Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
104. - 23

104. - 23

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
1
PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______________________ godine donijela
ODLUKUo pokretanju postupka za sklapanjeSporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatskei Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
I.Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 -pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za sklapanje Sporazuma izme
đ
u Vlade RepublikeHrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa.II.U interesu daljnjeg promicanja i produbljivanja me
đ
usobne suradnje, RepublikaHrvatska i Republika Srbija potpisivanjem Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke žele naodgovaraju
ć
i na
č
in urediti pitanja uvjeta suradnje i me
đ
usobne pomo
ć
i u zaštiti od katastrofa.Republika Hrvatska i Republika Srbija imaju obostrane interese za me
đ
usobnusuradnju na podru
č
 ju sprje
č
avanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskihkatastrofa, pri planiranju i provedbi mjera za zaštitu od poplava, požara, one
č
ć
enja,radioloških opasnosti i industrijskih katastrofa te posebice uspješno sura
đ
uju na podru
č
 juobrazovanja i obuke pripadnika civilne zaštite i vatrogastva.III.U interesu daljnjeg promicanja i produbljivanja me
đ
usobne suradnje, RepublikaHrvatska i Republika Srbija potpisivanjem Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke žele naodgovaraju
ć
i na
č
in urediti pitanja uvjeta suradnje i me
đ
usobne pomo
ć
i u zaštiti od katastrofa.Cilj je suradnje uskladiti djelovanja u planiranju i provedbi mjera za zaštitu odpožara, potresa, radioloških opasnosti, te industrijskih i drugih civilizacijskih katastrofa,me
đ
usobnom obavješ
ć
ivanju o nastanku i posljedicama katastrofa, me
đ
usobnoj pomo
ć
i priuklanjanju posljedica katastrofa, suradnji pri obrazovanju i osposobljavanju pripadnikacivilne zaštite, vatrogasaca i drugih pripadnika spasila
č
kih ekipa i stru
č
njaka za zaštitu ispašavanje, te razmjeni znanstvenih i tehni
č
kih podataka bitnih za zaštitu od katastrofa.Zbog navedenih razloga postoji potreba da se aktivnosti na ovom podru
č
 ju urededvostranim me
đ
unarodnim ugovorom.IV.Prihva
ć
a se Nacrt Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke kao osnova za vo
đ
enjepregovora .Nacrt Sporazuma iz stavka 1. ove to
č
ke, sastavni je dio ove Odluke.
 
2
V.Odre
đ
uje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora u sljede
ć
emsastavu:
 
ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, voditelj izaslanstva
 
na
č
elnik Sektora za civilnu zaštitu - zapovjednik civilne zaštite RepublikeHrvatske, Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
č
lan
 
na
č
elnik Sektora za vatrogastvo - glavni vatrogasni zapovjednik RepublikeHrvatske, Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
č
lan
 
predstavnik Sektora op
ć
ih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
č
lan
 
predstavnik Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite ispašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
č
lan
 
predstavnik Samostalne službe za me
đ
unarodne odnose, Državna uprava za zaštitu ispašavanje,
č
lan
 
predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
č
lan
 
predstavnik Ministarstva obrane,
č
lan
 
predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova,
č
lanTroškove za rad izaslanstva osigurava svako tijelo državne uprave
č
iji su predstavniciu sastavu izaslanstva Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora i to iz svojih redovitihprora
č
unskih sredstava za te namjene.VI.Ovlaš
ć
uje se ministar unutarnjih poslova da, u ime Vlade Republike Hrvatske,potpiše Sporazum iz to
č
ke I. ove Odluke.VII.Izvršavanje Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke ne
ć
e zahtijevati osiguravanje dodatnihfinancijskih sredstava iz Državnog prora
č
una Republike Hrvatske.VIII.Sporazum iz to
č
ke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postoje
ć
ihzakona, ali podliježe potvr
đ
ivanju po
č
lanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanjume
đ
unarodnih ugovora.IX.Odobrava se ugovaranje privremene primjene Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke oddatuma potpisivanja.KLASA:URBROJ:Zagreb,
PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 
 
3
O B R A Z L O Ž E NJ E
 Republika Hrvatska i Republika Srbija imaju obostrane interese za me
đ
usobnu suradnju napodru
č
 ju sprje
č
avanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa,posebice pri planiranju i provedbi mjera za zaštitu od poplava, požara, one
č
ć
enja,radioloških opasnosti i industrijskih katastrofa.U interesu je Republike Hrvatske i Republike Srbije daljnje promicanje i produbljivanjeme
đ
usobne suradnje, a potpisivanjem ovoga Sporazuma Republika Hrvatska i RepublikaSrbija žele na odgovaraju
ć
i na
č
in urediti pitanja uvjeta suradnje i me
đ
usobne pomo
ć
i u zaštitiod katastrofa.Državna uprava za zaštitu i spašavanje je središnje tijelo državne uprave nadležno za pitanjasprje
č
avanja i ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa te za sklapanje iprovedbu me
đ
unarodnih sporazuma u tom podru
č
 ju.Izvršavanje Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke ne
ć
e zahtijevati dodatna financijska sredstva izdržavnog prora
č
una Republike Hrvatske i ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postoje
ć
ihzakona, ali podliježe potvr
đ
ivanju po
č
lanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanjume
đ
unarodnih ugovora.Troškove za rad izaslanstva osigurava svako tijelo državne uprave
č
iji su predstavnici usastavu izaslanstva Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora i to iz svojih redovnihprora
č
unskih sredstava za te namjene.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->