Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
July 24 - 30, 2013 Sports Reporter

July 24 - 30, 2013 Sports Reporter

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:
Published by Sports Reporter
weekly
weekly

More info:

Published by: Sports Reporter on Jul 25, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

 
GHIIKOYARD+ Iok$ “ IjddyRhsogjd a` Cjkthgaro io`ojtoitaurdjgodt kojior Jijg Lmjsoa` R$ Cjcykad+ D$X$+ 338'366+ tawhd tmo ):3+?66 `hrst prhzo hd tmoVra`osshadjk CawkorsJssalhjthad Jppkotroo Lkjsshl jtGhi'Laudty Kjdos$Rhsogjd+ wma wjs hdiultoihdta tmo VCJ Mjkk a` @jgo ojrkh'or tmhs yojr+ qujkh`hoi tmhri jdiwareoi mhs wjy tmraubm tmo `aur'gjd stopkjiior `hdjks$ Ymo whdwjs Rhsogjd‘s :3tm ljroor VCJrobhadjk thtko jdi soladi jt Ghi'Laudty Kjdos+ wmoro mo jksa wadhd 36:6$ Mo mjs ojrdoi :3 VCJYaur thtkos avor mhs 32 yojr ljroor$Rhsogjd‘s ):3+?66 prhzo wjstmo kjrbost pjya`` hd VCJ OjstSobhad mhstary+ surpjsshdb tmo):6+666 prhzo ojrdoi hd ojlm a` tmo pjst twa yojrs cy \latt Dowokk a` Iokjdi+ @kj$ jdi Ihle Jkkod a` Lakugchj+ \$L$ Ymotaurdjgodt+ spadsaroi cyJppkotroo Jdsworhdb \orvhlo `ar tmo tmhri sojsad+ irow j `hoki a` :?6 pjrthlhpjdts$Lmjso+ wma koi tmo `hoki cy <98 phds `ar tmo 39 bjgos a` qujkh`y'hdb jdi gjtlm pkjy+ ojrdoi)0+266 js tmo ruddor'up$ Kaljkjgjtour odtrjdt Crhjd Okior a` Lkjygadt+ Iok$ ojrdoi )<+966 `ar mhs tmhri pkjlo `hdhsm j`tor kashdbta Rhsogjd 3:9'36:$ LmrhsNamdsad a` Djsmvhkko+ D$L$ ojrdoi)3+<66 `aurtm pkjlo gadoy j`tor kashdb tmo apodhdb gjtlm 3<?':03$
Ymo Ojst"s Gast Soji Cawkhdb Rooeky 
\parts Sopartor
Ymo Djthad"s Kojihdb Cawkhdb Yaurdjgodt Dowspjpor \hdlo :896
Pak$ 29 Da$ 3: Nuky 39 ' <6+ 36:< ?6 lodts
Gheo Lavokka <66 jt Rjkkhdbtad Kjdos
RJKKHDBYAD+ DN ' Ht wjs jdoxlhthdb dhbmt hd tmo Cui KhbmtYuosijy 9'Gjd jt JG@Rjkkhdbtad Kjdos wmod GheoLavokka smat j <66 bjgo jdiojrdoi mhs pkjlo ad tmo wjkk a` `jgo+ mo pastoi tmo <66 hd mhs 3dibjgo cawkhdb jbjhdst Yag Ywhstwma smat 382 hd mhs 3di bjgo$Yag twhst `hdhsmoi tmo goothdbwhtm j dhlo sorhos a` 28:$ JijgIh Karodza tassoi j 328+ Yady\ad 308+ Bjry Phdlodto 30?+Yrjvhs Eagjr 309 2::+ ErhsEavjrlhe & Nhg Bhjdljrka 3?=+@rjde Ih Karodza lauki dat kot mhs cratmor mjvo jkk tmo khgo khbmt jdismat 3?2$
Eod Xaeacasey <66 jt Salejwjy
Ijddy Rhsogjd Rhds ):3+?66 VrhzoHd VCJ Jppkotroo Lkjsshl
Cy Suss Ghkks ' VCJ
KAIH+ DN “ Eastj Koadtjrjehs+Mjsjd Mhbm+ jdi Lmhle Adtjk ojlm ckjstoi j <66 bjgo hd tmoYmursijy Iauckos Kojbuo jt KaihKjdos$Sac Jurhoggj smat 3=2+ VmhkhpYugjgje jdi O`rod Ljpjkjrjd328+ Gheo Adb 32=+ JdiyJrbugoia 322+ jdi \topmjdho\jktors 320$KOPHYYARD+DX ' @jcrhzhaLorutth ckjstoi j <66 bjgo cawkhdbhd tmo Ymursijy Dhbmt @aursago jt\autm Kovhttawd Kjdos$Jk Brood tassoi j 328 bjgo+ Rjkt\tjsmhd 328'302'2?8+ @rjde Kudbmh 303+ Njs \jdtara 3?=+ jdiNamd Vjslhulla mht 3?=$KOPHYYARD+ DX ' Hd tmoYmursijy Mhts jdi Ghssos ht wjsEod \dokk rakkhdb mhs `hrst por`olta pastoi j <66 bjgo tjehdb mhbmbjgo madars jt \autm KovhttawdKjdos jdi hd jdatmor sosshad tjk'khoi jd =6? sot$Nao Iakozjk tassoi 3?='39?'29<+Norry Vjlejri 392'3?2+ Hrv @rooi396+ Gheo Jdiorsad 390+ Nhg@odhgaro 39?+ jdi Ioccho Ljkh pastoi j 369 bjgo$
Eod \dokk‘s Sakkoi Mhs @hrst <66Jt \autm Kovhttawd KjdosEastj Koadtjrjehs+ Mjsjd Mhbm+Lmhle Adtjk <66 jt Kaih Kjdos@jcrhzha Lorutth <66 jt \$ Kovhttawd
_$\$ \woops Yojg Yhtkos jt VJCLAD Xautm
Cy Yorry Chbmjg ' _\CL
JSKHDBYAD+ Yoxjs ' Nudhar Yojg _\J ljpturoitmo cays jdi bhrks tojg baki goijks jt tmo 36:< VjdJgorhljd Cawkhdb Lad`oiorjthad XautmLmjgphadsmhps hd Vadlo+ Vuorta Shla ad Ymursijy$Ymo _$\$ bhrks dooioi j chb `hdjk bjgo ta gavo`rag tmhri ta `hrst pkjlo+ wmhko tmo _$\$ cays rakkoi taj 38<'phd vhltary jt Cakorj Ljrhco$#Ro laukid"t co mjpphor whtm tmo por`argjdlos a` tmo tojg iurhdb tmo kjst wooe+# Yojg _\J jsshstjdtmoji lajlm Ehg Yorrokk'Eojrdoy sjhi$ #Ymoro jro sagjdy tjkodtoi cawkors hd tmo VJCLAD robhad jdi tamjvo tmo sulloss wo mji jt tmhs ovodt rojkky hs jdjllagpkhsmgodt `ar tmoso pkjyors$#Hd Ymursijy"s tojg lagpoththad+ tmo _$\$ bhrks worohd tmhri pkjlo jdi trjhkoi kojior Vuorta Shla cy :0 phds odtorhdb tmo `hdjk bjgo$ Cut tmo _$\$ tojg rakkoij 8:8 bjgo+ tmo mhbmost bjgo a` tmo bhrks" tojg ovodt+ta tjeo tmo thtko$Hd tmo `hdjk bjgo+ Gjry Rokks smat 398+ \jrjmKaeeor jiioi 390+ Sacyd Sodskaw mji 3:< jdi Djtjkho Baaigjd mji j 3:: bjgo ad tmo 99'`aatKadiad pjttord$#Jkk jkadb tmoy `okt kheo tmoy mji jd jivjdtjbo adtmo kadb pjttord+# Yorrokk'Eojrdoy sjhi$ #Ymoy worolad`hiodt bahdb hdta tmo ijy jdi mji jd udcokhovjcko`hdhsm$#Rhtm bjgos a` 2=?+ 22= jdi 8:8+ tmo _$\$ bhrks `hd'hsmoi tmo shx'bjgo tojg lagpoththad whtm j 9+20< phd`jkk tatjk$ Vuorta Shla -9+022( taae tmo shkvor goijk wmhko Lakagchj -9+03<( lkjhgoi tmo cradzo$Kaeeor koi Nudhar Yojg _\J whtm j 09< sorhos+ `ak'kawoi cy Rokks -030(+ Sodskaw -06=( jdi Baaigjd-06?($Ymo _$\$ cays mji j :<'phd koji avor Vuorta Shlata stjrt tmo ijy jdi dovor rokhdquhsmoi tmo koji$ Ymoyapodoi whtm jd === bjgo+ tmod lrjdeoi aut bjgos a` 8=< jdi 8<8 ta autihstjdlo tmo `hoki whtm j ?+992 tatjkta whd tmo baki goijk$ Vuorta Shla -?+:?9( taae shk'vor jdi Lastj Shlj -9+832( wad tmo cradzo$Ejgrad Iayko koi tmo tojg ad Ymursijy whtm j 230sorhos tmjt hdlkuioi j 328 bjgo+ Roskoy Kaw mji j268 sorhos+ Gjttmow @jrcor jiioi 0== jdi BrobaryXaudb mji 0=2$#Ymoy mji tmo koji ta stjrt taijy jdi put tmo pros'suro ad tmo atmor tojgs whtm tmohr por`argjdlo+#Yorrokk'Eojrdoy sjhi$ #Ymo wjy catm tojgs mjdikoitmogsokvos tmhs wooe+ tmo lagpasuro tmoy mjvosmawd+ sagothgos gjeos yau `arbot tmoy jro sthkkyaudb cawkors$#
\oo
VJCLAD
pjbo 3
SALEJRJX+ DN ' EodXaeacasey curdoi tmo cajris `ar j <66 bjgo od rauto ta j 238 sotladtosthdb hd tmo \uggor Iauckos jt Salejwjy Kjdos$Oi Bjkusej tassoi 328'2?8+Ymagjs Brh``hd Nr$ 30:'266+ KhoskJpbjr 3<0+ Yjgh Gomosy :23'920+ jdi Iarh Yhdbakh rakkoi :0:'999$
VCJ pmata
Lmjgphad Ijddy Rhsogjd -lodtor( whtmGheo Mjsthdbs+ taurdjgodt `audior jdiSachd Kjloy+ bodorjk gjdjbor a` Ghi'Laudty Kjdos$
Yrjvhs Yhkkoy <66 jt Gjnosthl Kjdos
MAVOKJRD+ DN “ Yrjvhs Yhkkoyrakkoi j <66 bjgo jkadb whtm 330'363 hd tmo Ghiikosox LaudtyLkjsshl Kojbuo jt Gjnosthl Kjdos$Jdiy Vakhiurj ckjstoi 328'39='3<?'203+ Njsad Vjra 330'3??'308'2?6+ Rhkkhjg Cjhkoy 3=='3<?'336'29<+ Rhkkhjg Rjtsad3?2'333'393'23:+ Votor Havhda 390'33<'392'2:0+ jdi Salla @artudjta30='3?8'2:6$
 
3
\VASY\ SOVASYOS 
Nuky 39 ' <6+ 36:<
Nudhar Yojg _\J jksa phleoi up `aur goijks hd jkk'ovodts$ Hd tmo cays" ihvhshad Iayko taae tmo bakigoijk whtm j ?+908 phd`jkk tatjk -332$8 jvorjbo( `ar tmo 39 bjgos jdi Kaw -?+<29( wad shkvor$ VuortaShla"s Erhstho Kapoz -?+6<3+ 368$2 jvorjbo( wad tmobhrks jkk'ovodts baki goijk whtm Kaeeor -9+829( ojrd'hdb shkvor jdi Sodskaw -9+8:8( tjehdb cradzo$VJCLAD XA_YM LMJGVHAD\MHV\ GOIJKRHDDOS\ Jt Cakorj Ljrhco+ Vadlo+ Vuorta ShlaCAX\ YOJG Baki ' _dhtoi \tjtos -EjgradIayko+ Gjttmow @jrcor+ Roskoy Kaw+ BrobaryXaudb(+ ?+992 \hkvor ' Vuorta Shla -Lrhsthjd Jzladj+Nasm Odljrdjlhad+ Narbo S$ Sairhbuoz+ OhsjgMussohd(+ ?+:?9 Cradzo ' Lastj Shlj -Saiak`aGjirhz+ Njgos \tjdkoy+ Naso Bjrlhj+ Nujd Sairhbuoz(+9+832BHSK\ YOJG Baki ' _dhtoi \tjtos -DjtjkhoBaaigjd+ \jrjm Kaeeor+ Sacyd Sodskaw+ GjryRokks(+ 9+20< \hkvor ' Vuorta Shla -Erhstho Kapoz+Lrhsthdj Sairhbuoz+ Jkoxjdirj Sairhbuoz+ PjkorhoCorguioz( 9+022 Cradzo ' Lakagchj -YjthjdjGu¤az+ Jkoxjdirj Gasquorj+ Kjurj Vkjzjs+ Nukhjdj@rjdla(+ 9+03<
[
CAX\ JKK'OPODY\ Baki ' Ejgrad Iayko+_dhtoi \tjtos+ ?+908 \hkvor ' Roskoy Kaw+ _dhtoi\tjtos+ ?+<29 Cradzo ' Jdiro @ars+ Goxhla+ ?+<:8BHSK\ JKK'OPODY\ Baki ' Erhstho Kapoz+Vuorta Shla+ ?+6<3 \hkvor ' \jrjm Kaeeor+ _dhtoi\tjtos+ 9+829 Cradzo ' Sacyd Sodskaw+ _dhtoi\tjtos+ 9+8:8CAX\ \HDBKO\ Baki ' Gjtt @jrcor+ _dhtoi\tjtos+ :+<8: \hkvor -tho( ' Jdiro @ars+ Goxhla+ jdiEoddy Ehsmhgata+ Voru+ :+<?0BHSK\ \HDBKO\ Baki ' Erhstho Kapoz+ VuortaShla+ :+303 \hkvor ' Nukhjdj @rjdla+ Lakagchj+ :+3?=Cradzo ' \jrj Vokjya+ Goxhla+ :+3?:CAX\ IA_CKO\ Baki ' _dhtoi \tjtos -Gjtt@jrcor+ Roskoy Kaw(+ 3+0?0 \hkvor ' _dhtoi \tjtos-Ejgrad Iayko+ Brob Xaudb(+ 3+0?9 Cradzo 'Ljdjij -Jdtmady Ljrrhor+ Eovhd Gjurhlo(+ 3+0?:BHSK\ IA_CKO\ Baki ' _dhtoi \tjtos -\jrjmKaeeor+ Gjry Rokks(+ 3+0:8 \hkvor ' _dhtoi \tjtos-Djtjkho Baaigjd+ Sacyd Sodskaw(+ 3+?83 Cradzo 'Goxhla -Sjquok Arazla+ \jrj Vokjya(+ 3+90=CAX\ YSHA\ Baki ' Goxhla -Jdiro @ars+ OdrhquoEjsshjdh+ @jchjd Kapoz(+ <+866 \hkvor ' _dhtoi \tjtos-Ejgrad Iayko+ Roskoy Kaw+ Gjttmow @jrcor(+<+2?= Cradzo ' Ljdjij -Ghtlm Mupo+ @rjdlahsKjvaho+ Eovhd Gjurhlo(+ <+0=0BHSK\ YSHA\ Baki ' Lakagchj -Kjurj Vkjzjs+Nukhjdj @rjdla+ Yjthjdj Gudaz(+ <+??2 \hkvor '_dhtoi \tjtos -Sacyd Sodskaw+ Djtjkho Baaigjd+\jrjm Kaeeor(+ <+?33 Cradzo ' Ljdjij -GhrjdijVjdjs+ Crhttjdy Lrjw`ari+ Gyejokj Ghtlmokk(+ <+9<=
VJCLAD
Ladthduoi `rag pjbo :
Eokky Eukhle jdi Voto Rocor\ot `ar _\ Apod Yhtko Io`odso
Cy Kuljs Rhsogjd ' HCL
JSKHDBYAD+ Yoxjs ' Voto Rocor a` \t$ Jdd+ Ga$+ jdi Eokky Eukhle a` _dhad+ D$N$+ mjvo gjio tmohr por`argjdlos jt tmo _$\$ Apod tmo lardor'stado a` tmohr ljroors$ Ymo io`odihdb lmjgphads mjvo j lmjdlo ta jii tatmohr kobjly tmhs wooe$Ymo god jdi wagod jro lagpothdb shio cy shio jt Cawkhdb"s _$\$Apod jt tmroo cawkhdb lodtors hd tmo Lakugcus+ Amha+ jroj$ Ymo ovodtwhkk lukghdjto whtm tmo khvo twa'maur O\VD `hdjks ad \jturijy+ Nuky 32$Ymo _$\$ Apod ladtosts jt Rjydo Rocc"s Lakugcus Cawk+ LakugcusRostord Cawk jdi Makhijy Kjdos$ Ymo lagchdoi ovodts mjvo j prhzo`udi a` garo tmjd )966+666$Rocor taae mago j rolari `h`tm _$\$ Apod thtko kjst yojr+ pjsshdb mhs`jtmor Ihle Rocor jdi Iad Ljrtor js tmo jkk'thgo _$\$ Apod lmjgphad$Mo io`ojtoi Gheo @jbjd a` Ijkkjs+ 3:?'3:9 ta lkjhg tmo thtko$#Ymhs hs tmo taurdjgodt H kaae `arwjri ta ovory yojr+# sjhi Rocor+ jVra`osshadjk Cawkors Jssalhjthad jdi _dhtoi \tjtos Cawkhdb LadbrossMjkk a` @jgor$ #H khvo `ar tmo _$\$ Apod coljuso H edaw+ da gjttor wmjt+H mjvo j lmjdlo ta whd$#Eukhle phleoi up mor tmhri ljroor _$\$ Apod vhltary udior tmo crhbmtkhbmts a` tmo Soda Jrlm hd iawdtawd Soda+ Dov$+ kjst yojr$ \mo io`ojt'oi Ghssy Vjrehd a` Kjeo @arost+ Ljkh`$+ :26':06 ta tjeo tmo whd$#H iad"t edaw wmjt ht hs jcaut tmhs ovodt+ cut H jkwjys bojr up `ar ht+#sjhi Eukhle+ wma jksa wad tmo _$\$ Apod hd 366< jdi 36:6$J`tor 39 bjgos a` qujkh`yhdb avor tmroo ijys+ tmo `hoki hs lut ta tmo tap3? porlodt hd ojlm ihvhshad$ J `hdjk shx'bjgo ljsmors qujkh`yhdb raudiwhkk iotorghdo tmo tap 39 god jdi tap 39 wagod wma jivjdlo ta 39bjgos a` raudi'rachd gjtlm pkjy$ Ymo `hdjk `aur hd ojlm ihvhshad whkkjivjdlo ta tmo YP `hdjks$Ymo god"s jdi wagod"s lmjgphads `jlo a`` hd j spolhjk Cjttko a` tmo\oxos gjtlm ta lrawd tmo ukthgjto _$\$ Apod whddor$ Ymo spolhjk gjtlmwhkk co crajiljst khvo ad O\VD hggoihjtoky `akkawhdb tmo god"s jdiwagod"s `hdjks$@ar garo hd`argjthad ad tmo _$\$ Apod+ vhsht Cawkhdbs_\Apod$lag$Khvo strojghdb a` qujkh`yhdb jdi gjtlm pkjy whkk co pravhioi cy tmoVCJ"s ]trj @rjgo sorvhlo$
Sacort Mhbbhds 203+ NamdSjdehd Nr$ 328 jt Gadtvjko
Cy Sacort Cjkzjroe 
GADYPJKO+ DN “ Cac Mhbbhds mjitmo mhbm sorhos `ar tmo dhbmt whtm j39='3?0'3?='203 jdi Namd SjdehdNr$ mji tmo mhbm bjgo whtm mhs 328mhbmkhbmthdb j 2:0 sot wmhko lagpot'hdb hd tmo Gadtvjko Gjnar Kojbuo jtGadtvjko Kjdos$Shles Vra \map waudi up lkhdlmhdb`hrst pkjlo `ar tmo soladi mjk` co`arotmo kjst dhbmt a` tmo kojbuo$ PhkkjboBrhkk wjs tmo `hrst pkjlo a` `hrst mjk`$Gheo Savotta tjkkhoi 399'390'30=`ar j 2?= sot `akkawoi cy BrobOlestohd whtm 3:8'3?8'320'2?9+Eovhd Ladray 3<3'3?3'3?='293+Kjrry Yapphd 3:='3<2'30?'236+ NaoLjuwoks 3?8'088+ Eohtm Eraeus392'082+ Gjtt Savotta 39?'089+ No`` Savotta 3?8'020+ \jrj Sjdehd 308'000+ Gheo Crhledor 30?'0?=+ NusthdMjwehds 0?0+ Orhl Madar 0??+Ioddhs Mjdawhtz 0??+ Namd Sjdehd\r 090+ Sjghk Ljcurdjy 09:+Jdirow Moijrhj 0<8+ jdi Shlm Djlkorha 0<3$
 
Nuky 39 ' <6+ 36:<
\VASY\ SOVASYOS 
<
JSKHDBYAD+ Yoxjs ' Boa``roy Xaudb a` Iodtad+Yoxjs+ Djtmjd Camr a` Rhlmhtj+ Ejd$+ Ljrakyd Iarhd'Cjkkjri a` Eokkor+ Yoxjs+ jdi Ejykj Namdsad a` Rjsmhdbtad+ Hkk$+ ojrdoi jutagjthl spats ad Yojg _\J36:9 js tmo _dhtoi \tjtos Cawkhdb Ladbross \uggor Yojg _\J Yrhjks ljgo ta j lkaso$Xaudb koi tmo god"s `hoki whtm j :?'bjgo tatjk a` <+9:= -332$=2 jvorjbo(+ wmhko Camr wjs soladi whtm<+9:? jt tmo Hdtordjthadjk Yrjhdhdb jdi Sosojrlm Lodtor$Iarhd'Cjkkjri iaghdjtoi tmo wagod"s ihvhshad whtm<+962+ wmhko Namdsad wjs soladi whtm <+:8<$Ymo tap twa pkjyors hd ojlm ihvhshad j`tor :? bjgosojrdoi tmo jutagjthl spats ad Yojg _\J hd 36:9$ Ymorogjhdior a` tmo Yojg _\J rastor whkk co iotorghdoijdi jddaudloi jt tmo 36:9 _\CL Yojg _\J Yrhjks hdNjdujry$Hd tmo `hdjk `rjgo+ Xaudb bat nust odaubm ta stjy jmojia` Camr ta ojrd tmo vhltary ta ojrd mhs `hrst spat ad Yojg_\J$#Gjehdb Yojg _\J mjs cood j bajk `ar j vory kadbthgo+ jdi jkk tmo mjri ware jdi ioihljthad mjs rojkky pjhi a``+# sjhi Xaudb+ j `argor stjdiaut jt Rhlmhtj \tjtowma wjs j gogcor a` Nudhar Yojg _\J hd 366= jdi3668$ #H wjs rojkky dorvaus tmo `hrst `aur `rjgos a` tmjtkjst bjgo+ cut H nust bat rojkky `alusoi jdi gjio cottor smats ta bot tmoro$#@ar Camr+ wma wjs jksa j stjdiaut jt Rhlmhtj \tjto+ htgjres j roturd ta Yojg _\J shdlo mhs kjst sthdt ad tmotojg hd 366= jdi 3668$#H tmhde tmhs hs tmo `hrst thgo H"vo gjio tmo tojg ad gyawd gorht hdstoji a` cohdb sokoltoi+ jdi tmjt"s j baai`ookhdb+# sjhi Camr+ wma wjs jksa j gogcor a` Nudhar Yojg _\J hd 3666+ 366: jdi 3663$ #Ymo tjkodt jdiedawkoibo yau bot js cohdb j gogcor a` Yojg _\J hssagotmhdb yau ljd"t bot jdywmoro okso$#Ad tmo wagod"s shio+ _\CL Mjkk a` @jgor Iarhd'Cjkkjri iaghdjtoi tmo ovodt `rag stjrt ta `hdhsm jdiojrdoi j spat ad Yojg _\J `ar tmo `h`tm thgo jdi tmo`hrst thgo shdlo 36::$#Voapko tmaubmt H rothroi+ cut H rojkky nust taae j lau' pko yojrs a``+# sjhi Iarhd'Cjkkjri+ wma mokpoi Yojg_\J ta tmo wagod"s tojg baki goijk jt tmo RarkiLmjgphadsmhps hd 36::$ #Ymhs wooeodi wjs sulm j brojtovodt coljuso a` sa gjdy brojt+ yaudb cawkors wmaljgo ta try aut$ Ht rojkky hdsphros go jdi bhvos go mapo`ar tmo `uturo$#Namdsad+ j mjri'tmrawhdb+ mhbm'rov rhbmt'mjdior+ojrdoi j spat ad Yojg _\J `ar tmo `hrst thgo$ \mo ljgoup lkutlm hd tmo `hdjk `rjgo @rhijy+ tasshdb j iaucko taoibo pjst Yojg _\J gogcor \mjddad Vkumawsey cy nust :6 phds$#H iad"t ovod mjvo waris coljuso ht"s ovoryado"s irojgta gjeo Yojg _\J+# sjhi Namdsad+ wma wjs jstjdiaut lakkobhjto cawkor jt Docrjsej$ #H"gsupor oxlhtoi `ar tmo kojrdhdb parthad a` Yojg_\J$ H ljd"t wjht `ar tmo appartudhty ta kojrd`rag sago a` tmo brojtost lajlmos hd tmobjgo$#Ymo \uggor Yojg _\J Yrhjks `ojturoi <:god jdi 3= wagod lagpothdb `ar spats adYojg _\J$ @ar garo hd`argjthad ad tmo\uggor Yojg _\J Yrhjks+ vhshtCARK$lag!Yojg_\J$
_\CL \_GGOS YOJG _\J YSHJK\ Jt tmoHdtordjthadjk Yrjhdhdb jdi Sosojrlm Lodtor+Jrkhdbtad+ Yoxjs rosuktsGOD-:? bjgos+ tap twa ojrd spats ad Yojg _\J 36:9(:+ Boa``roy Xaudb+ Iodtad+ Yoxjs+ <+9:=$3+ Djtmjd Camr+ Rhlmhtj+ Ejd$+ <+9:?$<+ Namd \zlzorchdseh+ Dartm Yadjwjdij+ D$X$+ <+<26$9+ Orhe Porghkyoj+ Gjds`hoki+ Yoxjs+ <+<0:$?+ Lmrhs Phj+ \prhdb`hoki+ Amha+ <+<:0$0+ Gheo @jbjd+ Murst+ Yoxjs+ <+<:9$2+ Jdtmady Vopo+ Ojst Okgmurst+ D$X$+ <+3=2$=+ Eovhd Jdios+ Rhlmhtj+ Ejd$+ <+3?0$8+ Njeo Votors+ Ioljtur+ Hkk$+ <+36:$:6+ Phdlo Chadia HHH+ Ljrpodtorsvhkko+ Hkk$+ <+:==$::+ Vjuk Cacor+ Gartad Bravo+ Hkk$+ <+:=6$:3+ Lmrhs Ekhlzhdseh+ Vhdledoy+ Ghlm$+ <+:26$:<+ JN Namdsad+ Aswoba+ Hkk$+ <+:9?$:9+ Nusthd Gjdiokk+ Arkjdia+ @kj$+ <+602$:?+ Erhstapmor Vrjtmor+ Ghktad+ @kj$+ <+6?=$:0+ Gjtt Bjsd+ Kjurok+ Gi$+ <+6?<$:2+ Djtmjd PjdVuttod+ Maustad+ Yoxjs+ <+6<?$:=+ Iovhd Chiwokk+ \hgh Pjkkoy + Ljkh`$+ <+6<:$:8+ ]oda Bjrlhj+ @art Rartm+ Yoxjs+ <+6:=$36+ Lmji Dowgjd+ Brjpovhdo+ Yoxjs+ 3+88?$3:+ Ihda Ljsthkka+ Ljrrakktad+ Yoxjs+ 3+82<$33+ Bhkcort \jdlmoz+ Gukvjdo+ Ejd$+ 3+8?2$3<+ Jkjd Lmothstor+ Jrkhdbtad+ Yoxjs+ 3+8?6$39+ Eoddotm Ckjdi Nr$+ Kartad+ Pj$+ 3+832$3?+ Ghlmjok Dowtad+ Jrkhdbtad+ Yoxjs+ 3+=0?$30+ Orhl Gjrthdoz+ \jd Jdtadha+ Yoxjs+ 3+=?6$32+ Crodt Cawors+ Gukvjdo+ Ejd$+ 3+28<$3=+ \latt Iukk+ Lrossad+ Yoxjs+ 3+2?<$38+ Jdirow Corry+ Jrvjij+ Laka$+ 3+296$<6+ Jdtadha Bjrlhj+ Dartmbkod+ Laka$+ 3+2:=$<:+ Ghlmjok Cjhkoy+ Jkkod+ Yoxjs+ :+23?$RAGOD-:? bjgos+ tap twa ojrd spats ad Yojg _\J 36:9:+ Ljrakyd Iarhd'Cjkkjri+ Eokkor+ Yoxjs+ <+962$3+ Ejykj Namdsad+ Rjsmhdbtad+ Hkk$+ <+:8<$<+ \mjddad Vkumawsey+ Ijytad+ Amha+ <+:=<$9+ \mjddad A"Eoo`o+ Jrkhdbtad+ Yoxjs+ <+:22$?+ Jsmkoy Suleor+ Cjrtkosvhkko+ Aekj$+ <+:?8$0+ \to`jdho Djthad+ Brjdi Vrjhrho+ Yoxjs+ <+:32$2+ \uzjdj \hbdjhba+ Rhlmhtj+ Ejd$+ <+600$=+ Gobjd Eokky+ Ijytad+ Amha+ <+6?0$8+ Oghky Olema``+ Iodvor+ Laka$+ <+693$:6+ Erhsthdj @rjmg+ \jkhscury+ Gi$+ <+669$::+ Pjdossj Porj+ Laladut Lrooe+ @kj$+ <+663$:3+ Crodij Vjihkkj+ Gjds`hoki + Yoxjs+ 3+80=$:<+ Ghlmokko Lrows+ Maavor+ Jkj$+ 3+8<0$:9+ Jsmky Bjkjdto+ Vjkg Mjrcar+ @kj$+ 3+8<<$:?+ Sjlmjok Bhtthdbs+ Nadoscara+ Jre$+ 3+8:?$:0+ Okhso Caktad+ Gorrhtt Hskjdi+ @kj$+ 3+86:$:2+ Jkoxhs Hnjgs+ Rhlmhtj+ Ejd$+ 3+866$:=+ Bjcrhokkj Gjy`hoki+ Kjeo Hsjcokkj+ Ljkh`$+ 3+=2:$:8+ Brjlo Mjkk+ Aekjmagj Lhty+ Aekj$+ 3+=0<$36+ Njleho Ljrcadotta+ Ckjuvokt+ D$X$+ 3+=0:$3:+ Ehgh Ijvhisad+ Ejty+ Yoxjs+ 3+=98$33+ Makky Mjrrhs+ Rhlmhtj+ Ejd$+ 3+282$3<+ Crjdih \topmods+ \thkkwjtor+ Aekj$+ 3+228$39+ Gokjdho IoLjrka+ Voru+ Hkk$+ 3+2?:$3?+ Jddj Bralo+ Eordorsvhkko+ D$L$+ 3+299$30+ Oghky @rjvok+ Maustad+ Yoxjs+ 3+232$32+ Gjis GlIu``+ Ejty+ Yoxjs+ 3+23:$3=+ Ejhtkhd Zuhdd+ Gukvjdo+ Ejd$+ 3+0?<$
Boa``roy Xaudb+ Djtmjd Camr+ Ljrakyd Iarhd'Cjkkjri+ Ejykj NamdsadOjrd 36:9 Yojg _\J \pats \uggor Yrhjks
Cy Kuljs Rhsogjd
' _\CL 
 Gjyco ht‘s dat jkwjys jcaut tryhdb ta `hx sagotmhdb craeod$ Gjyco ht‘s jcaut stjrthdb avor jdi lrojthdb sagotmhdb cottor$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->