngaøy hoâm nay.Moãi coâng ty laø moät baûn phaùc hoïa sinh ñoäng, ñaëc tröng, ñoäc ñaùo quaù trình hình thaønhvaø phaùt trieån qua thôøi cöïc thònh cho ñeán vò theá hieän nay. Nhöõng ñieåm maïnh - yeáu cuûa töøngcoâng ty cuõng ñöôïc phaân tích trong boái caûnh hoaït ñoäng, hoaøn caûnh lòch söû vaø lónh vöïc kinhdoanh cuï theå. Sau khi ñoïc xong quyeån saùch naøy, baïn haün seõ ñoàng yù vôùi taùc giaû raèng 50 coângty naøy ñuùng laø nhöõng ñaïi dieän vöôït troäi so vôùi caùc coâng ty khaùc trong cuøng lónh vöïc.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tung Do liked this
Eo Pi liked this
Vu Ngoc Linh Phuong liked this
anhvana123456 liked this
mcsa1989 liked this
hien1011 liked this
Taylor Laudner liked this
Tiến Tà Tà liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->