Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
res3

res3

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Ana-Maria Amza
res3
res3

More info:

Published by: Ana-Maria Amza on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
 
Investeşte în oameni!
 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
 
Domeniul major de intervenţie:1.3
 „
Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
 Titlul proiectului:
 „
Educatori pentru societatea cunoaşterii
” 
 Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659Beneficiar : In
spectoratul Şcolar Judeţean Bihor 
“Educatori pentru societatea cunoaşterii” 
 
METODE DE FIXARE,
CONSOLIDARE Ş
I EVALUARE
Obiective:
La finalul cursului formabilii vor fi capabili:
 
re
cunoască
 
şi să aplice
 
 principalele metode interactive specifice consolidării sauevaluării adaptate la clasa de elevi;
 
 
Să stabilească specificitatea
 
caracteristicilor metodelor în raport cu disciplina şi vârsta
elevilor;
 
 
Să opereze corect şi benefic cu conceptele specifice metodei: etape, avantaje
/
dezavantaje, limite, influenţe educaţionale;
 
 
Să creeze oportunităţi pentru elevi prin care să obţină su
cces în procesul de
învăţare/evaluare şi să dezvolte motivaţia învăţării;
 
 
Să dezvolte la elevi capacitatea de a se implica activ în activitatea didactică.
 Instrumente:
Fişe de lucru
 Flip-chartMarkere
Publicaţii de specialitate şi metodice
 Platforma proiectului
Calculator/Laptop şi videoproiector 
 
Bibliografie selectivă:
 
 
Cerghit Ioan,
Metode de învățământ
, Editura Polirom, București, 2006
 
 
Danciu E.L.,
Strategii de învățare prin colaborare
, Editura de Vest, Timișoara, 2004
 
 
Ionescu Miron,
Instrucţie şi educaţie, paradigme, strategii, orientări şi modele,
Cluj Napoca,2003
 
Jinga Ioan,
Educaţia şi viaţa cotidiană
, Editura didactică şi pedagogică, R.A.Bucureşti, 2005
 
 
Marcu Vasile, Marinescu Mariana,
Educaţia omului de azi pentru lumea de
 
mâine
, EdituraUniversi
tăţii din Oradea, 2003
 
 
Oprea Lăcrimioara Crenguţa,
Strategii didactice interactive,
Editura didactică şi pedagogică,R.A.Bucureşti, 2006
 
Ruiz
 – 
Primo, M.A.
 
Shavelson, R.J., “Problems and issues in the use of concept maps in scienceassement”, Journal of 
Researce in Science Teaching, 33(6)/1996
 
Stoddart .T, R. Abrams, E. Gasper, D. Canaday, “Concept maps as assessment in science inquiry
learning
 – 
 
a report of methodology”, International Journal of Science Education 22/2000
 
 
http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26
 
www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/
Evaluare
/
Evaluare
a%20performantelor%20scolare/Cabac.doc
 
www.dppd.ro/pedagogie/209strategiideevaluare
 
 
Investeşte în oameni!
 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
 
Domeniul major de intervenţie:1.3
 „
Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
 Titlul proiectului:
 „
Educatori pentru societatea cunoaşterii
” 
 Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659Beneficiar : In
spectoratul Şcolar Judeţean Bihor 
“Educatori pentru societatea cunoaşterii” 
 
Prezentare pe scurt
Acest curs tratează metode interactive de fixare, consolidare şi evaluare, propunându
-leformabililor î
nsuşirea tehnicilor de învăţare eficientă, formarea deprinderilor de colaborare şi
cooperare, d
ezvoltarea unei atitudini de toleranţă faţă de opinia diferită a celorlalţi
, valorizarea
calităţilor umane şi asumarea principiilor deontologice profesionale
, diversificarea metodelor deevaluare aplicate clasei de elevi
. Cursul este organizat pe următoarele teme:
 
Tema 1
: Diagrama cauzelor şi a efectului
 Tema 2
: Tehnica LOTUS
 Tema 3
: Organizatorul grafic
Tema 4
:
 
Relaţiile dintre formele de evaluare: iniţială, formativă, sumativă
 
Tema 5
:
Hărţile conceptuale
 
Tema 6
:
Metode de evaluare a unei secvenţe sau activităţi
 
Tema 7
:
Metode de evaluare a activităţii pe un in
terval mediu sau lung
 
Tema 1. DIAGRAMA CAUZELOR 
Ş
I A EFECTULUI
 Delimitări conceptuale
 
Noţiuni cheie:
 
diagram
ă, cauză, efec
t
Noţiuni
teoretice:
Constituirea digramei cauzelor şi a efectului oferă posibilitatea punerii în evidenţă
aizvoarelor unei probleme, unui eveniment sau unui rezultat. Diagramele sunt folosite de grup ca
un proces creativ de generare şi organizare a cauzelor majore (principale) şi minore (secundare)
ale unui efect.
Diagrama cauză
 
 – 
 
efect oferă posibilitatea de a evidenţia
 
cauza şi efectul unor procese,evenimente, fenomene, probleme etc. şi are ca o
 biectiv
stimularea imaginaţ
iei elevilor pentrurezolvarea problemei analizate din mai multe perspective.
Regulile de organizare şi
etapele de realizare a diagramei
cauzelor şi
a efectului sunt
următoare
le:1. Se împarte clasa în echipe de lucru;
2. Se stabileşte problema de discutat care este rezultatul unei întâmplări sau unui
evemimentdeosebit
 – 
efectul. Fiecare grup are de analizat câte un efect.
 
 
Investeşte în oameni!
 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
 
Domeniul major de intervenţie:1.3
 „
Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
 Titlul proiectului:
 „
Educatori pentru societatea cunoaşterii
” 
 Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659Beneficiar : In
spectoratul Şcolar Judeţean Bihor 
“Educatori pentru societatea cunoaşterii” 
 
3. Are loc dezbaterea în fiecare grup pentru a descoperi cauzele care au condus la efectul
discutat. Înregistrarea cauzelor se face pe hârtie sau pe tablă.
 
4. Construirea diagramei cauzelor şi a efectului astfel:
 
 
 pe axa principală a diagramei se trece efectul;
 
pe ramurile axei principale se trec cauzele majore (principale) ale efectului, corespunzând celor 
şase
 
întrebări: CÂND?, UNDE?, CINE?, DE
CE?, CE?, CUM? (s-a întâmplat);
ca
uzele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai mică ce
se deduce din cea a cauzei majore;
5. Etapa examinării listei de cauze generate de fiecare grup:
 
examinarea patternurilor;
evaluarea modului în care s-
a făcut distincţie între cauzele majore şi cele minore şi a plasăriilor corecte în diagramă, cele majore p
e ramurile principale, cele minore pe cele secundare,
relaţionând şi/sau decurgând din acestea;
 
 
evaluarea diagramelor fiecărui grup şi discutarea lor;
 
6. Stabilirea concluziilor şi a importanţei cauzelor majore.
 Diagramele pot fi folosite de asemenea, pe
ntru a exersa capacitatea de a răspunde laîntrebări legate de anumite probleme aflate în discuţie.
 
Avantaje:
 
 
Este un instrument folositor atunci când scopul activităţii grupului este să se ajungă larădăcina elementelor care au determinat apariţia unu
i fapt.
 
Participanţii sunt solicitaţi să facă distincţii între cauzele şi simptomele unui rezultat, unei
 probleme sau unui eveniment.
 
Activizarea tuturor participanţilor antrenaţi în acest joc în care se îmbină cooperarea din
interiorul grupului cu competi
ţia dintre echipe.
 
Dezavantaj:
 
 
Modul pret
enţios de realizare a diagramei (dar acest fapt poate fi suplinit prin exerciţiu).
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->