Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

DIO PRVI
UGOVOR O PRODAJI
POJAM, ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
I - POJAM UGOVORA O PRODAJI
III - BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
IV NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
OBAVEZE PRODAVCA
I - UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA
1. Vrste obaveza
2. Karakter obaveza prodavca
1. Pojam isporuke
3. Mjesto isporuke
3.1. Pojam mjesta isporuke
3.2. Mjesto isporuke u širem smislu
3.3. Mjesto isporuke u užem smislu
4. Način isporuke
4.1. Pojam i vrste
4.2. Realna jednokratna isporuka
5. Vrijeme isporuke
5.1. Pojam
5.2. Vrijeme jednokratne isporuke
5.3. Vrijeme sukcesivne isporuke
5.4. Istovremenost isporuke i plaćanja
6. Dejstvo isporuke: prelaz rizika
6.1. Pojmovna određenja
6.2. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji
6.3. Prelaz rizika kada je kupac u docnji
III - GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
1. Pojam i vrste materijalnih nedostataka
1.1. Pojam materijalnih nedostataka
1.2. Vrste materijalnih nedostataka
2. Garancija za materijalne nedostatke
2.1. Pojam garancije
2.2. Uslovi za postojanje garancije
1. Pojam i vrste pravnih nedostataka
V - ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
1. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja
2. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula
OBAVEZE KUPCA
I - UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA
2. Karakter obaveza kupca
II - PREGLED ROBE
1. Pojam pregleda
1.1. Pojam provjere materijalnih nedostataka
1.2. Pojam provjere pravnih nedostataka
2. Subjekti pregleda robe
3. Mjesto pregleda robe
4. Vrijeme pregleda robe
5. Način pregleda robe
III - PRIJEM ISPORUKE
2. Sadržaj obaveze prijema isporuke
IV - PLAĆANJE CIJENE
1. Pojam obaveze plaćanja
1.1. Definicija i kvalifikacija obaveze
1.2. Sadržaj obaveze plaćanja
1.3. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama
2. Način plaćanja
2.1. Uopšte o načinu plaćanja
2.2. Instrumenti plaćanja
2.3. Tipovi načina plaćanja
3. Vrijeme izvršenja isplate
3.1. Vrijeme plaćanja
3.2. Vrijeme isplate
4. Mjesto plaćanja
4.1. Određivanje mjesta plaćanja
4.2. Promjena mjesta plaćanja
PRIGOVORI
I - UOPŠTE O PRIGOVORIMA
1. Pojam prigovora
2. Vrste prigovora
II - REKLAMACIJA NA MATERIJALNE NEDOSTATKE
1. Pojam reklamacije
2. Način reklamiranja
3. Mjesto reklamiranja
4. Vrijeme reklamiranja
III - REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE
2. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke
ODGOVORNOST PRODAVCA
I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM
1. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom
1.1. Pojam docnje sa isporukom
1.2. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom
2. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom
2.1. Odgovornost kod nefiksnih poslova
2.2. Odgovornost kod fiksnih poslova
3. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka
3.1. Količina nije bitan element ugovora
3.2. Količina je bitan element ugovora
4. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata
II - ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
1. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke
2. Prava kupca
2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora
2.2. Zahtjev za sniženjem cijene
2.3. Zahtjev za raskid ugovora
2.4. Obim vršenja prava na popravljanje štete
3. Obaveze kupca
III - ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE
1. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke
2.2. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene
2.3. Raskid ugovora
2.4. Pomoć u parnici
2.5. Priznavanje očito osnovanog prava trećeg lica
GLAVA ŠESTA
ODGOVORNOST KUPCA
I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE
2. Prava prodavca
II - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE
1. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornost za nju
2. Predaja robe na čuvanje
3. Prodaja robe
4. Raskid ugovora
III - DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE
1. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju
2. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke
3. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke
DIO DRUGI
UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE
TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE)
I - POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
II - BITNI ELEMENTI
IV - ODGOVORNOST STRANAKA
1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme
2. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme
GLAVA TREĆA
I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA
III - OBAVEZE STRANAKA
1.3. Zaštita komitentovih interesa
2.1. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa
2.2. Plaćanje naknade (provizije)
2.5. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji
V - POSEBNE VRSTE KOMISIONA
1. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del credere)
GLAVA ČETVRTA
USKLADIŠTENJE
I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU
II - BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU
V - SKLADIŠNICA
DIO TREĆI
UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU)
I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
1. Pojam ugovora
2. Značaj špedicije
3. Pravni izvori
II - ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA
1. Zaključivanje ugovora
2. Špediterske isprave
3. Bitni elementi ugovora
1. Obaveze špeditera
1.1. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika
1.2. Rad po uputstvima
1.3. Zaključivanje ugovora za komitenta
1.4. Izbor prevoznog puta (instradacija)
1.5. Čuvanje stvari i zaštita prava
1.6. Osiguranje stvari
1.7. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carine
1.8. Polaganje računa
2. Obaveze komitenta
2.1. Plaćanje naknade (provizije)
2.2. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa)
2.3. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima
IV - ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA
1. Odgovornost špeditera
2. Obezbjeđenje potraživanja špeditera
V - POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE
1. Fiksna (forfetna) špedicija
2. Zbirna (skupna) špedicija
UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM
I - POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI
2. Pravni izvori
II - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
1. Ugovor je neformalan i realan
2. Tovarni list i prenosivi tovarni list
3. Ograničenja slobode ugovaranja
III - ELEMENTI UGOVORA
1. Bitni elementi ugovora
1.1. Ugovorne strane
1.2. Primalac
1.3. Uputna stanica
1.4. Predmet prevoza (stvari)
1.5. Mjesto i datum
1.6. Prevozni i drugi troškovi
1.7. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava
2. Nebitni elementi ugovora
2.1. Prevozni put
2.2. Franko carina
2.4. Mješoviti (kombinovani) prevoz
2.5. Provjera pošiljke
2.6. Vrijeme isporuke
2.7. Klauzula “ostaje na stanici”
2.9. Obezbjeđenje uredne isporuke
2.10. Rok utovara
2.11. Obavještavanje o prispijeću pošiljke
IV - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA
1. Obaveze željeznice
1.1. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke)
1.2. Utovar stvari
1.3. Uredan prevoz stvari
1.4. Rok isporuke
1.5. Postupanje po nalozima
1.6. Obavještavanje korisnika prevoza
1.7. Izvještavanje o prispijeću stvari
1.8. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari)
1.9. Čuvanje stvari
1.10. Objavljivanje tarifa
2. Obaveze pošiljaoca
2.1. Obavještavanje o namjeravanom prevozu
2.2. Predaja stvari i tovarnog lista
2.3. Plaćanje prevoznih troškova
3. Obaveze primaoca
3.1. Plaćanje prevoznih troškova
3.2. Odnošenje stvari
V - ODGOVORNOST STRANAKA
1. Odgovornost željeznice
2. Odgovornost pošiljaoca
VI - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
1. Prestanak ugovora
2. Zastara potraživanja
UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM)
I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
2. Značaj drumskog prevoza
3. Vrste prevoza i ugovora
4. Pravni izvori
II - ZAKLJUČIVANJE, TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA
1.1. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu
1.2. Preuzimanje stvari na prevoz
1.3. Čuvanje stvari primljenih na prevoz
1.5. Postupanje po uputstvima imaoca prava
1.6. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari)
2.2. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke)
1. Odgovornost drumskog prevoznika
V - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
II - ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA
1. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu
III - OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA
DIO ČETVRTI
GLAVA PRVA
UGOVOR O LICENCI
I POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
3. Zaključivanje ugovora
II POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA
2. Bitni elementi ugovora
2.1. Subjekti ugovora
2.2. Predmet ugovora
2.4. Forma ugovora
1. Obaveze davaoca licence
1.1. Predaja predmeta licence
1.2. Davanje uputstva i objašnjenja
1.3. Garancije za tehničke osobine predmeta licence
1.4. Garancija za pravne osobine prenesenog prava
2. Obaveze primaoca licence
2.1. Iskorištavanje predmeta licence
2.2. Plaćanje naknade
2.3. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci
IV ODGOVORNOST STRANAKA
1. Odgovornost davaoca licence
2. Odgovornost primaoca licence
V VRSTE LICENCI I PODLICENCA
1. Podjela licenci
VI PRESTANAK UGOVORA O LICENCI
1. Prestanak protekom vremena
3. Prestanak subjektiviteta
UGOVOR O GRAĐENJU
I POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA
II STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
2. Prethodne radnje
2.1. Investicioni program i tehnička dokumentacija
2.2. Odobrenje za građenje
2.3. Sredstva za izgradnju
3. Izbor saugovarača
3.1. Pravni režim za izbor saugovarača
3.2. Javno nadmetanje
3.3. Prikupljanje ponuda
3.4. Neposredna pogodba
4. Zaključenje ugovora
III BITNI ELEMENTI UGOVORA
1. Predmet
2. Cijena
2.1. Određivanje cijene
2.2. Promjena cijene
3. Rok
4. Ugovorna kazna
5. Premija izvođaču
6. Garantni rok za kvalitet radova
7. Pisana forma ugovora
IV OBAVEZE INVESTITORA
1. Prethodne obaveze
2. Uvođenje izvođača u posao
3. Građevinski nadzor
4. Plaćanje cijene
4.1. Plaćanje prije početka radova
4.2. Plaćanje u toku izvođenja radova
4.3. Plaćanje nakon završetka radova
V OBAVEZE IZVOĐAČA
2. Vođenje knjiga o građenju
3. Solidno izvođenje radova
3.1. Pravni karakter obaveze
3.2. Pridržavanje projektne dokumentacije
3.3. Upotreba odgovarajućeg materijala
3.4. Rokovi izgradnje
4. Obavještavanje o višku radova
5. Omogućavanje nadzora
6. Čuvanje gradilišta
7. Uređenje gradilišta
VI PREDAJA OBJEKTA
1. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu
2. Primopredaja objekta, odnosno radova
3. Superkolaudacija
VII ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU
1. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu
3. Odgovornost građevinara
VIII POSEBNE VRSTE POSLA
1. “Ključ u ruke”
2. Ostale posebne vrste ugovora o građenju
IX PRESTANAK UGOVORA
1. Primjena opštih pravila
2. Jednostrani raskid ugovora
UGOVOR O OSIGURANJU
I POJAM I ZNAČAJ
1. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj
2. Ugovor o osiguranju
2.1. Izvori prava, posao i ugovor o osiguranju
2.2. Pravna priroda posla osiguranja
2.3. Zaključivanje i oblik ugovora
2.4. Polisa osiguranja
II ELEMENTI UGOVORA
1. Stranke
1.1. Lica u ugovoru o osiguranju
1.2. Osiguravač
1.3. Ugovarač osiguranja
2. Predmet osiguranja
3. Rizik
4. Premija
5. Osigurana suma
6. Trajanje osiguranja
III OBAVEZE STRANAKA
1. Obaveze osiguranika
1.1 Davanje podataka o riziku
1.2. Plaćanje premije
1.3. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika
1.4. Staranje o osiguranom predmetu
2. Obaveze osiguravača
2.1. Plaćanje naknade
2.2. Ostale obaveze osiguravača
1. Kumuliranje zahtjeva za naknadu
2. Višestruko i dvostruko osiguranje
V PODJELA OSIGURANJA
1. Kriteriji podjele
2. Osiguranje imovine
3. Osiguranje lica
4. Plovidbeno osiguranje
5. Obavezno osiguranje
VI REOSIGURANJE
1. Pojam reosiguranja
2. Vrste reosiguranja
VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU
1. Prestanak ugovora po sili zakona
2. Prestanak ugovora jednostranim raskidom
DIO PETI
HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
I UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
1. Pravni izvori (vrela)
2. Pojam i osobine
3. Značaj hartija od vrijednosti
4. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti
II OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
1. Postavljanje problema
2. Teorija kreacije
3. Teorija emisije
4. Teorija ugovora
III VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
2. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava
2.1. Korporacione hartije
2.2. Stvarnopravne hartije
2.3. Obligacionopravne hartije
3. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartije
3.1. Hartije od vrijednosti na donosioca
3.2. Hartije od vrijednosti na ime
3.3. Hartije od vrijednosti po naredbi
4. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti
5. Ostale vrste hartija od vrijednosti
IV PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
1. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti
2. Cesija
3. Prenos indosamentom (indosmanom)
4. Prenos predajom (tradicijom)
V PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
1. Prestanak prema opštim pravilima
2. Specijalni načini prestanka prava
I POJAM I FUNKCIJE MJENICE
1. Pojam mjenice
2. Ekonomske funkcije mjenice
II SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE
1. Teorija omisije
2. Bitni sastojci (elementi)
2.1. Uopšte o bitnim elementima mjenice
2.2. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica
2.3. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca
2.4. Ime trasata
2.5. Ime remitenta
2.6. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta)
2.7. Označenje dospjelosti
2.8. Mjesto plaćanja
2.9. Dan i mjesto izdavanja
3. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice
4. Domicilirana mjenica
5. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule)
5.2. Oznaka “po naredbi”
5.3. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti)
5.4. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula)
5.6. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju)
5.7. Kasatorna klauzula
5.8. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi)
5.9. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta”
5.10. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa”
5.11. Klauzula o kamati
5.12. Oznaka adrese
III MJENIČNE RADNJE
1. Uopšte o mjeničnim radnjama
2. Izdavanje mjenice
3. Prenos mjenice
3.1. Cesija i indosament
3.2. Puni indosament
3.3. Bjanko indosament
3.4. Prokura indosament
3.5. Založni indosament
3.6. Rekta indosament
3.7. Povratni indosament
3.8. Indosament sa klauzulom straha
4. Prijem mjenice (prihvat, akcept)
5. Mjenično jemstvo (aval)
6. Isplata (plaćanje) mjenice
7. Regres
8. Protest
9. Intervencija
9.1. Pozivna i spontana intervencija
9.2. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate
10. Umnožavanje i prepisi mjenice
IV OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI)
1. Amortizacija mjenice
2. Mjenične tužbe i prigovori
V VRSTE MJENICA
2. Vlastita (sopstvena, solo) mjenica
3. Bjanko (blanko) mjenica
4. Poslovna (trgovačka, robna) mjenica
5. Finansijska mjenica
6. Cirkulaciona mjenica
7. Komisiona mjenica
8. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga
1. Zastarjelost
2. Prestanak mjeničnih prava i obaveza
ČEK
1. Pojam čeka
2. Ekonomska uloga čeka
3. Sličnosti i razlike sa mjenicom
Sličnosti sa mjenicom Razlike sa mjenicom
II BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA
1. Bitni sastojci
1.1. Uopšte o bitnim elementima
1.2. Pojedini bitni elementi
2. Nebitni sastojci
III ČEKOVNE RADNJE
1. Uopšte o čekovnim radnjama
2. Izdavanje čeka
3. Prenos čeka
3.1. Uopšte o prenosu čeka
3.2. Prenos indosamentom
3.3. Prenos čeka cesijom
3.4. Prenos čeka predajom
4. Aval (jemstvo)
5. Isplata čeka
6. Opozivanje čeka
7. Protest
8. Regres
9. Umnožavanje čeka
IV OSTALE ČEKOVNE RADNJE
1. Amortizacija čeka
2. Obezbjeđenje potraživanja
3. Tužbe kod čeka
4. Delikti u čekovnom pravu
V VRSTE ČEKOVA
2. Osnovne vrste čekova prema namjeni
2.1. Isplatni (gotovinski, blagajnički) ček
2.2. Obračunski (virmanski) ček
2.3. Precrtani (barirani) ček
2.4. Cirkulacioni (cirkularni) ček
2.5. Putnički ček
2.6. Ček za potrošački kredit
2.7. Dokumentovani (dokumentarni) ček
2. Prestanak čekovnopravnog odnosa
OBVEZNICA
I POJAM I PRAVNE KARAKTERISTIKE
1. Pojam obveznice
II DIJELOVI I BITNI SASTOJCI OBVEZNICE
2. Bitni sastojci
3. Klauzule o pravima izdavaoca i imaoca obveznice
III RADNJE SA OBVEZNICAMA
1. Izdavanje i emisija
2. Prenos
3. Amortizacija i promjene
IV VRSTE OBVEZNICA
2. Obveznice prema načinu određivanja nosioca prava
3. Obveznice prema položaju izdavaoca (emitenta)
4. Obveznice prema roku dospijevanja
5. Obveznice prema načinu amortizacije
6. Obveznice prema stepenu garancije
7. Obveznice prema prihodu koji nose
8. Obveznice prema načinu određivanja kamate i rokovima isplate
9. Obveznice prema mogućnostima zamjene
10. Obveznice prema valuti na koju glase
11. Obveznice prema teritoriju
OSTALE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
I BLAGAJNIČKI ZAPIS
1. Pojam i karakteristike
3. Radnje sa blagajničkim zapisom
II KOMERCIJALNI ZAPIS
3. Radnje sa komercijalnim zapisom
III CERTIFIKAT I POTVRDA DEPOZITARA
3. Radnje sa certifikatom
IV ROBNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
1. Pojam robnih hartija
2. Vrste robnih hartija
PRAVO KONKURENCIJE
POJAM PRAVA KONKURENCIJE
I POJAM KONKURENCIJE
1. Ekonomski pojam konkurencije
2. Pravni pojam konkurencije
1. Pretpostavke pravnog regulisanja konkurencije
2. Izvori prava konkurencije
III PREDMET I METOD PRAVA KONKURENCIJE
1. Predmet prava konkurencije
2. Metod prava konkurencije
GLAVA DRUGA
INSTITUTI I ODGOVORNOSTI U PRAVU KONKURENCIJE
I INSTITUTI PRAVA KONKURENCIJE
1. Monopolističko djelovanje
1.1. Pojam monopolističkog djelovanja
1.2. Monopolistički sporazum
1.3. Monopolističko ponašanje
2. Špekulacija
2.1. Pojam špekulacije i metode njenog suzbijanja
II ODGOVORNOST U PRAVU KONKURENCIJE
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ugovor o Gradjenju

Ugovor o Gradjenju

Ratings:
(0)
|Views: 175|Likes:
Published by Amra Dzafic

More info:

Published by: Amra Dzafic on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 25 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 128 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 139 to 450 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 460 to 463 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->