Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Najlepse torte

Najlepse torte

Ratings: (0)|Views: 208 |Likes:
Published by krunija

More info:

Published by: krunija on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
Specijalni dodatak lista
Danas
z
broj
272
z
godina
VII
z
petak,
21
. jun
2013
.
 Najlep{etorte:U slavu Edvarda Zahera
 
3
Od litra mleka se odvadi {olja, pa u njoj razmuti {est `u-manaca sa 160 grama gustina. Ostalo mleko, s malo {e}erastavi se na vatru, pa kad proklju~a, sve me{aju}i u to ulijuona razmu}ena `umanca. Kuva se nekoliko minuta, dok semasa ne zgusne kao puding. Ohladi se.U jednoj ~iniji napravi se {am od {est belanaca i 100 gra-ma {e}era u kristalu, a u drugoj se 400 grama putera dobroumuti s isto toliko {e}era u prahu.Kada se sve tri ~inije (puding, {am i puter) sjedine, dobije se fil.Ali, jo{ nije gotovo. Valja imati i 200 grama mlevenih le-{nika kojima }e se posipati svaki sloj fila. Dakle, torta se re-|a ovako: kora, fil, mleveni le{nici, kora, fil, le{nici, opet ko-ra, fil i le{nici, pa za kraj samo kora.Preliva se fondanom po `elji, najbolje s dodatkom le{ni-ka: ~etvrt kila {e}era u prahu se uspe u ~iniju, pa tome po-stepeno, sve uz me{anje, doda sok od jednog limuna, dve-tri ka{ike vru}e vode i, naravno, {aka pomenutog mlevenogle{nika. Ovo se muti dok masa ne postane gusta.
 Zaher torta
Jaja –
20
kom; {e}er –
300
gr; puter –
250
gr; orasi –
100
gr;~okolada –
300
gr; limun –
1
kom; pekmez od kajsije –
50
gr;prah {e}er –
300
gr; le{nik –
100
gr
Jo{ od godine 1832, kada je ~uvenom be~kom poslasti~a-ru Edvardu Zaheru torta zagorela, a knez Meternih bio ne-strpljiv da se zasladi, pa Edvard u izgorelu ~okoladu usuopekmez od kajsija ne bi li pokrio gor~inu, {irom sveta po-znata torta pravi se ovako:Belanca od 10 jaja se umute s 200 grama {e}era. U drugojposudi se 200 grama putera penasto umuti s preostalim `u-mancima, a onda polako, sve me{aju}i, to sjedini sa {amom.U masu se doda 100 grama seckanih oraha, isto toliko mle- vene ~okolade i nastrugana kora od jednog limuna.Pe~e se na 180 stepeni oko pola sata.Torta se ohladi, prese~e napola, pa dva dela zalepe pek-mezom od kajsija. Sve se prelije glazurom od ~okolade: 100grama ~okolade za me{enje, isto toliko {e}era u kristalu i {o-ljica vode se, uz me{anje, kuva dok ne dobije potrebnu gusti-nu. Na kraju se, da glazura ne bi pucala, u sve ume{a jo{ pe-deset grama putera.
 Dobo{ torta
Jaja –
10
kom; {e}er –
450
gr; bra{no –
250
gr;puter –
500
gr; prah {e}er –
500
gr; ~okolada –
200
gr
Od kada su se u prodaji pojavile kore za tortu, gotovo dase zaboravilo na ve{tinu spravljanja prave dobo{ torte.Dakle, prvo kore: deset belanca se umuti s 200 grama {e-}era. Onamo, na pari, s 50 grama {e}era se umute `umanca{to se onda pome{aju sa {amom. Na samom kraju smesi sepridru`i jo{ ~etvrt kila bra{na i to je testo za kore.Ovo se podeli na {est jednakih delova, pa svaka kora pe-~e za sebe, na prevrnutom plehu, {to je prethodno nauljen ipoprskan bra{nom, desetak minuta, na 250 stepeni.Fil se pravi od pola kilograma putera {to se umuti penastos isto toliko {e}era u prahu, a svemu na samom kraju dodadvesta grama omek{ale ~okolade za me{enje.Filuju se sve kore sem poslednje, za koju se spremi {e-}erni preliv: dvesta grama {e}era se, sve uz me{anje, kara-meli{e tako {to se zagreva u {erpi dok ne dobije lepu sme-|u boju.Torta se prelije ovim ispe~enim {e}erom, pa dok je jo{mek, tupom stranom no`a obele`e potonje kri{ke.
 Aleksandar torta
Jaja –
14
kom; {e}er –
400
gr; orasi –
200
gr; mlevenikeks –
1
ka{ika; slatka pavlaka –
1
l; `elatin –
20
gr; mle-ko –
1
dl; ~okolada –
50
gr; slatko od vi{nje –
50
gr
Koji je Aleksandar – Prvi, Drugi ili Tre}i ruski car,mo`da samo neki poslasti~ar, pozajmio ime torti – nezna se. Koji god da je, ne bi se postideo. Jer torta je car-ski rasko{na.Kao i za svaku obi~nu (narodsku) tortu valja, presvega, ispe}i kore. U ovom slu~aju one se prave tako{to se deset belanaca umuti s 200 grama {e}era, a on-da se tom {amu doda 150 grama seckanih, 50 gramamlevenih oraha i jo{ jedna ka{ika mlevenog keksa. Svese podeli na ~etiri jednaka dela i svaki ponaosob pe~ena 250 stepeni desetak minuta.Fil se pravi od {laga, odnosno slatke pavlake koja seumuti standardno. Dakle, pa`ljivo da se ne pretera i svepretvori u puter. U ovom slu~aju ~itav litar pavlake sjedi-ni se s 200 grama {e}era, 20 grama `elatina, ~etiri `uman-ceta i malo, ne vi{e od dve rakijske ~a{ice mleka.Kada je {lag gotov, on se podeli na tri jednaka dela,pa jedan ostavi takav kakav je, u drugi ume{a 50 gramaistopljene ~okolade, u tre}i isto toliko soka od vi{anjakoji mogu da zamene i dve ka{i~ice sirupa iz slatka od vi{anja.Sla`e se ovim redom: kora, braon krem, kora, belikrem, kora, roze krem, kora. Sve se ukra{ava po ma-{ti i ume}u poslasti~ara, a sigurno se ne}e pogre{itiako se sve uvije u beli {lag i ukrasi celim zrnima izonog slatka od vi{anja.
 Esterhazi torta
Jaja –
18
kom; {e}er –
250
gr; le{nik –
200
gr;mleveni keks –
50
gr; mleko –
1
l; gustin –
160
gr;prah {e}er –
400
gr; puter –
400
gr; le{nik –
200
gr
Mnogo godina, vekova ~ak, po{to je ma|arska ple-mi}ka porodica nestala s istorijske scene i upisala se u en-ciklopedije, ~uvalo se se}anje na tortu kojom su se sladi-li na austrijskim, potonjim austrougarskim dvorovima.Kore se prave od 12 belanaca, 120 grama {e}era,200 grama iseckanih le{nika i 50 grama mlevenogkeksa. Masa se podeli na ~etiri dela, pa svaki pe~e de-setak minuta na 250 stepeni.
2
Specijalni dodatak lista
Danas
malikuvarŸsezampro.rsZa izdava~a: Du{an Mitrovi}Urednik: Mihajlo Dajmak Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi}
Novaserija:Vilju{kom posvetuMikeDajmakaSvakogdananovirecept 
Pi{e:
Mika Dajmak 
P
ostoje poslastice ~ija slava je odavno pre{lanacionalne granice, a lokaliteti postali poznati ionima koji pojma nemaju da li je kolevkalondonskih {tanglica u gradu na Ostrvu, kod jednebeogradske raskrsnice ili su rezultat rada s varja~omnadahnutog pisca D`eka.Postoje i poslasti~arnice koje su postale za{titni znak grada-doma}ina. Ima onih koji ne mogu da zamisle put uBudimpe{tu bez posete „@arbou“, jo{ je vi{e drugih koji seiz Be~a ne vra}aju bez paketa (specijalnog, drvenog) zaher torte.Godine 1832. Edvard Zaher, be~ki poslasti~ar, pekao je tortu za kneza Meterniha li~no. Da li se pritomzamislio, zapri~ao, da li je vatra bila prejaka, {ta li je, tektorta je malo pregorela. Meterniha su jo{ u njegovo dobazvali „gvozdeni knez“, pa je potpuno jasna panika koja jeuhvatila ve} tada ~uvenog Edvarda.Vremena nije bilo, moralo se spasavati {ta se spastimoglo, pa je poslasti~ar uzeo ono {to mu je bilo pri ruci:teglu pekmeza od kajsija. I gle ~uda: pekmez je ubla`io gor~inu nagorele ~okolade, za Zahera znaju svi, a Meternih... ko to be{e? Danas, sve je mnogo jednostavnije: pekmez se nalazi usamousluzi iza ugla (mada, ruku na srce ne mo`e se porediti s onim doma}im), kore za torte kupuju se na pijacama, o korama za pite i da ne govorimo. Sve mu,dakle, do|e kao slaganje lego kockica: kore odavde, fil iz kesice, {lag iz samousluge... a vo}e? E, tu se jo{ ni{ta nije promenilo. Valja oti}i na pijacu pa se snabdeti: kome sudosadile sve`e jabuke, breskve, gro`|e, ~ak i lubenice,smislili su kako sve upakovati u – slatko.
 Najlep{etorte:U slavu Edvarda Zahera
 
45
 Diplomat torta
Jaja –
5
kom; {e}er –
150
gr;bra{no –
120
gr; ulje –
2
ka{ike;slatka pavlaka –
500
ml; razno vo}e –
250
gr
Osnovno pravilo spremanja kora od ce-lih jaja (pati{panja) kazuje da se prvo umu-te belanca, u njih polako, jedno po jednopotom dodaju `umanca, a bra{no i masno-}a se dodaju uvek na samom kraju. Po{tu- ju}i pravila, kore za tortu treba napraviti odpet jaja, 100 grama {e}era, 120 grama bra-{na i dve ka{ike ulja. Pe~e se oko pola satana temperaturi od 180 stepeni.Fil se priprema jo{ jednostavnije: od polalitra pavlake umuti se {lag, za{e}eri po uku-su, a u ~inijicama pripremi vo}e: seckane ja-gode, seckane breskve iz kompota, seckaniananas, tako|e iz kompota.Pretpostavimo da su kore ve} ispe~ene iohla|ene, pa se mogu ise}i na tri jednakadela, onda se svaki nakvasi sokom od ana-nas-kompota, preko nama`e {lagom, a od-ozgo ravnomerno rasporedi vo}e. Torta seukra{ava kao {to se re|ao i fil, ali da sve lepoizgleda. Diplomatski.
[varcvald torta
Jaja –
4
kom; {e}er –
80
gr; bra{no –
80
gr;ulje –
2
ka{ike; ~okolada –
50
gr; gustin –
60
gr;kompot od vi{nje –
500
gr;slatka pavlaka –
500
ml; {eri brendi –
1
dl
Za planinu u Nema~koj ispod koje izvire Dunav zna svakiosnovac s prvog kursa geografije. Za tortu samo najbolji me-|u njima.Od ~etiri jajeta, 80 grama bra{na, isto toliko {e}era, dve ka-{ike zejtina i malo rendane ~okolade naprave se kore. Peku sepola sata na temperaturi od 150 do 180 stepeni.Pola kilograma kompota od vi{anja, zajedno sa sokom, aliobavezno bez ko{tica, stavi se na laganu vatru da provri. Pret-hodno se odvadi malo od soka iz kompota, pa u njemu raz-muti 60 grama gustina {to se polagano sipa u vriju}i kompot.Umuti se jo{ pola litra slatke pavlake, pa malo od tog {lagaostavi za ukra{avanje na kraju, a vi{e kad se onaj puding od vi{anja ohladio ume{a s njim. Pripremi se jo{ i puna vinska~a{a (jedan deci) {eri likera.Kore se iseku na dva dela, pa jedan obilno zaspe likerom(sve mora da je hladno da alkohol ne bi slu~ajno ispario), on-da nama`e filom, poklopi drugom korom, pa sve prelije {la-gom koji je tako|e pro{ao alkoholni tretman s malo {erija,kol’ko da dobije roze boju.Zbog svega toga ~ak i najboljim me|u onim osnovcima sene preporu~uje vi{e od jedne kri{ke.
Tuti-fruti
Jaja –
10
kom; {e}er –
250
gr; orasi –
200
gr;mleveni keks –
1
ka{ika; slatka pavlaka –
1
l; kivi –
200
gr;pomorand`a –
200
gr; ananas –
200
gr
Od mnogo vo}a mo`e postojati kompot, mo`e se praviti vo}na salata, mo`e i ~uvena ~okolada. Ali, pre svega, to je ipak torta.Ko je zaboravio kako se pripremaju kore za Aleksandar tor-tu, da ponovimo: deset belanaca se umuti s 200 grama {e}e-ra, a onda se tom {amu doda 150 grama seckanih, 50 gramamlevenih oraha i jo{ jedna ka{ika mlevenog keksa. Sve se po-deli na ~etiri jednaka dela i svaki ponaosob pe~e na 250 stepe-ni desetak minuta.Litar slatke pavlake se umuti sa {e}erom po ukusu, pa ova-ko dobijenom {lagu doda po 200 grama seckanog kivija, po-morand`e i ananasa. Filuje se ravnomerno, a na kraju sveukra{ava vo}em i {lagom.
 Reform torta
Jaja –
10
kom; {e}er –
200
gr; orasi –
200
gr; mleveni keks –
50
gr;puter –
300
gr; prah {e}er –
300
gr; ~okolada –
200
gr
Torta je izmenila – reformisala – mnoge ukuse, pa su nanjoj odgajene ~itave generacije onih {to su smatrali da pravetorte »nema bez bar deset jaja i kile oraha, a sve bez trunkebra{na molim vas!«Dakle: deset belanaca valja umutiti s 200 grama {e}era, on-da isto toliko mlevenih oraha i jo{ 50 grama mlevenog keksa.Ovo se podeli na tri dela, pa ponaosob pe~e desetak minutana 250 stepeni.Fil se sprema tako {to se 300 grama pu-tera penasto umuti s isto toliko {e}era uprahu, a onda smesi dodaju, lagano me{a- ju}i na pari (dakle na 100 stepeni), jednopo jedno `umance preostalo od belanacaza kore, a na kraju jo{ i 200 grama otoplje-ne ~okolade.Filuje se, naravno, kora, fil, kora, fil, ko-ra, a na kraju se sve prelije glazurom od ~o-kolade koja je istopljena s malo putera dakasnije ne bi pucala.
[um torta
Jaja –
8
kom; {e}er –
250
gr; puter –
350
gr;prah {e}er –
350
gr; nes kafa –
4
ka{i~ice
Zove se tako jer iz nje proviruju talasi,pa oni koji bi u poslasticama da u`ivajugledaju}i ih vrlo brzo poveruju da {um ta-lasa mogu ovde i da – ~uju.Belanca od ~etiri jajeta umute se sa sa-mo 50 grama {e}era dok se ne dobije {am.Jo{ 200 grama {e}era se u{pinuje kao zaslatko, pa u mlazu doda {amu od belana-ca. Muti se dok se sve ne ohladi.Pleh za pe~enje se pripremi tako {to seokrene naopako, pa zaspe sa sto gramaseckanog oraha. Preko ovih oraha razma-`e se {am na debljinu malog prsta, pa svesu{i na 100 stepeni ~itav sat. Tako dok sene dobiju tri kore.Fil se priprema od 350 grama putera ko- je se umute sa isto toliko {e}era u prahu,~etiri `umanceta i ~etiri ka{i~ice nes kafe. Na samom krajutorta se prelije {lagom, a od njega naprave oni talasi zbog ko- jih oni {to bi u poslasticama da u`ivaju gledaju}i ih...
Vasina torta
Jaja –
9
kom; {e}er –
300
gr; mleveni le{nik –
100
gr;pomorand`a –
1
kom; bra{no –
1
ka{i~ica; puter –
250
gr;{e}er u prahu –
200
gr; badem –
100
gr; le{nik –
100
gr
Gospo|a Spasenija Markovi}, poznatija kao Pata, legen-darna li~nost srpskog kulinarstva i kola~arstva, sedela je uuredni{tvu »Politike«, u Poenkarevoj 31.Odjednom, ispred nje iskrsnu gospodin koji joj se u~tivoobrati:»Izvinite, ja sam Vasa...«Pogledav{i ga samo na trenutak, Pata odse~e:»Sa~ekajte malo«, i nastavi da ~ita tekst ispred sebe:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->